Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki

Scenariusz zajęć „Przewodzenie prądu”

przyroda, II etap edukacyjny

Temat: Przewodzenie prądu.

Treści kształcenia

Podstawa programowa: Punkt (10.5) [uczeń] buduje prosty obwód elektryczny i wykorzystuje go do sprawdzania przewodzenia prądu elektrycznego przez różne ciała (substancje).

Cele zoperacjonalizowane

UCZEŃ

rozumie termin przewodzenie prądu

rozumie termin obwód elektryczny, izolator

wie, co wytwarza prąd elektryczny

wie jakie substancje są lepszymi przewodnikami prądu

Nabywane umiejętności:

UCZEŃ

buduje prosty obwód elektryczny

wykorzystuje obwód elektryczny do sprawdzania przewodzenia prądu elektrycznego przez różne ciała (substancje)

wymienia przykłady przewodników prądu i izolatorów

wykazuje zdolność wnioskowania

pracuje w grupie

wyjaśnia zjawisko przewodzenia prądu

potrafi słuchać innych

Kompetencje kluczowe:

 • Umiejętność uczenia się

 • Kompetencje społeczne i obywatelskie

 • Porozumiewanie się w języku ojczystym

Etapy lekcji:

 1. Wstęp:

 • Powitanie uczniów przez nauczyciela

 • Czynności organizacyjne (sprawdzenie obecności).

 1. Przebieg zajęć:

 • Pogadanka – zapoznanie uczniów z tematem lekcji - Przewodzenie prądu. Inicjuje rozmowę.

 • Rozpoczęcie rozmowy. Nauczyciel zadaje pytania:

Co powoduje, że możemy wprawić urządzenia elektryczne w ruch, np. suszarkę, komputer?

Co to jest prąd elektryczny?

Jakie znacie źródła prądu elektrycznego? (Nauczyciel informuje, że najprostszym z nich jest bateria.)

Jakie oznaczenia posiada bateria? (bieguny:-, +)

Czy wiecie co oznaczają?

Czy na etykietach produktów elektrycznych znajdują się oznaczenia dotyczące natężenia przepływającego przez nich prądu?

O czym mówi zapis na etykiecie odnośnie natężenia prądu w urządzeniu?

 • Nauczyciel prosi uczniów, aby przypomnieli znaczenie terminu atom i opisali, z czego się składa. Uczniowie zapisują notatki, korzystają z podręcznika i/lub encyklopedii.

 • Nauczyciel tłumaczy termin: ładunek, dzieli ładunki na dodatnie (protony), ujemne (elektrony) oraz cząstki obojętne (neutrony).

 • Nauczyciel wyświetla film: „Jak płynie prąd?” omawia zjawisko, odpowiada na pytania uczniów.

 • Nauczyciel po wyświetlaniu prezentacji przybliża uczniom termin izolatory. Zadaje pytanie: Czy możecie wymienić przykłady izolatorów? (uczniowie udzielają odpowiedzi: szkło, papier, porcelana…), Czy możecie mi podać przykłady przewodników elektrycznych? (uczniowie udzielają odpowiedzi: woda, złoto, srebro….)

 • Ćwiczenie interaktywne „Układ elektryczny”- nauczyciel wybiera ucznia do przeprowadzenia ćwiczenia. Zadaniem jest zbudowanie układu elektrycznego.

 • Nauczyciel dzieli uczniów na 4 grupy i rozdaje uczniom karty pracy.

  1 grupa:

  Wytłumacz pojęcia

  Izolator

  Rzeczywisty ruch ładunków elektrycznych

  Moc urządzenia

  2 grupa:

  Przepływ prądu w naturze

  Nośniki ładunku

  Źródła prądu elektrycznego

  3 grupa:

  Obwód elektryczny

  Proton

  Atom

  4 grupa:

  Zasady obchodzenia się z prądem

  Obwód zamknięty

  Obwód liniowy

  Uczniowie przez chwilę zapisują notatki następnie każda z grup prezentuje informacje.

 • Na koniec lekcji nauczyciel przedstawia uczniom eksperyment.

Eksperyment:

1. Opis teoretyczny omawianego zjawiska: Substancje dzielą się pod względem przewodzenia prądu elektrycznego na przewodniki, półprzewodniki oraz izolatory.

2. Ustalenie celu i obiektu prowadzonych badań: Celem eksperymentu jest zapoznanie uczniów z przewodzeniem prądu elektrycznego przez wybrane substancje.

3. Sposób przygotowania eksperymentu (czas, miejsce itd.): Eksperyment prowadzony jest podczas zajęć lekcyjnych w klasie przez nauczyciela. Potrzebne sprzęty – bateria, przewody, włącznik, mała żaróweczka, dwa zaciski krokodylkowe, a także kilka przedmiotów wykonanych z różnych materiałów (np. gumka do ścierania, papier, klucz, złoty pierścionek), których przewodność elektryczna będzie badana.

4. Sposób przeprowadzenia eksperymentu: Nauczyciel podłącza układ w taki sposób, że przewody obwodu w jednym z punktów pozostają niepołączone - są zakończone krokodylkami. Nauczyciel przyłącza do obwodu różne materiały; gumkę do ścierania, papier, klucz, złoty pierścionek... Uczniowie notują, kiedy żaróweczka się świeci.

5.Inne informacje, np. analiza obserwacji, sposób wyciągania wniosków, karta pracy, drzewka decyzyjne, formularze itd.: Na podstawie obserwacji eksperymentu uczniowie wyciągają wnioski na temat przewodzenia prądu przez różne substancje. Dobrym przewodnikiem prądu jest substancja, która umożliwi zaświecenie się żarówki.

 1. Podsumowanie:

 • Powtórzenie wiadomości omawianych na lekcji.

 • Ocena zaangażowania uczniów, ich aktywności na lekcji.

 • Zadanie pracy domowej.

 • Uporządkowanie miejsca pracy.

  Środki dydaktyczne

 • Podręcznik

 • Encyklopedia

 • Rzutnik

 • Ekran projekcyjny

 • Komputer

 • Karty pracy

 • Prosty obwód elektryczny

Metody nauczania

 • Pogawędka

 • Rozmowa kierowana

 • Pokaz

 • Ćwiczenie

 • Eksperyment

Formy pracy

 • Praca indywidualna

 • Praca w grupie

 • Praca z całą klasą

Praca domowa:

O czym mówi Prawo Ohma? Stwórz krótką notatkę.

Zadanie dla chętnych:

Co to jest i do czego służy AMPEROMIERZ? Stwórz krótką notatkę.

RwLBBKE9lmyVb

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 116.00 KB w języku polskim
R1OSb8MTorFjl

Pobierz załącznik

Plik ODT o rozmiarze 60.61 KB w języku polskim
R1Pf7KpDcRqn3
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida