Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Poznajemy zasady kulturalnego kibicowania

Opis projektu edukacyjnego z wychowania fizycznego, II etap edukacyjny

–––––––––––––––––––––––––––––––––

Wymagania szczegółowe:

5. Sport. Uczeń:

5.3 wyjaśnia zasady kulturalnego kibicowania

Adresat

Uczennice i uczniowie kl. VI

Czas trwania

10 tygodni

Cele szczegółowe

Uczeń:

w zakresie wiadomości:

 • zna zasady kulturalnego kibicowania

 • zna konsekwencje zachowań niezgodnych z prawem podczas sportowych imprez masowych

w zakresie umiejętności:

 • współpracuje w zespole zadaniowym

 • opracowuje i prezentuje szkolny kodeks kibica

 • współorganizuje szkolne zawody sportowe

 • wdraża program kulturalnego kibicowania podczas szkolnej imprezy sportowej

w zakresie postaw

 • przyjmuje odpowiedzialność za wspólne działanie

 • akceptuje zasady kulturalnego kibicowania

Liczba i wielkość zespołów uczniowskich 4 zespoły 5‑6 osobowe

Zadania zespołów

 • Zebranie informacji/materiałów na temat przypadków negatywnych zachowań kibiców podczas masowych imprez sportowych w kraju i za granicą oraz konsekwencji prawnych takich zachowań.

 • Opracowanie propozycji szkolnego kodeksu kibica.

 • Przygotowanie propozycji programu kulturalnego kibicowania podczas imprezy szkolnej.

 • Współorganizowanie i prowadzenie szkolnych zawodów w minipiłce nożnej.

 • Opracowanie wariantów prezentacji wyników projektu; wdrożenie /wykonanie wybranych.

Wstępny harmonogram działań

ZADANIA

ODPOWIEDZIALNI

TERMIN / CZAS

 • I spotkanie z grupą projektową

 • przedstawienie założeń projektu (temat, cele, terminy) i zadań dla zespołów

 • podział na zespoły zadaniowe

 • omówienie zasad współpracy i sposobów komunikowania się uczestników projektu

nauczyciel wychowania fizycznego – koordynator projektu

I tydzień
45 min.

 • II spotkanie z grupą projektową

 • zajęcia warsztatowe na temat: planowania pracy w zespole, sposobów zbierania informacji i dokumentowania działań, form prezentacji wyników

nauczyciel wychowania fizycznego – koordynator projektu

II tydzień
45 min.

 • Zespoły realizują zadanie 1 – zebranie informacji/materiałów na temat przypadków negatywnych zachowań kibiców podczas masowych imprez sportowych w kraju i za granicą oraz konsekwencji prawnych takich zachowań.

zespoły

III – IV tydzień

w czasie pozaszkolnym

 • III spotkanie z grupą projektową

 • prezentacja i omówienie zebranych przez zespoły materiałów

 • omówienie założeń szkolnego kodeksu kibica

 • przedstawienie organizacji i regulaminu zawodów międzyklasowych w minipiłce nożnej drużyn mieszanych (np. 4 chłopców + 2 dziewczynki z klas V i VI)

 • przyjęcie przez zespoły zadań dodatkowych związanych z organizacją i prowadzeniem szkolnej imprezy sportowej:

zespół 1 – wykonanie materiałów informacyjno‑promocyjnych (plakaty, ulotki) dotyczących zawodów, rozprowadzenie materiałów, opieka nad sprzętem podczas zawodów

zespół 2 – prowadzenie naboru drużyn, gromadzenie zgłoszeń, prowadzenie sekretariatu zawodów

zespół 3 – pomoc organizacyjna podczas zawodów (pilotowanie drużyn, pełnienie funkcji porządkowych, łącznikowych, sędziów pomocniczych)

zespół 4 – realizacja programu/scenariusza kibicowania (organizacja widowni)

zespoły,
nauczyciel wychowania fizycznego – koordynator projektu

V tydzień
90 min.

 • Zespoły realizują zadanie 2 – opracowanie propozycji szkolnego kodeksu kibica.

zespoły

V tydzień
w czasie pozaszkolnym

 • IV spotkanie z grupą projektową

 • przedstawienie propozycji szkolnego kodeksu kibica

 • opracowanie ostatecznej wersji kodeksu

 • dyskusja nt. programu kulturalnego kibicowania podczas planowanej imprezy

zespoły,

nauczyciel wychowania fizycznego – koordynator projektu

VI tydzień
45 min.

 • Zespoły realizują zadanie 3 – przygotowanie propozycji programu kulturalnego kibicowania podczas szkolnej imprezy sportowej.

zespoły

VII tydzień
W czasie pozaszkolnym

 • V spotkanie z grupą projektową

 • prezentacja propozycji zespołów dotyczących programu kulturalnego kibicowania

 • przyjęcie ostatecznej wersji

 • opracowanie szczegółowego programu zawodów

 • omówienie sposobów dzielenia się wiedzą
  z innymi – formy prezentacji wyników projektu

zespoły,

nauczyciel wychowania fizycznego – koordynator projektu

VIII tydzień
45 min.

 • Zespół 4 przygotowuje potencjalnych kibiców do realizacji programu kulturalnego kibicowania (kluby klasowe, sprzęt).

zespół 4

VIII tydzień

 • Zespoły realizują zadanie 4 – współorganizowanie
  i prowadzenie szkolnych zawodów w minipiłce nożnej.

zespoły, zespół nauczycieli wychowania fizycznego

IX tydzień

w czasie pozalekcyjnym

 • Zespoły realizują zadanie 5 – opracowanie wariantów prezentacji wyników projektu; wdrożenie/wykonanie wybranych.

 • Podsumowanie i ocena projektu.

zespoły,
nauczyciel wychowania fizycznego – koordynator projektu

IX – X tydzień
w czasie pozalekcyjnym

RaB1XuA6q0Dbi

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 111.00 KB w języku polskim
R1Q948dwyAPWz

Pobierz załącznik

Plik ODT o rozmiarze 56.04 KB w języku polskim
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida