Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Argumentum: Poczet dynastii i cesarzy rzymskich – powtórzenie.

* Uczeń wie, jakie dynastie panowały w starożytnym Rzymie (np. julijsko‑klaudyjska, Flawiuszów), zna daty panowania poszczególnych władców oraz najważniejsze wydarzenia z nimi związane.

Umiejętności

* Uczeń umie skatalogować informacje dotyczące poszczególnych dynastii i ich władców.

Metoda i forma pracy

  • Bezpośrednie - zapisanie numeru i tematu lekcji na tablicy; powitanie uczniów.

  • Praca z grupą – uczniowie pracują w grupach, klasyfikując władców do konkretnych dat ich panowania; następnie (również w grupach) odgadują władców przedstawionych na poszczególnych ilustracjach.

  • Pogadanka - za pomocą pytań uczniowie sami poznają niektóre zagadnienia.

  • Metoda oglądowa - praca z ilustracją; uczniowie próbują odgadnąć, kogo przedstawia dana fotografia.

Środki dydaktyczne

Cegielski T., Lengauer W., Tymowski M., Ludzie, społeczeństwa, cywilizacje. Historia - starożytność i średniowiecze, WSiP, Warszawa 2002

Przebieg lekcji

Faza przygotowawcza

  1. Czynności wstępne - Witam uczniów; zapisuję numer, temat lekcji na tablicy, sprawdzam listę obecności.

  1. Wprowadzenie nowego materiału oraz sprawdzenie i utrwalenie wiadomości z poprzednich zajęć:

Krok I:

Poszczególni cesarze rzymscy panujący do początku kryzysu w III wieku.

Dzielę klasę na grupy, a następnie proszę o wypisanie imion władców przy datach ich panowania, po czym kolejno reprezentant każdej grupy podchodzi do tablicy, na której zapisuje wyniki pracy swojego zespołu:

Grupa I:

Dynastia julijsko‑klaudyjska:

27 p.n.e. – 14 n.e. Oktawian August

14 n.e. – 37 n.e. Tyberiusz

37 n.e. – 41 n.e. Kaligula

41 n.e. – 54 n.e. Klaudiusz

54 n.e. – 68 n.e. Neron

Grupa II:

Wojny domowe – „rok czterech cesarzy” (69 n.e.):

68 n.e. – 69 n.e. Galba

69 Otho

69 Witeliusz

Dynastia Flawiuszów:

69 – 79 Wespazjan

79 – 81 Tytus

81 – 96 Domicjan

Grupa III:

Dynastia Antoninów:

96 –98 Nerwa

97 - 117 Trajan

117 – 138 Hadrian

138 – 161 Antonin Pius

161 – 180 Marek Aureliusz (w latach 161–169 panował wspólnie z Lucjuszem Werusem)

180 – 192 Kommodus

Grupa IV:

Okres wojen domowych:

  1. Pertinaks, Didiusz Julianus, Septimiusz Sewer

193 – 194 Pescenniusz Niger

193 197 Klodiusz Albinus

Dynastia Sewerów

193 – 211 Septymiusz Sewer

211 – 217 Karakalla

217 –218 uzurpacja Makryna

218 – 222 Heliogabal

222 – 235 Aleksander Sewer

Następnie proszę uczniów, aby przy każdym władcy kolejno dopisali na tablicy jakieś hasło (wydarzenie, budowlę, bitwę, miasto, ustrój polityczny), które kojarzy im się z tym władcą, np. Oktawian August - pryncypat; Kaligula – szalony cesarz, planował powierzenie urzędu konsula koniowi; Klaudiusz – został otruty przez Agrypinę; Neron – prześladowanie chrześcijan; Trajan – kolumna Trajana, Marek Aureliusz - cesarz filozof, autor „Rozmyślań”.

Pod koniec lekcji każda z czterech grup dostaje fotografię jednego władcy. Zadaniem grup jest rozpoznanie osoby ze zdjęcia. Pytam uczniów, czym się kierowali, „obstawiając” danego władcę, z jakiej wiedzy korzystali? Co było im pomocne?

Grupa I:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Grafika:Caligula_bust.jpg

RvJb97xcKwAm3

Kaligula

Grupa II:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Grafika:Vespasian_01.jpg

Rwh1dHlGPUroS

Wespazjan

Grupa III:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Grafika:Trajan‑Xanten.JPG

Ri5taRekr6bim

Trajan

Grupa IV:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Grafika:Marcus_aurelius_bust.jpg

R1e6JDjt410OZ

Marek Aureliusz

Faza podsumowująca

  1. Utrwalenie wiadomości - Pytam uczniów, czy wszystko jest dla nich zrozumiałe*.*

  2. Zadanie pracy domowej - Jako pracę domową zadaję uczniom przyswoić informacje podane w czasie lekcji, a także wybrać jednego władcę i napisać pean na jego cześć.

Bibliografia

Cegielski T., Lengauer W., Tymowski M., Ludzie, społeczeństwa, cywilizacje. Historia - starożytność i średniowiecze, WSiP, Warszawa 2002

RXEiGFUPaSscm

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 911.50 KB w języku polskim