Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Nie tylko świątynie…

RRcalD5121x1U1
Romańska rotunda z XI w., wzniesiona jako kościół grodowy, a później służąca jako kaplica zamkowa. Od wschodu przylega do niej charakterystyczna dla sztuki romańskiej półokrągła apsyda. Wewnątrz znajdowały się prawdopodobnie empory, na których zasiadał w czasie nabożeństwa pan grodowy wraz z rodziną i urzędnikami.
Źródło: Hons084, Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 3.0.

Sztuka średniowiecza kojarzy się przede wszystkim z wielkimi kościołami. Europę ogarnęła gorączka budowlana. Powstawały ogromne świątynie – najpierw romańskie, później gotyckiegotykgotyckie – o bogatym wyposażeniu i wystroju wnętrz. W Polsce pierwsze budowle zaczęto wznosić po przyjęciu chrześcijaństwa. Pierwotnie były one budowane z drewna, dopiero z czasem zastępowały je budowle kamienne. Pierwsze kaplice miały kształt rotund i służyły głównie rodzinie książęcej. Niewiele z nich się zachowało, ich pozostałości odnaleźć dziś można jedynie w zarysach fundamentów późniejszych świątyń.

Pierwsze katedry powstały pod koniec X w. Początkowo były one małe i drewniane. Z czasem przestały jednak odpowiadać potrzebom rozrastającej się społeczności. Ulegały też szybkiemu zniszczeniu, m.in. w wyniku wojen i pożarów (romańskie katedry w Gnieźnie, Krakowie, Wrocławiu). Wkrótce (od połowy XI w.) zaczęły je zastępować świątynie kamienne. Obok katedr wyrastały kościoły klasztorne, służące napływającym coraz większym strumieniem z zachodu Europy zakonnikom. Większość z nich w późniejszych latach podlegała daleko idącym przeróbkom i niewiele zachowała elementów romańskich.

R1egc7R0CD1jV
Kolegiata św. Piotra i Pawła w Kruszwicy, XII w.
Źródło: Cancre, Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 4.0.

Wiele z obiektów wybudowanych w okresie wczesnego średniowiecza nie przetrwała do naszych czasów, w najlepszym przypadku zachowały się w stanie szczątkowym. Uległy zniszczeniu w zawieruchach dziejowych lub zostały w następnych latach przebudowane zgodnie z nowymi trendami architektonicznymi. Budowle w okresie wczesnego średniowiecza wznoszono z kamienia, bryły ich były przysadziste, mury grube, okna małe, zakończone półkoliście. Wejście prowadziło przez zdobione portale i tympanonytympanontympanony. Wnętrze zdobiły kolumny z rzeźbionymi kapitelamikapitelkapitelami i scenami.

R1QmRcpr4Q4yL
Kościół św. Jakuba na Nowym Mieście w Toruniu jest przykładem tzw. gotyku ceglanego – nazwa pochodzi od materiału budowlanego. Ten rodzaj stylu gotyckiego rozwinął się na terenach nadbałtyckich (w tym na terenach państwa krzyżackiego), w miastach należących do Związku Hanzeatyckiego. Omów różnice między kościołem św. Jakuba w Toruniu a gotyckimi kościołami we Francji. Zwróć uwagę na materiał budowlany i sposób dekoracji elewacji.
Źródło: Vauban, Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 3.0.

Czasy rozbicia dzielnicowego to szczytowy okres rozwoju architektury romańskiej. Wkrótce zaczęła ona być wypierana przez gotyk. Od XIII w. ziemie polskie stopniowo pokrywały się siecią świątyń o wysmukłych bryłach, strzelistych wieżach i dużych oknach wypełnionych witrażami. Pierwsze zwiastuny gotyku datuje się na XIII w. Ze Śląska i Małopolski styl ten rozprzestrzenił się na tereny Wielkopolski, a najpóźniej – bo dopiero na początku XV w. – dotarł na Mazowsze.

Rz9XGyehyhxMS
Określ, na jakim obszarze znajdowało się największe natężenie zabytków gotyckich w Polsce. Jak myślisz, co oznacza symbol zielono‑niebieskiego kółka?
Źródło: Contentplus.sp. z o.o., Stentor, licencja: CC BY-SA 3.0.

Od XIII w. stopniowo ziemie polskie pokrywały się siecią świątyń o wysmukłych bryłach, strzelistych wieżach i dużych oknach wypełnionych witrażami. Pierwsze zwiastuny gotyku datują się na XIII w. (Bazylika św. Trójcy w Krakowie i kaplica św. Jadwigi w Trzebnicy z poł. XIII w.). Ze Śląska i Małopolski styl ten rozprzestrzenił się na tereny Wielkopolski (archikatedra św. Jana w Warszawie) i Pomorza, a najpóźniej - bo dopiero na początku w. XV - dotarł na Mazowsze. W tym też okresie powoli rozpoczęła się ekspansja gotyku na Ruś Czerwoną i ziemie Wielkiego Księstwa Litewskiego.

R1GO1TONEFq1x1
Kolegiata św. Krzyża (po lewej) i św. Bartłomieja we Wrocławiu (po prawej). Na fotografiach na zielono zaznaczono charakterystyczne elementy stylu gotyckiego. Określ nazwy zaznaczonych elementów budowli.
Źródło: Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 4.0.

W stylu gotyckim nie tylko przebudowywano katedry i wznoszono nowe kościoły. Powstawały również budynki o charakterze świeckim: ratusze, zamki, sukiennice, mury miejskie, domy mieszkalne, murowane kamienice czy wreszcie młyny i spichlerze. Za przykładem monarszym własne zamki budowali książęta i nieliczni, najzamożniejsi, panowie świeccy.

Świeckie budowle w stylu gotyckim.

Polecenie 1

Wskaż na podstawie poniższych ilustracji cechy sztuki gotyckiej w budownictwie świeckim.

RX3jduhLmdfHN
(Uzupełnij).
RQUYQjcJIQ0C1
Dom Długosza w Sandomierzu z XV w. Budynek ufundowany przez Jana Długosza dla księży mansjonarzy. Dlaczego w Polsce budowano dachy dwuspadowe?
Źródło: Manfred Rackelhuhn, licencja: CC BY-SA 3.0.

Malarstwo i rzeźba

Rh7yO7iSB0St11
Polichromia w apsydzie zachodniej kolegiaty w Tumie pod Łęczycą, XII w. Przedstawia ona motyw tzw. deesis (z gr. prośba, modlitwa wstawiennicza), bardzo rozpowszechniony w średniowieczu. W centralnej części ukazano na tronie Chrystusa, po obu zaś jego stronach Matkę Boską i św. Jana Chrzciciela, orędującego za grzeszną ludzkością. Określ cechy charakterystyczne malarstwa romańskiego.
Źródło: Wikimedia Commons, domena publiczna.

Kościoły w czasach średniowiecza pełniły wiele ważnych funkcji, a sakralna była jedną z wielu. Do świątyń przychodzono nie tylko po to, by wysłuchać Słowa Bożego, lecz także po to, żeby spotkać się ze znajomymi czy załatwić interesy. Głośne rozmowy, gry w karty, śmiech  podczas nabożeństw nie należały do rzadkości. Wierni wiele z tego, co mówili kapłani, nie rozumieli. Ich znajomość prawd wiary i Pisma Świętego pozostawała w wielu przypadkach na poziomie podstawowym. Ponadto większość z nich była niepiśmienna. Najlepszy sposób dotarcia do wiernych stanowił więc przekaz wizualny. Wnętrza kościołów pokrywano zatem polichromiamipolichromiapolichromiami, ukazującymi sceny z życia Chrystusa i świętych.

RM4qoC2kbX4BW1
Kolumna z kościoła Św. Trójcy i Najświętszej Marii Panny w Strzelnie. Na dwóch romańskich kolumnach przedstawiono personifikacje cnót i przywar. Z powodu zniszczeń identyfikacja wielu postaci jest niemożliwa. Na ilustracji widać Krzywoprzysięstwo, z jedną dłonią na księdze, a drugą podniesioną w geście przysięgi, obie dłonie są jednak odwrócone w stronę przeciwną, niż powinny. Określ, które części ciała ukazano jako szczególnie zdeformowane, i wyjaśnij dlaczego.
Źródło: Radomil, Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 3.0.

Tę samą funkcję – przekazywania prawd wiary poprzez obraz – pełniła rzeźba.  Rzeźba romańska zdobiła portale kościołów, kapitele, tympanony, kolumny. Przedstawiane postaci często sprawiają wrażenie niemal surrealistycznych, mają nienaturalne proporcje (wydłużone tułowia, wyolbrzymione części ciała) i są przesadnie upozowane. W ten sposób średniowieczni twórcy i fundatorzy starali się głosić pewne symboliczne prawdy. Przykładem rzeźby romańskiej są pokryte płaskorzeźbą figuralną kolumny kościoła Św. Trójcy i Najświętszej Marii Panny w Strzelnie.

Jednym z najlepszych przykładów sztuki romańskiej są drzwi gnieźnieńskie, na których przedstawiono sceny z życia św. Wojciecha.

W okresie gotyku romański symbolizm zastąpiony został realistycznym ukazywaniem postaci.

Gotyckie malarstwo i rzeźba stawały się bardziej autonomiczne względem architektury i nie musiały być jej częścią. Czasy rozkwitu i późnego średniowiecza to okres upowszechnienia się w Polsce ołtarza szafowegoołtarz szafowyołtarza szafowego oraz obrazów malowanych na desce.

Rcz1lKQ6bkZDv
Polichromie w wieży rycerskiej w Siedlęcinie. Powstały one ok. połowy XIV w. i w przeciwieństwie do większości malowideł z epoki poruszają tematykę świecką – nawiązują do legendy o sir Lancelocie i podejmowanych przez niego poszukiwaniach św. Graala. Od 2006 r. freski są poddawane kompleksowej renowacji.
Źródło: Pnapora, Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 3.0.

W średniowieczu rozkwit przeżywało malarstwo miniaturoweminiaturaminiaturowe. Obejmowało ono wykonywane ręcznie w rękopisach małych rozmiarów obrazki o tematyce religijnej lub zdobienia inicjałówinicjałinicjałów. Najwcześniejsze zabytki malarstwa miniaturowego na ziemiach polskich datują się na XI w. (np. sakramentarz tyniecki).

R3h1TbVv50r3J
Psałterz floriański zwany tez psałterzem Jadwigi, pochodzi z kon. XV w. Został on odkryty w 1827 r. Nazwa jego pochodzi od miejscowości w Austrii Sankt Florian, gdzie w imieniu polskiego rządu zakupił go ówczesny dyrektor Ossolineum, Ludwik Bernacki. W czasie wojny psałterz został wywieziony do Kanady. Obecnie znajduje się w Bibliotece Narodowej w Warszawie. Rozpoznaj, w jakim języku/w jakich językach został spisany psałterz.
Źródło: Wikimedia Commons, domena publiczna.

Inicjatywa i wykonanie

Powstanie dzieła sztuki jest efektem wieloletniego wysiłku. W szczególności wzniesienie kościoła było przedsięwzięciem kosztownym i skomplikowanym. Wiele zabytków sztuki powstało z inicjatywy władców.

Kościoły ufundowane przez Kazimierza Wielkiego miały charakter ekspiacyjny. Fundując je władca chciał zadośćuczynić za zamordowanie księdza Baryczki, który wypominał mu rozwiązłe życie, za co ten został obłożony ekskomuniką.

R2tGNrJx9SQ7r1
Ucieczka do Egiptu, jedna ze scen Tryptyku Dominikańskiego, powstałego w latach 60. XV w., obecnie w Muzeum Narodowym w Krakowie. Twórca dzieła jest anonimowy, nazywa się go umownie Mistrzem Tryptyku Dominikańskiego. Średniowieczni artyści określani są zwykle przydomkami utworzonymi od dzieł, których są autorami. Znanych jest zaledwie kilka nazwisk najwybitniejszych twórców, takich jak Mikołaj Haberschrack czy Jan Wielki.
Źródło: Wikimedia Commons, domena publiczna.

Poza królem z inicjatywą budowy kościoła występowali również biskupi, a w bogatszych miastach także najbogatsi mieszczanie, dla których fakt posiadania własnej okazałej świątyni miał znaczenie prestiżowe. To oni wykładali potrzebne środki. Ale jeśli budowa ciągnęła się wiele dziesiątków lat – jak to zwykle miało miejsce w przypadku dużych kościołów – i funduszy nie wystarczało, należało odwoływać się do hojności wiernych. Niewiele do naszych czasów przetrwało nazwisk artystów – malarzy, rzeźbiarzy czy architektów. Po pierwsze, w czasach średniowiecza byli oni traktowani na równi ze zwykłymi rzemieślnikami, a nie jak osoby obdarzone ponadprzeciętnymi talentami. Po drugie, jest to następstwem zachowywania anonimowości ówczesnych dzieł, wynikającej z przekonania, że tworzone były na chwałę Boga, a nie po to, by uwiecznić człowieka.

Średniowiecze pozostawiło na ziemiach polskich wiele wybitnych dzieł sztuki – architektury, rzeźby i malarstwa. Sztuka średniowieczna – zwłaszcza w początkowym okresie – była jednym z tych elementów, który wprowadził Polskę w krąg cywilizacji łacińskiej i spowodował, że zmniejszył się dystans dzielący ją od innych krajów zachodniej Europy. Szybko stała się ona wyrazem nowych potrzeb społecznych i ideowych epoki. Średniowieczne idee w sztuce głęboko się zakorzeniły i z wielkimi oporami ustępowały przed nadchodzącymi nowymi prądami.

Słownik

gotyk
gotyk

(nazwa nawiązująca do historycznego plemienia gotów)- styl w architekturze, malarstwie i rzeźbie powstały ok. poł. XII w. we Francji, który szybko rozprzestrzenił się do innych krajów europejskich.

barbakan
barbakan

(st.franc. barbacane) część fortyfikacji miejskich

empora
empora

(niem. Empore - chór w kościele) galeria wsparta na kolumnach; znajduje się w kościołach nad nawami bocznymi lub nad wejściem

inicjał
inicjał

(śrdw.-łac. initiale od łac. initium, początek). pierwsza litera rozpoczynającego się rozdziału, w sztuce średniowiecznej często zdobiona ornamentem

malarstwo tablicowe
malarstwo tablicowe

malarstwo, w którym jako podobrazie wykorzystuje się deskę, ten rodzaj malarstwa występował w średniowieczu i obejmował głównie wieloskrzydłowe nastawy ołtarzowe

prezbiterium
prezbiterium

(gr. presbyteros starszy; pierwotna nazwa przewodniczącego gminy chrześcijańskiej) wyodrębniona przestrzeń w kościele przeznaczona dla kapłana

psałterz
psałterz

(w średniowiecznej łacinie psalterium od późnogr. psaltērion) księga zawierając psalmy, służąca jako modlitewnik

miniatura
miniatura

(łac. minium) obraz niewielkich rozmiarów, w sztuce średniowiecznej najczęściej w rękopiśmiennych księgach

apsyda
apsyda

pomieszczenie na rzucie półkola lub wieloboku dostawione do bryły świątyni od strony prezbiterium, otwarte do wnętrza; występowała w kościołach romańskich

benedyktyni
benedyktyni

Zakon Świętego Benedykta, założony w VI w. przez Benedykta w Nursji; zakon o charakterze kontemplacyjnym, działający według zasady ora et labora (z łac. módl się i pracuj); najstarszy zakon mniszy na zachodzie Europy

polichromia
polichromia

(gr. piomicronlambdaύchirhoomegamuomicronς - wielobarwny) wielobarwne malowidło na ścianach, sufitach, stosowana na zewnątrz lub wewnątrz budynków; w średniowieczu wykonywana głównie techniką fresku

kapitel
kapitel

(łac. capitellum) najwyższa wieńcząca kolumnę część

tympanon
tympanon

(gr. tauύmupialfanuomicronnu - bęben ) detal architektoniczny (głównie rzeźbiarski)wieńczący portal, czyli wejście do budynku; stosowany w architekturze romańskiej

ołtarz szafowy
ołtarz szafowy

typ nastawy ołtarzowej występujący w gotyku, składał się z części centralnej w kształcie szafy i dwóch bocznych skrzydeł

Słowa kluczowe

polskie średniowiecze, architektura, sztuka, cywilizacja łacińska, kultura średniowieczna, styl gotycki, styl romański

Bibliografia

M. Walicki, Sztuka Polska przedromańska i romańska do schyłku XIII wieku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1971.

A. Grzybkowski, Gotycka architektura murowana w Polsce, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015.

Wielka historia świata,t.IV Od zarania do rozkwitu średniowiecza (praca pod patronatem Polskiej Akademii Umiejętności); Świat Książki 2004‑2006.

Wielka historia Polski, t.2 Dzieje Polski piastowskiej (VIII w.-1370); Oficyna Wydawnicza FOGRA, Kraków 2017.