Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Podział jądra komórkowego – mitoza

1. Cele lekcji

a) Wiadomości

Uczeń:

 • definiuje pojęcia: chromatyna, chromosom, chromatyda, centriole, wrzeciono kariokinetyczne, kariokineza

 • wymienia etapy cyklu komórkowego

 • wymienia etapy kariokinezy

b) Umiejętności

Uczeń potrafi:

 • scharakteryzować zmiany zachodzące w komórce podczas mitozy

 • wyodrębnić z cyklu komórkowego etap kariokinezy

 • zanalizować komórki, w których zachodzi podział mitotyczny i uzasadnić, dlaczego właśnie w tych komórkach zachodzi ten proces

2. Metoda i forma pracy

Metodą zastosowaną na lekcji jest wykład, który wprowadza uczniów w zagadnienie. Następnie uczniowie wspólnie z nauczycielem analizują kolejne etapy procesu mitozy zgodnie z rycinami znajdującymi się w podręczniku. Uczniowie pracują jako jeden zespół.

3. Środki dydaktyczne

 • Podręcznik

 • Plansze dydaktyczne

 • Zdjęcia z mikroskopu elektronowego

4. Przebieg lekcji

a) Faza przygotowawcza

Przedstawienie znaczenia mitozy.

b) Faza realizacyjna

 1. Na podstawie rycin znajdujących się w podręczniku uczniowie analizują proces powstawania chromosomu. Wskazany uczeń czyta fragment z książki, dotyczący tego procesu; pozostali, wzorując się na planszach dydaktycznych, szkicują w zeszytach schemat chromosomu i zaznaczają elementy jego budowy.

 2. Korzystając z podręcznika, uczniowie analizują kolejne zmiany zachodzące w cyklu komórkowym. Każdy etap omawiany jest przez innego, wskazanego przez nauczyciela ucznia. Po zakończeniu analizy danego etapu uczeń dyktuje krótką notatką zawierającą najważniejsze informacje.

 3. Mając do dyspozycji podręcznik, plansze dydaktyczne i notatki, utrwalamy z uczniem (ochotnikiem lub wskazanym przez nas) przebieg procesu. Pozostali uczniowie sprawdzają, czy wszystko zostało prawidłowo przeanalizowane i zgłaszają ewentualne poprawki.

 4. Nauczyciel, wykorzystując planszę przedstawiającą cykl komórkowy, wyjaśnia, w którym miejscu zachodzi kariokineza, czyli podział jądra komórkowego.

c) Faza podsumowująca

 1. Krótkie podsumowanie tematu, powtórzenie etapów mitozy i utrwalenie nowych pojęć.

 2. Na tablicy nauczyciel układa 6 zdjęć z mikroskopu elektronowego, które przedstawiają kolejne etapy cyklu komórkowego. Ich ułożenie jest przypadkowe. Uczeń, który ułoży je w odpowiedniej kolejności, otrzyma dwa plusy. Można korzystać z notatek i z podręcznika.

5. Bibliografia

J. Grzegorek, Biologia. Część 1, tom pierwszy. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, wyd. drugie, WSiP, Warszawa 2002, s. 88‑98.

6. Załączniki

brak

7. Czas trwania lekcji

45 minut

8. Uwagi do scenariusza

Scenariusz lekcji dla klasy I, poziom rozszerzony.

RQeV8iz75EIsp

Pobierz załącznik

Plik PDF o rozmiarze 94.75 KB w języku polskim
R5BjMqlPfJeae

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 18.50 KB w języku polskim