Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Polscy nobliści w dziedzinie literatury

1. Cele lekcji

a) Wiadomości

Uczeń zna historię nagrody Nobla.

Uczeń zna nazwiska polskich noblistów z dziedziny literatury i ich najważniejsze osiągnięcia.

b) Umiejętności

Uczeń tworzy notatkę informacyjną na podstawie zebranych wiadomości.

Uczeń wyszukuje informacje w tekście.

Uczeń charakteryzuje laureatów nagród.

Uczeń pisze wywiad z laureatem nagrody.

Uczeń proponuje temat i formę tekstu do gazety o polskich noblistach w dziedzinie literatury.

Uczeń dyskutuje nad ostateczną formą gazety.

2. Metoda i forma pracy

Praca z tekstem

Rozmowa

Praca indywidualna, grupowa i zbiorowa

3. Środki dydaktyczne

Podręcznik, słowniki pisarzy polskich, encyklopedie, komputery z dostępem do Internetu, kartki papieru, flamastry.

4. Przebieg lekcji

a) Faza przygotowawcza

Uczniowie wymieniają najważniejsze nagrody świata, podają nazwiska ich laureatów i osiągnięcia, za które otrzymali te wyróżnienia.

Nauczyciel pyta uczniów o nagrodę Nobla, prosi o podane jej historii, znanych laureatów (w tym Polaków), dziedziny, w których jest przyznawana.

Nauczyciel informuje uczniów, że na lekcji będą pracować w grupach nad stworzeniem gazetki dotyczącej literackiej nagrody Nobla ze szczególnym wyeksponowaniem laureatów z Polski.

b) Faza realizacyjna

Uczniowie dzielą się na grupy i wykonują pierwsze zadanie. W encyklopediach, przy komputerach szukają informacji dotyczących historii nagrody Nobla. Redagują krótką notatkę prasową o tej nagrodzie. Nauczyciel prosi, aby uczniowie więcej napisali o nagrodzie literackiej.

Grupy przedstawiają swoje prace.

Uczniowie czytają w podręczniku tekst pt. „Polscy nobliści literaccy” i zapisują nazwiska twórców, którzy otrzymali nagrodę.

Uczniowie uzupełniają tabelę o wspomnianych noblistach.

laureat

Data otrzymania nagrody

Sławne dzieła

Cechy charakterystyczne twórczości

Cechy charakteru

laureata

Henryk Sienkiewicz

Władysław Reymont

Czesław Miłosz

Wisława Szymborska

Uczniowie uzupełniają tabelę na podstawie przeczytanego tekstu i informacji z encyklopedii, słowników pisarzy polskich, Internetu.

Uczniowie zastanawiają się, jakimi cechami charakteru powinien być obdarzony człowiek, który w przyszłości zostaje laureatem nagrody Nobla. Uczniowie podają jak najwięcej określeń, szukając również synonimów, np. pracowity, cierpliwy, zdolny, utalentowany, mądry, wrażliwy. Uczniowie zastanawiają się, czy sami posiadają takie cechy. Próbują opisać dzieła, za jakie chcieliby otrzymać literacką nagrodę Nobla.

Uczniowie pracują w swoich grupach. Każda z nich ma za zadanie napisać wywiad z jednym z noblistów, tak aby przybliżyć jego sylwetkę czytelnikowi. Nauczyciel zwraca uczniom uwagę na cechy charakteru noblistów, o których wspomina się w podręczniku. Uczniowie powinni spróbować odzwierciedlić je w swoich rozmowach.

Grupy przedstawiają swoje prace, zastanawiają się, jakie pytania można by jeszcze dodać, aby rozmowy stały się bardziej atrakcyjne.

Każda z grup zastanawia się, jaki tekst do swojej gazetki napisałaby o danym laureacie. Uczniowie określają gatunek, temat, podają prawdopodobne źródła informacji, z których by skorzystali, np. (rozmowa z przyjaciółmi z dzieciństwa laureata, recenzja utworu, tekst o adaptacji filmowej dzieła).

c) Faza podsumowująca

Uczniowie przeprowadzają pod kierunkiem nauczyciela kolegium redakcyjne swojej gazetki. Przedstawiają swoje propozycje tekstów o noblistach, dyskutują nad sensownością umieszczania danych materiałów, zastanawiają się nad formą graficzną gazety. Każdy otrzymuje zadanie do wykonania, tak aby za kilka dni powstała taka gazetka.

5. Bibliografia

M. Nagajowa, Świat w słowach i obrazach. Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego dla klasy pierwszej gimnazjum, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1999.

6. Załączniki
brak

a) Karta pracy ucznia
brak

b) Zadanie domowe

Wykonaj swoje zadanie związane z przygotowaniem klasowej gazetki o polskich noblistach literatury.

7. Czas trwania lekcji

2 x 45 minut

8. Uwagi do scenariusza

Lekcje można przeprowadzić po ogłoszeniu laureata nagroda Nobla w danym roku. Dobrze jest korzystać na lekcji z internetu.

RPCMUKbLF1m6r

Pobierz załącznik

Plik PDF o rozmiarze 98.38 KB w języku polskim
RI2P5S8wlA6mh

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 20.50 KB w języku polskim