Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Prawdy filozoficzne w „Małym Księciu”

1. Cele lekcji

a) Wiadomości

Uczeń:

 • wie, że Mały Książe jest powieścią filozoficzną,

 • wie, z jakiego języka wywodzi się termin „filozofia” i co oznacza,

 • zna pojęcie „prawda filozoficzna”,

 • wie, jakie znaczenie w życiu ma prawda filozoficzna.

b) Umiejętności

Uczeń:

 • umie odnaleźć prawdy filozoficzne w tekście,

 • potrafi wytłumaczyć sens zacytowanych słów,

 • umie zrobić przypisy,

 • umie czytać ze zrozumieniem,

 • potrafi pracować z tekstem,

 • potrafi dokonać oceny,

 • umie korygować niepoprawnie sformułowane wypowiedzi,

 • potrafi sporządzić notatkę.

2. Metoda i forma pracy

Metoda problemowa, podająca, heureza, praca jednostkowa i grupowa.

3. Środki dydaktyczne

A. de Saint‑Exupéry, Mały Książę, Siedmioróg, Wrocław 1997.

4. Przebieg lekcji

a) Faza przygotowawcza

 1. Nauczyciel tłumaczy, czym jest prawda filozoficzna, wychodząc od wyjaśnienia pojęcia „filozofia”, np.

Filozofia – (gr. philo – lubię, sophia – mądrość) nauka zajmująca się ogólnymi rozważaniami ma temat istoty i struktury bytu, ludzkiego poznania, zasad wartościowania, miejsca człowieka w świecie i jego poglądu na świat.

 1. Uczniowie piszą definicję do zeszytu.

 2. Nauczyciel podkreśla fakt, że w życiu codziennym kierujemy się prawdami filozoficznymi, ponieważ one kształtują nasz światopogląd.

b) Faza realizacyjna

 1. Nauczyciel dzieli klasę na kilka cztero-, pięcioosobowych grup.

 2. Zadaniem uczniów jest odnalezienie jak największej ilości prawd filozoficznych w tekście, wypisanie cytatów i opatrzenie ich przypisami.

 3. Po wykonaniu zadania grupy po kolei odczytują prawdy filozoficzne.

 4. Klasa ma prawo omówienia, podsumowania pracy kolegów. Może weryfikować, uznać, czy cytat jest prawdą filozoficzną, ewentualnie odrzucić treści mniej istotne.

c) Faza podsumowująca

 1. Prawdy filozoficzne, zaakceptowane przez klasę i przez nauczyciela, zostają zapisane przez jednego z uczniów na tablicy. Dzieci przepisują je do zeszytów.

 2. Nauczyciel zadaje pracę domową.

5.Bibliografia

 1. A. de Saint‑Exupéry, Mały Książę, Siedmioróg, Wrocław 1997.

 2. Słownik języka polskiego pod red. M. Szymczaka, t. I, PWN, Warszawa 1982, s. 588.

6. Załączniki

Zadanie domowe

Uczniowie mają napisać krótkie wypracowanie. Mają do wyboru jeden z dwóch tematów:

 1. Dlaczego prawdy filozoficzne są ważne w naszym życiu?

 2. Dlaczego prawdy filozoficzne są ponadczasowe?

7. Czas trwania lekcji

2 x 45 minut

8. Uwagi do scenariusza

brak

Rgs7fD7XYiK3g

Pobierz załącznik

Plik PDF o rozmiarze 108.23 KB w języku polskim
R134huesoGec7

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 17.50 KB w języku polskim