Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Poznajemy zasady

i metody hartowania organizmu

Opis projektu edukacyjnego z wychowania fizycznego, II etap edukacyjny

–––––––––––––––––––––––––––––––––

Wymagania szczegółowe:

2. Trening zdrowotny. Uczeń:

2.2 wymienia zasady i metody hartowania organizmu

Czas trwania: 4 tygodnie

Uczestnicy projektu:

 • realizatorzy – uczniowie jednej klasy VI

 • beneficjenci – pozostali uczniowie

Cele/zadania projektu:

Uczeń:

w zakresie wiadomości:

 • wie, czym jest proces hartowania organizmu

 • zna zasady i metody hartowania organizmu

w zakresie umiejętności:

 • poszukuje informacji, analizuje je i przekazuje innym

 • sprawnie komunikuje się z zespołem projektowym

 • tworzy portfolio

w zakresie postaw:

 • uświadamia sobie wpływ hartowania organizmu na zdrowie

Liczba i wielkość zespołów uczniowskich

Projekt realizują uczniowie jednej klasy szóstej (np. 26 osób), którzy dobierają się
w 5 zespołów zadaniowych.

Sposoby zbierania informacji

Internet, literatura, doświadczenia własne, lekcje wychowania fizycznego, konsultacje
z nauczycielem, rozmowy w zespołach uczniowskich.

Zadania dla poszczególnych zespołów

Zespół I

 • poszukiwanie odpowiedzi na pytania:

Co oznacza termin HARTOWANIE?

Jakie są sposoby hartowania organizmu?

Dlaczego hartowanie organizmu ma pozytywny wpływ na zdrowie?

 • przygotowanie gazetki szkolnej na w/w temat

Zespół II

 • poszukiwanie informacji dotyczących zasad i sposobów hartowania organizmu powietrzem

 • przygotowanie gazetki szkolnej na temat zasad i sposobów hartowania organizmu powietrzem

Zespół III

 • poszukiwanie informacji dotyczących zasad i sposobów hartowania organizmu wodą

 • przygotowanie gazetki szkolnej na temat zasad i sposobów hartowania organizmu wodą

Zespół IV

 • poszukiwanie informacji dotyczących zasad i sposobów hartowania organizmu temperaturą

 • przygotowanie gazetki szkolnej na temat zasad i sposobów hartowania organizmu temperaturą

Zespół V

 • poszukiwanie informacji na temat mądrości i przysłów dotyczących zdrowia

 • przygotowanie prezentacji dotyczącej przysłów

Zadanie dla wszystkich zespołów

 • przygotowanie portfolio

Wstępny harmonogram działań:

zadania

odpowiedzialni

czas/terminy

 • Wyznaczenie klasy szóstej do projektu.

nauczyciel WF/ koordynator

I tydzień

 • I spotkanie z grupą projektową:

 • zapoznanie zespołu z tematem projektu

 • omówienie celu i założeń projektu

 • zajęcia warsztatowe wprowadzające do pracy metodą projektu (temat, cele)

 • wstępny plan działania

 • ustalenie formuły komunikowania się

 • ustaleniach kryteriów oceny

nauczyciel WF/ koordynator,

wychowawca klasy VI, wytypowanej do udziału
w projekcie

I tydzień

90 min.

 • II spotkanie z grupą projektową:

 • zajęcia warsztatowe wprowadzające do pracy metodą projektu (sposoby zbierania informacji: wywiad, ankieta oraz formy prezentacji wyników działań)

 • tworzenie zespołów zadaniowych

 • przydział zadań poszczególnym zespołom

nauczyciel WF/ koordynator

I tydzień

90 min.

Zespoły podejmują zadania:

 • poszukiwanie odpowiedzi na pytania:

Co znaczy termin HARTOWANIE?

Jakie są sposoby hartowania organizmu?

Dlaczego hartowanie organizmu ma pozytywny wpływ na zdrowie?

 • poszukiwanie informacji dotyczących zasad i sposobów hartowania organizmu powietrzem

 • poszukiwanie informacji dotyczących zasad i sposobów hartowania organizmu wodą

 • poszukiwanie informacji dotyczących zasad i sposobów hartowania organizmu temperaturą

 • poszukiwanie informacji na temat mądrości i przysłów dotyczących zdrowia.

zespoły

II‑III tydzień

 • III spotkanie z grupą projektową:

 • analiza przygotowanych materiałów

nauczyciel koordynator, zespoły

IV tydzień

 • Zespoły podejmują zadania:

 • przygotowanie i zawieszenie gazetek szkolnych

 • przygotowanie i przekazanie wychowawcom i uczniom pozostałych klas prezentacji dotyczącej przysłów i portfolio związanego z hartowaniem organizmu.

zespoły

IV tydzień

IV spotkanie z grupą projektową:

 • podsumowanie projektu. Wspólna refleksja uczestników projektu nad zrealizowanym przedsięwzięciem, wyciągnięcie wniosków na przyszłość. Ocena procesu pracy nad projektem
  i jego efektu dokonana przez nauczyciela, samoocenę ucznia oraz ocenę zespołu uczniów.

nauczyciel koordynator, wszystkie zespoły

IV tydzień

ROEUshrQIN1Gh

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 102.50 KB w języku polskim
Rg1XE9qb1gjjx

Pobierz załącznik

Plik ODT o rozmiarze 53.81 KB w języku polskim
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida