Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Kluby polityczne

Jeszcze w 1789 r. członkowie Konstytuanty rozpoczęli prace nad nową konstytucją, mieli jednak różne poglądy co do jej ostatecznego kształtu. Poszczególne grupy zawiązywały więc kluby w stolicy i na prowincji, aby stworzyć swój program, wypracowywać wspólne stanowisko w Zgromadzeniu oraz szukać poparcia opinii publicznej. W tych partyjnych spotkaniach początkowo uczestniczyli jedynie posłowie, a z czasem kluby otworzyły się na paryską burżuazjęburżuazjaburżuazję i inteligencję (adwokatów, handlarzy, ludzi pióra, lekarzy, artystów, uczonych, aktorów). Dużą popularnością cieszyli się jakobini (fr. Jacobin od Jacob; nazwa pochodzi od siedziby zebrań klubu - klasztoru św. Jakuba), wśród których wyróżniali się Maximilien RobespierreMaximilien RobespierreMaximilien RobespierreJean‑Paul MaratJean‑Paul MaratJean‑Paul Marat.

R1atOZHCF2IJy1
Posiedzenie klubu jakobinów, 1791 r.
Źródło: Wikipedia Commons, domena publiczna

Brytyjski ekonomista i pisarz Arthur Young, który w latach 1787–1789 podróżował po Francji, tak opisywał to stowarzyszenie:

Arthur Young o pracach klubu jakobinów w styczniu 1790 roku

Debatuje się w tym klubie o wszystkim, co ma być wniesione do Zgromadzenia Narodowego, czyta się projekty ustaw i odrzuca je lub aprobuje po poprawkach. Gdy projekty praw zdobędą ogólną zgodę, wszyscy zobowiązują się je podtrzymywać. Ustala się tu plany postępowania, wybiera osoby, które powinny wejść w skład komitetów [Konstytuanty], wskazuje prezydentów Zgromadzenia.

a1 Źródło: Arthur Young o pracach klubu jakobinów w styczniu 1790 roku, [w:] Jan Baszkiewicz, Stefan Meller, Rewolucja francuska 1789–1794: społeczeństwo obywatelskie, Warszawa 1983, s. 90.

W wyniku sporów wśród jakobinów w drugiej połowie 1791 r. własny klub otworzyli felianci (fr., nazwa pochodzi od siedziby klubu - klasztoru feliantów). W ich szeregi weszli m.in. ksiądz Emmanuel SieyèsEmmanuel Joseph SieyèsEmmanuel Sieyèsmarkiz Marie Joseph de La FayetteMarie Joseph de Motier, markiz La Fayettemarkiz Marie Joseph de La Fayette. Miesiąc później od jakobinów odłączyli się żyrondyści (fr. Girondins od Gironde - Żyronda, czyli ujście rzeki Garonne z okolic której pochodziła większość członków) - m.in. Jacques Pierre BrissotJacques Pierre BrissotJacques Pierre Brissotmarkiz CondorcetJean Antoine de Condorcetmarkiz Condorcet. Chodziło o spory ideologiczne – o ile najbardziej radykalny odłam jakobinów widział w konstytucji jedynie początek zmian i furtkę do dalszej demokratyzacji kraju, a nawet wprowadzenia republiki, o tyle felianci i żyrondyści popierali monarchię konstytucyjną i chcieli poprzestać na konstytucji z września 1791 r. Z nieco innego środowiska wyrośli kordelierzy (fr. cordeliers; nazwa pochodzi od siedziby klubu - klasztoru Franciszkanów‑Kordelierów), którym przewodniczyli Georges DantonGeorges DantonGeorges DantonCamille DesmoulinsCamille DesmoulinsCamille Desmoulins. Tworzyli Stowarzyszenie Przyjaciół Praw Człowieka i Obywatela, a za cel postawili sobie walkę o respektowanie Deklaracji praw człowieka i obywatela z 1789 r. oraz edukację obywatelską biedniejszych warstw społecznych.

Wolność słowa i prasa

Poszczególne kluby korzystały z wolności słowa, żeby propagować swój program na łamach prasy. Wiele się zmieniło w porównaniu z okresem sprzed 1789 r. Zniesienie cenzury przyniosło swobodę pisania, pojawiło się szereg nowych, wielonakładowych tytułów, a informacje jeszcze nigdy nie krążyły z taką szybkością. Gazety czytano w domach, parkach lub kawiarniach, a całkiem nową praktyką stało się rozwieszanie arkuszy gazet na ścianach domów, dzięki temu osoby niezamożne mogły mieć do nich dostęp. Ponadto wolność słowa zapewniała różnorodność oferty na rynku wydawniczym. W latach 1789–1791 w prasie ścierały się różne poglądy: przychylne monarchii, konserwatywne, umiarkowane, ale też radykalne, prorepublikańskie.

Ci straszni emigranci

Jednak pierwsze lata rewolucji łączą się nie tylko z wolnością słowa i rozkwitem debaty publicznej. Przez cały ten czas rewolucjoniści obawiali się kontrrewolucji, tj. działań wymierzonych przeciwko nim. Wierzyli, że jej główną siłą napędową była szlachta, której duża część wyemigrowała w obawie o swoje bezpieczeństwo.

RnHBXw7GM8gsK
Noc z 4 na 5 sierpnia 1789 roku, czyli delirium patriotyczne. Ilustracja w sposób symboliczny ukazuje likwidację przywilejów stanowych szlachty i duchowieństwa dokonaną przez Zgromadzenie Narodowe pod wpływem wystąpień chłopskich. Emigracja szlachty nasiliła się po zdobyciu Bastylii, kiedy przerażeni ewentualnością odwetu ze strony arystokracji chłopi zaatakowali majątki szlacheckie i niszczyli księgi, w których spisane były ich powinności feudalne. Zniesienie przywilejów stanowych, a następnie przymuszenie króla do opuszczenia Wersalu nasiliły falę wyjazdów szlachty z Francji.
Źródło: gallica.fr, domena publiczna
R783pr1Wc4E1C
Ucieczka emigrantów przedstawionych jako zwierzęta w karocach. Wraz z zaprzysiężeniem przez króla konstytucji w 1791 r. szlachta zaczęła uciekać z całym swoim dorobkiem, przez co doszło do dewaluacji pieniądza i wzrostu cen kruszców.
Źródło: gallica.fr, domena publiczna

W wyobrażeniach rewolucjonistów emigracja dążyła do zapaści gospodarczej kraju i spiskowała przeciwko nim, starając się o poparcie obcych dworów. Do pewnego stopnia obawy te były uzasadnione: arystokracja jątrzyła atmosferę we Francji za pomocą gazet i rozsiewanych plotek, rzeczywiście próbowała siłą stłumić rewolucję. Ale rewolucjoniści przeceniali jej potencjał. Arystokracja była wewnętrznie skłócona, a jej znaczenie niewystarczające, aby mogła skutecznie przeprowadzić kontrofensywę.

Burżuazyjna czy nie?

Okres od szturmu na Bastylię do wprowadzenia monarchii konstytucyjnej (1789–1791) historycy marksistowscymarksizmmarksistowscy często nazywali rewolucją burżuazyjną. Uzasadniali, że chociaż to lud Paryża zasłużył się w działaniach rewolucyjnych, zasiadające w Zgromadzeniu wykształcone i wpływowe mieszczaństwo zadbało jedynie o własne interesy. Dowodem na to miała być uchwalona w 1791 r. konstytucjakonstytucjakonstytucja. Co prawda zniesiono przywileje stanowe, rozwiązano ograniczenia w handlu i wprowadzono wolność słowa (co przyniosło korzyści wszystkim obywatelom), jednak prawo czynnego udziału w polityce zarezerwowano tylko dla osób płacących określoną kwotę podatku, a więc przede wszystkim dla burżuazji. W konsekwencji lud nie pogodził się z nową formą rządów i dążył do wywalczenia większych praw, przez co rewolucja trwała jeszcze kilka lat.

Inni badacze wolą unikać określenia „rewolucja burżuazyjna”rewolucja burżuazyjna„rewolucja burżuazyjna”. Zgadzają się, że konstytucja nie zrealizowała w pełni wolnościowych i równościowych haseł rewolucji, ale twierdzą, że do momentu jej uchwalenia większość nowych praw miała na celu poprawę losu ogółu społeczeństwa.

Słownik

burżuazja
burżuazja

(fr. bourgeoisie) warstwa społeczna składająca się z właścicieli przedsiębiorstw handlowych lub produkcyjnych; pojawienie się tej grupy było możliwe wraz z rozwojem rzemiosła, handlu, manufaktur i chałupnictwa, a jej znaczenie wzrosło w związku z postępem rewolucji przemysłowej

konstytuanta
konstytuanta

zgromadzenie ustawodawcze, którego zadaniem jest uchwalenie konstytucji

konstytucja
konstytucja

(łac. constitutio), najważniejsza ustawa w państwie, określająca ogólne zasady jego ustroju; w dawnej Polsce: uchwała sejmowa

marksizm
marksizm

koncepcja filozoficzna, ekonomiczna i społeczno‑polityczna stworzona przez Karola Marksa i Fryderyka Engelsa; zakłada, że motorem zmian historycznych jest walka klas (zamożnych i biednych warstw społecznych), prowadząca do utworzenia bezklasowego, egalitarnego społeczeństwa (komunistycznego)

rewolucja burżuazyjna
rewolucja burżuazyjna

rewolucja francuska (nazywana też Wielką Rewolucją) – okres w historii Francji w latach 1789–1799, w którym doszło do głębokich zmian polityczno‑społecznych i obalenia monarchii Burbonów; w czasie rewolucji burżuazja obaliła władzę opartego na szlachcie dworu i utworzyła demokratyczną republikę

sankiulota
sankiulota

(z fr. sans‑culotte – bez krótkich spodni) członek najbiedniejszej i najbardziej radykalnej grupy walczącej w Wielkiej Rewolucji Francuskiej; w odróżnieniu od wyższych warstw społecznych, noszących krótkie, obcisłe, spięte pod kolanami spodnie, sankiuloci preferowali długie spodnie

Słowa kluczowe

Wielka Rewolucja Francuska, rewolucja burżuazyjna, kluby polityczne, jakobini, kordelierzy, felianci, żyrondyści,  rewolucje XVIII w.

Maximilien Robespierre
Jean‑Paul Marat
Georges Danton
Camille Desmoulins
Marie Joseph de Motier, markiz La Fayette
Emmanuel Joseph Sieyès
Jacques Pierre Brissot
Jean Antoine de Condorcet

Bibliografia

J. Baszkiewicz, Ludwik XVI, Wrocław 1983.

J. Baszkiewicz, Historia Francji, Wrocław 1999.

J. Baszkiewicz, S. Meller, Rewolucja francuska 1789‑1794: społeczeństwo obywatelskie, Warszawa 1983.

A. Chwalba, Historia powszechna. Wiek XIX, Warszawa 2012.

P. Gaxotte, Rewolucja francuska, Gdańsk 2001.