Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Początek Andrzeja Szczypiorskiego jako refleksja o totalitaryzmie

1. Cele lekcji

a) Wiadomości

Uczeń:

 • zna treść książki Początek Andrzeja Szczypiorskiego,

 • rozumie pojęcia: totalitaryzm, system, refleksja, początek, analiza, moralność, holocaust, stalinizm, faszyzm, komunizm,.

 • rozumie tendencje systemów totalitarnych.

b) Umiejętności

Uczeń:

 • potrafi wyjaśnić pojęcie totalitaryzm,

 • potrafi budować definicję w oparciu o zdobytą wcześniej wiedzę,

 • potrafi korzystać z różnego rodzaju słowników,

 • potrafi wymienić cechy systemu totalitarnego,

 • potrafi wypowiadać własne zdanie,

 • zdobywa umiejętności pracy indywidualnej i zespołowej.

2. Metoda i forma pracy

dyskusja, praca z tekstem – analiza, mapa mentalna, burza mózgów

3. Środki dydaktyczne

szablony słowne

książka Początek Andrzeja Szczypiorskiego

Słownik terminów historycznych

Słownik wyrazów obcych

4. Przebieg lekcji

a) Faza przygotowawcza

 1. Nauczyciel podaje uczniom temat lekcji. Wyjaśia, że praca nad tematem rozpocznie się od wyjaśnienia terminu – totalitaryzm.

 2. Uczniowie staraja się zdefiniować totalitaryzm na podstawie posiadanej wiedzy i treści książki Początek. Następnie nauczyciel prosi o dopełnienie informacji ze Słownika języka polskiego oraz Słownika historycznego (załącznik 1 – definicja totalitaryzmu).

 3. Nauczyciel prosi o uporządkowanie rozsypanki znajdującej się na tablicy – mapa mentalna. Wśród wyrazów odnoszących się do zjawiska totalitaryzmu znajdują się nieprawdziwe (załącznik 2 – przykład mapy mentalnej). Zadaniem uczniów jest ich wykluczenie z mapki.

b) Faza realizacyjna

 1. Nauczyciel prosi uczniów o wyjaśnienie jak należy rozumieć pojęcie totalitaryzmu w jegodwóch odmianach ukazanych w powieści : niemieckiej - faszyzm i rosyjskiej – stalinizm (załącznik 3). Uczniowie posługując się znajomością książki charakteryzują oba pojęcia.

 2. Uczniowie z pomocą nauczyciela starają się rozważyć kwestię poruszone w lekturze: religia i stosunek do Boga, wierność tradycji, odpowiedzialność za dziedzictwo narodowej kultury, zło i dobro w odniesieniu do systemów totalitarnych. Wywiązuje się dyskusja. Uczniowie starają się w niej oddzielić rzeczy dobre od złych.

 3. Jako podtrzymanie dyskusji nauczyciel prosi uczniów o przedstawienie refleksji na temat czy książka ta może być pomocna w ustosunkowaniu się do minionego etapu historycznego a może przestrogą na przyszłość?

c) Faza podsumowująca

 1. Próba odgadnięcia znaczenia tytułu. Nauczyciel prosi uczniów o indywidualne dokonanie analizy słowa początek. Uczniowie mają za zadanie napisać skojarzenia związane z tym słowem (załącznik 4 - notatka dla nauczyciela).

 2. Następnie wnioski uczniów nauczyciel stara się odnieść do książki. Należy także uwzględnić słowo początek w odniesieniu do zjawiska totalitaryzmu.

5. Bibliografia

Jażdżewska‑Goldsteinowa Ewa, Początek Andrzeja Szczypiorskiego, WSiP, Warszawa 1995*.*

Jażdżewska‑Goldsteinowa Ewa, Wstęp [w:] Szczypiorski Andrzej, Początek , Odra, Poznań 1996.

Słownik historyczny, pod red. A. Chwalby i T. Gąsowieckiego, Księgarnia Akademicka, Kraków 1994.

Słownik języka polskiego, pod red. Mieczysław Szymczaka, PWN, Warszawa 1994.

Żbikowska L., Początek, ale dlaczego? Próba interpretacji powieści Andrzeja Szczypiorskiego „ Początek”, [w:] Wśród starych i nowych lektur szkolnych. Zbiór analiz i interpretacji, pod red. P. Żbikowskiego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów 1994..

6. Załączniki

a). załącznik 1 - definicja totalitaryzmu

Totalitaryzm to wedługg Słownika języka polskiego i Słownika historycznego ustrój, w którym wszystko znajduje się pod kontrolą władzy, jest ona wszechmogąca i nieograniczona. Wszelkie formy kontroli społecznej zostały zlikwidowane. Państwo ingeruje we wszystkie dziedziny życia społecznego, kulturalnego i politycznego. Jednostka jest pozbawiona większości praw, a elementy zagrażające systemowi są likwidowane. Moim zadaniem będzie teraz odnalezienie powyższych elementów w literaturze. Zbrodnie hitlerowskie na Ziemiach Polskich – mówi się na to holocaust. Słowo to pochodzi z języka greckiego i oznacza „spalam ofiarę w całości”. Z hebrajskiego z kolei przyjęło się, mówić na to shoah. Jeszcze inni tłumacząc hitlerowski dokument zbrodni „Endlosung” używają terminu „ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej”. Wszyscy mówią o tym samym – o mordzie narodu Żydowskiego.

Powieść Początek jednoznacznie obnaża zło systemów totalitarnych, skierowanych przeciwko człowiekowi, stosujących nieludzkie metody, wyniszczających przeciwników . Losy bohaterów książki, którzy ocaleli z wojennej zawieruchy, obrazują różnorodność postaw – Joasia, Artur.

b). załącznik 2. – przykład mapy mentalnej

Państwo totalitarne:

 • autokratyzm

 • praca u podstaw

 • demokracja

 • propaganda

 • podporządkowanie

 • terror

 • liberalizm

 • kontrola policyjna

 • monopol ideologii

 • człowieczeństwo

 • troska o losy człowieka

 • wiele poglądów

 • jedna partia

 • nazizm

 • stalinizm

 • łapanka

 • egzekucje uliczne

Uczniowie powinni usunąć zmapki następujące cechy:

 • praca u podstaw

 • demokracja

 • człowieczeństwo

 • troska o losy człowieka

 • wiele poglądów

 • liberalizm

c). załącznik 3

Niemcy zostali w utworze pokazani w kontrastowym zestawieniu Stucklera z Mullerem. Pierwszy jest typowym przykładem funkcjonariusza faszystowskiej machiny, który kieruje się wyłącznie rozkazami i obowiązującą go ideologią. Nie analizuje służbowych zadań w aspekcie moralnym. Muller zaś jest Niemcem wyjątkowym. Zachowując pozory „ prawdziwego Niemca” zostaje „ prawdziwym człowiekiem”. W tle zdarzeń totalitaryzm niemiecki to zbrodniarstwo ślepo realizujące plany wodza.

Podobnie jest z odmianą rosyjską tego systemu – stalinizmem. Rosjanie są przebiegli, podstępni i prowokacyjni. Potrafią być fałszywie przymilni i delikatni, a za chwilę agresywni i niebezpieczni. Trzeźwość myślenia i skrupulatność Niemców jest tu przeciwstawiona nieprzewidywalnym reakcjom i obłudzie Moskali.

d). załącznik 4 - notatka dla nauczyciela

Propozycja skojarzeń ze słowem początek:

 • przyczyna

 • geneza

 • źródło

 • narodziny

 • odrodzenie się

 • start

 • rozpoczęcie

 • zalążek

 • podstawa

 • zapoczątkowanie

 • zapowiedź

7. Czas trwania lekcji

45 minut

8. Uwagi do scenariusza

brak

RRYtm0r5QWA6w

Pobierz załącznik

Plik PDF o rozmiarze 108.63 KB w języku polskim
R13btMnhiQaRk

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 28.50 KB w języku polskim
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida