Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autor/autorka

Anna Rams

1. Etap edukacyjny i klasa

szkoła podstawowa - klasa VIII

2. Przedmiot

wiedza o społeczeństwie

3. Temat zajęć

Problemy współczesnego świata

4. Czas trwania zajęć

45 minut

5. Uzasadnienie wyboru tematu

Temat zgodny z podstawą programową i bieżącą tematyką zajęć. Uczeń klasy VIII formułuje sądy w sprawach wybranych problemów społecznych współczesnego świata; rozważa propozycje działań w kierunku poprawy warunków życia innych ludzi na świecie.

6. Uzasadnienie zastosowania technologii

Zastosowanie technologii informacyjnej ułatwia nauczycielowi prowadzenie lekcji, a uczniowi proces uczenia się. Prowadzi do osiągnięcia celów lekcji i zwiększenia efektywności nauczania. Nowoczesne narzędzia mają przewagę nad informacjami w podręczniku dzięki zastosowaniu nowych form przekazu i uruchomieniu różnych kanałów percepcji. TIK wzbogaca treści kształcenia i wspiera proces uczenia się. Dzięki zastosowaniu TIK można rozbudzić w uczniach większą ciekawość, dać im większą autonomię, wykorzystać więcej możliwości prowadzących do osiągnięcia celu lekcji. Powszechny dostęp do informacji oraz ogromne zasoby Internetu sprawiają, że na każdym etapie procesu dydaktycznego można zastosować narzędzia TIK.

7. Cel ogólny zajęć

Na zajęciach poznam wybrane problemy współczesnego świata oraz możliwe sposoby radzenia sobie z nimi.

8. Cele szczegółowe zajęć

 1. Potrafię współpracując w grupie wskazać problemy współczesnego świata.

 2. Wiem jakie działania powinno się podejmować, aby niwelować skutki występujących problemów globalnych.

 3. Znam kierunki działań i pomysły UE na poprawę globalnej sytuacji w Europie i na świecie.

9. Metody i formy pracy

Metody: aktywizujące, problemowe, dyskusja, mapa mentalna, gra dydaktyczna. 
Formy pracy: indywidualna, zbiorowa, w małych grupach.

10. Środki dydaktyczne

narzędzie Goggle - coggle, film na platformie youtube, tablety, smartfony, tablica interaktywna, platforma ZPE, platforma quizziz, mentimeter.com.

11. Wymagania w zakresie technologii

Zajęcia mogą odbywać się stacjonarnie lub zdalnie. Wymagany są tablety lub smartfony (minimum jeden na ławkę). Zajęcia mogą również odbyć się w pracowni komputerowej. Potrzebna jest także sala z tablicą interaktywną bądź projektorem, aby wyświetlić film oraz wyniki pracy grupowej uczniów i wyniki quizu. Ważne jest zapewnienie dostęu do sieci internetowej.

12. Przebieg zajęć

 • Aktywność 1

  • Temat: Doświadczenie - praca w grupach

  • Czas trwania: 10 minut

  • Opis aktywności:

   Uczniowie pracując w grupach (4‑5 osób) na podstawie własnych doświadczeń i obserwacji oraz zdobytej wiedzy podczas zajęć szkolnych, czy z dostępnych mediów mają za zadanie podać przykłady najważniejszych problemów współczesnego świata (minimum 6). Problemy te wpisują w diagram korzystając z narzędzia coogle:
    https://coggle.it/diagram/YqToSuPT1iLZLvLw/t/

 • Aktywność 2

  • Temat: Refleksja - dyskusja

  • Czas trwania: 5 minut

  • Opis aktywności:

   Każda grupa prezentuje swój diagram. Uczniowie dyskutują na temat pronblemów, które wybrali jako najważniejsze aktualnie na świecie. Porównują swoje wskazania z wyborami uczniów z innych grup.

 • Aktywność 3

  • Temat: Teoria - film

  • Czas trwania: 15

  • Opis aktywności:

   Nauczyciel prosi uczniów o bejrzenie filmu przygotowanego przez Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego (EPRS) w styczniu tego roku, które poprosiło swoich analityków o zidentyfikowanie dziesięciu kwestii, które należy obserwować w 2022 roku:
   https://www.youtube.com/watch?v=GMbNh0I0lno
   W trakcie oglądania filmu uczniowie mają zwrócić uwagę na to, czy wyniki pracy analityków Parlamentu Europejskiego są zbieżne z problemami wskazanymi przez nich, czy może wymienione problemy się różnią, a jeśli tak to dlaczego. Uczniowie zapoznają się także z pomysłami analityków odnośnie działań, jakie należy podejmować aby radzić sobie z problemami współczesnego świata. 
   Po obejrzeniu filmu uczniowie wracają do swoich diagramów i dopisują problemy wymienione w filmie (jeśli pojawiły się jakieś nowe) oraz przy każdym problemie wpisują możliwe sposoby zapobiegania im. 
   Nauczyciel ponownie prezentuje wytwory każdej grupy, podsumowuje zdobyte informacje.

 • Aktywność 4

13. Sposób ewaluacji zajęć

Ankieta na platformie mentimeter.com:
https://www.menti.com/v46wbtefoa

14. Licencja

CC BY‑NC 4.0 - Uznanie autorstwa‑Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe. Przejdź do opisu licencji

15. Wskazówki dla innych nauczycieli korzystających z tego scenariusza

16. Materiały pomocnicze

17. Scenariusz dotyczy Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej

Tak

18. Forma prowadzenia zajęć

stacjonarna