Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R1SYfOu9Znclo1

Prawo ram - rzeźba romańska

Ważne daty

XI w. – początek rozwoju sztuki romańskiej w Europie - we Francji, Włoszech, Niemczech, Anglii, a także w Polsce

1019‑1020 r. – powstają najwcześniejsze formy architektury i dekoracji romańskiej we Francji np. nadproże w kościele Saint‑Génis‑des‑Fontaines

1100 r. – został zbudowany krużganek przy kościele Saint‑Pierre w Moissac – największy i najbardziej dekoracyjny zachowany krużganek romański.

ok. 1115‑1130 r. - powstaje portal w południowej elewacji kościoła, który stanowi szczytowe osiągnięcie architektury ówczesnej doby

XII w. – sztuka romańska staje się popularna w całej Europie, a we Francji następuje jej rozkwit, powstają dekoracje architektoniczne wewnątrz kościołów oraz ich fasad np. w kolegiacie Saint‑Pierre w Chauvigny, Saint‑Génis‑des‑Fontaines, kościele św. Łazarza w Autun, bazylice św. Marii Magdaleny w Vézelay, a także we Włoszech w kościele San Michele w Pawii, w katedrze w Modenie czy hiszpańskiej katedrze w Santiago di Compostela

1130 r. – zostają ukończone rzeźbiarskie dekoracje bazyliki św. Marii Magdaleny w Vézelay, m.in. portale zachodniej elewacji.

ok. 1110‑1128 r. – wzniesiono katedrę św. Piotra w Angoulême w stylu romańskim o rzeźbiarsko opracowanych detalach, m.in. główny portal (po stronie zachodniej) z tympanonem przedstawiającym Jezusa w otoczeniu apostołów, tzw. „Maiestas Domini”.

ok. 1133‑1172 r. – w bazylice św. Gotarda w Hildesheim powstały dekoracje rzeźbiarskie w stylu romańskim, m.in. widoczne w portalu północnozachodnim

ok. 1110‑1140 - wykonano dekoracje portalu głównego w kościele św. Trofina w Arles

ok. 1170 r. – romańskie dekoracje rzeźbiarskie kapiteli w krużganku klasztoru św. Cyriaka w Gernrode

XIII w. – sztuka romańska w Europie zanika

1

Scenariusz lekcji dla nauczyciela

RnzEUnQfdERH5

Pobierz załącznik

Źródło: onlineskills, licencja: CC 0.
Plik PDF o rozmiarze 98.56 KB w języku polskim
1
1

I. Rozwijanie zdolności rozumienia przemian w dziejach sztuki w kontekście ich uwarunkowań kulturowych, środowiskowych, epok, kierunków, stylów i tendencji w sztuce. Uczeń:

1. wykazuje się znajomością chronologii dziejów sztuki, z uwzględnieniem:

c) średniowiecza (sztuki bizantyńskiej, karolińskiej, ottońskiej, romańskiej, gotyckiej, protorenesansowej),

3. rozumie konteksty kulturowe i uwarunkowania przemian w dziejach sztuki (w tym historyczne, religijne, filozoficzne);

4. prawidłowo sytuuje w czasie i w przestrzeni geograficznej poszczególne epoki, style, kierunki i tendencje w sztuce;

5. charakteryzuje i opisuje sztukę powstałą w obrębie poszczególnych epok, kierunków i tendencji;

7. łączy najistotniejsze dzieła ze środowiskiem artystycznym, w którym powstały;

II. Zapoznawanie z najwybitniejszymi dziełami w zakresie architektury i sztuk plastycznych. Uczeń:

1. wymienia i rozpoznaje najbardziej znane dzieła sztuki różnych epok, stylów oraz kierunków sztuk plastycznych;

10. określa funkcję dzieła i wskazuje jej wpływ na kształt dzieła;

12. wskazuje w dziele sztuki symbol i alegorię, potrafi wytłumaczyć ich znaczenie;

13. dokonuje opisu i analizy, w tym porównawczej, dzieł z uwzględnieniem ich cech formalnych:

b) w rzeźbie: bryły, kompozycji, faktury, relacji z otoczeniem,

15. rozpoznaje w dziele sztuki temat i wskazuje jego źródło ikonograficzne;

16. rozpoznaje podstawowe motywy ikonograficzne, świętych chrześcijańskich, bogów greckich i alegorie wybranych pojęć na podstawie atrybutów;

17. analizuje dzieła pod względem ikonograficznym, z wykorzystaniem słowników symboli;

18. formułuje samodzielne, logiczne wypowiedzi argumentacyjne na temat dzieł sztuki.

3. umiejscawia dzieła w czasie (wskazuje stulecie powstania dzieł sztuki dawnej, a w przypadku dzieł sztuki nowoczesnej i współczesnej datuje je z dokładnością do połowy wieku), w nielicznych przypadkach, dotyczących sztuki nowoczesnej i współczesnej, zna daty powstania dzieł lub datuje je z dokładnością jednej dekady;

8. wymienia różne funkcje dzieł sztuki, takie jak: sakralna, sepulkralna, estetyczna i dekoracyjna, dydaktyczna, ekspresywna, użytkowa, reprezentacyjna, kommemoratywna, propagandowa, kompensacyjna, mieszkalna i rezydencjonalna, obronna, magiczna;

IV. Kształcenie w zakresie rozumienia i stosowania terminów i pojęć związanych z dziełami sztuki, ich strukturą i formą, tematyką oraz techniką wykonania. Uczeń:

2. zna terminologię związaną z opisem formy i treści dzieła malarskiego, rzeźbiarskiego i graficznego, w tym m.in. nazwy formuł ikonograficznych, słownictwo niezbędne do opisu kompozycji, kolorystyki, relacji przestrzennych i faktury dzieła;

4. rozróżnia techniki sztuk plastycznych, jak:

c) w rzeźbie: chryzelefantyna, rzeźba w drewnie, kamieniu, złocie, odlew w gipsie, odlew w brązie,

6. właściwie stosuje terminy dotyczące opisu treści i formy dzieł sztuk plastycznych;

V. Zapoznanie ze zbiorami najważniejszych muzeów i kolekcji dzieł sztuki na świecie i w Polsce, a także z funkcją mecenatu artystycznego oraz jego wpływem na kształt dzieła sztuki. Uczeń:

3. łączy dzieło z muzeum lub miejscem (kościoły, pałace, galerie), w którym się ono znajduje.

Nauczysz się

Rozpoznawać motywy ikonograficzne: Ukrzyżowanie, Boże Narodzenie, Zmartwychwstanie, Sąd Ostateczny, Maiestas Domini, Pokłon Trzech Króli, Nauczysz się wskazywać miejsca występowania zabytków, a także rozpoznawać przedstawienia i sceny rzeźbiarskie.

Styl romański w sztuce

Polecenie 1

Na podstawie poniższych zdjęć porównaj portal w stylu romańskim z powstałym wcześniej, w stylu bizantyjskim. Wskaż podobieństwa i różnice.

R1PqpSC4Giag31
Portal w Atenach, Wikimedia, CC by 3.0
R1c23k14R72n41
Portal w St-Genies-des-Fontaines, Wikimedia, CC by 3.0
R1BreRoGvwBvD
Kościoły romańskie oprócz funkcji religijnej pełniły również funkcję obronną. Jak sądzisz, które cechy i elementy budowli wskazują na pełnione przez kościół funkcje? Odpowiedź uzasadnij.

Styl romański w sztuce

Styl romański w sztuce wykształcił się w XI w. na terenie Europy zachodniej oraz Włoch. Do XIII w. stał się popularny na terenie prawie całego kontynentu. Architektura sakralna i świecka, zamiast zachwycać swym bogactwem i dekoracyjnością, spełniała funkcję polityczną i obronną.

W tym czasie w Europie obawiano się najazdów wojsk z Bliskiego Wschodu oraz islamizacji, które łączono z przepowiedniami nadejścia Sądu Ostatecznego ok. roku 1000. Budowanym kościołom, oprócz sakralnej, przypisywano funkcję obronną, którą spełniały monumentalne segmentowe bryły, o grubych murach i małych oknach i drzwiach. Nad całością górowała jedna lub dwie, równie ciężkie i masywne wieże. Twórcy architektury romańskiej w swych rozwiązaniach często inspirowali się antykiem, ale nie kopiowali starożytnych wzorów, lecz adaptowali dawne formy do nowych treści. Tak powstały kapiteleKapitelkapitele kostkowe, z nasadą - (impostem), grzybkowe czy z wciąż chętnie używanym motywem liści akantu.

Zdobienia architektoniczne – rzeźby, reliefy czy płaskorzeźby stanowiły obok malowideł naściennych, dekorację architektury sakralnej zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz romańskich budowli. Zdobią przede wszystkim portalePortalportale, okna, kolumnyKolumnakolumny (szczególnie ich bazy oraz kapitele), są obecne w arkadachArkadaarkadach, oddzielających nawy kościoła, na lizenachLizenalizenach, fryzachFryzfryzach okalających okna czy biegnących wzdłuż całej długości elewacji.
Dekoracje rzeźbiarskie charakteryzuje przede wszystkim prawo ramPrawo ramprawo ram, czyli ograniczanie ich wielkości za pomocą miejsca, wyznaczonego przez architekturę. Powoduje to dopasowanie rzeźby do przestrzeni architektonicznej, złamanie zasad perspektywy, a także deformację postaci. Rzeźba romańska odznacza się nierealistycznymi proporcjami, uproszczeniem form, podziałem kompozycji na części z różnymi scenami i wyobrażeniami.

Te rozbudowane, niekiedy symultaniczne przedstawienia to przede wszystkim sceny biblijne oraz mitologizujące. Ponadto przestrzeń między głównymi postaciami wypełniają prawie w całości zdobienia w formie geometrycznych plecionekPlecionkaplecionek, zoomorficznych i roślinnych motywów. Te niekiedy wręcz przesadne nagromadzenie dekoracji określa się jako „strachu przed pustką”, czyli zasadą „horror vacui”Horror vacui„horror vacui”.

Najpopularniejszą dekoracją portalu był Sąd Ostateczny z z zamieszczonym w centrum Jezusem, ukazanym jako Maiestas DominiMaiestas DominiMaiestas DominiJezusPantokratorJezus PantokratorPantokratorPantokrator lub Salvatora MundiSalvator MundiSalvatora Mundi, który majestatycznie dominował nad postaciami aniołów, ewangelistów, apostołów czy ludzi. Takie przedstawienia w miejscu wstępu do świątyni chrześcijańskiej miały na celu wzbudzić większą pobożność, pokorę i szacunek przed Kościołem i Bogiem, przypominając wierzącym, iż ich życie po śmierci zależy od ich postępków.

Dekoracje o znaczeniach symbolicznych pojawiły się także w detalach architektonicznych – w kolumnach pojawiały się motywy roślinne, zwierzęce postacie fantastyczne lub sceny walki o duszę człowieka, kuszenia; chrzcielnice zdobiły sceny Chrztu św., proroków.

Przykłady sztuki romańskiej we Francji, Niemczech, Włoszech i Hiszpanii

 • Francja

 • Niemcy

 • Włochy

 • Hiszpania

R1O1Pd9QaGfs21
Źródło: Joanna Nowak.

Ośrodki rozwoju sztuki romańskiej

Najważniejsze ośrodki rozwoju sztuki romańskiej

RSPnUdUlkc6Nl1
Ilustracja interaktywna przedstawia zdjęcie Krzywej Wieży i katedry w Pizie. Zdjęcie ukazuje dwa obiekty z białego marmuru na tle błękitnego nieba: pochyloną wieżę i budynek katedry. Na ilustracji umieszczony jest aktywny punkt, po wybraniu którego wyświetli się dodatkowa informacja: 1. We Włoszech: Cremona, Modena, Parma, Werona, Piza Punkt 1: We Włoszech: Cremona, Modena, Parma, Werona, Piza
Krzywa Wieża i katedra w Pizie, online-skills, CC by 3.0
RIAxXmRMuaH7n1
Ilustracja interaktywna przedstawia zdjęcie Katedry w Santiago de Compostela. Zdjęcie ukazuje budynek nocą. Katedra jest oświetlona.1. W Hiszpanii: Santiago de Compostela Punkt 1: W Hiszpanii: Santiago de Compostela
Katedra w Santiago de Compostela, http://dixi-car.pl, CC by 3.0
R1You78jIwwnb1
Ilustracja interaktywna przedstawia zdjęcie Abbaye de Saint-Gilles. Na zdjęciu wykonanym z perspektywy żabiej znajduje się kościół z wysoką dzwonnicą z zegarem. W fasadzie kościoła są trzy portale, z których środkowy jest największy. ilustracji umieszczony jest aktywny punkt, po wybraniu którego wyświetli się dodatkowa informacja: 1. We Francji: m.in. Saint-Génis-des-Fontaines, Cluny, St. Gilles du Gards, Angoulême, Autun, Tuluza, Moissac, Poitiers, Arles. Punkt 1: We Francji: m.in. Saint-Genis-des-Fontaines, Cluny, St. Gilles du Gards, Angouleme, Autun, Tuluza, Moissac, Poitiers, Arles
RSid2WvnjrmlM1
Ilustracja interaktywna przedstawia zdjęcie Katedry WNMP i św. Szczepana w Spirze. Zdjęcie ukazuje budynek największej katedry romańskiej wzdłuż jej bocznej elewacji na tle jasnego nieba, częściowo ukryty za gęsto rosnącymi drzewami liściastymi. Długi korpus świątyni kryty dwuspadowym dachem, od strony wschodniej zakończony jest transeptem, dwiema wieżami i apsydą. Na skrzyżowaniu transeptu z nawami znajduje się kopuła. Od strony zachodniej - westwerk z wieżami i kopułą, mniejszymi od tych po stronie wschodniej. Na całej elewacji bocznej i wieżach znajdują się otwory okienne, w równomiernych odstępach i zakończone łagodnym łukiem. Dodatkowej lekkości dodają fryzy arkadkowe wzdłuż elewacji bocznej, pod dachem oraz pod gzymsami oddzielającymi górne kondygnacje wież. Punkt 1: W Niemczech: Gernrode, , Hildesheim, Spira, Wormacja, Moguncja
Polecenie 2

Krótko scharakteryzuj tympanon romański. Nazwij motyw i wyjaśnij funkcje, jaką pełnił w tym miejscu.

R1HAUFSafe88j1
Detal przedstawienia Maiestas Domini, portal w bazylice św. Marii Magdaleny w Vézelay, online-skills, CC by 3.0
RixN408PpMjOR
Krótko scharakteryzuj portal romański: napisz, z jakich elementów się składa, jaką pełnił funkcję.

Sztuka romańska w Polsce

W Polsce do najstarszych i najważniejszych zachowanych przykładów architektonicznej rzeźby romańskiej zaliczamy:

 • płaskorzeźbę z bazyliszkiem nad wejściem do krypty św. Leonarda w Krakowie, na Wawelu z pocz. XII w.

 • lwa i gryfa z Czchowa, powstałych ok. 1125‑1150

 • płytę z Wiślicy z ok. 1175‑77 r.

 • 1140 - portal w Czerwińsku

 • 1161 – północny portal w kolegiacie w Tumie pod Łęczycą

 • XII w. – ołbińskietympanonyTympanontympanony fundacyjne

 • Poł. XII w. – drzwi płockie

 • 1170‑80 – drzwi gnieźnieńskie

R1A8ZWAa6QcyD1
Ilustracja interaktywna przedstawia zdjęcie Drzwi Gnieźnieńskich. Cały kadr zajmują dwuskrzydłowe drzwi, podzielone na 18 poziomych kwater, obwiedzionych bordiurą, z dwoma kołatkami w kształcie lwich głów. W kwaterach znajdują się sceny z życia i męczeńskiej śmierci św. Wojciecha. Zdjęcie jest czarno-białe. Na ilustracji umieszczony jest aktywny punkt, po wybraniu którego wyświetli się dodatkowa informacja: 1. Drzwi Gnieźnieńskie (łac. Porta Regia, Drzwi Królewskie; Porta Aurea, Drzwi Złote) – unikatowy zabytek romańskiej sztuki odlewniczej, wykonany za panowania księcia Mieszka III Starego (w XII wieku; dokładny czas i miejsce powstania nieznane). Osadzone w portalu wewnętrznym kruchty południowej archikatedry gnieźnieńskiej. Drzwi Gnieźnieńskie to najcenniejszy zabytek sztuki romańskiej w Polsce. Punkt 1: Drzwi Gnieźnieńskie (łac. Porta Regia, Drzwi Królewskie; Porta Aurea, Drzwi Złote) – unikatowy zabytek romańskiej sztuki odlewniczej, wykonany za panowania księcia Mieszka III Starego (w XII wieku; dokładny czas i miejsce powstania nieznane). Osadzone w portalu wewnętrznym kruchty południowej archikatedry gnieźnieńskiej. Drzwi Gnieźnieńskie to najcenniejszy zabytek sztuki romańskiej w Polsce.
Drzwi gnieźnieńskie, Wikimedia, domena publiczna
RJJgCl7ZlUTJO1
Ćwiczenie 1
Wymień trzy elementy architektoniczne portalu romańskiego.
RfyxieDoIFiqU
Ćwiczenie 2
Wybierz definicję określającą „prawo ram”. Możliwe odpowiedzi: 1. zasada kompozycyjna dekoracji rzeźbiarskiej, w której przedstawienie dopasowuje się do wielkości przestrzeni, 2. zasada kompozycyjna podziału fasady, 3. zasada kompozycyjna w rzeźbie, polegająca na nierealistycznym przedstawieniu postaci
R1GriC6rwpHUJ1
Ćwiczenie 3
Wymień trzy najważniejsze ośrodki rozwoju sztuki romańskiej we Włoszech.
R1PJBM3B7lb2p
Ćwiczenie 4
Uzupełnij tekst. Przedstawienie Chrystusa siedzącego na tronie w otoczeniu adorujących ewangelistów, aniołów lub apostołów to Tu uzupełnij Możliwe odpowiedzi: 1. Maiestas Domini, 2. Chrystus Pantokrato, 3. Salvator Mundi.
R7oTMaF1xddix
Ćwiczenie 5
Wskaż określenie będące wyjaśnieniem pojęcia „krużganek”. Możliwe odpowiedzi: 1. arkadkowy korytarz, okalający wewnętrzny dziedziniec, 2. to przestrzeń na dekorację rzeźbiarską na tympanonie, 3. część elewacji kościoła
RBorKutXIHpxN1
Ćwiczenie 6
Wymień cztery zabytki architektonicznej rzeźby romańskiej w Polsce.
R1PMJ3A0WTucv
Ćwiczenie 7
Wybierz odpowiedź, w której zawarte są wyłącznie cechy rzeźby romańskiej . Możliwe odpowiedzi: 1. realizm form, zasada amor vacui – jedna postać na pustym tle, postacie w dynamicznym układzie, 2. brak realizmu, zasada horror vacui, przedstawienie nie ogranicza się do przestrzeni, wyznaczonej przez architekturę, 3. brak realizmu, prawo ram, zasada horror vacui, nieproporcjonalność, izokefalia
Polecenie 3

Podaj pięć przykładów motywów, których używano w romańskiej dekoracji architektonicznej.

RYKp5XkKQT4Up
Wykonaj zadanie zgodnie z poleceniem.
Polecenie 4

Sformułuj krótką wypowiedź pisemną: Czy prawo ram ograniczało inwencję twórczą artystów?

RBZVvA2y0RNSt
Wykonaj zadanie zgodnie z poleceniem.

Słownik pojęć

Arkada
Arkada

forma łuku wspartego na dwóch kolumnach lub filarach.

Biblia pauperum
Biblia pauperum

tzw. „Biblia dla ubogich”, czyli Pismo Święte przedstawione w uproszczony, skrócony sposób. Często przedstawiano w niej zestawienia fragmentów Starego i Nowego Testamentu.

Blenda
Blenda

płytka wnęka w murze, w formie arkady lub okna; zwykle stosowana w elewacjach jako motyw dekoacyjny, rzadziej w celu odciążenia ściany, (niem. Blendę).

Fasada
Fasada

frontowa, reprezentacyjna elewacja budowy, którą od pozostałych często wyróżnia inny układ kompozycyjny: podział architektoniczny, bogatsza dekoracja w formie sgraffita czy mozaiki oraz najczęściej usytuowane w niej wejście główne.

Fronton
Fronton

zwany także przyczółkiem to zwieńczenie fasady, szczyt budowli. Najczęściej trójkątny (architektura antyczna, renesans, klasycyzm lub inspirująca się klasycznymi elementami architektury), rzadziej półowalny, z załamaniem (architektura barokowa). Może być gładki, dekorowany płaskorzeźbą lub opracowaniem malarskim.

Fryz
Fryz

element architektoniczny w formie poziomego, często zdobionego, pasu, oddzielającego kondygnacje budowli. W architekturze starożytnej stanowił element belkowania między architrawem a gzymsem i był szerszy. Wypełniano go często dekoracją rzeźbiarską lub malarską.

Horror vacui
Horror vacui

czyli „strach przed pustką” to tendencja w sztuce, która polega na maksymalnym wypełnieniu, wręcz przeładowaniu przestrzeni elementami dekoracyjnymi.

Kapitel
Kapitel

element architektoniczny wieńczący kolumnę lub filar.

Kolumna
Kolumna

pionowy element architektoniczny, w postaci słupa o przekroju kołowym, spełniający funkcję dekoracyjną oraz stanowi podporę konstrukcji. Kolumnę tworzy baza, trzon oraz kapitel. bardziej swobodna, dopełniona motywem roślin, zwierząt lub fantastycznych postaci.

Krużganek
Krużganek

obejście w formie zadaszonego korytarza, obiegającego dziedzinie, np. w zamku czy klasztorze. Może być jedno- lub wielokondygnacyjny.

Lizena
Lizena

płaski pionowy element architektoniczny, który nie posiada ani bazy, ani kapitelu czy innej formy zwieńczenia. Początkowo służyła do odciążania konstrukcji, powoli stając się już tylko dekoracją.

Maiestas Domini
Maiestas Domini

„Chrystus na Majestacie - jeden z typów ikonograficznych w przedstawieniach Jezusa, które pojawia się w sztuce od ok.5 w. Syn Boży siedzi na tronie, otacza go promienista aura, w kształcie owalu (migdała) - mandorla, a okalają go postacie 4 ewangelistów. Przedstawienie to może być rozbudowane o inne postacie adorujące Jezusa, m.in.: anioły, proroków czy apostołów.

Motyw zoomorficzny
Motyw zoomorficzny

dekoracja z postaci zwierząt, zarówno realistycznych, jak i fantastycznych, może być stylizowana.

Nadproże
Nadproże

pozioma belka, płaska lub w formie łuku, która znajduje się nad otworem okiennym lub drzwiowym.

Ościeże
Ościeże

powierzchnia poprzeczna do płaszczyzny muru przy otworze okiennym lub drzwiowym.

Pantokrator
Pantokrator

Chrystus jak Władca, Pan Wszechświata - jeden z typów ikonograficznych w przedstawieniach Jezusa, znany od IV w. Syn Boży przedstawiony jest w pozycji stojącej lub siedzącej, z otwartym Pismem Świętym w lewej dłoni, czyniący prawą ręką gest błogosławieństwa.

Plecionka
Plecionka

typ ornamentu chętnie stosowanego od prehistorii, w którym dekorację tworzy najczęściej splot linii, pasów, taśm czy wstęg.

Portal
Portal

architektoniczne obramowanie otworu wejściowego, najczęściej opracowane rzeźbiarsko.

Prawo ram
Prawo ram

prawo, któremu podlega rzeźba romańska. Przedstawienie powstaje w wyznaczonym przez architekturę polu. Takie ograniczenie skutkuje zachwianiem proporcji, nierealistycznością, symultanizmem i uproszczeniem form w rzeźbie.

Salvator Mundi
Salvator Mundi

Zbawiciel świata - jeden z typów ikonograficznych w przedstawieniach Jezusa. Chrystus stoi lub siedzi na tronie, trzyma w lewej dłoni królewskie jabłko, a prawą czyni gest błogosławieństwa.

Tympanon
Tympanon

pole wewnętrzne frontonu, w której umieszcza się dekorację.

m4cc1e0d5b315f5bb_1516631664978_0

Źródło:
1. sjp.pwn.pl
2. Autor opracowania

m4cc1e0d5b315f5bb_1514452096530_0

Galeria dzieł sztuki