Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki

Wstęp

KrajobrazKrajobrazKrajobraz to wycinek przestrzeni geograficznej, który wyróżniają cechy związane z ukształtowaniem terenu, budową geologiczną, nawodnieniem, klimatem, pokrywą glebową, szatą roślinną, światem zwierzęcym i przejawami działalności człowieka.

źródło: eszkola.pl

Natomiast słowo klimatKlimatklimat określa ogół zjawisk pogodowych występujących na danym obszarze. Określa się go na podstawie wieloletnich obserwacji pogody w danym regionie świata. Uwzględnia się takie zjawiska jak temperatura, opady atmosferycznych i wiatry.

Klimat na Ziemi kształtują trzy podstawowe procesy klimatotwórcze: obieg ciepła, obieg wody i krążenie powietrza. Ważne są też: szerokość geograficzna, rzeźba terenu, układ lądów i oceanów, wysokość nad poziomem morza.

Strefy krajobrazowe i strefy klimatycznestrefy klimatycznestrefy klimatyczne na Ziemi są ze sobą ściśle powiązane.

R14G28IyQByj81
Źródło: Eduexpert Sp. z o.o. / Evaco Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Nauczysz się
  1. wskazywać czynniki wpływające na klimat;

  2. opisywać strefy klimatyczne Ziemi;

  3. wyjaśniać znaczenie czynników klimatycznych dla życia roślin, zwierząt i ludzi;

  4. rozróżniać i opisywać strefy krajobrazowe na Ziemi.

1

Cele edukacyjne zgodne z etapem kształcenia

  1. wyjaśnia związek między klimatem a szerokością geograficzną;

  2. wykazuje czynniki wpływające na klimat;

  3. opisuje strefy klimatyczne Ziemi;

  4. wyjaśnia znaczenie czynników klimatycznych dla życia roślin, zwierząt i ludzi.

mfa4ca57660150edc_1502093859156_0

PRZEGLĄD STREF KRAJOBRAZOWYCH ZIEMI - audiobook

Rozdziały audiobooka:

  1. Strefy klimatyczne i strefy krajobrazowe

  2. Cechy stref krajobrazowych

1
Uwaga!

Notatka dla prowadzącego:

Przed rozpoczęciem pracy z audiobookiem, możesz skorzystać z przygotowanego scenariusza lekcji, który pokazuje, jak wdrożyć materiały multimedialne w tok lekcji.

RaZa4VdOLGbzo1
W prostokątnym polu znajduje się strzałka skierowana w dół (symbol pobierania pliku) i napis „Pobierz załącznik”. Jest to przycisk pozwalający na wyświetlenie, pobranie i zapisanie pliku zawierającego scenariusz lekcji.
Źródło: Eduexpert Sp. z o.o. / Evaco Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Wskazówka

Czy zastanawiałeś/- łaś się nad tym, jakie czynniki wpływają na warunki klimatyczne w Twoim mieście?

Przypomnij sobie,  jakie zwierzęta zamieszkują lasy i parki krajobrazowe w twoim regionie, jaka tam występuje roślinność? Zastanów się do jakich warunków klimatycznych są one przystosowane. Czy wiesz już w jakiej strefie klimatycznej żyjesz?

R18jlnjM07oaH1
Na ekranie pokazany jest panel sterowania z aktywnymi klawiszami do odtwarzania zawartości audiobooka. W części górnej części znajdują się trzy klawisze. Pierwszy od lewej „Widok” umożliwia przełączenie między odtwarzaczem dźwiękowym audiobooka oznaczonym jako „Odtwarzacz” na liście wyboru a podglądem treści audiobooka oznaczonym jako „Tekst”. Odtwarzacz dźwiękowy oznaczony jako „Odtwarzacz” przedstawia żółty pasek, na którym podczas odtwarzania pojawia się tekst. Widok „Tekst” prezentuje pełny tekst pojawiający się w nagraniu. Widok „Dynamiczny” stanowi połączenie widoku „Odtwarzacz” i „Tekst". Klawisz środkowy „Książka” umożliwia nawigację po treści audiobooka. Klawisz trzeci od lewej „Więcej” – zawiera informacje o programie. Poniżej oddzielony linią znajduje się panel sterowania odtwarzacza nagrania. Poniżej panelu sterowania znajduje się żółty pasek, na którym w trakcie odtwarzania pokazywany jest tekst nagrania.
Źródło: Eduexpert Sp. z o.o. / Evaco Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Polecenie 1

Wyjaśnij, w jaki sposób strefy klimatyczneStrefy klimatycznestrefy klimatyczne związane są ze strefami krajobrazowymi.

Jakie najważniejsze cechy charakteryzują strefy klimatyczne, a jakie strefy krajobrazowe?

Polecenie 2

Skonfrontuj poznane wiadomości o strefach klimatycznych i krajobrazowych z mapą świata i odpowiedz na pytanie: Jak klimat wpływa na rozmieszczenie ludzi, zwierząt i roślin na Ziemi? Podaj przykłady.

mfa4ca57660150edc_1502093867461_0

Podsumowanie

Strefy klimatycznestrefy klimatyczneStrefy klimatyczne i strefy krajobrazowe na Ziemi są ze sobą ściśle powiązane.

Obie charakteryzuje równoleżnikowy, pasowy układ na kuli ziemskiej. W różnych strefach klimatycznych różne są warunki do rozwoju świata roślinnego i zwierzęcego oraz życia ludzi.

Praca domowa
Polecenie 3.1

Wyjaśnij, w jaki sposób klimat wpływa na krajobraz wokół ciebie. Scharakteryzuj strefę krajobrazową występującą w twojej okolicy. Czy wiesz w jakiej strefie klimatycznej leży Polska?

mfa4ca57660150edc_1503905579466_0

Zadania

R3dFUdExrjTvv1
Ćwiczenie 1
Łączenie par. Strefy klimatyczne i strefy krajobrazowe
Po zapoznaniu się z nagraniem „Strefy klimatyczne i strefy krajobrazowe”, przypisz właściwe elementy do poszczególnych kategorii.. strefa wyróżniana w oparciu o ilość promieniowania słonecznego docierającego do powierzchni Ziemi. Możliwe odpowiedzi: Strefy klimatyczne, Strefy krajobrazowe. obszary na Ziemi, gdzie panują podobne warunki klimatyczne i występuje podobna roślinność. Możliwe odpowiedzi: Strefy klimatyczne, Strefy krajobrazowe. wilgotny las równikowy. Możliwe odpowiedzi: Strefy klimatyczne, Strefy krajobrazowe. strefa podzwrotnikowa. Możliwe odpowiedzi: Strefy klimatyczne, Strefy krajobrazowe. sawanna. Możliwe odpowiedzi: Strefy klimatyczne, Strefy krajobrazowe. w każdym obszarze takiego pasa oprócz podobnej temperatury występują podobne ilości opadów i panuje podobne ciśnienie atmosferyczne. Możliwe odpowiedzi: Strefy klimatyczne, Strefy krajobrazowe. pustynia i półpustynia gorąca. Możliwe odpowiedzi: Strefy klimatyczne, Strefy krajobrazowe. strefa równikowa. Możliwe odpowiedzi: Strefy klimatyczne, Strefy krajobrazowe. roślinność śródziemnomorska. Możliwe odpowiedzi: Strefy klimatyczne, Strefy krajobrazowe. strefa zwrotnikowa. Możliwe odpowiedzi: Strefy klimatyczne, Strefy krajobrazowe. step. Możliwe odpowiedzi: Strefy klimatyczne, Strefy krajobrazowe. las liściasty i mieszany strefy umiarkowanej. Możliwe odpowiedzi: Strefy klimatyczne, Strefy krajobrazowe. 5 stref. Możliwe odpowiedzi: Strefy klimatyczne, Strefy krajobrazowe. strefa umiarkowana. Możliwe odpowiedzi: Strefy klimatyczne, Strefy krajobrazowe. Tundra. Możliwe odpowiedzi: Strefy klimatyczne, Strefy krajobrazowe. pustynia lodowa. Możliwe odpowiedzi: Strefy klimatyczne, Strefy krajobrazowe. strefa okołobiegunowa. Możliwe odpowiedzi: Strefy klimatyczne, Strefy krajobrazowe
R7x7uQGJOu3rF1
Ćwiczenie 2
Na ekranie pokazane jest w ramce Zadanie 2 zatytułowane: „Cechy stref krajobrazowych” Poniżej znajduje się opis ćwiczenia i polecenie, które brzmi : „Na podstawie materiału „Cechy stref krajobrazowych”, połącz nazwy z odpowiednimi opisami.”. Poniżej polecenia znajduje się siedem opisów różnych elementów stref krajobrazowych. Przed każdym opisem znajduje się puste okienko, w które należy wstawić odpowiednią nazwę. Elementy do wyboru znajdują się w dziesięciu ramkach poniżej treści ćwiczenia.
przyro_scen1_cw2
Źródło: Eduexpert Sp. z o.o. / Evaco Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
RclT6vto6fMmm1
Ćwiczenie 3
zadanie interaktywne
1
mfa4ca57660150edc_1504704185947_0

Słowniczek

Klimat
Klimat

gr. klíma ‘nachylenie’, ‘szerokość geograficzna’],

charakterystyczny dla danego obszaru zespół zjawisk i procesów atmosferycznych (warunków pogodowych), kształtujący się pod wpływem właściwości fizycznych i geograficznych tego obszaru, określony na podstawie wyników wieloletnich obserwacji i pomiarów meteorologicznych

Encyklopedia PWN

Krajobraz
Krajobraz

to inaczej wycinek przestrzeni geograficznej, który wyróżniają cechy związane z ukształtowaniem terenu, budową geologiczną, nawodnieniem, klimatem, pokrywą glebową, szatą roślinną, światem zwierzęcym i przejawami działalności człowieka

http://eszkola.pl/geografia/krajobrazy‑ziemi

Pustynia
Pustynia

obszar lądu w strefie klimatu suchego, pozbawiony roślinności lub z niską roślinnością rozproszoną, pokrywającą mniej niż 10% powierzchni.

Encyklopedia PWN

Sawanna
Sawanna

ekol. formacja roślinna, w której dominują duże trawy, a pośród nich występują pojedyncze drzewa lub ich niewielkie grupy

Encyklopedia PWN

Step
Step

ekol. bezdrzewna, suchoroślowa roślinność trawiasta, z domieszką bylin jedno- i dwuliściennych, występująca w klimacie umiarkowanym, kontynentalnym

Encyklopedia PWN

Strefy klimatyczne
Strefy klimatyczne

największe jednostki w podziałach klimatycznych świata, stanowiące obszar, w którym panują podobne warunki makroklimatyczne;

układają się w przybliżeniu w postaci równoleżnikowych pasów; wyróżnia się strefy klimatyczne (według W. Okołowicza): równikową, zwrotnikową, podzwrotnikową, umiarkowaną, okołobiegunową.

Encyklopedia PWN

Tajga
Tajga

las głównie iglasty w Eurazji i Ameryce Północnej, którego drzewostan składa się gł. ze świerka, jodły, modrzewia i sosny z domieszką drzew liściastych — brzozy, osiki, olszy i wierzby

Encyklopedia PWN

Tundra
Tundra

bezdrzewna formacja roślinna występująca na półkuli północnej w bardzo surowych warunkach cieplnych klimatu okołobiegunowego.

Encyklopedia PWN

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida