Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Microsoft Excel

Automatyzacja pracy w arkuszu kalkulacyjnym – przyciski

Arkusz kalkulacyjny daje możliwość zastosowania różnego rodzaju przycisków, zwanych też kontrolkami lub formantami formularzaformanty formularzaformantami formularza, które w połączeniu z przypisanymi do nich makropoleceniami mogą przyspieszyć i usprawnić pracę z arkuszem. Przyciski te są dostępne po wybraniu ze wstążki zakładki Deweloper, a następnie z obszaru Formanty – opcji Wstaw.

R12rzwhO4lC6n
Źródło: Contentplus.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Ważne!

Jeśli nie widzisz zakładki Deweloper, oznacza to, że nie została ona włączona. Przejdź do zakładki Plik, a następnie wybierz Opcje. W oknie Opcje programu Excel przejdź do zakładki Dostosowywanie Wstążki, a następnie w polu z nazwami wstążek zaznacz pole przy Deweloper.

R12YtyiRt4k4t
Źródło: Contentplus.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Zatwierdź operację przyciskiem OK. Zakładka Deweloper powinna pojawić się na wstążce.

Pojawia się wówczas ich lista. Poszczególne przyciski pełnią następujące funkcje:

 • PRZYCISK

RnrqOGax9NRBR

To jeden z najczęściej wykorzystywanych formantów do uruchamiania makropoleceń w języku VBA. Możemy do niego przypisać dowolne makro wykonujące dane polecenie, dzięki czemu za pomocą jednego kliknięcia można wykonać ciąg złożonych operacji. Po utworzeniu PRZYCISKU można także nadać mu nazwę adekwatną do wykonywanych czynności, np.:

R1KAYxDeOx7QR
Źródło: Contentplus.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Po utworzeniu przycisku możemy przypisać do niego wcześniej utworzone makro lub zarejestrować nowe. W tym celu należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na danym PRZYCISKU i wybrać opcję Przypisz makro. Sam wygląd PRZYCISKU możemy także dowolnie modyfikować, wybierając opcję Formatuj formant.

R17OElVSmvipN
Źródło: Contentplus.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
RH8PYLOEyYPpV
Źródło: Contentplus.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
 • PRZYCISK OPCJI

RxV7441n9iRMr

POLE WYBORU pozwala na wybranie jednej wartości. To rozwiązanie szczególnie się sprawdza, gdy mamy do wyboru kilka wykluczających się odpowiedzi, jak np. TAK lub NIE, PRAWDA lub FAŁSZ, a także wtedy, gdy chcemy uniemożliwić wielokrotny wybór, np. nabywanych produktów.

RphqyZoJ7u6KY
Źródło: Contentplus.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
 • POLE WYBORU

RL8EcdTq0aopM

POLE WYBORU (CHECKBOX) działa podobnie jak , jednak w tym wypadku mamy możliwość wyboru jednej lub wielu wartości. Dlatego formant ten ma zastosowanie wówczas, gdy mamy pewność, że wszystkie dostępne wartości nie wykluczają się wzajemnie.

Podobnie jak w wypadku wcześniejszych formantów, po kliknięciu prawym przyciskiem myszy dostępna jest opcja Formatuj formant. Po jej wybraniu mamy możliwość zmiany wyglądu POLA WYBORU, jak również przypisania do niego dowolnego makra, np. po wybraniu z listy kilku produktów arkusz kalkulacyjny automatycznie zsumuje przypisane do nich ceny.

 • POLE GRUPY

RBCRIsFOkttOk

POLE GRUPY łączy się z POLAMI WYBORU lub PRZYCISKAMI OPCJI i pozwala na odpowiednie pogrupowanie i uporządkowanie poszczególnych wartości. Tworząc pole grupy, należy nadać mu nazwę, a następnie wstawić odpowiednią liczbę potrzebnych nam opcji wyboru wartości.

RZLgBwh5teNYV
Źródło: Contentplus.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
 • POLE KOMBI

R655NuxSnxiwZ

POLE KOMBI zawiera rozwijalną listę określonych wcześniej wartości, z których możemy wybrać jedną, by wypełnić dane pola w formularzu. Może to być na przykład lista miesięcy, województw, sprzedawanych towarów itp.

Ryv0i4UFZLDBr
Źródło: Contentplus.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Listę rozwijalną w POLU KOMBI tworzymy przy wykorzystaniu wcześniej stworzonego słownika. Po kliknięciu POLA KOMBI prawym przyciskiem myszy i wybraniu opcji Formatuj formant, otwarte zostanie okno Formatowanie obiektu, w którym, w zakładce Kontrolka, należy wskazać w polu Zakres wejściowy wybrany zakres komórek.

RI36WyG1b1Wsz
Źródło: Contentplus.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
 • POLE LISTY

R1NDucEXgnwmW

POLE LISTY ma zbliżone zastosowanie do POLA KOMBI. Ten formant również stanowi rozwijalną listę wartości pochodzących z wcześniej utworzonego słownika, lecz w tym wypadku mamy możliwość wyboru więcej niż jednej pozycji z listy.

RRSUP81olCsso
Źródło: Contentplus.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na POLU LISTY i wybraniu opcji Formatuj formant pojawia się okno Formatowanie formantu, gdzie w zakładce Kontrolka definiujemy m.in. Zakres wejściowy, tj. zakres komórek, z których mają być pobierane wartości, a także Typ zaznaczenia, tj. możliwość wyboru jednej lub kilku wartości.

R1Kkhm5ApEYtK
Źródło: Contentplus.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
 • PRZYCISK POKRĘTŁA

R7r5egysjseyG

PRZYCISK POKRĘTŁA pozwala na wybór jednej z dostępnych wartości za pomocą stworzonych w ten sposób strzałek, z których jedna zwiększa, a druga zmniejsza wybraną wartość. Aby odpowiednio sformatować PRZYCISK POKRĘTŁA, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy i w oknie Formatowanie formantu, w zakładce Kontrolka, ustalić odpowiednie parametry, czyli:

 • jaka wartość bieżąca ma się wyświetlać w wybranej komórce;

 • jaka minimalna oraz maksymalna wartość ma być przypisana dla tej komórki;

 • o ile jednostek mają się zmieniać wartości dla tej komórki;

 • jaki jest adres komórki, dla której ma być przypisany dany przycisk pokrętła.

Rk3hogNatM1VP
Źródło: Contentplus.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Tak określone parametry PRZYCISKU POKRĘTŁA pozwalają na wybranie dla Produktu 1 liczbę od 0 do 100 sztuk.

R86YLKBvosEAm
Źródło: Contentplus.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
 • PASEK PRZEWIJANIA

R14eFJPc1TrUY

PASEK PRZEWIJANIA spełnia podobną funkcję do PRZYCISKU POKRĘTŁA, ale umożliwia wybór określonej wartości za pomocą przesuwanego suwaka, co jest praktycznym rozwiązaniem, jeśli mamy do czynienia z wieloma wartościami do wyboru.

RcipdueyHThE3
Źródło: Contentplus.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na PASKU PRZEWIJANIA i wybraniu opcji Formatuj formant zostanie otwarte okno Formatowanie formantu. Tam możemy określić minimalną oraz maksymalną wartość dostępną w PASKU PRZEWIJANIA, a także liczbę pozycji, o jaką zmieniać się mają poszczególne wartości w zależności od tego, czy wybieramy je za pomocą strzałek (Zmiana przyrostowa) czy za pomocą suwaka (Zmiana strony). Na koniec definiujemy adres komórki, w której ma się pojawić wybrana wartość.

RfuzcTso5LSrx
Źródło: Contentplus.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-ND 3.0.
 • ETYKIETA

Ru56DovXWetyY

ETYKIETA umożliwia dodanie do stworzonego formularza pola tekstowego. Możemy wpisać w nie instrukcję korzystania z formularza, tytuł jego części lub opis znajdujących się tam pól i przycisków.

Dzięki zastosowaniu wyżej opisanych kontrolek możemy znacznie skrócić czas pracy z arkuszem kalkulacyjnym i zautomatyzować część wykonywanych czynności – przypisanie makropoleceń do poszczególnych przycisków pozwala na jednoczesne wykonywanie kilku zadań.

LibreOffice Calc

Automatyzacja pracy w arkuszu kalkulacyjnym – przyciski

Arkusz kalkulacyjny daje możliwość zastosowania różnego rodzaju przycisków, zwanych też kontrolkami lub formantami formularzaformanty formularzaformantami formularza, które w połączeniu z przypisanymi do nich makropoleceniami mogą przyspieszyć i usprawnić pracę z arkuszem. Przyciski te są dostępne są na pasku zadań Formanty formularza.

RgYUSYqnzvj4E
Źródło: Contentplus.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Pasek zadań możemy włączyć, wybierając z paska zadań zakładkę Widok, następnie Paski narzędzi, a z rozwijanej listy wybieramy pasek narzędzi Formanty formularza.

Rn5ZsUri96mtt
Źródło: Contentplus.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Ważne!

Położenie oraz wygląd paska narzędzi może różnić się w zależności od używanej wersji LibreOffice Calc oraz używanych przez nas wcześniej ustawień tego paska.

Pasek narzędzi może być również przytwierdzony do wstążki, może wtedy wyglądać w następujący sposób:

R1O4aQBHyGFig
Źródło: Contentplus.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Poszczególne przyciski pełnią następujące funkcje:

 • PRZYCISK

R1Z0zy78aVQGX
Źródło: Contentplus.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

To jeden z najczęściej wykorzystywanych formantów do uruchamiania makropoleceń. Możemy do niego przypisać dowolne makro wykonujące dane polecenie, dzięki czemu za pomocą jednego kliknięcia można wykonać ciąg złożonych operacji. Po utworzeniu PRZYCISKU można także nadać mu nazwę adekwatną do wykonywanych czynności, np.:

R1Hz2IJuO2eB2
Źródło: Contentplus.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Nadawanie nazwy oraz przypisywanie makra możemy dokonać przechodząc do właściwości formantu. Wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy na przycisk, który chcemy edytować, a następnie z menu podręcznego wybieramy opcję Właściwości formantu...

R15UcuLqzcMYq
Źródło: Contentplus.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

W zakładce Ogólne, w polu Etykieta możemy wpisać nazwę przycisku.

R6HpZFgWdD85R
Źródło: Contentplus.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Przechodząc do zakładki Wydarzenia możemy przypisać makro do różnych stanów, w których znajduje się nasz przycisk np. Po otrzymaniu fokusu czy Przesunięcie myszy. Nas najczęściej interesować będzie stan Naciśnięty przycisk myszy.

RGt1QHtFoIulw
Źródło: Contentplus.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Aby wybrać makro, z którego korzystać będzie przycisk, wystarczy nacisnąć ikonę trzech kropek – ... – obok stanu przycisku, dla którego makro ma się wykonać.

 • PRZYCISK OPCJI

R1NfbqOBkPEPB
Źródło: Contentplus.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

PRZYCISK OPCJI pozwala na wybranie jednej wartości. To rozwiązanie szczególnie się sprawdza, gdy mamy do wyboru kilka wykluczających się odpowiedzi, jak np. TAK lub NIE, PRAWDA lub FAŁSZ, a także wtedy, gdy chcemy uniemożliwić wielokrotny wybór, np. nabywanych produktów.

RvZza6xMpoywe
Źródło: Contentplus.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
 • POLE WYBORU

R1RDidbE6DOjq
Źródło: Contentplus.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

POLE WYBORU (CHECKBOX) działa podobnie jak , jednak w tym wypadku mamy możliwość wyboru jednej lub wielu wartości. Dlatego formant ten ma zastosowanie wówczas, gdy mamy pewność, że wszystkie dostępne wartości wzajemnie się nie wykluczają.

Podobnie jak w wypadku wcześniejszych formantów, po kliknięciu prawym przyciskiem myszy w trybie projektu dostępna jest opcja Właściwości formantu... Po jej wybraniu mamy możliwość zmiany wyglądu POLA WYBORU, jak również przypisania do niego dowolnego makra, np. po wybraniu z listy kilku produktów arkusz kalkulacyjny automatycznie zsumuje przypisane do nich ceny lub po wybraniu jednej z dwóch wykluczających się wartości pojawi się odpowiedni komunikat.

 • POLE GRUPY

RtWoocFOjeOol
Źródło: Contentplus.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

POLE GRUPY łączy się z POLAMI WYBORU lub PRZYCISKAMI OPCJI i pozwala na odpowiednie pogrupowanie i uporządkowanie poszczególnych wartości. Tworząc pole grupy, należy nadać mu nazwę, a następnie wstawić odpowiednią liczbę potrzebnych nam opcji wyboru wartości.

R1U13uZnlq6DS
Źródło: Contentplus.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
 • POLE KOMBI

R1WBW9n3Vrl94
Źródło: Contentplus.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

POLE KOMBI zawiera rozwijalną listę określonych wcześniej wartości, z których możemy wybrać jedną, by wypełnić dane pola w formularzu. Może to być na przykład lista miesięcy, województw, sprzedawanych towarów itp.

RuEkGpkpUNF3M
Źródło: Contentplus.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Listę rozwijalną w POLU KOMBI tworzymy przy wykorzystaniu wcześniej stworzonego słownika. Po kliknięciu POLA KOMBI prawym przyciskiem myszy w trybie projektu i wybraniu opcji Właściwości formantu..., otwarte zostanie okno Właściwości: Pole kombi, w którym, w zakładce Dane, należy wskazać w polu Zakres komórek źródłowych oraz Pole danych zakres komórek, który zawiera słownik.

R1NQyHbj574zf

Dodatkowo w zakładce Wydarzenia, tak samo jak w przypadku PRZYCISKU, możemy dodać makro.

 • POLE LISTY

R1CrM41eefpCY
Źródło: Contentplus.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

POLE LISTY ma zbliżone zastosowanie do POLA KOMBI. Ten formant również stanowi rozwijalną listę wartości pochodzących z wcześniej utworzonego słownika, lecz w tym wypadku mamy możliwość wyboru więcej niż jednej pozycji z listy.

R1HOBa1VYc7zF
Źródło: Contentplus.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na POLU LISTY i wybraniu opcji Właściwości formantu pojawia się okno Właściwości: Pole listy, gdzie w zakładce Dane definiujemy m.in. Zakres komórek wejściowych oraz Pole danych, tj. zakres komórek, z których mają być pobierane wartości, a w zakładce Ogólne zmieniamy opcję Wybór wielokrotny na Tak, dzięki czemu mamy możliwość wyboru jednej lub kilku wartości.

R1HTu4oFabOEW
Źródło: Contentplus.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
 • PRZYCISK POKRĘTŁA

RhkoBqmMUyzaN
Źródło: Contentplus.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

PRZYCISK POKRĘTŁA pozwala na wybór jednej z dostępnych wartości za pomocą stworzonych w ten sposób strzałek, z których jedna zwiększa, a druga zmniejsza wybraną wartość. Aby odpowiednio sformatować PRZYCISK POKRĘTŁA, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy i w oknie Właściwości: Przycisk pokrętła, w zakładce Ogólne, ustalić odpowiednie parametry, czyli:

 • jaka minimalna oraz maksymalna wartość ma być przypisana dla tej komórki;

 • jaka wartość domyślna ma znaleźć się w komórce przypisanej do pokrętła;

 • o ile jednostek mają się zmieniać wartości dla tej komórki.

W zakładce Dane określimy adres komórki, dla której ma być przypisany dany przycisk pokrętła.

R1dSDIqYb3pXF
Źródło: Contentplus.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Tak określone parametry PRZYCISKU POKRĘTŁA pozwalają na wybranie dla Produktu 1 liczbę od 0 do 100 sztuk.

R17WtriXIH7wm
Źródło: Contentplus.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
 • PASEK PRZEWIJANIA

R5J33FlqsHpn0
Źródło: Contentplus.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

PASEK PRZEWIJANIA spełnia podobną funkcję do PRZYCISKU POKRĘTŁA, ale umożliwia wybór określonej wartości za pomocą przesuwanego suwaka, co jest praktycznym rozwiązaniem, jeśli mamy do czynienia z wieloma wartościami do wyboru.

RcipdueyHThE3
Źródło: Contentplus.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na PASKU PRZEWIJANIA i wybraniu opcji Właściwości formantu zostanie otwarte okno Właściwości: Pasek przewijania. W zakładce Ogólne możemy określić minimalną oraz maksymalną wartość przewijania, a także liczbę pozycji, o jaką zmieniać się mają poszczególne wartości w zależności od tego, czy wybieramy je za pomocą strzałek/suwaka (Zmiana mała) czy za pomocą kliknięcia na pole suwaka (Zmiana duża). Na koniec, w zakładce Dane definiujemy adres komórki, w której ma się pojawić wybrana wartość.

RUquB3qloMoZR
Źródło: Contentplus.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
 • ETYKIETA

RuD84TJ56n4ue
Źródło: Contentplus.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

ETYKIETA umożliwia dodanie do stworzonego formularza pola tekstowego. Możemy wpisać w nie instrukcję korzystania z formularza, tytuł jego części lub opis znajdujących się tam pól i przycisków.

Dzięki zastosowaniu wyżej opisanych kontrolek możemy znacznie skrócić czas pracy z arkuszem kalkulacyjnym i zautomatyzować część wykonywanych czynności – przypisanie makropoleceń do poszczególnych przycisków pozwala na jednoczesne wykonywanie kilku zadań.

Słownik

formanty formularza
formanty formularza

zwane także kontrolkami formularza; grupa dodatkowych narzędzi dostępnych w arkuszu kalkulacyjnym pozwalająca na zautomatyzowanie pracy z danymi dzięki wykorzystaniu m.in. przycisków, list rozwijalnych, czy też tzw. checkboxów, do których możliwe jest również przypisanie dowolnych makropoleceń