Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Zmiany zachodzące w atmosferze można podzielić na naturalne i antropogeniczne. Do naturalnych należą np. zmiany aktywności słonecznej, wybuchy wulkanów. Coraz większego znaczenia nabierają jednak zmiany związane z działalnością człowieka. Wiążą się one z wprowadzaniem do atmosfery dużej ilości zanieczyszczeń, co wywołuje dalsze konsekwencje środowiskowe.

Globalne ocieplenie klimatu

W wyniku spalania paliw kopalnych uwalniane są do atmosfery duże ilości dwutlenku węgla i innych gazów mających zdolność pochłaniania promieniowania cieplnego Ziemi (tzw. gazów szklarniowych). Wzrost zawartości tych gazów powoduje wzrost naturalnego efektu cieplarnianegoefekt cieplarniany efektu cieplarnianego atmosfery ziemskiej i w konsekwencji ocieplenie klimatu. Globalne ocieplenie klimatu prowadzi do wzmożonego topnienia pokryw lodowcowych i podniesienia się poziomu wód oceanicznych.

Przeanalizuj poniższą mapę, która przedstawia konsekwencje globalnego ocieplenia.

REVEELZ8YZl7X
Mapa przedstawiająca obszary zalane po podniesieniu się poziomu mórz o 60 m
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., CC BY-SA 3.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/.

Pesymistyczne prognozy mówią o podniesieniu się poziomu mórz w dalszej przyszłości nawet o 60 metrów. W takiej sytuacji stolica Niemiec znajdzie się na dnie wielkiego rozlewiska, podobnie jak znaczne obszary północnych Niemiec. W Polsce utracimy całą infrastrukturę na wybrzeżu, w tym miasta. Nie będzie już Gdańska, nie będzie Szczecina, zniknie gazoport w Świnoujściu. Wyraźnemu skróceniu ulegnie nasza lądowa granica z Niemcami, a Bałtyk stanie się morzem szeroko otwartym do Morza Północnego i Atlantyku. Pod powierzchnią morza znajdzie się obwód kaliningradzki, Wenecja, Holandia i znaczna część Belgii.

Polecenie 1

Przeanalizuj poniższą rycinę, która pokazuje czas potrzebny do osiągnięcia stanu równowagi po zredukowaniu emisji dwutlenku węgla. Czy jeżeli zmniejszymy emisję gazów cieplarnianych to wszystko wróci do normy? W jakim czasie i czy w ogóle jest to możliwe?

Przeanalizuj opis poniższej ryciny, która pokazuje czas potrzebny do osiągnięcia stanu równowagi po zredukowaniu emisji dwutlenku węgla. Czy jeżeli zmniejszymy emisję gazów cieplarnianych to wszystko wróci do normy? W jakim czasie i czy w ogóle jest to możliwe?

R1cxzaD8y3SuF
Czas potrzebny do osiągnięcia stanu równowagi po zredukowaniu emisji dwutlenku węgla
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., CC BY-SA 3.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/.
R18PeNgo1gcWW
(Uzupełnij).

Rycina pokazuje, co może się zdarzyć, jeśli antropogeniczne emisje COIndeks dolny 2 przestaną rosnąć w ciągu następnych stu lat, a później zaczną maleć. Po tym jak emisja COIndeks dolny 2 zmniejszy się, a jego stężenie w atmosferze ustabilizuje się, temperatura powietrza będzie powoli wzrastać przez sto lub więcej lat. Wzrost objętości wody oceanicznej spowodowany przez wzrost temperatury wody będzie trwać jeszcze długo po tym, jak emisja COIndeks dolny 2 zmniejszy się, a topnienie pokryw lodowych będzie dodatkowo przyczyniać się do wzrostu poziomu morza jeszcze przez całe stulecia.

Innymi skutkami wzrostu efektu cieplarnianego mogą być np. zwiększenie parowania, wysychanie rzek, ekspansja terenów pustynnych, obniżenie produktywności gleb, nasilenie gwałtownych zjawisk pogodowych na kuli ziemskiej, m.in. powodzi czy huraganów. Niektóre skutki są trudne do przewidzenia, ponieważ wiele czynników jest silnie ze sobą powiązanych, a niektóre zmiany w środowisku przyspieszają lub spowalniają inne. Do zmian przyspieszających można zaliczyć fakt, że zmniejszenie powierzchni lodowców spowoduje zmniejszenie albedo powierzchni Ziemi. Wśród zmian spowalniających można wskazać np. wzrost parowania, który może ograniczyć dopływ promieniowania słonecznego.

Kwaśne opady

Działalność gospodarcza człowieka powodująca emisję gazów i pyłów do atmosfery przyczynia się również do występowania kwaśnych deszczów (opadów). Do ich powstania przyczyniają się głównie związki siarki i azotu. Szkodliwe substancje wędrują z wiatrem w postaci zawiesiny i opadając z cząsteczkami wody na ziemię, uszkadzają wiele ekosystemów. Gleby – zwłaszcza pozbawione wapnia z przyczyn naturalnych, jak np. w Kanadzie czy w Skandynawii, gdzie warstwa ziemi spoczywa na granitowym trzonie – stają się niezdatne do uprawy. W wyjałowionych jeziorach giną ryby. Przede wszystkim zaś ginie las.

R1KJwyC4LoE26
Śnięcie ryb
Źródło: Soebe, dostępny w internecie: commons.wikimedia.org, licencja: CC BY-SA 3.0.

Kwaśne opady powodują też przyspieszoną korozję i niszczenie obiektów wybudowanych przez ludzi, np. konstrukcji mostów, zabytków, czy elementów dekoracyjnych budynków.

Niszczenie warstwy ozonowej

Do niszczenia warstwy ozonowej przyczyniają się głównie freony, gazy stosowane m.in. w urządzeniach chłodniczych oraz w aerozolach. W stratosferze wiążą one ozon, zmniejszając jego ilość. Powstaje strefa o zmniejszonej zawartości ozonu – dziura ozonowa. W tej strefie wzrasta ilość szkodliwego dla życia promieniowania ultrafioletowego docierającego do powierzchni Ziemi.

RicMXMw1Q3HL8
Zasięg dziury ozonowej nad Antarktyką w latach 2011–2017
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., CC BY-SA 3.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/.

Pozytywnym zjawiskiem jest fakt zmniejszania się w ostatnich latach powierzchni dziury ozonowej – jest to skutek wyraźnego ograniczenia emisji freonów na Ziemi. Przykładem może być zasięg dziury ozonowej nad Antarktydą w roku 2006.

RH8Y873F6Eiun
Dziura ozonowa nad Antarktydą
Źródło: NASA, dostępny w internecie: commons.wikimedia.org, domena publiczna.

Przykłady skutków występowania dziury ozonowej:

  • wzrost globalnego ocieplenia, czyli znaczna zmiana warunków klimatycznych w różnych częściach Ziemi, zjawisko zwane efektem cieplarnianym prowadzi do topnienia górskich lodowców oraz do ogólnych zaburzeń klimatu, na przykład przechodzenia z mroźnych zim do upalnego lata bez przejściowych pór roku;

  • promieniowanie ultrafioletowe przedostaje się do wody, powodując tym samym niszczenie życia organizmów wchodzących w skład planktonu, czego skutkiem jest brak pożywienia dla wielu gatunków ryb i ssaków, którym zagraża wyginięcie;

  • poprzez szkodliwe działanie promieniowania zostaje uszkodzony chlorofil roślinny, co w następstwie prowadzi do wyginięcia roślin;

  • jeżeli wyginą rośliny, zagrożone będą również gatunki zwierząt roślinożernych, co w następstwie łańcucha pokarmowego pociągnie za sobą zwierzęta mięsożerne oraz populację ludzką;

  • człowiek jest również narażony na promieniowanie ultrafioletowe, którego oddziaływanie powoduje choroby skóry (rak skóry), szybsze starzenie się, poważne choroby oczu (zaćma) oraz ogólne obniżenie odporności człowieka;

  • najważniejszym skutkiem dziury ozonowej może być całkowite zniszczenie warstwy ozonu, co w rezultacie może doprowadzić do biologicznej śmierci naszej planety.

Smog

Na lokalne zmiany atmosfery duży wpływ mają same miasta. Zwłaszcza zimą stanowią tzw. wyspy ciepła, gdzie temperatura powietrza może być (w zależności od wielkości miasta) wyższa o kilka lub nawet kilkanaście stopni niż na terenach otaczających. Częściej występuje w nich również np. duże zachmurzenie czy smogsmogsmog. Smog to problem związany z emisją szkodliwych pyłów i gazów powstałych w wyniku nieefektywnego spalania paliw (węgla kamiennego, węgla drzewnego, benzyny, oleju napędowego itp.) w domach, samochodach oraz w elektrowniach węglowych i zakładach przemysłowych. Smog oprócz wymienionych zanieczyszczeń potrzebuje do powstania jeszcze braku wiatru i inwersji termicznej.

Ogólnie smog jest mieszaniną dymów, pyłów, gazów i pary wodnej, bardzo szkodliwą dla zdrowia ludzi. Najbardziej odczuwalnymi skutkami smogu są zwiększony poziom zachorowalności na choroby układu oddechowego oraz nowotworowe i związana z tym większa śmiertelność mieszkańców. Nawet krótkotrwała ekspozycja u osób zdrowych może wywoływać stany zapalne, podrażnienie spojówek, krtani i tchawicy, łagodne, przemijające stany zapalne płuc, alergie, patologiczne zmęczenie, spadek tolerancji wysiłku, problemy z pamięcią i koncentracją, wyższy poziom niepokoju, stany depresyjnie.

Słownik

efekt cieplarniany 
efekt cieplarniany 

zjawisko podwyższenia temperatury planety przez obecne w jej atmosferze gazy cieplarniane

smog
smog

zjawisko atmosferyczne powstałe w wyniku wymieszania się mgły z dymem i spalinami