Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Scenariusz zajęć

III etap edukacyjny, zajęcia z wychowawcą

Temat: Przed nami egzamin, czyli o presji…

Treści kształcenia:

Uczeń:

 1. Odbiera komunikaty pisane, mówione, w tym nadawane za pomocą środków audiowizualnych – rozróżnia informacje przekazane werbalnie oraz zawarte w dźwięku i obrazie – język polski (I.1.1),

 2. Operuje słownictwem z określonych kręgów tematycznych (na tym etapie rozwijanym i koncentrującym się przede wszystkim wokół tematów: rozwój psychiczny, moralny i fizyczny człowieka; społeczeństwo i kultura; region i Polska) – język polski (III.2.11).

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • Zna definicję pojęcia „presja”, potrafi wymienić różne jej rodzaje, wie, jak sobie z nią radzić,

 • Dyskutuje na temat sytuacji działania pod presją,

 • Dostrzega i poddaje refleksji sytuacje dotyczące presji moralnej oraz fizycznej,

 • Uświadamia sobie, jak reaguje na sytuacje trudne i przymusowe.

Nabywane umiejętności:

Uczeń:

 • Ćwiczy umiejętność współpracy w parze i w grupie,

 • Komunikuje się w języku ojczystym,

 • Radzi sobie z presją,

 • Stara się twórczo rozwiązywać problemy.

Środki dydaktyczne:

 • Zasoby multimedialne: film Życie pod presją, karty pracy (Skojarzenia oraz Scenki),

 • Komputer z głośnikami/tablica interaktywna.

Metody nauczania:

 • Podająca: wyjaśnienia,

 • Eksponująca: film,

 • Praktyczna: ćwiczenia przedmiotowe,

 • Problemowe: aktywizujące – drama, wejście w rolę, żywa rzeźba.

Formy pracy:

 • W parach jednolita,

 • Grupowa zróżnicowana,

 • Zbiorowa jednolita.

Przebieg zajęć:

1. Nauczyciel wita się z klasą, zapoznaje z tematem i celami lekcji, a następnie prosi jednego z uczniów o rozdanie kart pracy Skojarzenia do wykonania w parach. Zadanie polega na stworzeniu akrostychów (w wersji uproszczonej – skojarzenia z hasłem dopisane w poziomie) do terminów: egzamin, presja, wynik – zapisanych w pionie.

2. Uczniowie pracują w parach, a prowadzący zajęcia pełni funkcję konsultanta. Po wykonaniu zadania młodzież odczytuje wyniki, a nauczyciel komentuje, uzupełnia i dopytuje, dlaczego zostały wybrane takie skojarzenia.

3. Następnie nauczyciel zaprasza uczniów do obejrzenia materiału filmowego Życie pod presją, w którym pedagog przedstawia sposoby, jak radzić sobie z presją, szczególnie z presją czasu.

Osobom z problemami słuchowymi można włączyć napisy.

Po obejrzeniu filmu uczniowie dyskutują o tym, które ze sposobów radzenia sobie z presją stosowali, które wydają im się warte uwagi, które są zupełnie nowe.

4. Nauczyciel dzieli klasę na pięć grup zgodnie z rozpoznanymi zdolnościami i predyspozycjami uczniów. Grupa I to osoby uzdolnione plastycznie, grupa II – mające zdolności literackie, a w pozostałych grupach znajdują się uczniowie ze zdolnościami aktorskimi i kinestetycy. Liderzy grup to osoby o umiejętnościach organizatorskich, przywódczych. Liderzy odbierają karty pracy Scenki i przystępują do wykonania zadań.

Grupa 1 – plastycy

Przedstawcie w postaci humorystycznej historyjki obrazkowej temat: Przygotowania do egzaminu.

Grupa 2 – literaci

Przygotujcie wywiad z pedagogiem szkolnym na temat: Jak poradzić sobie z presją rodziców i nauczycieli dotyczącą egzaminów gimnazjalnych?.

Grupa 3 – aktorzy, kinestetycy

Przygotujcie metodą dramy scenkę zatytułowaną Przed egzaminem.

Grupa 4 – kinestetycy

Przygotujcie scenkę pantomimiczną zatytułowaną Egzamin.

Grupa 5 – kinestetycy

Przygotujcie metodą dramy żywe rzeźby zatytułowane Po egzaminie.

5. Po przygotowaniu zadań grupy prezentują scenki, a nauczyciel i pozostali uczniowie komentują ich treści i wykonanie.

6. Podsumowanie.

Nauczyciel prosi osoby mające umiejętności uogólniania o przedstawienie refleksji i wniosków z dzisiejszej lekcji. Wyraża nadzieję, że po dzisiejszych zajęciach uczniowie znajdą sposób, aby przygotować się do egzaminu gimnazjalnego bez poczucia nadmiernej presji.

R14Xfo7zrOb1G

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 56.50 KB w języku polskim
RBnLZOYBE0ztp

Pobierz załącznik

Plik ODT o rozmiarze 42.55 KB w języku polskim