Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R1Mv0E2VXAZu0
Na ilustracji jest terytorium Polski - kontur mapy Polski, w środku biało‑czerwony jak flaga.

Państwo

Terytorium Polski
Źródło: pixabay, domena publiczna.

Co już wiesz o państwie? Przekonaj się, wykonując krótki test.

Rymz2DX8oeRxo
Ćwiczenie 1
Zadanie interaktywne, należy wybrać prawidłową odpowiedź spośród podanych możliwości.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
RrxZOA3aImX4r
Ćwiczenie 2
Zadanie interaktywne, należy wybrać prawidłową odpowiedź spośród podanych możliwości.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
RQpnN8FRGblfw
Ćwiczenie 3
Zadanie interaktywne, należy wybrać prawidłową odpowiedź spośród podanych możliwości.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
R1W0CFaVcS4p1
Ćwiczenie 4
Zadanie interaktywne, należy wybrać prawidłową odpowiedź spośród podanych możliwości.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
RPMD13L6ZqBL4
Ćwiczenie 5
Zadanie interaktywne, należy wybrać prawidłową odpowiedź spośród podanych możliwości.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
RJHy83mUqPPm2
Ćwiczenie 6
Zadanie interaktywne, należy wybrać prawidłową odpowiedź spośród podanych możliwości.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Rp7jyPyPkIQ8l
Ćwiczenie 7
Zadanie interaktywne, należy wybrać prawidłową odpowiedź spośród podanych możliwości.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
RybDwqR5wIlls
Ćwiczenie 8
Zadanie interaktywne, należy wybrać prawidłową odpowiedź spośród podanych możliwości.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
t9UKDOI8yY_0000000S

Po co nam państwo?

R1WuLVFEiVDTx
Elementy państwa
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Co potrafię?
 • scharakteryzować najważniejsze funkcje polityki;

 • określać, na czym polega władza i w jaki sposób wywiera wpływ na człowieka;

 • budować argumenty, zajmować stanowisko, uczestniczyć w dyskusji.

Nauczysz się
 • wymieniać podstawowe cechy państwa;

 • charakteryzować różne poglądy dotyczące powstania państwa;

 • charakteryzować podstawowe funkcje państwa.

t9UKDOI8yY_0000001I

Pojęcie państwa

państwo
Definicja: państwo

historycznie ukształtowana organizacja terytorialna, określająca normy i sposoby funkcjonowania społeczeństwa

Od starożytności do czasów współczesnych zmieniał się sposób rozumienia, czym jest państwo. Przekształceniom podlegały również poglądy na temat pochodzenia i zadań państwa. Różnorodnie rozumiano zakres jego działania, relacje między instytucjami państwowymi a społeczeństwem oraz kształt instytucji zajmujących się gospodarką, sądownictwem, stosunkami z innymi państwami, obronnością, kulturą, edukacją itd.

Różne rozumienia państwa miały swoje odzwierciedlenie w stosowanym nazewnictwie.

W starożytnej Grecji używano nazwy ***polis***, w znaczeniu państwo‑miasto.

W starożytnym Rzymie stosowano pojęcie res publica [czyt.: publika], rozumiane jako wspólnota obywateli.

W średniowieczu upowszechniła się nazwa ***terra***, oznaczająca ziemię, kraj.

W XVI w. pojawiło się określenie ***stato***; (od stato pochodzą obecne nazwy: angielska – State [czyt.: stejt], francuska – l`État [czyt.: leta], niemiecka – der Staat [czyt.: der sztat] odwołujące się racji stanu, czyli jakiejś fundamentalnej zasady tworzącej państwo, na przykład prawa.

Za powszechnie uznawane przyjmuje się pojęcie państwa, które sformułował Georg Jellinek [czyt.: georg jelinek] (1851–1911). Słynny niemiecki uczony wskazał trzy zasadnicze jego składniki:

 • terytorium;

 • ludność;

 • zwierzchnia władza (rząd).

Państwo jest organizacją zamieszkałej na pewnym terytorium ludności (narodu, ludu), kierowanej przez zwierzchnią władzę.

Współcześnie uzupełnia się tę definicję, wskazując na dodatkowe elementy państwa, np. uznanie na arenie międzynarodowej.

t9UKDOI8yY_0000002C

Państwo

Państwo uważane jest za jedną z najważniejszych organizacji służących osiąganiu zbiorowych celów społeczeństwa.

Wybrane cechy państwa

Polityczny charakter
Polityczny charakter państwa jest związany z procesem sprawowania władzy w społeczeństwie, z podziałem na rządzących i rządzonych. Uprawnieniem szczególnym – charakterystycznym tylko dla władzy państwowej – jest możliwość stosowania legalnego przymusu, w tym przemocy. Władza państwowa wykonywana jest w Polsce przez różnorodne instytucje, np.: Sejm RP, Radę Ministrów czy sądy powszechne. Każda z tych instytucji posiada pewne uprawnienia władcze i w ich ramach pełni określone funkcje.

Terytorium
Warunkiem istnienia państwa jest sprawowanie suwerennej władzy na określonym terytorium. W skład terytorium wchodzi przestrzeń lądowa, morska i powietrzna.
Za składnik terytorium państwowego uważa się także statki powietrzne i morskie oraz placówki dyplomatyczne danego państwa. W sytuacjach zagrożenia państwo ma obowiązek obrony swojego terytorium, włącznie z zastosowaniem siły militarnej.

Suwerenność
Suwerenność wewnętrzna państwa polega na wyłączności stanowienia i wykonywania prawa przez organy państwa oraz możliwości decydowania o zjawiskach i procesach składających się na życie społeczeństwa. Suwerenność zewnętrzna oznacza zdolność organów państwa do podejmowania decyzji niezależnie od woli i interesów innych państw oraz organizacji międzynarodowych.

Przymus
Każde społeczeństwo jest wewnętrznie zróżnicowane. Wpływa to na pojawianie się konfliktów politycznych, ekonomicznych, kulturowych, religijnych itd. Część tych konfliktów zagraża porządkowi społecznemu i bezpieczeństwu państwa. W takich sytuacjach przymus państwowy jest środkiem utrzymywania i przywracania ładu. Niekiedy może stać się jednak siłą działającą na szkodę obywateli.

R1KCAZVOLJqqH
Mapa myśli przedstawia CECHY PAŃSTWA. Znajdują się na niej poszczególne elementy, stanowiące cechy państwa: 1. Polityczny charakter; 2. Terytorium; 3. Suwerenność; 4. Przymus.
Cechy państwa – mapa myśli
Źródło: Learnetic S.A., licencja: CC BY 4.0.
Ćwiczenie 9

Wyjaśnij, w jakich sytuacjach demokratyczne państwo może zastosować przymus wobec swoich obywateli. Podajcie przykłady takich działań. Uzasadnij odpowiedź.

RNswgPUq7fxA1
(Uzupełnij) -.
t9UKDOI8yY_0000002R

Jeśli chcesz wiedzieć więcej

Jak powstały państwa?

Istnieje na ten temat wiele różnorodnych poglądów. Najpopularniejsze teorie powstania państwa:

Koncepcja teistyczna
Zwolennicy tej koncepcji uważają, że państwo było wytworem woli Boga i stanowiło przejaw jego panowania nad ludźmi. Jednym z twórców koncepcji był żyjący w średniowieczu św. Tomasz z Akwinu.

Koncepcja umowy społecznej
Zwolennicy tej koncepcji uważają, że państwo jest rezultatem woli społeczeństwa, nie zaś woli boskiej. Koncepcja ta odwołuje się do idei równości ludzi oraz prawa do wolności, które powinny być chronione przez instytucje państwa. Koncepcja powstała w XVII i XVIII w. Do jej twórców należał oświeceniowy myśliciel Jean‑Jacques Rousseau [czyt.: żan żak ruso].

Koncepcja podboju
Zwolennicy tej koncepcji uważają, że państwa powstają jako rezultat zastosowania przemocy. Silniejsze grupy etniczne podbijały grupy słabsze i narzucały im swoją władzę. Jednym ze zwolenników tej koncepcji był żyjący w XIX w. Ludwik Gumplowicz.

Koncepcja rozwarstwienia klasowego
Jej zwolennicy uważają, że państwo powstało na skutek podzielenia się społeczeństwa na wrogie i walczące ze sobą klasy społeczne: panującą (wyzyskującą, bogatą) i podporządkowaną (wyzyskiwaną, biedną). Państwo zostało powołane przez klasę panującą do ochrony własnych interesów. Twórcami tej koncepcji byli żyjący w XIX wieku Karol Marks i Fryderyk Engels.

t9UKDOI8yY_00000033

Państwa posiadają swoje charakterystyczne symbole: godło – herb państwa, barwy
– flagę narodową oraz hymn.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.

Art. 28.

 1. Godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek orła białego w koronie w czerwonym polu.

 2. Barwami Rzeczypospolitej Polskiej są kolory biały i czerwony.

 3. Hymnem Rzeczypospolitej Polskiej jest Mazurek Dąbrowskiego.

 4. Godło, barwy i hymn Rzeczypospolitej Polskiej podlegają ochronie prawnej.

 5. Szczegóły dotyczące godła, barw i hymnu określa ustawa.

t9UKDOI8yY_00000_BIB_001 Źródło: Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
ROUA8ZnSMvdW0
Czasami nawet Konstytucja może wprowadzać w błąd. Konstytucja RP używa bowiem w art. 28 błędnie pojęcia „herb”. Godłem Polski jest Orzeł Biały, natomiast tenże Orzeł umieszczony na tarczy herbowej w czerwonym polu jest już herbem Polski
Źródło: a. nn., domena publiczna.
Mazurek Dąbrowskiego
Mazurek Dąbrowskiego
Rprx4heRNotvs
Mazurek Dąbrowskiego, hymn narodowy Polski.

Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy.
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy.

Marsz, marsz Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski.
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,
Będziem Polakami.
Dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężać mamy.

Marsz, marsz Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski.
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.

Jak Czarniecki do Poznania,
Po szwedzkim zaborze,
Dla ojczyzny ratowania
Wrócim się za morze.

Marsz, marsz Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski.
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.

Już tam ojciec do swej Zosi
Mówi zapłakany:
– Słuchaj jeno, pono nasi 
Biją w tarabany.

Marsz, marsz Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski.
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.

1
1
Ćwiczenie 10
R8pK5aHHLUYiR
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
RXlU7AAn1mO74
Ćwiczenie 10
Zadanie interaktywne polega na dobraniu do sformułowań z kolumny lewej ich objaśnień z kolumny prawej.
Źródło: Learnetic SA, licencja: CC BY 4.0.

Przeczytaj materiał informacyjny.

Państwo prawaPlaton
Platon Państwo prawa

Sokrates: (…) państwo tworzy się dlatego, że żaden z nas nie jest samowystarczalny, tylko mu potrzeba wielu innych. Od początku budujemy państwo [...] a będzie je budowała nasza potrzeba [...]na tośmy założyli państwo.[...] Więc z tego nam się zrobił rynek i pieniądz, znak służący do wymiany (...).

t9UKDOI8yY_00000_BIB_002 Źródło: Platon, Państwo, Prawa, 1997, s. 43.
PolitykaArystoteles
Arystoteles Polityka

[Człowiek] ma zdolność odróżniania dobra od zła, sprawiedliwości i niesprawiedliwości i tym podobnych; wspólnota zaś takich istot staje się podstawą rodziny i państwa (...).

t9UKDOI8yY_00000_BIB_003 Źródło: Arystoteles, Polityka, Warszawa 2021, s. 32.
Polecenie 1

Wykonajcie zadanie, pracując w kilkuosobowych grupach.

 • Wyjaśnijcie, po co współczesnemu człowiekowi jest instytucja państwa.
  Sporządźcie wnioski i przedstawcie je pozostałej części klasy.

 • Uargumentuj, czy wasze wnioski podzieliliby autorzy powyższych cytatów.

RdA69tkGqKL7u
(Uzupełnij) -.
R1BwIMF2i0Eak
Defilada Wojska Polskiego
Źródło: Halibutt, licencja: CC BY-SA 3.0.

Zadaniem armii jest zapewnienie bezpieczeństwa państwa na arenie międzynarodowej, obrona granic i terytorium, a także w sytuacjach kryzysowych niesienie pomocy humanitarnej.

t9UKDOI8yY_0000004M

Funkcje państwa

Współcześnie państwo realizuje wiele zadań, ale w najbardziej ogólnym ujęciu jego działalność wciąż sprowadza się do dwóch głównych funkcji: wewnętrznej i zewnętrznej.

Funkcja wewnętrzna, realizowana na terytorium państwa, służy utrzymaniu porządku i bezpieczeństwa. Wynikają z niej działania, które regulują prawne relacje między obywatelami, partiami politycznymi, związkami zawodowymi, organizacjami pozarządowymi oraz między obywatelami a instytucjami władzy państwowej. W ramach funkcji wewnętrznej wskazuje się liczne funkcje szczegółowe.

Funkcje wewnętrzne państwa

Ekonomiczna
Polega na określaniu kierunków rozwoju gospodarczego państwa, np. ustalaniu corocznego budżetu państwa, organizowaniu i kontroli procesów wytwarzania oraz rozdziału dóbr materialnych.

Socjalna
Polega na ochronie i wspieraniu osób i grup społecznych w odniesieniu do ich podstawowych potrzeb i posiadanych zasobów; w jej ramach podejmuje się działania w zakresie: ochrony zdrowia, opieki społecznej, ubezpieczeń społecznych, ograniczania skali bezrobocia, ochrony środowiska naturalnego itp.

Porządkowa
Polega na podejmowaniu działań związanych z porządkiem i bezpieczeństwem publicznym. Państwo dba o przestrzeganie przez obywateli prawa oraz zwalcza czynniki zagrażające stabilności państwa (np. przestępców, organizacje terrorystyczne).

Wychowawcza/kulturalna
Polega na kształtowaniu i rozpowszechnianiu poglądów, postaw i wartości zgodnych ze społecznie uznanym systemem wartości. Państwo reguluje działalność szkolnictwa, instytucji nauki i kultury, mediów, organizacji pozarządowych.

t9UKDOI8yY_00000050

Funkcje państwa

Funkcja zewnętrzna, realizowana na arenie międzynarodowej, polega na ochronie suwerenności i bezpieczeństwa państwa. W tym celu podejmowane są zarówno działania pokojowe (w tym dyplomatyczne), jak i militarne.

Jednym z instrumentów służących pokojowej realizacji interesów państwa jest dyplomacja.

Wybrane działania pokojowe realizowane przez państwo polskie na arenie międzynarodowej:

 • nawiązywanie i utrzymywanie dobrych stosunków z państwami i organizacjami międzynarodowymi;

 • współtworzenie międzynarodowych organizacji polityczno‑militarnych, ekonomicznych, kulturalnych, np. Organizacji Narodów Zjednoczonych, Unii Europejskiej, Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego (NATO);

 • rozstrzyganie konfliktów z innymi państwami za pośrednictwem takich metod jak negocjacje, mediacje i arbitraż;

 • udział żołnierzy polskich w misjach pokojowych w regionach zagrożonych wybuchem konfliktu zbrojnego.

t9UKDOI8yY_0000005N
1
RuWfoZTtRcpcQ
Mapa interaktywna. Lista elementów: tłoFunkcje wewnętrzneFunkcje zewnętrzne
Źródło: Learnetic SA, licencja: CC BY 4.0.

Schemat przedstawia funkcje państwa, które dzielą się na:

 • wewnętrzne,

 • zewnętrzne.

Do wewnętrznych funkcji należą:

 • ekonomiczna,

 • socjalna,

 • porządkowa,

 • wychowawcza.

Cele działania państwa w funkcji wewnętrznej to:

 • zapewnienie bezpieczeństwa,

 • rozwój relacji międzyludzkich,

 • zapewnienie przepływu ludzi i kapitału,

 • rozwiązywanie konfliktów międzyludzkich z wzajemnym poszanowaniem praw i interesów.

Dziedziny działania państwa w funkcji wewnętrznej:

 • bezpieczeństwo międzynarodowe,

 • polityka zagraniczna,

 • handel międzynarodowy,

 • pomoc humanitarna,

 • dyplomacja,

 • polityka imigracyjna,

 • polityka kulturalna,

 • współpraca rozwojowa,

 • bezpieczeństwo energetyczne,

 • polityka ochrony środowiska.

Do zewnętrznych funkcji państwa należą:

 • ochrona suwerenności i bezpieczeństwa państwa,

 • działania pokojowe,

 • działania militarne.

Cele działania państwa w funkcji zewnętrznej to:

 • zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego,

 • zapewnienie równości i sprawiedliwości społecznej,

 • zapewnianie rozwoju i dobrobytu,

 • zapewnienie wolności obywatelom,

 • ochrona kultury i dziedzictwa narodowego,

 • wspieranie demokracji i rządów prawa.

Dziedziny działania państwa w funkcji zewnętrznej:

 • bezpieczeństwo i obronność,

 • gospodarka,

 • edukacja,

 • zdrowie,

 • polityka społeczna.

ROaQgYEH8yxrf
Ćwiczenie 11
Nazwij przedstawione na schemacie główne funkcje państwa.
Źródło: Learnetic SA, licencja: CC BY 4.0.
R1REgNpuWrjJX
Ćwiczenie 11
Zadanie interaktywne polega na prawidłowym uzupełnieniu komórek w zdaniach.
Źródło: Learnetic SA, licencja: CC BY 4.0.
Ćwiczenie 12
RuJfmfmuPr2mW
Zadanie interaktywne polega na wybraniu prawidłowych odpowiedzi spośród podanych wariantów.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
R64DVjaFuKuP7
Ośrodek Pomocy Społecznej
Źródło: Marek Mazurkiewicz, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 13
R1OfqaL2p45Iv
Zadanie interaktywne, należy wybrać prawidłową odpowiedź spośród podanych możliwości.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Podsumowanie

Istnieją różne poglądy na temat pochodzenia państwa, jego charakteru i funkcji. W historii ludzkości państwo było jedną z najważniejszych form organizujących życie społeczeństwa. Losy poszczególnych państw są efektem skuteczności i jakości pełnienia funkcji wewnętrznej i zewnętrznej. Współczesny świat znajduje się w dynamicznej fazie przekształceń. Coraz częściej pojawiają się instytucje ponadnarodowe (jak np. Unia Europejska). w ramach których państwa współpracują ze sobą.

Literatura uzupełniająca

Osiatyński W., Państwo złem koniecznym, „Wiedza i Życie” nr 11/1996 (http://archiwum.wiz.pl/1996/96113800.asp).
Wojtaszczyk K.A., Kompendium wiedzy o państwie współczesnym, Liber, Warszawa 1999.