Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Pieniądze. Na co je wydajemy?

1. Cele lekcji

a) Wiadomości

Uczeń:

- poznaje słownictwo dotyczące pieniędzy,

- poszerza wiedzę cywilizacyjną

- uczy się zwrotów stosowanych w wypadku negocjacji, reklamacji

- powtarza cyfry.

b) Umiejętności

Uczeń:

- umie przedstawić funkcjonowanie kart członkowskich, zniżkowych itp.,

- umie porozumieć się w sprawach finansów,

- umie negocjować cenę i reklamować usługę czy produkt,

- umie wyrazić stosunek procentowy,

- potrafi używać zwrotów niezbędnych w sytuacji komunikacji.

2. Metoda i forma pracy

Czytanie, mówienie, praca na forum klasy, praca indywidualna, praca w parach.

3. Środki dydaktyczne

- tablica,

- minimum 2 słowniki: polsko‑francuski i francusko polski,

- kserokopie tabelki La répartition des dépenses (załącznik 1),

- tzw. „dokumenty autentyczne” (karty rabatowe, ulotki itp.),

- kserokopie słownictwa dotyczącego pieniędzy (załącznik 2),

- magnetofon,

- kaseta do podręcznika Campus 2.

4. Przebieg lekcji

a) Faza przygotowawcza

Nauczyciel wita się w języku francuskim. Sprawdza obecność. Podaje temat lekcji i prezentuje temat rozgrzewki. Pokazuje uczniom tzw. „dokumenty autentyczne”: polskie i francuskie karty członkowskie, karty rabatowe i inne tego typu dokumenty uprawniające do zniżek czy bonusów. Kursanci w parach dyskutują na temat wybranej karty, np. Carte Fnac, Premium Club czy Karta 26 itp. oraz przedstawiają zasady i sposób jej użytkowania. Jedna lub dwie pary prezentują na forum klasy.

b) Faza realizacyjna

 1. Praca indywidualna. Nauczyciel rozdaje tabelkę La répartition des dépenses (patrz załącznik). W tabelce należy uzupełnić procentowo, ile i na co wydajemy - produkty żywnościowe, ubranie, jedzenie, mieszkanie, prąd, ogrzewanie, telefon, wyposażenie mieszkania, środki czystości, sprzątanie, usługi medyczne, ubezpieczenia obowiązkowe, zdrowotne, rozrywka, kultura, dokształcanie, inne . Tabelka przypomina o tym, jak po francusku wyrazić stosunek procentowy.

 2. Uczniowie odczytują tabelkę z podziałem procentowym, porównują rezultaty. Komentują je w parach. Nauczyciel prosi, by zastanowić się nad obowiązkowymi wydatkami. Tworzymy listę. Ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, rentowe, ubezpieczenie samochodu OC, podatek dochodowy. Jakie świadczenia finansowe możemy otrzymać? Omawiamy formy takie, jak zapomoga, pożyczka, renta, stypendium itd.

 3. Jak płacimy? Czy częściej płacimy gotówką czy też korzystamy z kart bankowych? Nauczyciel podaje zadanie: Napisać w parach instrukcję, jak należy wypłacać pieniądze z bankomatu. Zachęca, by komunikaty były krótkie, możliwie w trybie rozkazującym. Uczniowie weryfikują swe instrukcje na forum klasy.

  1. Comment retirer de l’argent au distributeur automatique?

  2. introduisez votre carte,

  3. composez (tapez) votre code secret, puis validez,

  4. choisissez votre montant,

  5. veuillez patienter,

  6. vous pouvez retirer votre carte,

  7. n’oubliez pas vos billets,

  8. merci de votre visite.

 4. Nauczyciel sygnalizuje część słuchową lekcji. Kaseta do podręcznika Campus 2, Unité 7.2 .

  1. Scena 1 dotyczy reklamacji. Restauracja, kelner przynosi rachunek, na którym podsumowano więcej dań, niż zamówił klient.

  2. Scena 2 dotyczy negocjacji. Sprzedawca podaje cenę produktu, klient negocjuje zakup po niższej scenie. Czy dochodzi do porozumienia? Po pierwszym odsłuchaniu nauczyciel sygnalizuje, że wkrótce uczniowie będą odgrywać podobne scenki i prosi, by w trakcie powtórnego odsłuchiwania zwrócić uwagę na zwroty dotyczące reklamacji czy negocjacji.

c) Faza podsumowująca

 1. Nauczyciel dzieli klasę na 2 grupy. Jedna grupa ma w parach odegrać scenki reklamacji (niewłaściwie działające urządzenie, uszkodzony ubiór, niedopieczone mięso), zaś druga grupa odgrywa scenę negocjacji (sprzedaż samochodu, telewizora, mieszkania, komputera itd.). Uczniowie odgrywają w parach sceny, zaś nauczyciel krąży po klasie i kontroluje wykonanie ćwiczenia.

 2. Nauczyciel podaje zadanie domowe.

5. Bibliografia

 1. Girardet J., Pécheur J., Campus 2, Clé International, 2002.

 2. Leroy‑Miquel C., Goliot‑Lété A., Vocabulaire progressif du français – niveau intermédiaire, Clé International, 2004.

6. Załączniki

a) Karta pracy ucznia

załącznik 1

Tabelka do wypełnienia przez uczniów.

RÉPARTITION DES DÉPENSES EN %

Quelle est votre opinion? Mettez le pourcentage (%) approximatif de vos dépenses

PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS

TABAC, ALCOOL

LOGEMENT, CHAUFFAGE, ECLAIRAGE

MEUBLES, MATÉRIEL MENAGER,

SERVICES MEDICAUX, SANTÉ

MEDICAMENTS, VITAMINES

TRANSPORT, COMMUNICATION

LOISIRS, SPECTACLES, CULTURE

ENSEIGNEMENT

VOYAGES

AUTRES BIENS, SERVICES

Załącznik 2

Lista słownictwa do opanowania, przy założeniu, że lekcja odbywa się na bazie podręcznika.

une taxe – prix fixé, une imposition que doit payer un particulier

une imposition – le fait d’imposer une charge financière, une contribution (taxation)

une répartition – distribution, partage

une dépense – action de dépenser =’employer’ son argent - payer une note, des frais etc...

une consommation –1). utilisation de biens et de services 2) ce qu’un client commande au café

un habillement- action de se procurer un vêtement 2) ensemble des habits que l'

un chauffage- production de chaleur, CHAUFFAGE CENTRAL- par distribution, p.ex dans un immeuble

un éclairage- action d’éclairer,production de lumiere artificielle

des loisirs- temps, moments libres dont on dispose pour faire des choses (un loisir –temps libre pour...)

un enseignement- éducation, instruction,leçon (enseignement primaire, secondaire,supérieur)

un bien – chose matérielle que l’on posséde, qu’on veut acquérir, = possession, produit, propriété

une allocation – aide, argent attribué par la Sécurite Sociale pour faire face à un besoin (allocation familiale)

une bourse – marché public où on vend des valeurs, marchandises, services...

une retraite – pension assurée aux personnes à la retraite,

RETIRER une somme, un bénéfice d’une affaire

une assurance- contrat d’assurance, montant d’assurance; somme payée en cas de réalisation d’un risque

un prélèvement (obligatoire) 1) qqch qu’on prend 2)impôt, cotisation sociale

une indemnité – compensation, dédommagement; ce qui est attribué à qq pour réparer un dommage, une perte

une recette – total de sommes reçues, rentrée d’argent (recette annuelle, chiffre d’affaires)

un revenu – revenu du travail, revenu net,brut, ce qui revient à qq comme rémunération du travail

un tarif – l’ensemble des prix pour services, marchandises, impôts; tarif d’un impôt, plein tarif, tarif aérien

une remise = 1) action de remettre à l’état, place précédent(e), 2) remise de prix, diminution de prix

une réduction – RABAIS, ESCOMPTE,DISCOUNT, REMISE, RÉDUCTION,RISTOURNE =

diminution accordée sur un prix, action de -rendre plus petit, moins faible, diminuer

faire une réduction de 10% sur... avoir 25% de réduction sur...

un solde – 1) différences sur le compte entre le débit et le crédit

2)marchandises mises en vente au rabais

un adhérant – s’inscrire à une association, à un parti, à un club, faire partie d’un certain groupe de gens

Źródło: Campus 2: Vocabulair -, Argent, Unite 7.2

b) Zadanie domowe

Patrz Vocabulaire progressif du français. CLE International, ćwiczenia 1, 2, 3 str. 131 (ćwiczenia na słownictwo, wyrażenia idiomatyczne).

7. Czas trwania lekcji

2 x 45 minut

8. Uwagi do scenariusza

Jeśli czas na to pozwoli, można przystąpić do napisania listu dotyczącego zwrotu zakupionego artykułu czy też reklamacji usług.

Ry6nFyNanE0zL

Pobierz załącznik

Plik PDF o rozmiarze 140.33 KB w języku polskim
R96RhHXy3bfka

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 31.00 KB w języku polskim
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida