Wstęp

KrajobrazkrajobrazKrajobraz to wycinek przestrzeni geograficznej, który wyróżniają cechy związane z ukształtowaniem terenu, budową geologiczną, nawodnieniem, klimatem, pokrywą glebową, szatą roślinną, światem zwierzęcym i przejawami działalności człowieka.

źródło: eszkola.pl

Natomiast słowo klimatklimatklimat określa ogół zjawisk pogodowych występujących na danym obszarze. Określa się go na podstawie wieloletnich obserwacji pogody w danym regionie świata. Uwzględnia się takie zjawiska jak temperatura, opady atmosferyczne i wiatry.

Klimat na Ziemi kształtują trzy podstawowe procesy klimatotwórcze: obieg ciepła, obieg wody i krążenie powietrza. Ważne są też: szerokość geograficzna, rzeźba terenu, układ lądów i oceanów, wysokość nad poziomem morza.

Strefy krajobrazowe i strefy klimatycznestrefy klimatycznestrefy klimatyczne na Ziemi są ze sobą ściśle powiązane.

R14G28IyQByj81
Źródło: Eduexpert Sp. z o.o. / Evaco Sp. z o.o.
Nauczysz się
  1. wskazywać czynniki wpływające na klimat;

  2. opisywać strefy klimatyczne Ziemi;

  3. wyjaśniać znaczenie czynników klimatycznych dla życia roślin, zwierząt i ludzi;

  4. rozróżniać i opisywać strefy krajobrazowe na Ziemi.

1

Cele edukacyjne zgodne z etapem kształcenia

  1. wyjaśnia związek między klimatem a szerokością geograficzną;

  2. wykazuje czynniki wpływające na klimat;

  3. opisuje strefy klimatyczne Ziemi;

  4. wyjaśnia znaczenie czynników klimatycznych dla życia roślin, zwierząt i ludzi.

mfa4ca57660150edc_1502093859156_0

PRZEGLĄD STREF KRAJOBRAZOWYCH ZIEMI - audiobook

Rozdziały audiobooka:

  1. Strefy klimatyczne i strefy krajobrazowe

  2. Cechy stref krajobrazowych

1
Uwaga!

Notatka dla prowadzącego:

Przed rozpoczęciem pracy z audiobookiem, możesz skorzystać z przygotowanego scenariusza lekcji, który pokazuje, jak wdrożyć materiały multimedialne w tok lekcji.

RaZa4VdOLGbzo1
W prostokątnym polu znajduje się strzałka skierowana w dół (symbol pobierania pliku) i napis „Pobierz załącznik”. Jest to przycisk pozwalający na wyświetlenie, pobranie i zapisanie pliku zawierającego scenariusz lekcji.
Źródło: Eduexpert Sp. z o.o. / Evaco Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Wskazówka

Czy zastanawiałeś/- łaś się nad tym, jakie czynniki wpływają na warunki klimatyczne w Twoim mieście?

Przypomnij sobie,  jakie zwierzęta zamieszkują lasy i parki krajobrazowe w twoim regionie, jaka tam występuje roślinność? Zastanów się do jakich warunków klimatycznych są one przystosowane. Czy wiesz już w jakiej strefie klimatycznej żyjesz?

R18jlnjM07oaH1
Na ekranie pokazany jest panel sterowania z aktywnymi klawiszami do odtwarzania zawartości audiobooka. W części górnej części znajdują się trzy klawisze. Pierwszy od lewej „Widok” umożliwia przełączenie między odtwarzaczem dźwiękowym audiobooka oznaczonym jako „Odtwarzacz” na liście wyboru a podglądem treści audiobooka oznaczonym jako „Tekst”. Odtwarzacz dźwiękowy oznaczony jako „Odtwarzacz” przedstawia żółty pasek, na którym podczas odtwarzania pojawia się tekst. Widok „Tekst” prezentuje pełny tekst pojawiający się w nagraniu. Widok „Dynamiczny” stanowi połączenie widoku „Odtwarzacz” i „Tekst". Klawisz środkowy „Książka” umożliwia nawigację po treści audiobooka. Klawisz trzeci od lewej „Więcej” – zawiera informacje o programie. Poniżej oddzielony linią znajduje się panel sterowania odtwarzacza nagrania. Poniżej panelu sterowania znajduje się żółty pasek, na którym w trakcie odtwarzania pokazywany jest tekst nagrania.
Źródło: Eduexpert Sp. z o.o. / Evaco Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Polecenie 1

Wyjaśnij, w jaki sposób strefy klimatycznestrefy klimatycznestrefy klimatyczne związane są ze strefami krajobrazowymi.

Jakie najważniejsze cechy charakteryzują strefy klimatyczne, a jakie strefy krajobrazowe?

Polecenie 2

Skonfrontuj poznane wiadomości o strefach klimatycznych i krajobrazowych z mapą świata i odpowiedz na pytanie: Jak klimat wpływa na rozmieszczenie ludzi, zwierząt i roślin na Ziemi? Podaj przykłady.

mfa4ca57660150edc_1502093867461_0

Podsumowanie

Strefy klimatycznestrefy klimatyczneStrefy klimatyczne i strefy krajobrazowe na Ziemi są ze sobą ściśle powiązane.

Obie charakteryzuje równoleżnikowy, pasowy układ na kuli ziemskiej. W różnych strefach klimatycznych różne są warunki do rozwoju świata roślinnego i zwierzęcego oraz życia ludzi.

Praca domowa
Polecenie 3.1

Wyjaśnij, w jaki sposób klimat wpływa na krajobraz wokół ciebie. Scharakteryzuj strefę krajobrazową występującą w twojej okolicy. Czy wiesz w jakiej strefie klimatycznej leży Polska?

mfa4ca57660150edc_1503905579466_0

Zadania

R3dFUdExrjTvv1
Ćwiczenie 1
Łączenie par. Strefy klimatyczne i strefy krajobrazowe
Po zapoznaniu się z nagraniem „Strefy klimatyczne i strefy krajobrazowe”, przypisz właściwe elementy do poszczególnych kategorii.. strefa wyróżniana w oparciu o ilość promieniowania słonecznego docierającego do powierzchni Ziemi. Możliwe odpowiedzi: Strefy klimatyczne, Strefy krajobrazowe. obszary na Ziemi, gdzie panują podobne warunki klimatyczne i występuje podobna roślinność. Możliwe odpowiedzi: Strefy klimatyczne, Strefy krajobrazowe. wilgotny las równikowy. Możliwe odpowiedzi: Strefy klimatyczne, Strefy krajobrazowe. strefa podzwrotnikowa. Możliwe odpowiedzi: Strefy klimatyczne, Strefy krajobrazowe. sawanna. Możliwe odpowiedzi: Strefy klimatyczne, Strefy krajobrazowe. w każdym obszarze takiego pasa oprócz podobnej temperatury występują podobne ilości opadów i panuje podobne ciśnienie atmosferyczne. Możliwe odpowiedzi: Strefy klimatyczne, Strefy krajobrazowe. pustynia i półpustynia gorąca. Możliwe odpowiedzi: Strefy klimatyczne, Strefy krajobrazowe. strefa równikowa. Możliwe odpowiedzi: Strefy klimatyczne, Strefy krajobrazowe. roślinność śródziemnomorska. Możliwe odpowiedzi: Strefy klimatyczne, Strefy krajobrazowe. strefa zwrotnikowa. Możliwe odpowiedzi: Strefy klimatyczne, Strefy krajobrazowe. step. Możliwe odpowiedzi: Strefy klimatyczne, Strefy krajobrazowe. las liściasty i mieszany strefy umiarkowanej. Możliwe odpowiedzi: Strefy klimatyczne, Strefy krajobrazowe. 5 stref. Możliwe odpowiedzi: Strefy klimatyczne, Strefy krajobrazowe. strefa umiarkowana. Możliwe odpowiedzi: Strefy klimatyczne, Strefy krajobrazowe. Tundra. Możliwe odpowiedzi: Strefy klimatyczne, Strefy krajobrazowe. pustynia lodowa. Możliwe odpowiedzi: Strefy klimatyczne, Strefy krajobrazowe. strefa okołobiegunowa. Możliwe odpowiedzi: Strefy klimatyczne, Strefy krajobrazowe
R7x7uQGJOu3rF1
Ćwiczenie 2
Na ekranie pokazane jest w ramce Zadanie 2 zatytułowane: „Cechy stref krajobrazowych” Poniżej znajduje się opis ćwiczenia i polecenie, które brzmi : „Na podstawie materiału „Cechy stref krajobrazowych”, połącz nazwy z odpowiednimi opisami.”. Poniżej polecenia znajduje się siedem opisów różnych elementów stref krajobrazowych. Przed każdym opisem znajduje się puste okienko, w które należy wstawić odpowiednią nazwę. Elementy do wyboru znajdują się w dziesięciu ramkach poniżej treści ćwiczenia.
przyro_scen1_cw2
Źródło: Eduexpert Sp. z o.o. / Evaco Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
RclT6vto6fMmm1
Ćwiczenie 3
zadanie interaktywne
1
mfa4ca57660150edc_1504704185947_0

Słownik

klimat
klimat

gr. klíma ‘nachylenie’, ‘szerokość geograficzna’],

charakterystyczny dla danego obszaru zespół zjawisk i procesów atmosferycznych (warunków pogodowych), kształtujący się pod wpływem właściwości fizycznych i geograficznych tego obszaru, określony na podstawie wyników wieloletnich obserwacji i pomiarów meteorologicznych

Encyklopedia PWN

krajobraz
krajobraz

to inaczej wycinek przestrzeni geograficznej, który wyróżniają cechy związane z ukształtowaniem terenu, budową geologiczną, nawodnieniem, klimatem, pokrywą glebową, szatą roślinną, światem zwierzęcym i przejawami działalności człowieka

http://eszkola.pl/geografia/krajobrazy-ziemi

pustynia
pustynia

obszar lądu w strefie klimatu suchego, pozbawiony roślinności lub z niską roślinnością rozproszoną, pokrywającą mniej niż 10 % powierzchni.

Encyklopedia PWN

sawanna
sawanna

ekologiczna formacja roślinna, w której dominują duże trawy, a pośród nich występują pojedyncze drzewa lub ich niewielkie grupy

Encyklopedia PWN

step
step

ekologiczna bezdrzewna, suchoroślowa roślinność trawiasta, z domieszką bylin jedno- i dwuliściennych, występująca w klimacie umiarkowanym, kontynentalnym

Encyklopedia PWN

strefy klimatyczne
strefy klimatyczne

największe jednostki w podziałach klimatycznych świata, stanowiące obszar, w którym panują podobne warunki makroklimatyczne;

układają się w przybliżeniu w postaci równoleżnikowych pasów; wyróżnia się strefy klimatyczne (według W. Okołowicza): równikową, zwrotnikową, podzwrotnikową, umiarkowaną, okołobiegunową.

Encyklopedia PWN

tajga
tajga

las głównie iglasty w Eurazji i Ameryce Północnej, którego drzewostan składa się głównie ze świerka, jodły, modrzewia i sosny z domieszką drzew liściastych — brzozy, osiki, olszy i wierzby

Encyklopedia PWN

tundra
tundra

bezdrzewna formacja roślinna występująca na półkuli północnej w bardzo surowych warunkach cieplnych klimatu okołobiegunowego

Encyklopedia PWN