Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RXoaGNDW7oYqE
Zdjęcie przedstawia prawej strony głowy dwojga ludzi: kobiety i mężczyzny. Są odwróceni tyłem. Patrzą na morze, które jest w tle. Niebo jest bezchmurne.

Prawdziwa miłość

Zakochani
Źródło: a. nn., domena publiczna.
1
Ćwiczenie 1

Wymień znane ci rodzaje miłości.

uzupełnij treść
Hymn o miłości, 1. List do Koryntian, 13. 1‑7Święty Paweł
Święty Paweł Hymn o miłości, 1. List do Koryntian, 13. 1‑7

Gdybym mówił językami ludzi i aniołów,
a miłości bym nie miał,
stałbym się jak miedź brzęcząca
albo cymbał brzmiący.
Gdybym też miał dar prorokowania
i znał wszystkie tajemnice,
i posiadał wszelką wiedzę,
i wszelką [możliwą] wiarę, tak iżbym góry przenosił,
a miłości bym nie miał,
byłbym niczym.
I gdybym rozdał na jałmużnęj0000008HHB5v22_000tp001jałmużnę całą majętnośćj0000008HHB5v22_000tp002majętność moją,
a ciało wystawił na spalenie,
lecz miłości bym nie miał,
nic bym nie zyskał.
Miłość cierpliwa jest,
łaskawa jest.
Miłość nie zazdrości,
nie szuka poklaskuj0000008HHB5v22_000tp003poklasku,
nie unosi się pychą;
nie dopuszcza się bezwstydu,
nie szuka swego,
nie unosi się gniewem,
nie pamięta złego;
nie cieszy się z niesprawiedliwości,
lecz współweseli się z prawdą.
Wszystko znosi,
wszystkiemu wierzy,
we wszystkim pokłada nadzieję,
wszystko przetrzyma.

j0000008HHB5v22_00000_BIB_001 Źródło: Hymn do miłości, 1 List do Koryntian, 13. 1-7, [w:] Biblia Tysiąclecia - Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, red. Kazimierz Dynarski, tłum. Kazimierz Romaniuk, Poznań 2002, s. 1326.
Ćwiczenie 2

Przeczytaj podany fragment hymnu Świętego Pawła. Określ, kto może być podmiotem lirycznym w tym utworze, jakie są jego cechy, czym dzieli się z innymi ludźmi.

R16PZagHQAOnu
Miejsce na notatkę
Ćwiczenie 3

'Hymn o miłości' podziel na dwie części: część mówiącą o wartości miłości dla podmiotu lirycznego oraz część opisującą cechy miłości. Zatytułuj je.

RimLR3GaxqFgw
Miejsce na notatkę
RSHoKI99isULp
Ćwiczenie 4
Dopasuj podane cechy miłości z tekstu Listu do Koryntian do odpowiednich miejsc w tabeli.
Ćwiczenie 4

Jaka jest prawdziwa miłość, o której pisze Święty Paweł? Zapisz odpowiednie określenia z hymnu.

Rhjb0R87IORjL
Miejsce na notatki ucznia.
1
Ćwiczenie 5

Nazwij wartości, o których jest mowa w 'Hymnie o miłości'. Jakie jest znaczenie wymienionych wartości bez miłości? Zapisz swoje spostrzeżenia poniżej lub w zeszycie.

uzupełnij treść
Polecenie 1

Stwórz własną definicję miłości.

R1cCJaKpNjW4l
Miejsce na odpowiedź
Polecenie 2

Aby przekonać się, co oznacza miłość dla różnych ludzi, zapytaj kilka wybranych osób o to, czym jest dla nich miłość i jak ją rozumieją. Zapisz ich odpowiedzi.

RNZFzcoMlDRtZ
Miejsce na odpowiedź
Polecenie 3

Wynotuj największe różnice pomiędzy tym, jak pojęcie miłości rozumieją twoi rodzice i tym, jak rozumiesz je ty sam.

R1TlpKJQk0WSO
Miejsce na odpowiedź.
Ćwiczenie 6

Dowiedz się, kim był autor Listu do Koryntian. Sporządź na jego temat krótką notatkę. Nie zapomnij o podaniu podstawowych informacji:

  • kiedy i gdzie żył,

  • jak prawdopodobnie zginął,

  • jakie wydarzenie zmieniło jego życie,

  • dokąd podróżował,

  • jakie listy napisał.

R18jloeevudId
Miejsce na notatkę
1
Ćwiczenie 7

Określ, jak rozumiesz myśl św. Augustyna: Kochaj i czyń, co chcesz?

uzupełnij treść
R1CHns3zq7DoN
Ćwiczenie 8
Zadanie interaktywne polega na umieszczeniu w odpowiednim miejscu tabeli synonimów i wyrazów pokrewnych do słowa miłość.
Źródło: Learnetic SA, licencja: CC BY 4.0.
R3yr9qxLLDqlE
Ćwiczenie 9
Zadanie interaktywne. Należy dopasować związki frazeologiczne do ich wyjaśnienia (znaczenia metaforycznego).
Źródło: Learnetic SA, licencja: CC BY 4.0.
R19w1KoZOdXBk11
Zadanie interaktywne. Uporządkuj słowa klucze.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Uporządkuj podane wartości według własnych przekonań:
uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych, ciekawość, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, uczestnictwo w kulturze, podejmowanie inicjatyw, praca zespołowa.

RidsBw38xYx09
Miejsce na notatkę
j0000008HHB5v22_000tp001
j0000008HHB5v22_000tp003
j0000008HHB5v22_000tp002