Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RTfB7c9SnZKuG
Ilustracja, która przedstawia bibliotekę prawnicza. Na półkach znajdują się książki prawnicze. Po prawej stronie zdjęcia narysowany paragraf.

Prawo i jego funkcje

Biblioteka prawnicza 
Źródło: domena publiczna.

Co już wiesz o prawie? Przekonaj się, wykonując krótki test.

Ćwiczenie 1
RNPn1fX8ujfmb1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 2
R1DqTZG1y2gmr1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 3
R10sl30EhCCYu1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 4
RgtiSy1q7vVaq1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 5
R1dvsnguEgMC41
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 6
R1IsrZBlQIRJz1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
t3Xv2vHYJS_0000000O
RTfB7c9SnZKuG
Biblioteka prawnicza 
Źródło: domena publiczna.
Co potrafię?
 • przedstawić narzędzia sprawowania władzy politycznej,

 • zdefiniować pojęcie państwa prawnego oraz wskazać instrumenty, za których pomocą obywatel może domagać się poszanowania swoich praw,

 • wyjaśnić, w jaki sposób nabywa się polskie obywatelstwo.

Nauczysz się
 • wyjaśniać, co to jest prawo i czym różni się od innych systemów norm,

 • przedstawiać podstawowe funkcje prawa,

 • wymieniać najważniejsze zasady prawa.

t3Xv2vHYJS_0000001E

Pojęcie prawa

RMyxg5MP5sMmK
Temida – bogini prawa i sprawiedliwości
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Sformułowanie jednoznacznej definicji prawa nie jest zadaniem prostym. Spór dotyczący tego, „czym jest prawo”, toczy się na gruncie filozofii i teorii prawa
od czasów starożytnych. W sensie formalnym prawo to system norm, charakteryzujących się specyficznymi cechami, obowiązujących na określonym terytorium. Cechy tego systemu to hierarchiczność (normy prawne pozostają względem siebie w stosunku nadrzędności i podrzędności), spójność (niesprzeczność, więź pomiędzy aktami prawnym), a także zupełność (czyli regulowanie wszystkich aspektów życia społecznego).

Wstęp do prawoznawstwa
Tatiana Chauvin, Tomasz Stawecki, Piotr Wieczorek Wstęp do prawoznawstwa

Prawo - „zespół reguł ustanowionych lub uznanych przez odpowiednie organy państwa, wobec których posłuch zapewniony bywa w ostateczności dzięki przymusowi, jaki stosować może to państwo”.

PRW_1 Źródło: Tatiana Chauvin, Tomasz Stawecki, Piotr Wieczorek, Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2014.
Ćwiczenie 7

Na podstawie tekstu źródłowego wyjaśnij pojęcie prawo.

RLxXriKNwfUji
(Uzupełnij).

Prawo było i jest podstawowym instrumentem realizacji polityki. Współcześnie reguluje praktycznie wszystkie dziedziny aktywności społecznej, umożliwiając rozwiązywanie konfliktów między jednostkami i grupami społecznymi.

Istotą prawa jest określanie dozwolonych, zakazanych lub nakazanych zachowań oraz sytuacji, w których można legalnie stosować przymus państwowy.

RW7bD9gMnoGuc
Popiersie Cycerona
Źródło: Cyceron, domena publiczna.

Dla zainteresowanych

Podstawowe koncepcje prawa

Koncepcje prawnonaturalne

Zakładają one istnienie dwóch rodzajów norm. Z jednej strony mamy do czynienia z normami prawa naturalnego, które nie zostało ustanowione przez prawodawcę, z drugiej zaś prawo pozytywne, stanowione przez ludzi, które powinno naśladować i urzeczywistniać prawo naturalne. Źródłem prawa naturalnego może być istota człowieka (Arystoteles, Cyceron), Bóg (św. Augustyn, św. Tomasz z Akwinu), natura człowieka (Grocjusz). Kontynuatorem myśli Arystotelesa i Cycerona był Jan Paweł II.

Pozytywizm prawniczy

Prawo tworzą normy ustanowione, wyznawane i chronione przez państwo posługujące się środkami przymusu. Prawo może być stanowione wyłącznie przez człowieka, niezależnie od innych systemów normatywnych. Normy prawne mogą dotyczyć tylko zachowań ludzi względem siebie, są stanowione przez suwerena wobec osób poddanych jego władzy oraz zagwarantowane przymusem państwowym.

Realizm prawniczy

Prawo jest faktem społecznym osadzonym w szerokim kontekście kulturowym. Jest to „prawo w działaniu”. W ramach tego podejścia istnieją różne nurty. Niektóre z nich istotę prawa widzą w ludzkich emocjach, inne w zachowaniach ludzi.

t3Xv2vHYJS_0000002G

Prawo, a inne systemy normatywne

Prawo nie jest jedynym systemem normatywnym regulującym zachowania ludzi.
Taką samą rolę odgrywają normy moralne, religijne, obyczajowe oraz stanowione przez organizacje społeczne.

 • Normy moralne - dotyczą zachowań, postaw i intencji, które oceniane są z punktu widzenia takich wartości, jak dobro, słuszność, sprawiedliwość. Ustalenie wyczerpującego i przyjmowanego przez wszystkich członków danej społeczności katalogu norm moralnych jest bardzo trudne.

 • Normy religijne - normy obowiązujące wyznawców określonej religii, uzasadniane przez odwołanie się do Boga (absolutu). Ich treść jest często tożsama z normami prawnymi lub moralnymi.

 • Normy obyczajowe - regulują formy zachowania, ukształtowane przez tradycję oraz nawyki zachowań w różnych okolicznościach, przyjęte w danej zbiorowości w określonej epoce historycznej.

 • Normy organizacji społecznych - są ustalane przez odpowiednie organy organizacji społecznych, politycznych, gospodarczych itp. Odnoszą się jedynie
  do członków danej organizacji.

RJriMzaxDowMT
Schemat podziału norm społecznych
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ilustracja przedstawia schemat podziału norm społecznych.

Wykres przedstawia pięć kół złączonych ze sobą w różnej kolorystyce.

Każdy kolor koła odpowiada odpowiedniej normie społecznej.

Uwzględniono następujące normy społeczne:

 • normy moralne

 • normy religijne

 • normy organizacji społecznych

 • normy obyczajowe

 • normy prawne.

Normy prawne są często tożsame z normami moralnymi, religijnymi, obyczajowymi czy ustanowionymi przez organizacje społeczne. Jeśli dana norma (np. nie kradnij) występuje w różnych systemach normatywnych, tym większa szansa, że będzie ona uznawana przez członków danej zbiorowości. Zdarza się jednak, że normy zawarte w innych systemach normatywnych są sprzeczne z normami prawnymi.

t3Xv2vHYJS_00000034

Funkcje prawa

R15rJ6vPYOagi
Klejstenes
Źródło: Yaniv256, licencja: CC BY 2.0.

W literaturze występują rozmaite typologie dotyczące funkcji prawa. Wyróżnia się między innymi następujące funkcje prawa:

 • stabilizacyjną - prawo utrwala w społeczeństwie istniejący ład społeczny, gospodarczy i polityczny,

 • ochronną - prawo z jednej strony wspiera wartości i zachowania istotne ze społecznego punktu widzenia, z drugiej zaś stara się eliminować zachowania zagrażające chronionym wartościom (życiu, wolności, własności itp.) przez zastosowanie środków przymusu,

 • organizacyjną - prawo kształtuje instytucje niezbędne do funkcjonowania sfery publicznej oraz innych obszarów życia społecznego i gospodarki,

 • represyjną - polega na wymierzaniu kar w przypadku naruszenia norm prawnych.

Oprócz wymienionych, w literaturze wskazuje się także na inne funkcje prawa:

 • kontrolną - która polega na poddawaniu ludzkich zachowań społecznej kontroli, przez co stają się one przewidywalne, co podnosi społeczne poczucie bezpieczeństwa. Taką funkcję pełni nie tylko prawo, ale także inne systemy normatywne,

 • dystrybutywną - prawo określa zasady podziału deficytowych dóbr materialnych i niematerialnych,

 • regulacyjną - prawo tworzy mechanizmy i procedury rozstrzygania konfliktów między ludźmi, wynikające z różnic interesów, celów, wartości i opinii,

 • funkcja dynamizująca - która jest w pewnym sensie przeciwieństwem funkcji stabilizacyjnej i polega na promowaniu pożądanych przez społeczeństwo zmian w różnych sferach życia.

t3Xv2vHYJS_00000045

Zasady prawa

R1WGPMsxl922S
Kodeks Justyniana. Strona tytułowa wydania z 1583 r.
Źródło: Yakoo, domena publiczna.

Grafika przedstawia spisane zasady prawa.

Kodeks Justyniana.

Spisany w języku łacińskim.

Widoczny, pogrubiony napis: Corpus Iuris Civilis Romani.

Strona kodeksu: białe tło, na którym czarnym kolorem w języku łacińskim spisano prawa.

 • Prawo nie działa wstecz (lex retro non agit) [czyt.: leks retro non agit].

 • Zasada ta pochodzi z prawa rzymskiego. Oznacza, że ustawodawca nie może ustanawiać norm prawnych powodujących skutki prawne w odniesieniu do zdarzeń z przeszłości.

 • Zasada domniemania niewinności (praesumptio boni viri) [czyt.: presumptio boni wiri]. Według niej dana osoba jest uznawana za niewinną, dopóki stawiane jej zarzuty nie zostaną udowodnione przed sądem.

 • Nie ma kary bez ustawy (nulla poena sine lege) [czyt.: nulla pena sine lege], czyli nie można zostać ukaranym za czyn, jeśli w czasie jego popełnienia nie istniała norma prawna określająca sankcję za popełnienie tego czynu.

 • Nieznajomość prawa szkodzi (Ignorantia iuris nocet) [czyt.: ignorantia juris nocet] to znaczy, że nieznajomość normy prawnej nie zwalnia z odpowiedzialności w przypadku jej naruszenia.

t3Xv2vHYJS_0000004P

Podsumowanie

Od początku istnienia państw prawo jest jednym z najważniejszych instrumentów sprawowania władzy. W ciągu ostatnich trzech stuleci przebiegały procesy, które zwiększyły znaczenie prawa w życiu publicznym.
Po pierwsze, nastąpiła demokratyzacja procesu tworzenia prawa. Powszechność praw wyborczych, oraz rozwój innych niż demokracja przedstawicielska form partycypacji politycznejpartycypacja politycznapartycypacji politycznej sprawiły, że krąg obywateli uczestniczących w procesie tworzenia prawa lub wpływających na ten proces bardzo się poszerzył.
Po drugie, mamy do czynienia z procesem jurydyzacji życia społecznego, co oznacza z jednej strony poszerzenie sfery regulowanej przez prawo, z drugiej zaś ograniczenie znaczenia innych systemów normatywnych (obyczaju, norm moralnych czy religijnych).
Po trzecie, upowszechniła się zasada rządów prawa (rule of law), [czyt.: rul of loo], czyli prawo znaczenie mocniej reguluje sposób funkcjonowania instytucji władzy i ogranicza swobodę podejmowania decyzji politycznych.

Ćwiczenie 8

Podaj przykłady świadczące o tym, że inne systemy normatywne mogą ustanawiać odmienne zasady postępowania niż obowiązujące w państwie prawo. Zastanów się, jakie są konsekwencje takiego zjawiska.

R63gyKh6DR4AB
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 9

Określ przyczyny skłaniające ludzi do przestrzegania prawa.

R5YLHh8SZuzfn
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 10

Przedstaw, jakie konsekwencje dla państwa i obywateli ma łamanie zasad prawa przez władze państwowe.

R5YLHh8SZuzfn
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 11
RGIPly0MR4Fsm1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 12
RoR9eEQTkHUZ81
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Zalecana literatura

Bator A., Gromski W., Kozak A., Kaźmierczyk S., Wprowadzenie do nauk prawnych. Leksykon tematyczny, Warszawa 2010.
Chauvin T., Stawecki T., Winczorek P., Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2014.
Hart H.L.A., Pojęcie prawa, Warszawa 1998.
Izdebski H., Fundamenty współczesnych państw, Warszawa 2007.

partycypacja polityczna