Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Poznajemy historię najświetniejszego bohatera ateńskiego − dzieje Tezeusza

1. Cele lekcji

a) Wiadomości

Uczeń:

 • zna mit o dziejach Tezeusza,

 • zna symbole: labirynt i nić Ariadny.

b) Umiejętności

Uczeń:

 • potrafi przeczytać tekst ze zrozumieniem,

 • umie wskazać w tekście określone informacje,

 • potrafi pracować w grupie.

2. Metoda i forma pracy

 • Praca z tekstem,

 • wywiad,

 • konferencja prasowa,

 • praca w grupach,

 • praca indywidualna.

3. Środki dydaktyczne

 • Tekst mitu o dziejach Tezeusza,

 • karta pracy,

 • kartony i kolorowe flamastry.

4. Przebieg lekcji

a) Faza przygotowawcza

 1. Nauczyciel sprawdza listę obecności, następnie przedstawia cele lekcji.

 2. Uczniowie zapisują temat w zeszycie.

b) Faza realizacyjna

 1. Klasa zostaje podzielona przez nauczyciela na cztery grupy, które będą opracowywały mit o dziejach Tezeusza (treść mitu jest uczniom znana, ponieważ mieli przeczytać mit w domu).

 2. Czteroosobowe grupy uczniowskie mają za zadanie:

  • grupa I − napisać wywiad z Tezeuszem, w którym pytać go będą o losy oraz o pobudki, które nim kierowały podczas podejmowania różnych decyzji. Uczniowie przygotowują jedynie pytania (uwaga: praca uczniów opierać ma się wyłącznie na tekście omawianym na zajęciach. Niedopuszczalne są jakiekolwiek dywagacje uczniowskie czy powoływanie się na jakieś fikcyjne wydarzenia),

  • grupa II − prześledzić losy Tezeusza, stworzyć w punktach historię jego przygód, zastanowić się nad powodami, dla których bohater tak postępował,

  • grupa III − prześledzić tekst pod kątem sporządzenia charakterystyki głównych bohaterów, występujących w tekście- oczywiście największy nacisk ma zostać położony na postać Tezeusza,

  • grupa IV − prześledzić rolę kobiet w życiu Tezeusza (głównie Ariadny i Heleny).

 3. Po zakończeniu pracy, należy ustawić stoliki i krzesła w ten sposób, aby klasa wyglądała na miejsce konferencji prasowej. Należy zadbać o to, żeby wszyscy uczniowie dobrze się widzieli i słyszeli.

 4. Nauczyciel wyznacza dwóch uczniów z grupy III, którzy będą konferansjerami. Ich zadaniem będzie wprowadzanie wszystkich do tematu konferencji oraz krótkie przedstawianie głównego gościa- najświetniejszego bohatera ateńskiego − Tezeusza, a także nadzorowanie, aby konferencja przebiegała zgodnie z harmonogramem i bez zakłóceń.

 5. W rolę Tezeusza wcielają się wszyscy członkowie grupy II- dzięki temu każdy uczeń będzie miał możliwość aktywnego udziału w zajęciach.

 6. Spośród każdej grupy zostaje wybrany jeden sekretarz, którego zadaniem będzie przedstawienie notatki pokonferencyjnej. Podczas dyskusji jeden z sekretarzy ma notować na dużych arkuszach papieru, ważniejsze fakty i informacje, o których będzie mowa.

 7. Uczniowie z grup I, III, IV zadają pytania Tezeuszowi, członkowie II grupy odpowiadają.

 8. Po zakończeniu konferencji sekretarze podsumowują całość.

 9. Uczniowie wspólnie zastanawiają się, na czym polegała świetność tego bohatera i czy słusznie nadano Tezeuszowi takie miano.

 10. Następnie wyszukują znane symbole, które występują w tekście (labirynt, nić Ariadny), po czym streszczają fragment mitu, w którym one się pojawiły.

 11. Uczniowie otrzymują karty pracy (załącznik 1) i odpowiadają na polecenia w nich zawarte.

 12. Po wykonaniu zadania, następuje sprawdzenie odpowiedzi.

c) Faza podsumowująca

Jeden z uczniów podsumowuje wiadomości zdobyte podczas lekcji.

5. Bibliografia

 1. Knapik G., Sznicer‑Gałkowska I*., Lekturowe wy(bryki)*, Oficyna Wydawnicza G&P, Poznań 2002.

 2. Parandowski J., Mitologia. Wierzenia i podania Greków i Rzymian, Czytelnik, Warszawa 1972.

 3. http://www.pl.wikipedia.org/wiki/Tezeusz

6. Załączniki

a) Karta pracy ucznia

załącznik 1.

LABIRYNT

R1HbRUfzdfGdx

Według mitologii W znaczeniu ogólnym

………..................................................... ………………………………………………..………..

…………………………………………. …………………………………………….…………...

…………………………………………. ………………………………………………………....

…………………………………………. …………………………………………………………

…………………………………………. …………………………………………………………

…………………………………………. …………………………………………………………

…………………………………………. …………………………………………………………

…………………………………………. …………………………………………………………

W znaczeniu metaforycznym……………………………………………............................................

……………………………………………………………………………...…………………………

………………………………………………………………………………...………………………

…………………………………………………………………………………...……………………

NIĆ ARIADNY

R1HTLnJ2acavK

Według mitologii W znaczeniu metaforycznym

…………………………………………. …………………………………………………..

…………………………………………. …………………………………………………..

…………………………………………. …………………………………………………..

…………………………………………. …………………………………………………..

………………………………………….. …………………………………………………..

7. Czas trwania lekcji

2 × 45 minut

8. Uwagi do scenariusza

brak

R1PjnoFaUPg1A

Pobierz załącznik

Plik PDF o rozmiarze 118.68 KB w języku polskim
R16VEwUDrTgH1

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 224.50 KB w języku polskim