Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Scenariusz lekcji

Temat lekcji

Porządkujemy pliki

Cele lekcji

Wiadomości

Uczeń potrafi:

 • rozpoznawać pliki i foldery na dysku;

 • opisać sposoby tworzenia folderów;

 • opisać sposoby kopiowania plików i folderów;

 • rozpoznawać sposoby usuwania plików i folderów z dysku oraz metody ich odzyskiwania;

 • analizować wybór metody kopiowania plików i folderów.

Umiejętności

Uczeń potrafi:

 • poruszać się po strukturze danych;

 • tworzyć foldery;

 • kopiować pliki i foldery;

 • zmieniać nazwy plików i folderów;

 • usuwać i odzyskiwać pliki i foldery;

 • wykorzystywać Schowek do kopiowania plików i folderów.

Metody nauczania

 • pogadanka;

 • laboratoryjna z elementami wykładu i pokazu.

Środki dydaktyczne

 • podręcznik.

Uwarunkowania techniczne

 • lokalna sieć komputerowa składająca się ze stanowisk uczniowskich z zainstalowanym programem Power Point;

 • projektor multimedialny.

Przebieg lekcji

Etap

Zadanie

Przebieg realizacji

Uwagi do realizacji

Faza przygotowawcza

– czynności organizacyjne (5 min)

– przypomnienie wiadomości (5 min)

 • przypomnienie rodzajów pamięci komputerowej

 • przypomnienie pojęcia pliku i folderu

 • przypomnienie zastosowania aplikacji Mój komputer

 • podanie tematu lekcji

 • przedstawienie zagadnień, które zostaną omówione na lekcji, zaciekawienie uczniów jej treścią

Faza realizacyjna

– tworzenie folderów (15 min)

 • uruchomienie aplikacji Mój komputer

 • otworzenie dysku sieciowego – folderu macierzystego dla danego konta

 • utworzenie nowego folderu o nazwie Teksty za pomocą menu Plik

 • omówienie sposobu tworzenia folderów za pomocą menu podręcznego

 • utworzenie w folderze Teksty folderów Word, NotatnikInne

 • zmiana nazwy folderu Inne na Różne

– tworzenie drzewa folderów (15 min)

 • przypomnienie sposobów tworzenia folderów

 • utworzenie drzewa folderów według wzorca podanego przez nauczyciela za pomocą wybranego przez uczniów sposobu

– tworzenie folderu w oknie polecenia Zapisz jako (5 min)

 • otworzenie programu Notatnik przez uczniów

 • napisanie krótkiego tekstu np. Co to jest folder?

 • wybranie menu Plik i polecenia Zapisz jako

 • wybranie przycisku Utwórz nowy folder

 • wpisanie nazwy folderu Notatki i lokalizacji w folderze Notatnik

 • otworzenie folderu Notatki

 • zapisanie tekstu w pliku pod nazwą Folder

 • zamknięcie okna programu Notatnik

– kopiowanie plików i folderów (25 min)

 • omówienie sposobu kopiowania przez Schowek oraz przez przeciąganie

 • skopiowanie plików przygotowanych przez nauczyciela na Pulpicie w folderze Teksty do folderu Notatnik za pomocą Schowka

 • skopiowanie plików przygotowanych przez nauczyciela na Pulpicie w folderze Opisy do folderu Word za pomocą przeciągania

 • utworzenie folderu Obrazki w folderze Moje dokumenty

 • skopiowanie przez uczniów folderów RysunkiZdjęcia z udostępnionego dysku sieciowego do folderu Obrazki z wykorzystaniem wybranego sposobu

 • skopiowanie plików przygotowanych przez nauczyciela na Pulpicie w folderze Teksty do folderu Obrazki w wybrany sposób

– usuwanie plików i folderów (5 min)

 • omówienie działania polecenia usuwania plików – wspomnienie o folderze systemowym Kosz

 • usunięcie folderu Teksty z katalogu Obrazki

– odzyskiwanie plików i folderów z Kosza (5 min)

 • sprawdzenie, czy w Koszu jest usunięty folder

 • przywrócenie usuniętego folderu

 • wskazanie sytuacji, gdy danych nie da się odzyskać z Kosza

– opróżnianie Kosza (5 min)

 • ponowne usunięcie folderu Teksty

 • opróżnienie Kosza

 • zwrócenie uwagi na konsekwencje tego działania

Faza podsumowująca

– powtórzenie (5 min)

 • przypomnienie poznanych działań na plikach i katalogach

 • zwrócenie uwagi na działania niebezpieczne dla użytkownika ze względu na możliwość utraty danych

Bibliografia

[1] Białowąs J., Chmielewska K., Drogowski A., Figielska‑Pezda E., Mordaka M., Informatyka 2000. Podręcznik dla szkoły podstawowej, Wydawnictwo „Czarny Kruk”, Bydgoszcz 2000.

[2] Białowąs J., Chmielewska K., Czerwińska E., Jakutowicz M., Mordaka M., Informatyka 2000. Poradnik metodyczny dla nauczycieli szkoły podstawowej (kl. IV–VI), CD‑ROM, Wydawnictwo „Czarny Kruk”, Bydgoszcz 2000.

[3] Białowąs J., Czajkowski M., Garczyński J., Pindelski K., Poschmann P., Wojciechowski Z., Informatyka 2000. Zbiór ćwiczeń uzupełniających dla szkoły podstawowej (kl. IV–VI), Wydawnictwo „Czarny Kruk”, Bydgoszcz 2001.

Załączniki

Czas trwania lekcji

2 x 45 minut

Uwagi

RljSLNlaoT4Jw

Pobierz załącznik

Plik PDF o rozmiarze 80.25 KB w języku polskim
R1DJR9CZiPnIm

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 84.00 KB w języku polskim