Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Udostępnij materiał Dodaj całą stronę do teczki

W trakcie konfliktów zbrojnych walkę prowadzą głównie siły zbrojne zaangażowanych stron, nie oznacza to jednak, że ludność cywilna jest wolna 
od zagrożeń. Ze względu na sposób prowadzenia działań wojennych oraz środki walki w nich stosowane, zdrowie i życie ludności cywilnej jest narażone 
na rozmaite niebezpieczeństwa – pomimo ochrony zapewnianej przez przepisy prawa międzynarodowego.

W celu zrozumienia poniższej lekcji musisz przypomnieć sobie podstawowe wiadomości na temat wojen i konfliktów zbrojnych, a także na temat kryteriów ich podziału. Ważne jest też przypomnienie sobie jak możemy podzielić broń stosowaną w konfliktach zbrojnych, na przykład z uwagi na skalę rażenia. Istotne będą również informacje dotyczące sposobów ochrony ludności.

Możesz skorzystać na przykład z e‑podręcznika pt. Zagrożenia w czasie wojny.P1BherujjZagrożenia w czasie wojny.

imNTju3yVL_d5e281
Nauczysz się
 • przedstawiać prawidłowe postępowanie ludności na terenach rażenia bronią konwencjonalną i masowego rażenia,

 • charakteryzować etatowe indywidualne środki ochrony przed skażeniami,

 • tworzyć zastępcze indywidualne środki ochrony z łatwo dostępnych materiałów,

 • wymieniać i opisywać zbiorowe środki ochrony przed bronią konwencjonalną,

 • opisywać znaczenie i rolę zastępczych budowli ochronnych.

imNTju3yVL_d5e281

1. Prawnomiędzynarodowa ochrona ludności cywilnej

Zgodnie z przepisami międzynarodowego prawa humanitarnegomiędzynarodowe prawo humanitarnemiędzynarodowego prawa humanitarnego (prawa konfliktów zbrojnych) ludność cywilna podczas działań wojennych powinna podlegać szczególnej ochronie. Taki stan rzeczy wymuszają postanowienia podpisanej 12 sierpnia 1949 r. 
IV konwencji genewskiej o ochronie osób cywilnych podczas wojny. Zgodnie z jej treścią, na strony uczestniczące w konflikcie nakłada się odpowiednie zakazy i zobowiązania. Są to m.in.:

 • zakaz zmuszania lub nakłaniania osób cywilnych do służby wojskowej w siłach zbrojnych przeciwnika,

 • zakaz przymusowego przesiedlania ludności cywilnej z terytoriów okupowanych,

 • zakaz deportacji lub przesiedlania własnej ludności cywilnej na terytorium okupowane,

 • zakaz dokonywania rabunków i brania zakładników,

 • obowiązek zapewnienia ludności cywilnej tzw. minimum egzystencji, czyli warunków bytowych i wyżywienia niezbędnych do przetrwania,

 • obowiązek traktowania ludności cywilnej w sposób humanitarny,

 • obowiązek niesienia pomocy osobom jej potrzebującym,

 • obowiązek poszanowania dóbr i urządzeń niezbędnych do przetrwania ludności cywilnej,

 • obowiązek poszanowania godności, honoru, praw rodziny, przekonań, praktyk religijnych, zwyczajów i obyczajów ludności cywilnej.

R1VChCnYZts9b
W obliczu zagrożeń czasu wojny bardzo ważna jest współpraca wojsk z ludnością cywilną.
Źródło: Andrzej Bogusz, licencja: CC BY 3.0.
imNTju3yVL_d5e342

2. Postępowanie ludności w obszarze rażenia bronią konwencjonalną

Pomimo objęcia ludności cywilnej ochroną prawną, każdy konflikt zbrojny oraz wojna stanowią dla niej duże zagrożenie. Dlatego też w trakcie działań wojennych niezbędne jest postępowanie zgodnie z zasadami, których przestrzeganie może zmniejszyć negatywny wpływ tych zagrożeń. Reguły te odnoszą się do dwóch sytuacji – przebywania w rejonie rażenia bronią konwencjonalną oraz znajdowania się 
na terenie zagrożonym atakiem bronią masowego rażenia.

Reguły zachowania w sytuacji zagrożenia rażenia bronią konwencjonalną:

 • Zachowaj spokój, nie wywołuj paniki i cały czas postępuj ze szczególną ostrożnością.

 • Podporządkuj się poleceniom służb mundurowych i władz cywilnych oraz współpracuj z nimi.

 • Nie prowokuj napastników i osób wyposażonych w broń.

 • Jeżeli znajdujesz się na wolnej przestrzeni (terenie odkrytym), udaj się natychmiast do obiektów zapewniających osłonę (schronów lub ukryć).

 • Wykorzystuj elementy otoczenia (mury, krzaki) jako tymczasowe ukrycie oraz 
  do osłony przed środkami rażenia.

 • Uważaj na niewybuchy oraz elementy zniszczonej infrastruktury.

 • Jeżeli znajdujesz się na otwartej przestrzeni i nie możesz dostać się do obiektów zapewniających osłonę, przyjmij pozycję leżącą i daj wyraźny sygnał 
  (nie zachowując się gwałtownie), że nie bierzesz udziału w walce.

 • Po zagwarantowaniu sobie niezbędnego bezpieczeństwa, odnajdź służby ratunkowe i - ewentualnie - służby bezpieczeństwa. Jeżeli jest to niemożliwe, odszukaj osoby pozostające w podobnej sytuacji.

 • Jeżeli nie dysponujesz informacją o tym, gdzie przebywają służby ratunkowe (i/lub bezpieczeństwa), i znajdujesz się w grupie osób, pomóż wybrać jej lidera/ liderów, którzy wezmą odpowiedzialność za zorganizowanie i kierowanie nią.

 • W ramach możliwości zorganizujcie samopomocsamopomoc (pomoc wzajemna)samopomoc – wykorzystajcie umiejętności osób z waszego grona i spożytkujcie je dla wspólnego dobra.

 • Jeżeli w grupie znajdują się osoby poszkodowane i ranne, udzielcie im niezbędnej pomocy oraz zagwarantujcie opiekę. Jeżeli sytuacja będzie na to pozwalała, postarajcie się skontaktować z odpowiednimi służbami.

Rl4qYfeN98fuc
Samochody, mury itp. w rejonie walk mogą służyć jako chwilowe ukrycie dla ludności cywilnej.
Źródło: Andrzej Bogusz, licencja: CC BY 3.0.
Polecenie 1

Wyobraź sobie, że nikogo prócz ciebie nie ma w domu, a w pobliżu słychać strzały świadczące o użyciu broni konwencjonalnej. Jak się zachowasz – wyjdziesz 
na zewnątrz czy zostaniesz w domu? Uzasadnij odpowiedź.

RAhOKlZCl32m9
(Uzupełnij).
imNTju3yVL_d5e422

3. Postępowanie ludności na terenie zagrożonym działaniem broni masowego rażenia

W rejonach zagrożonych rażeniem broni ABC (atomowa, biologiczna, chemiczna) należy przestrzegać zasad, dzięki którym możliwe jest zmniejszenie jej negatywnego wpływu.

Niezależnie od tego, jakiego rodzaju broń masowego rażenia (BMR) może zostać użyta na danym obszarze, należy możliwie najszybciej udać się do schronów i ukryć, zachowując przy tym spokój i nie poddając się panice. W przypadku ogłoszenia alarmu o możliwym zastosowaniu broni jądrowej, w miarę dobrym schronieniem może okazać się gruba betonowa ściana, która zapewni ochronę m.in. przed falą uderzeniową. Należy także pamiętać, że po zastosowaniu broni jądrowej i ustaniu jej natychmiastowych czynników rażenia (pojawiających się bezpośrednio po jej użyciu), największe zagrożenie życia ludzkiego stanowi skażenie radioaktywne, które można zminimalizować, jak najszybciej opuszczając teren skażony. Należy zwrócić przy tym uwagę, aby nie wzniecać pyłu oraz kurzu, a zimą nie wnosić śniegu do pomieszczeń nieskażonych. Nie wolno brać do rąk żadnych przedmiotów, opierać się o budynki oraz drzewa, a ponadto należy omijać wszystkie kałuże. Na terenie skażonym 
nie wolno pić wody ani spożywać żywności, co do których istnieje podejrzenie, 
że zostały zanieczyszczone. Należy zastosować indywidualne środki ochronneindywidualne środki ochrony przed skażeniamiindywidualne środki ochronne (etatoweetatowe indywidualne środki ochrony przed skażeniamietatowe lub zastępczezastępcze środki ochrony przed skażeniamizastępcze) i zwracać uwagę na to, aby nie zabrudzić odsłoniętych części ciała.

Jeżeli budynki, w których się znajdujesz, nie oddzielają cię od skażonego powietrza 
lub jeśli nie są wyposażone w urządzenia filtracyjne, a w walce użyto broni chemicznej, należy zastosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych. W przypadku zagrożenia powinno się bezwzględnie słuchać komunikatów przekazywanych przez służby ratunkowe lub służby bezpieczeństwa i do chwili odwołania alarmu lub zarządzenia ewakuacji pozostać w miejscu schronienia. Jeżeli jednak z przekazywanych informacji będzie wynikało, że można opuścić schronienie, należy jak najszybciej oddalić się w kierunku wskazanym przez służby, gdzie zostaną przeprowadzone zabiegi sanitarnezabiegi sanitarnezabiegi sanitarnespecjalnezabiegi specjalnespecjalne. Pamiętaj, aby zwrócić uwagę 
na kierunek wiatru i poruszać się prostopadle do niego, cały czas stosując się 
do poleceń zawartych w przekazywanych komunikatach.

W przypadku ataku z użyciem broni biologicznej władze wyznaczają rejon skażenia i oddzielają go od otoczenia. Również osoby znajdujące się w wyznaczonym obszarze zostają odizolowane i poddane kwarantannie. Ich podstawowym obowiązkiem jest bezwzględne podporządkowanie się komunikatom przekazywanym przez odpowiednie służby oraz:

 • ścisłe przestrzeganie zasad higieny,

 • wykonywanie wskazanych czynności profilaktycznych,

 • poddanie się zabiegom sanitarnym,

 • niespożywanie zapasów żywności i wody, które mogły ulec zakażeniu.

R171rOEyizrPC
Osoby poddane kwarantannie znajdują się w wydzielonym miejscu, często również dostają specjalne stroje.
Źródło: Ewen Roberts, dostępny w internecie: (https://www.flickr.com), licencja: CC BY 2.0.

Osoby znajdujące się poza rejonem wyizolowanym nie powinny się do niego pod żadnym pozorem zbliżać. Warto pamiętać również o tym, że w przypadku ataku z użyciem broni biologicznej możesz stać się bezpośrednim jego świadkiem lub też uczestnikiem. Jeżeli tylko zaobserwujesz u siebie lub bliskich niepokojące, szybko rozprzestrzeniające się na inne osoby objawy chorobowe (np. gorączkę), zgłoś się 
do służb medycznych.

R9mYkeXqCbi2M
Sarajewo (stolica Bośni i Hercegowiny) od 5 kwietnia 1992 r. do 29 lutego 1996 r. było oblężone przez siły Republiki Serbskiej oraz Jugosłowiańską Armię Ludową. Wówczas mieszkańcy miasta byli zagrożeni rażeniem bronią konwencjonalną.
Źródło: LT. STACEY WYZKOWSKI (https://commons.wikimedia.org), domena publiczna.
imNTju3yVL_d5e493

4. Ewakuacja III stopnia

Z uwagi na uwarunkowania związane z rodzajem i skalą zagrożenia, 17 października 2008 r. Szef Obrony Cywilnej Kraju przedstawił wytyczne w sprawie zasad ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia. Wyróżniono 3 rodzaje ewakuacji: I, II i III stopnia. Ewakuację III stopnia przeprowadza się na wypadek zagrożenia wojennego. Polega ona na uprzednio przygotowanym (w ramach planu obrony cywilnejplan obrony cywilnejplanu obrony cywilnej) przemieszczeniu ludności, zwierząt i mienia podczas stanu podwyższonej gotowości obronnej państwa. Przygotowanie ewakuacji III stopnia obejmuje następujące warianty:

 • organizację ewakuacji z przewidywanych rejonów (miejsc) działań operacyjnych Sił Zbrojnych,

 • organizację ewakuacji ludności, która wyrazi chęć opuszczenia obszarów potencjalnie zagrożonych prowadzeniem działań militarnych.

Decyzję o przeprowadzeniu ewakuacji III stopnia podejmują terenowe organy obrony cywilnej lub organy wojskowe (w strefie bezpośrednich działań wojennych), we współdziałaniu z organami obrony cywilnej.

Polecenie 2

Wyobraź sobie, że przebywając wraz z młodszą siostrą w domu, słyszysz alarm. Wychodzisz więc na zewnątrz zorientować się, co się dzieje. Od sąsiada dowiadujesz się, że prezydent miasta zarządził ewakuację całej twojej dzielnicy. Gdzie będziesz szukać informacji na ten temat i jakie podejmiesz działania w zaistniałej sytuacji? Opisz swoje postępowanie.

RvsI1zfSjSIgV
(Uzupełnij).
imNTju3yVL_d5e549

5. Indywidualne środki ochrony

Opisując reguły postępowania ludności na terenie zagrożonym działaniem broni masowego rażenia, wspominaliśmy o konieczności użycia indywidualnych środków ochronnychindywidualne środki ochrony przed skażeniamiindywidualnych środków ochronnych, które ogólnie można podzielić na etatoweetatowe indywidualne środki ochrony przed skażeniamietatowezastępczezastępcze środki ochrony przed skażeniamizastępcze.

Etatowe indywidualne środki ochrony przed skażeniami należą do wyposażenia sił zbrojnych, służb ratowniczych, formacji obronnych, zakładów przemysłowych oraz innych wyspecjalizowanych jednostek. Można je podzielić na:

 • środki ochrony dróg oddechowych,

 • środki ochrony skóry.

Podstawowymi środkami ochrony dróg oddechowych są przede wszystkim maski przeciwgazowe, które można podzielić na maski filtracyjne (ich działanie polega 
na oczyszczaniu skażonego powietrza w momencie jego przepływu przez różnego rodzaju filtry i pochłaniacze) i maski izolacyjne (izolują drogi oddechowe, oczy i twarz od środowiska).

Do środków ochrony skóry zalicza się natomiast:

 • filtracyjną odzież ochronną (Zestaw FOO‑1),

 • odzież ochronną OP‑1M,

 • jednoczęściowy lekki strój ochronny L‑2,

 • lekką odzież ochronną L‑1.

Zastępcze środki ochrony przed skażeniami nie chronią przed działaniem bojowych środków trującychbojowe środki trujące (BŚT)bojowych środków trujących, ale w razie wystąpienia zagrożenia mogą zabezpieczyć organizm przed szkodliwymi substancjami chemicznymi, niebezpiecznymi mikroorganizmami chorobotwórczymi oraz pyłem promieniotwórczym. Dzieli się je również na środki chroniące drogi oddechowe oraz środki ochrony skóry.

Do zastępczych środków chroniących drogi oddechowe zalicza się m.in:

ROrn5pC8gSoJ7
Pomnik ofiar ataku gazowego w Halabdży - 16 marca 1988 r. irackie siły powietrzne zrzuciły na kurdyjskie miasto Halabdża (północny Irak) bomby z bronią chemiczną. Mieszanina sarinu, tabunu i gazu musztardowego zabiła ok. 5000 osób, a kilka tysięcy innych okaleczyła na całe życie. Na monumencie umieszczono napis: "Modlitwa za dwadzieścia cztery ciała w tym grobie. Są to ofiary bezwzględnego ataku przy użyciu broni chemicznej na miasto Halabdża przez reżim Saddama Husajna 16 marca 1988 roku. Niech Bóg ich błogosławi".
Źródło: Enno Lenze (https://www.flickr.com), licencja: CC BY 2.0.

Jako zastępcze środki ochrony skóry można zastosować m.in.:

 • fartuchy ochronne wykonane z gumy, tkanin impregnowanych, skóry i tworzyw sztucznych,

 • wszelkiego rodzaju płaszcze i peleryny przeciwdeszczowe (najlepiej z gumy, tkaniny podgumowanej, płótna impregnowanego, tworzyw sztucznych lub folii),

 • kombinezony skórzane,

 • ubiory z folii metalizowanej,

 • buty i kalosze gumowe lub z tworzyw sztucznych,

 • wysokie buty skórzane i z tworzyw sztucznych,

 • okulary ochronne (narciarskie, przemysłowe, motocyklowe, wodne),

 • nakrycia głowy wykonane z gumy, skóry lub z tworzyw sztucznych,

 • rękawice skórzane lub wykonane z materiałów syntetycznych.

imNTju3yVL_1444383958788_0
imNTju3yVL_1444383996343_0
imNTju3yVL_d5e673

6. Zbiorowe środki ochrony

Oprócz indywidualnych istnieją także zbiorowe środki ochronyzbiorowe środki ochronyzbiorowe środki ochrony, czyli schronyschronschronyukryciaukrycieukrycia. Są to budowle ochronne, których konstrukcja zabezpiecza ludność, zwierzęta oraz cenne dobra przed różnego rodzaju niebezpieczeństwami: bojowymi środkami trującymi, toksycznymi środkami przemysłowymi, innymi szkodliwymi substancjami chemicznymi, mikroorganizmami chorobotwórczymi, pyłem promieniotwórczym, promieniowaniem, uderzeniami broni masowego rażenia oraz atakami bronią konwencjonalną.

R6lZbpXZaq6tT
Aplikacja interaktywna prezentuje różnice pomiędzy schronami i ukryciami, a także wymagania stawiane tym rodzajom schronień. Rozpoczyna się od dwóch rysunków. Lewy, podpisany słowem Schron, prezentuje betonowy bunkier w otoczeniu trawy i drzew, z kilkupiętrowym blokiem mieszkalnym w tle. Do schronu prowadzą dwie niezależne drogi. Rysunek po prawej stronie przedstawia pagórek z wykopanym wejściem do schronienia zasłoniętego drewnianym poziomym włazem, do którego prowadzi pojedyncza droga. Otoczenie to pola i wzgórza z sylwetką domu jednorodzinnego na horyzoncie. Kliknięcie któregoś z rysunków lub podpisu powoduje powiększenie widoku danego rodzaju schronienia i odegranie komentarza lektora. W prawym dolnym rogu obrazka znajduje się przycisk z napisem Powrót, którego kliknięcie powoduje przejście do ekranu wyboru początkowego. Po odegraniu komentarza lektora na temat danego typu schronienia pośrodku ekranu pojawia się przycisk z napisem Podstawowe wyposażenie schronu lub Podstawowe wyposażenie ukrycia. Kliknięcie przycisków powoduje odegranie komentarza na temat wyposażenia podstawowego danego miejsca schronienia. Komentarzowi temu towarzyszy pojawianie się na ekranie rysunków przedstawiających omawiane przedmioty i instalacje wraz z podpisami. W przypadku schronu są to: rury kanalizacyjne (kanalizacja), agregat prądotwórczy (własne źródło prądu), symbol czerwonego krzyża (punkt medyczny), apteczka (sprzęt ratowniczy), żarówka (oświetlenie), kaloryfer (ogrzewanie), butelka z wodą i puszki z żywnością (zapasy wody i żywności), telefon (środki łączności). W przypadku schronienia są to: apteczka (sprzęt ratowniczy), butelka z wodą i puszki z żywnością (zapasy żywności oraz wody), saperka i kilof (sprzęt do odgruzowywania), ławka (ławki do siedzenia).
Zbiorowe środki ochrony
Źródło: Tomorrow Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Schron

Schron jako budowla o wysokiej wytrzymałości konstrukcji, posiada dwa rodzaje wejść. Główne i zapasowe, które chronią gazoszczelne i ognioodporne drzwi hermetyczne. Ponadto zamontowane urządzenia filtro‑wentylacyjne oczyszczają skażone powietrze z zewnątrz, dzięki czemu do wnętrza budowli nie docierają żadne skażenia. 
Każdy schron powinien przede wszystkim zawierać:
- kanalizację,
- własne źródło zasilania,
- punkt medyczny,
- sprzęt ratowniczy,
- oświetlenie, 
- ogrzewanie,
- zapasy wody i żywności,
- środki łączności.

Ukrycie

W zależności od wielkości budynku w ukryciach może przebywać od około pięćdziesięciu do dwustu osób. Należy pamiętać, że przygotowanie takiego miejsca wymaga prac, takich jak na przykład wypełnienie zbędnych otworów okiennych i drzwiowych, futryn oraz dziurek od klucza, a także wzmocnienie ścian. W ukryciach powinien znajdować się również sprzęt wentylacyjny.
W ukryciu powinny się znaleźć przynajmniej takie rzeczy jak:
- sprzęt ratowniczy,
- zapasy żywności oraz wody,
- sprzęt niezbędny do odgruzowywania,
- ławki do siedzenia.

Polecenie 3

Specjalnie przygotowana piwnica może stanowić ukrycie zapewniające krótkotrwałą ochronę przed czynnikami rażenia bronią konwencjonalną oraz BMR. Jakie działania należy podjąć, by przygotować takie pomieszczenie do pełnienia przez nie funkcji zbiorowego środka ochrony? Uzasadnij swoją odpowiedź.

RtS8dhajiOZsd
(Uzupełnij).
imNTju3yVL_d5e722

7. Podsumowanie

 • Zgodnie z przepisami międzynarodowego prawa humanitarnego, ludność cywilna podczas działań wojennych powinna podlegać szczególnej ochronie. Taki stan rzeczy wymuszają postanowienia podpisanej 12 sierpnia 1949 r. IV konwencji genewskiej o ochronie osób cywilnych podczas wojny.

 • Pomimo ochrony ludności cywilnej, każdy konflikt zbrojny oraz wojna stanowią poważne zagrożenie. Dlatego też w trakcie działań wojennych niezbędne jest postępowanie zgodnie z zasadami, których przestrzeganie może zmniejszyć negatywny wpływ zagrożeń.

 • Przebywając w rejonach rażenia bronią konwencjonalną lub BMR (bronią masowego rażenia), przede wszystkim zadbaj o własne bezpieczeństwo. Jeśli masz taką możliwość – udziel pomocy osobom jej potrzebującym.

 • Ewakuację III stopnia przeprowadza się w sytuacji zagrożenia wojennego. Polega ona na uprzednio przygotowanym przemieszczeniu ludności, zwierząt i mienia podczas stanu podwyższonej gotowości obronnej państwa.

 • Indywidualne środki ochronne można ogólnie podzielić na etatowe i zastępcze. Oba typy dzielą się również na środki ochrony dróg oddechowych i środki ochrony skóry.

 • Etatowe indywidualne środki ochrony przed skażeniami należą do wyposażenia sił zbrojnych, służb ratowniczych, formacji obronnych, zakładów przemysłowych oraz innych wyspecjalizowanych jednostek. Zapewniają pełną ochronę przed działaniem wielu szkodliwych substancji, w tym BŚT.

 • Zastępcze środki ochrony przed skażeniami nie chronią przed działaniem bojowych środków trujących, ale w razie wystąpienia zagrożenia mogą zabezpieczyć organizm przed szkodliwymi substancjami chemicznymi, niebezpiecznymi mikroorganizmami chorobotwórczymi oraz pyłem promieniotwórczym.

 • Oprócz indywidualnych, istnieją także zbiorowe środki ochrony – schrony i ukrycia. Są to budowle ochronne, których konstrukcja zabezpiecza ludność, zwierzęta oraz cenne dobra przed szeregiem różnych niebezpieczeństw.

Praca domowa
Polecenie 4.1

Wykonaj z materiałów dostępnych w domu i zaprezentuj na następnej lekcji zastępcze indywidualne środki ochronne.

imNTju3yVL_d5e788

8. Słowniczek

bojowe środki trujące (BŚT)
Definicja: bojowe środki trujące (BŚT)

silnie toksyczne związki chemiczne, które w temperaturze pokojowej występują jako gazy lub ewentualnie szybko parujące ciecze i których właściwości umożliwiają militarne zastosowanie

etatowe indywidualne środki ochrony przed skażeniami
Definicja: etatowe indywidualne środki ochrony przed skażeniami

środki przeznaczone do zabezpieczenia organizmu przed konkretnymi skażeniami i zakażeniami; należą do wyposażenia sił zbrojnych, służb ratowniczych, formacji obronnych, zakładów przemysłowych oraz innych wyspecjalizowanych jednostek

indywidualne środki ochrony przed skażeniami
Definicja: indywidualne środki ochrony przed skażeniami

środki przeznaczone do indywidualnego zabezpieczenia całej powierzchni ciała lub jego części (np. dróg oddechowych i oczu) przed działaniem szkodliwych substancji chemicznych, niebezpiecznymi mikroorganizmami oraz pyłem promieniotwórczym

masowe zagrożenie
Definicja: masowe zagrożenie

sytuacja wywołana działaniem sił natury, awariami technicznymi bądź innymi zdarzeniami, która stwarzają możliwość utraty zdrowia, życia ludzkiego lub wystąpienia szkody w mieniu i środowisku; charakteryzują się dużym obszarem objętym zagrożeniem i/lub dużą liczbą zagrożonych osób

miejsca bezpieczne
Definicja: miejsca bezpieczne

obszary, na których w danym czasie nie występują zagrożenia życia i zdrowia ludzi, zwierząt oraz środowiska i mienia

międzynarodowe prawo humanitarne
Definicja: międzynarodowe prawo humanitarne

element prawa międzynarodowego publicznego odnoszący się do sposobów prowadzenia konfliktów zbrojnych i dzięki odpowiednim przepisom chroniący uczestników oraz ofiary tych konfliktów

plan obrony cywilnej
Definicja: plan obrony cywilnej

plan przygotowywany na różnych szczeblach OC, mający na celu przygotowanie państwa, organów władzy, instytucji, przedsiębiorstw i obywateli do ochrony przed skutkami oddziaływania współczesnych środków rażenia w czasie wojny oraz awarii, katastrof i klęsk żywiołowych powstających w czasie pokoju i wojnyIndeks górny 111 Indeks górny koniec

1
samopomoc (pomoc wzajemna)
Definicja: samopomoc (pomoc wzajemna)

pomoc organizowana we własnym zakresie, tzn. bez oczekiwania na wsparcie instytucjonalne, np. pomoc sąsiedzka

schron
Definicja: schron

budowla ochronna, która charakteryzuje się wysoką wytrzymałością konstrukcji, zapewniającą ochronę ludności (w liczbie od ok. 50 do 300 osób) przed działaniem broni masowego rażenia, broni konwencjonalnej, a także niebezpiecznych środków chemicznych i biologicznych; zawiera on wyposażenie umożliwiające przetrwanie przez dłuższy czas

strefa zagrożenia
Definicja: strefa zagrożenia

miejsce, rejon, obszar, w którym występuje zagrożenie życia lub zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska i mienia, spowodowane przez naturalne katastrofy, awarie techniczne lub inne zagrożenia

ukrycie
Definicja: ukrycie

budowla ochronna, która zapewnia krótkotrwałą ochronę przed czynnikami rażenia bronią konwencjonalną, pyłem promieniotwórczym, bojowymi środkami trującymi i toksycznymi środkami przemysłowymi; przygotowane jest w dostosowanych 
do tego celu piwnicach, podpiwniczeniach; ponadto ukrycia można również odnaleźć w budynkach użyteczności publicznej, np. w szkołach i urzędach

zabiegi sanitarne
Definicja: zabiegi sanitarne

zespół czynności mających na celu usunięcie środków skażających, zakażających i promieniotwórczych z powierzchni ciała człowieka

zabiegi specjalne
Definicja: zabiegi specjalne

czynności polegające na usuwaniu szkodliwych substancji chemicznych, niebezpiecznych mikroorganizmów oraz pyłu promieniotwórczego z powierzchni znajdujących się w otoczeniu człowieka

zastępcze środki ochrony przed skażeniami
Definicja: zastępcze środki ochrony przed skażeniami

środki ochrony wykonane z szeroko dostępnych i na co dzień wykorzystywanych materiałów; nie chronią przed działaniem BŚT, ale w razie wystąpienia zagrożenia mogą zabezpieczyć organizm przed szkodliwymi substancjami chemicznymi, niebezpiecznymi mikroorganizmami chorobotwórczymi oraz pyłem promieniotwórczym

zbiorowe środki ochrony
Definicja: zbiorowe środki ochrony

budowle ochronne, których konstrukcja zabezpiecza ludność, zwierzęta oraz cenne dobra przed całym szeregiem niebezpieczeństw: bojowymi środkami trującymi, toksycznymi środkami przemysłowymi, innymi szkodliwymi substancjami chemicznymi, mikroorganizmami chorobotwórczymi, pyłem promieniotwórczym, promieniowaniem, uderzeniami broni masowego rażenia oraz atakami bronią konwencjonalną

imNTju3yVL_d5e1151

9. Zadania

Ćwiczenie 1
R1HGbNZYykevR
zadanie interaktywne
EdB
Źródło: Michał Banaś, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 2
ROFDl3D6lUXgJ
zadanie interaktywne
EdB
Źródło: Michał Banaś, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 3
R1LtUNsuMBADd
Łączenie par. . kombinezony skórzane. Możliwe odpowiedzi: etatowe indywidualne środki ochrony dróg oddechowych, etatowe indywidualne środki ochrony skóry, zastępcze indywidualne środki ochrony dróg oddechowych, zastępcze indywidualne środki ochrony skóry. maski filtracyjne. Możliwe odpowiedzi: etatowe indywidualne środki ochrony dróg oddechowych, etatowe indywidualne środki ochrony skóry, zastępcze indywidualne środki ochrony dróg oddechowych, zastępcze indywidualne środki ochrony skóry. okulary ochronne. Możliwe odpowiedzi: etatowe indywidualne środki ochrony dróg oddechowych, etatowe indywidualne środki ochrony skóry, zastępcze indywidualne środki ochrony dróg oddechowych, zastępcze indywidualne środki ochrony skóry. filtracyjna odzież ochronna. Możliwe odpowiedzi: etatowe indywidualne środki ochrony dróg oddechowych, etatowe indywidualne środki ochrony skóry, zastępcze indywidualne środki ochrony dróg oddechowych, zastępcze indywidualne środki ochrony skóry. maski izolacyjne. Możliwe odpowiedzi: etatowe indywidualne środki ochrony dróg oddechowych, etatowe indywidualne środki ochrony skóry, zastępcze indywidualne środki ochrony dróg oddechowych, zastępcze indywidualne środki ochrony skóry. opaski tkaninowe. Możliwe odpowiedzi: etatowe indywidualne środki ochrony dróg oddechowych, etatowe indywidualne środki ochrony skóry, zastępcze indywidualne środki ochrony dróg oddechowych, zastępcze indywidualne środki ochrony skóry. odzież ochronna OP-1M. Możliwe odpowiedzi: etatowe indywidualne środki ochrony dróg oddechowych, etatowe indywidualne środki ochrony skóry, zastępcze indywidualne środki ochrony dróg oddechowych, zastępcze indywidualne środki ochrony skóry. jednoczęściowy lekki strój ochronny L-2. Możliwe odpowiedzi: etatowe indywidualne środki ochrony dróg oddechowych, etatowe indywidualne środki ochrony skóry, zastępcze indywidualne środki ochrony dróg oddechowych, zastępcze indywidualne środki ochrony skóry. półmaski przeciwpyłowe. Możliwe odpowiedzi: etatowe indywidualne środki ochrony dróg oddechowych, etatowe indywidualne środki ochrony skóry, zastępcze indywidualne środki ochrony dróg oddechowych, zastępcze indywidualne środki ochrony skóry. jednorazowe maski chirurgiczne. Możliwe odpowiedzi: etatowe indywidualne środki ochrony dróg oddechowych, etatowe indywidualne środki ochrony skóry, zastępcze indywidualne środki ochrony dróg oddechowych, zastępcze indywidualne środki ochrony skóry. nakrycia głowy wykonane z gumy, skóry lub z tworzyw sztucznych. Możliwe odpowiedzi: etatowe indywidualne środki ochrony dróg oddechowych, etatowe indywidualne środki ochrony skóry, zastępcze indywidualne środki ochrony dróg oddechowych, zastępcze indywidualne środki ochrony skóry. rękawice skórzane lub wykonane z materiałów syntetycznych. Możliwe odpowiedzi: etatowe indywidualne środki ochrony dróg oddechowych, etatowe indywidualne środki ochrony skóry, zastępcze indywidualne środki ochrony dróg oddechowych, zastępcze indywidualne środki ochrony skóry. wysokie buty skórzane i z tworzyw sztucznych. Możliwe odpowiedzi: etatowe indywidualne środki ochrony dróg oddechowych, etatowe indywidualne środki ochrony skóry, zastępcze indywidualne środki ochrony dróg oddechowych, zastępcze indywidualne środki ochrony skóry
EdB
Źródło: Michał Banaś, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 4
RFtZOj5jSzKYz
zadanie interaktywne
EdB
Źródło: Michał Banaś, licencja: CC BY 3.0.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida