Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Podróż do stolic kultury

Zakres

III etap edukacyjny, uczeń gimnazjum

Przedmiot

Plastyka

Wymagania szczegółowe zgodne z podstawą programową nauczania ogólnego:

(1.1) uczestniczy w kulturze poprzez kontakt z zabytkami i dziełami sztuki współczesnej, mając poczucie związku ze śródziemnomorskim dziedzictwem kultury i tradycją narodową, szanując jednocześnie odrębności innych kręgów kulturowych (zna wybrane krajowe i zagraniczne placówki kultury i instytucje artystyczne);

Temat lekcji:

Podróż do stolic kultury

Czas na realizację:

1 godzina lekcyjna.

Cele szczegółowe

wiadomości – uczeń:

 • zna najważniejsze ośrodki kultury w obrębie Basenu Morza Śródziemnego,

 • wyjaśnia pojęcie „stolica kultury”,

 • zna uwarunkowania geograficzne podstawowych kręgów historycznych,

 • wymienia miasta, które stanowią podwaliny kultury śródziemnomorskiej

 • wymienia typy muzeów.

umiejętności – uczeń:

 • wyjaśnia pojęcie „kręgu kulturowego”,

 • wskazuje przynależność dzieł do miast - stolic kultury Basenu Morza Śródziemnego,

 • potrafi zlokalizować reprezentatywne dzieła w muzach i galeriach.

postawy:

 • czerpanie wartości z poznawania świata,

 • uczestnictwo w kulturze i świecie sztuki,

 • rozbudzanie potrzeby obcowania z kulturą wysoką,

 • krytyczna obserwacja zjawisk kulturowych.

Metody pracy:

podająca (wykład informacyjny), problemowa, praktyczna (ćwiczeniowa – karty pracy), eksponująca (pokaz materiału wizualnego)

Forma pracy:

indywidualna, zbiorowa, grupowa

Środki dydaktyczne,

Koperty z materiałem źródłowym

w tym zasoby multimedialne:

animacja ze zdjęć z komentarzem ukazująca uwarunkowania geograficzne i podłoże historyczne podstawowych kręgów kulturowych

schemat – placówki, instytucje jako miejsca przechowywania dzieł sztuki (typy muzeów, galerie).

Materiały plastyczne:

Zajęcia teoretyczne

Przebieg lekcji

faza wprowadzająca:

(7 min.)

 1. Czynności organizacyjne (powitanie, sprawdzenie obecności, zapisanie tematu lekcji).

 2. Na polecenie nauczyciele uczniowie zapisują na tablicy znane im stolice europejskie. Zadanie nauczyciela polega na takim naprowadzeniu uczniów, aby wśród nich znalazły się: Rzym, Ateny, Florencja i Paryż.

faza realizacyjna:

(33 min.)

 1. Nauczyciel dzieli klasę na 4 grupy. Każdej z nich wręcza kopertę z nazwami miast. Mimo że na każdej kopercie jest inne miasto, ich zawartość jest taka sama: wewnątrz znajduje się 12 kartek z opisami dzieł sztuki zlokalizowanych w muzeach różnych miast.

 2. Nauczyciel demonstruje uczniom animację ze zdjęć z komentarzem ukazująca uwarunkowania geograficzne i podłoże historyczne podstawowych kręgów kulturowych: Rzymu, Aten, Florencji, Paryża. Podczas animacji nauczyciel wprowadza komentarz, w którym przy każdym mieście znajdą się nazwy tytuły i autorzy dzieł z kopert.

 3. Uczniowie wykonują zadanie w grupach. Muszą oni wybrać tylko te dzieła z kopert, które należą do miasta im przydzielonego oraz zaznaczyć właściwe muzeum, w którym się znajdują.

 4. Po zakończeniu zadania, uczniowie zapisują na tablicy wyniki swoich prac:

 1. Nauczyciel wprowadza pojęcie muzeum, wyjaśnia jego funkcję. Następnie prezentuje schemat na temat typów muzeów.

 2. Uczniowie przerysowują wskazane elementy schematu do zeszytów.

faza podsumowująca:

(5 min.)

 1. Nauczyciel podsumowuje lekcję quizem tematycznym

 2. Uczniowie najbardziej aktywni otrzymują ocenę wyrażoną stopniem.

R1RL1knq1HkXr

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 85.50 KB w języku polskim
R1A5pHm9tIhUz

Pobierz załącznik

Plik ODT o rozmiarze 48.90 KB w języku polskim