Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Ten materiał nie może być udostępniony
R1Kdf4DUoPdd8
Uczta u Mikołaja Wierzynka w Krakowie w 1364 roku Źródło: Józef Simmler, Uczta u Mikołaja Wierzynka w Krakowie w 1364 roku, domena publiczna.

Polityka zagraniczna Kazimierza Wielkiego

Uczta u Mikołaja Wierzynka w Krakowie w 1364 roku
Józef Simmler, Uczta u Mikołaja Wierzynka w Krakowie w 1364 roku, domena publiczna

Zręczny polityk

Kazimierz Wielki postanowił rozwiązać problemy z sąsiadami na drodze pokojowej, a nie zbrojnej. W 1335 roku doszło do spotkania trzech monarchów: czeskiego, węgierskiego i polskiego w Wyszehradzie na Węgrzech. W zamian za sporą sumę pieniędzy Kazimierz Wielki uzyskał od władcy czeskiego zrzeczenie się prawa do używania tytułu króla Polski (władca ten uzyskał je w czasie rozbicia dzielnicowego w Polsce).
1343 roku polski król zawarł w Kaliszu pokój z Krzyżakami, nazwany „wieczystym”. Na jego mocy Krzyżacy zwrócili Polsce ziemię dobrzyńskąKujawy, ale zatrzymali Pomorze Gdańskie. Obszar państwa został powiększony przez przyłączenie na południowym wschodzie Rusi Halickiej, obszaru cennego gospodarczo, z takimi miastami jak Lwów i Halicz. Do Polski została też przyłączona część Mazowsza z Płockiem, a pozostała część dzielnicy stała się lennem pod zwierzchnictwem króla polskiego.
Jeszcze za życia Władysława Łokietka siostra Kazimierza Wielkiego wyszła za mąż za króla węgierskiego z rodu Andegawenów. By zyskać poparcie Węgier na arenie międzynarodowej, Kazimierz Wielki ustanowił Andegawenów swoimi spadkobiercami na tronie polskim na wypadek, gdyby nie zostawił syna.
Mimo wielu zabiegów nie udało się Kazimierzowi Wielkiemu odzyskać Śląska.

Polecenie 1
  • Wskaż ziemie, które zostały przyłączone do Królestwa Polskiego za czasów Kazimierza Wielkiego.

  • Wskaż państwa, z którymi sąsiadowało Królestwo Polskie.

  • Wymień i wskaż największe miasta w Polsce za czasów Kazimierza Wielkiego.

  • Wskaż ziemie, które Krzyżacy zwrócili Polsce na mocy pokoju zawartego 1343 roku w Kaliszu.

  • Przyjrzyj się mapie i powiedz, dlaczego Władysław Łokietek i Kazimierz Wielki zabiegali tyle lat o odzyskanie Pomorza Gdańskiego. Dlaczego utrata tych ziem była taka dotkliwa dla państwa polskiego?

R3SMucUm6fjxy1
Polska Kazimierza Wielkiego
Krystian Chariza i zespół, Polska Kazimierza Wielkiego,
j0000008FBB5v32_00000018

Zjazd monarchów. Uczta u Wierzynka

R184lM4p07hKi1
Kazimierz Wielki
Leopold Löffler, 1864, domena publiczna

Polityka Kazimierza Wielkiego umocniła Polskę na arenie międzynarodowej. Z Polską liczono się w Europie. Wyrazem tego był zjazd monarchów w Krakowie, do którego doszło w 1364 roku. Przybyli wtedy na zaproszenie Kazimierza Wielkiego liczni władcy europejscy, by porozumieć się w sprawach politycznych. Byli wśród nich między innymi władcy: Niemiec, Danii, Czech, a nawet Cypru. Dostojni goście nie tylko rozmawiali o sprawach politycznych, ale też oglądali turnieje rycerskie i brali udział w polowaniach w podkrakowskich lasach. Do historii przeszła wspaniała uczta, którą zostali podjęci. Ucztę tak opisali kronikarze: chcąc więc okazać chwałę swojego Królestwa […], [Kazimierz] wydał w mieście Krakowie wielką ucztę […]. Jaka była wesołość na tej uczcie, jaka wspaniałość, sława i obfitość, opisać niepodobna, chyba powiedzieć tylko, że wszystkim dawano więcej niż sami sobie życzyli. Tradycja głosi, że ucztę tę zorganizował mieszczanin krakowski Mikołaj Wierzynek. Uczta była tak wspaniała, że opowiadano o niej w całej Europie, rozsławiła imię króla i Polskę.

Polecenie 2

Opowiedz, jaki nastrój panuje na uczcie. Gdzie malarz umieścił na swoim obrazie władców. Po czym można ich poznać?

R1LlQpKWmSyGQ1
Uczta u Wierzynka
Bronisław Abramowicz, 1876, domena publiczna
Ćwiczenie 1
R107fk0delEa11
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 2
RZiZ40UvYphVw1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 3
R1D3Co0SEGwHt1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 4
Rf011KR7XUrPu1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
j0000008FBB5v32_00000021

Podsumowanie

1
Ćwiczenie 5
R13AcGzyn6UzJ1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Polecenia

  1. Wyjaśnij, co to znaczy, że Kazimierz Wielki prowadził politykę pokojową.

  2. Powiedz, o czym świadczył zjazd monarchów w Krakowie i uczta u Wierzynka.