Strona główna Pogoda i klimat – sprawdzian wiadomości
Powrót
Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Pogoda i klimat – sprawdzian wiadomości

Cele lekcji

Cel ogólny: podsumowanie wiadomośći z działu dotyczącego atmosfery.

a) Wiadomości

Uczeń:

 • wie, co to jest atmosfera,

 • zna składniki atmosfery,

 • wie, że atmosfera jest powłoką gazową,

 • wymienia warstwy atmosfery,

 • podaje nazwy warstw przejściowych,

 • wie, w której warstwie tworzą się chmury,

 • wie, w której warstwie znajduje się warstwa ozonowa,

 • wybiera z tekstu informacje dotyczące cech warstw atmosfery,

 • wie, co to jest niż i wyż baryczny,

 • wie, co to jest front atmosferyczny,

 • zna składnki pogody i klimatu,

 • zna czynniki klimatotwórcze,

 • zna rodzaje wiatrów.

b) Umiejętności

Uczeń potrafi:

 • scharakteryzować warstwy atmosfery,

 • wyjaśnić, dlaczego tworzy się dziura ozonowa,

 • umiejscowić zorzę polarną i satelity,

 • wykonać rysunek frontów,

 • interpretować klimatodiagramy,

 • scharakteryzować poszczególne strefy klimatyczne,

 • narysować schematyczny rysunek wiatrów.

c) Postawy

Uczeń:

 • potrafi wykorzystać nabyta wiedzę,

 • umie się skoncentrować.

2. Metoda i forma pracy

Praca indywidualna.

3. Środki dydaktyczne

Karta pracy ucznia.

4. Przebieg lekcji

a) Faza przygotowawcza

Czynności organizacyjne, powitanie, sprawdzenie listy obecności.

Nauczyciel rozdaje przygotowane testy (załącznik 1).

b) Faza realizacyjna

Nauczyciel po rozdaniu testów podaje czas pracy – około 35‑40 minut. Wyjaśnia zasady pisania testu: każdy pisze sam, nie wolno się odwracać, ściągać, nauczyciel raz ostrzega, a następnie zabiera kartkę; poprawa sprawdzianu w okresie do 2 tygodni.

c) Faza podsumowująca

Nauczyciel zbiera testy.

5. Bibliografia

 1. Modzelweska B., Piełowska E., Podstawy geografii fizycznej i geologii, SOP, Toruń 1996.

 2. Wład P., Bogactwo przyrodnicze Ziemi. Geografia 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum,Wydawnictwo Ortus, Piaseczno 2003.

 3. Wład P., Bogactwo przyrodnicze Ziemi. Zeszyt ćwiczeń, Wydawnictwo Ortus, Piaseczno 2005.

6. Załączniki

a) Karta pracy ucznia

załącznik 1.

Sprawdzian do działu

ATMOSFERA

Powodzenia!

Imię, nazwisko, klasa

Maksymalna liczba

punktów

Punkty

Ocena

22

 1. Narysuj ośrodek niskiego ciśnienia i podpisz izobary.

1 p.

 1. Przyporządkuj warstwom atmosfery charakterystyczne dla nich cechy:

Mezosfera A. Występowanie zorzy polarnej

Stratosfera B. Występowanie warstwy ozonowej

Troposfera C. Spadek temperatury do –90°C

Jonosfera D. Procesy kształtujące pogodę

2 p.

 1. Wymień cztery czynniki wpływające na rozkład temperatur na Ziemi:

a) .....................................

b) .....................................

c) .....................................

d) .....................................

2 p.

 1. Wskaż zdania prawdziwe (wpisz literę P) oraz zdania fałszywe (wpisz literę F):

Normalne ciśnienie atmosferyczne wynosi 1013 hPa. .......

Ciśnienie wzrasta wraz ze wzrostem wysokości nad poziom morza. .......

Pasaty na półkuli północnej są wiatrami północno‑wschodnimi. .......

Wartość ciśnienia nie zależy od wysokości nad poziomem morza. .......

2 p.

 1. Narysuj schemat frontu atmosferycznego ciepłego.

1 p.

 1. Wskaż tę odpowiedź, która podaje właściwy procentowy udział stałych składników powietrza atmosferycznego.

  1. 78% azotu, 20% tlenu, 1% argonu, 1% innych gazów

  2. 78% azotu, 21% tlenu, 1% innych gazów (wśród nich najwięcej argonu)

  3. 77% azotu, 21% tlenu, 2% innych gazów

1 p.

 1. Podane określenia są czynnikami klimatotwórczymi lub składnikami klimatu. Dokonaj podziału i wpisz do tabeli odpowiadające określeniom oznaczenia literowe.

  1. sąsiedztwo występowania obszarów lądowych i morskich

  2. szerokość geograficzna i kąt padania promieni słonecznych

  3. siła i kierunek wiatru

  4. wysokość nad poziomem morza

  5. temperatura powietrza

Czynniki klimatotwórcze

Składniki klimatu

2,5 p.

 1. Na podstawie opisu rozpoznaj strefę klimatyczną:

Średnie miesięczne temperatury powietrza wynoszą ponad 20°C w ciągu roku. Amplitudy roczne są małe, wynoszą około 5°C i rosną wraz z suchością klimatu do 10°C. W strefie tej występują trzy typy klimatów różniące się rocznym przebiegiem opadów, których najwyższe wartości notowane są w okresie zenitalnego położenia Słońca.

Jest to strefa ...................................................................

1 p.

 1. Wymień chmury, które dają opady.

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

1 p.

 1. Wymień nazwy głównych mas powietrza na półkuli północnej.

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2 p.

 1. Przedstaw na rysunkach schemat wiatru dolinnego i bryzy dziennej.

2 p.

 1. Na podstawie zamieszczonego wykresu temperatur i opadów podaj:

 1. maksymalną sumę opadów – ..............................

 2. miesiąc występowania maksimum opadowego – .......................

 3. minimalną sumę opadów – ......

 4. minimalną wartość temperatury – ................................

 5. maksymalną wartość temperatury – ...........................................

 6. roczną amplitudę temperatur powietrza – ..................................

 7. najcieplejszy miesiąc – ...............................................................

 8. najchłodniejszy miesiąc – ...........................................................

 9. strefę klimatyczną – ...................................................................

RpQcM2A3YoymG

4,5 p.

7. Czas trwania lekcji

45 minut

8. Uwagi do scenariusza

Scenariusz lekcji dla klasy I.

RpKFwQVqz1Na6

Pobierz załącznik

Plik PDF o rozmiarze 159.96 KB w języku polskim
RXG5QDhKvXAXm

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 77.50 KB w języku polskim