Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RQeK1CWiKz483
Oś czasu – przewrót majowy i jego skutki. Lipiec 1923 rezygnacja Piłsudskiego z udziału w życiu politycznym, kwiecień 1926 początek przygotowań do zamachu majowego. 12.5.1926 - 15.5.1926 walki w czasie przewrotu majowego. 14.5.1926 złożenie rezygnacji przez Stanisława Wojciechowskiego i dymisja rządu. 15.5.1926 powołanie rządu Kazimierza Bartla. 31.5.1926 wybór na prezydenta Piłsudskiego i jego rezygnacja. 1.6.1926 wybór na prezydenta Ignacego Mościckiego
Oś czasu – przewrót majowy i jego skutki
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Wprowadzenie

W 1923 roku Józef Piłsudski zdecydował się porzucić działalność polityczną. Zrezygnował ze wszystkich pełnionych funkcji i osiadł w podwarszawskim Sulejówku. Oficjalnym powodem odsunięcia się od polityki były spory w zarządzaniu wojskiem, w rzeczywistości jednak Piłsudski był rozczarowany sytuacją polityczną w kraju i zmęczony nagonką, prowadzoną wobec niego przez prawicę.

R16uv1JtszeHb
Pożegnalne spotkanie Józefa Piłsudskiego w Sali Malinowej hotelu Bristol 3 lipca 1923 roku. Uczestniczyło blisko 200 osób. Podczas spotkania Piłsudski tłumaczył powody swojego odejścia z polityki
Źródło: a. nn., domena publiczna.
Fragment przemówienia wygłoszonego podczas spotkania w  hotelu 'Bristol'
Fragment przemówienia wygłoszonego podczas spotkania w  hotelu 'Bristol'

Zapluty, potworny karzeł na krzywych nóżkach, wypluwający swoją brudną duszę, opluwający mnie zewsząd, nie szczędzący niczego, co szczędzić trzeba – rodziny, stosunków, bliskich mi ludzi, śledzący moje kroki, robiący małpie grymasy, przekształcający każdą myśl odwrotnie – ten potworny karzeł pełzał za mną, jak nieodłączny druh, ubrany w chorągiewki różnych typów i kolorów – to obcego, to swego państwa, krzyczący frazesy, wykrzywiający potworną gębę, wymyślający jakieś niesłychane historie, ten karzeł był moim nieodstępnym druhem, nieodstępnym towarzyszem doli i niedoli, szczęścia i nieszczęścia, zwycięstwa i klęsk.

pmijk_0001 Źródło: Fragment przemówienia wygłoszonego podczas spotkania w hotelu „Bristol”, [w:] Józef Piłsudski, Pisma zbiorowe: wydanie prac dotychczas drukiem ogłoszonych, t. 6, Warszawa 1990, s. 31.
Ćwiczenie 1
R18ZlfK30rQYp1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Mimo usunięcia się z głównej sceny politycznej Piłsudski nigdy nie stał się politycznym emerytem. Chętnie udzielał wywiadów, krytykował kolejne ekipy rządowe, a szczególnie negatywnie odnosił się do posłów i partyjniactwa panującego w polskim sejmie. Również na te elementy zwracał uwagę, tłumacząc, dlaczego zdecydował się na zamach.

tfPyoxXWov_0000000T

Przyczyny przewrotu majowego

RcVPIano2Ueu3
Nagranie wywiadu z Józefem Piłsudskim dla „Kuriera Poznańskiego” z 25 maja 1926 r. Zawiera informacje o przyczynach przewrotu majowego.
Wywiad Józefa Piłsudskiego dla 'Kuriera Poznańskiego' z 25 maja 1926 roku
Wywiad Józefa Piłsudskiego dla 'Kuriera Poznańskiego' z 25 maja 1926 roku

Wiem, że winienem obszerne wytłumaczenie wypadków w mojej ojczyźnie. Nie chcę zatrzymywać się długo na różnych detalach, które dotąd zbieram jako materiał historyczny, lecz dam panu ogólny przebieg wypadków, tak jak on wrył się w moją pamięć. Przypuszczam, że pan pamięta, że przez cały początek roku bieżącego, nie mówiąc już o końcu roku ubiegłego, toczę usilną walkę o naprawę stosunków w Rzeczypospolitej, specjalnie zaś w wojsku. Walka ta w swoich perypetiach nie dawała nigdy decyzyjnego rezultatu. Tak, że wydawało się, że przeciwko moim postulatom ześrodkowały się wszystkie siły, które według mnie zatrzymały proces rozwoju Polski, a zwiększając ustawicznie demoralizację i gangrenę aparatu państwowego, czyniły dla mnie niemożliwym trwanie dłużej w bezczynności. Oburzała mnie specjalnie absolutna bezkarność wszystkich nadużyć w państwie i wzrastająca coraz bardziej zależność państwa od wszystkich 'nuworyszów', którzy na równi ze mną i wielu ludźmi przyszli do państwa polskiego ubodzy i zdążyli kosztem państwa i kosztem wszystkich obywateli w kilka krótkich lat wyrosnąć na potentatów pieniężnych, chcąc, by ku hańbie naszej ojczyzny, państwo we wszystkich drobiazgach zależało od nich.

Ostatnim momentem, który mnie zmusił do decyzji, było utworzenie rządu przypominającego mi bezecnej pamięci rząd, z powodu którego wyszedłem ze służby państwowej, nie chcąc swoim imieniem i służbą popierać ludzi, którzy, zdaniem moim brali udział w najcięższej zbrodni, dokonanej na Polsce – zabójstwie Prezydenta Rzeczypospolitej, Gabriela Narutowicza, mego zresztą osobistego przyjaciela.

pmijk_0002 Źródło: Wywiad Józefa Piłsudskiego dla „Kuriera Poznańskiego” z 25 maja 1926 roku, [w:] S. B. Lenard, M. Sobańska-Bondaruk, Wiek XX w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii, studentów i uczniów, Warszawa 1998, s. 165–166.
Ćwiczenie 2
RtX5hoz3DcW4j1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
RrjsBJk8TpQuY
Rząd w 1926 r. z premierem Wincentym Witosem. Pełnił urząd trzykrotnie: w 1920 r., 1923 r., 1926 r. Od lewej: J. Tarnawa‑Malczewski, A. Chądzyński, S. Grabski, S. Piechocki, S. Smólski, S. Osiecki, W. Witos, W. Kiernik, J. Zdziechowski, K. Dzierżykraj‑Morawski, J. Radwan, J. Jankowski, M. Rybczyński
Źródło: a. nn., domena publiczna.
Ćwiczenie 3
R15nTNCgSLvOZ1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Wśród przyczyn zamachu, oprócz tych wskazywanych przez Piłsudskiego, a dotyczących przede wszystkim sfery życia politycznego, można było również zauważyć przyczyny natury gospodarczej: bezrobocie, spadek produkcji przemysłowej, hiperinflacja. Rząd, kierowany przez Władysława GrabskiegoWładysława GrabskiegoWładysława Grabskiego wprowadził kilka istotnych reform, które po części zażegnały powojenny kryzys gospodarczy np. zahamowały hiperinflację.

Władysława Grabskiego
Ćwiczenie 4
R1ZxW0Z4f5AVm1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Niestety wojna celna z Niemcami znowu zachwiała gospodarką II RP. W 1926 roku kolejny raz doszło do zbliżenia między naszymi najgroźniejszymi sąsiadami: Niemcami i ZSRS. Oba państwa zawarły traktat berliński, gwarantujący neutralność sygnatariuszy w przypadku agresji państwa trzeciego na jedną ze stron konfliktu. Budziło to obawy o bezpieczeństwo Polski, która miała niepewną sytuację międzynarodową. Wiele wątpliwości wywoływała niestabilna sytuacja gospodarcza, niechęć społeczeństwa polskiego do rządów koalicji Chjeno‑Piasta (chadecji, endecji i PSL 'Piast'). W byłym Naczelniku PaństwaNaczelnik PaństwaNaczelniku Państwa, bohaterze walki o niepodległość, zaczęto upatrywać 'męża opatrznościowego', który poprawi sytuację kraju.

Naczelnik Państwa
Ćwiczenie 5
ROUCv1rTFCugO1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
tfPyoxXWov_0000001Y

Przygotowania do przewrotu majowego

Najprawdopodobniej przygotowania do zamachu trwały już od jesieni 1925 roku. Zwolennicy Piłsudskiego (dawni legioniści, członkowie POWPOWPOW) prowadzili aktywną propagandę. Głosili, że tylko on może uporządkować sytuację w kraju. Decydująca faza starań nastąpiła w kwietniu 1926 roku. Wówczas gen. Gustaw Orlicz‑DreszertfPyoxXWov_000tp001Gustaw Orlicz‑Dreszer wydał rozkaz postawienia w stan gotowości oddziałów, które planowano w razie zamieszek oddać do dyspozycji, Piłsudskiemu. Natomiast 10 maja gen. Lucjan Żeligowskigen. Lucjan Żeligowskigen. Lucjan Żeligowski (minister spraw wojskowych) polecił zgromadzić na ćwiczeniach w Rembertowie (niedaleko Sulejówka) specjalnie dobrane oddziały. Następnego dnia rozeszła się pogłoska o ostrzelaniu willi Piłsudskiego przez nieznanych sprawców. W stolicy coraz częściej dochodziło do demonstracji zwolenników Piłsudskiego. W niektórych kawiarniach grano Pierwszą brygadę.

gen. Lucjan Żeligowski
POW
Ćwiczenie 6
RWploMD1eMhXN1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Rozrzucano ulotki z hasłami: 'Niech żyje Wódz Naczelny Józef Piłsudski', 'Nie damy rozkradać Polski'.

12 maja 1926 roku Piłsudski przejął dowództwo nad zgromadzonymi w Rembertowie wojskami. Wraz z nimi wyruszył do stolicy. Liczył na to, że manifestacja siły wystarczy, aby prezydent Wojciechowski zrezygnował z funkcji, a rząd podał się do dymisji.

tfPyoxXWov_000tp001
tfPyoxXWov_0000002D

Przebieg przewrotu majowego

Na warszawskim moście Poniatowskiego doszło do spotkania Piłsudskiego z prezydentem Stanisławem Wojciechowskim. Najprawdopodobniej Wojciechowski nie zdecydował się na złamanie konstytucji i nie ugiął się przed żądaniami Piłsudskiego zdymisjonowania rządu i przekazania mu władzy.

R1LmxhP4wWzbD
Józef Piłsudski przed rozmową z prezydentem Stanisławem Wojciechowskim na moście Poniatowskiego 12 maja 1926 r. Po prawej stronie gen. Gustaw Orlicz- Dreszer
Źródło: a. nn., domena publiczna.
Polecenie 1

Wyjaśnij, na  jakich podstawach 'osobistych' Piłsudski mógł opierać swoją nadzieję, że Wojciechowski w sposób pokojowy odda mu władzę.

R14hV9Jkalocm
(Uzupełnij).
Źródło: Learnetic S.A., licencja: CC BY 4.0.

Spotkanie z prezydentem zakończyło się fiaskiem dla Piłsudskiego, dlatego 12 maja rozpoczęły się walki pomiędzy siłami wiernymi rządowi i oddziałami wspierającymi Józefa Piłsudskiego. Rozpoczął się zamach majowy, zwany przewrotem majowym. Początek walk owiany jest tajemnicą: najprawdopodobniej któryś z żołnierzy nie wytrzymał napięcia i oddał strzał, formalny rozkaz użycia broni nie został bowiem wydany. Pierwsze strzały padły 12 maja około godziny 19.00. Siły Piłsudskiego kolejno przejęły most Kierbedzia, plac Zamkowy, Krakowskie Przedmieście i plac Saski z siedzibą Prezydium Rady Ministrów i gmachem Sztabu Generalnego.

Dzięki opanowaniu przez piłsudczyków dwóch ostatnich budynków rząd stracił kontakt z wojskami na prowincji. Oddziały zamachowców wyparły także do Belwederu rządowe siły garnizonu warszawskiego. Wojskami wiernymi legalnym władzom dowodził w stolicy gen. Juliusz Malczewski.

RunvVovWpbzzP
Most Kierbedzia łączący Warszawę z przedmieściem Pragi, obsadzony 12 maja przez 30 pułk piechoty broniący Warszawy przed piłsudczykami
Źródło: a. nn., domena publiczna.
Polecenie 2

Przyjrzyj się fotografii przedstawiającej Most Kierbedzia łączący Warszawę przedmieściem Pragi, obsadzony 12 maja przez 30 pułk piechoty broniący Warszawy przed piłsudczykami. Zwróć uwagę, że obok mostu stoi tłum gapiów. Wyjaśnij, o czym to mogło świadczyć.

R14hV9Jkalocm
(Uzupełnij).
Źródło: Learnetic S.A., licencja: CC BY 4.0.
Polecenie 2

W czasie zamachu majowego obok mostu Kierbedzia zebrał się tłum gapiów. Wyjaśnij, o czym to mogło świadczyć.

Rt99gM6JIWdb7
(Uzupełnij).
RX9NuU1BB1IZ9
Wojska pod Belwederem – przewrót majowy
Źródło: a. nn., domena publiczna.
Ćwiczenie 7
RY4KVCQRSdwT11
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Polecenie 3

Poszukaj informacji w dostępnych źródłach, czy Belweder zmienił swoje przeznaczenie w kolejnych latach.

R14hV9Jkalocm
(Uzupełnij).
Źródło: Learnetic S.A., licencja: CC BY 4.0.

Wieści o walkach w stolicy szybko rozniosły się po kraju. Wielu dowódców przeżywało ogromne dylematy, jak się zachować, po której stronie się opowiedzieć. Rozterki przeżywali zwłaszcza ci, którzy wraz z Piłsudskim działali w POW czy walczyli w Legionach. Na przykład Kazimierz Sosnkowski wysłał wojsko na pomoc stolicy, a następnie próbował popełnić samobójstwo. Generał Władysław SikorskitfPyoxXWov_000tp002Władysław Sikorski, dowódca we Lwowie, mimo niechęci do Piłsudskiego, nie zdecydował się wysłać sił na pomoc rządowi, tłumacząc to koniecznością ochrony granic i przeciwdziałania ewentualnym walkom z Ukraińcami. Nie dotarły także wierne rządowi oddziały choćby z terenu Wielkopolski z powodu ogłoszenia przez Polską Partię Socjalistyczną (PPS) strajku kolejarzy. Początkowo socjaliści popierali Piłsudskiego. On sam zresztą miał pepeesowski rodowód, niemniej stwierdził, że 'wysiadł z czerwonego tramwaju na stacji niepodległość'.

tfPyoxXWov_000tp002
tfPyoxXWov_0000003J

Konsekwencje zamachu

Brak poparcia rządu przez siły spoza stolicy, a także przechodzenie na stronę zamachowców oddziałów początkowo wiernych rządowi to główne czynniki, które zadecydowały o sukcesie Piłsudskiego. Zaognienia sytuacji nie chciał też prezydent Wojciechowski. Obawiał się, że wojna domowa może doprowadzić do jeszcze większego osłabienia kraju na arenie międzynarodowej. W związku z tym 14 maja złożył swój urząd. Tego samego dnia dymisję rządu ogłosił premier Wincenty Witos.

Polecenie 4

Powyższe fotografie wykonano podczas zamachu Piłsudskiego. Wypisz wnioski, jakie można wyciągnąć co do charakteru walk toczonych w Warszawie.

R14hV9Jkalocm
(Uzupełnij).
Źródło: Learnetic S.A., licencja: CC BY 4.0.
Polecenie 4

Na jednej z fotografii z okresu zamachu majowego jest czołg. Wyjaśnij, o czym to może świadczyć?

Rt99gM6JIWdb7
(Uzupełnij).
RQjgjxdmUqK5v
Zapiski Prezydenta Wojciechowskiego z okresu przewrotu majowego
Źródło: a. nn., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 8
RN8Rtpub2Zdmi1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
tfPyoxXWov_0000004E

Konsekwencje zamachu

Wyszczególnienie

Polegli oficerowie

Polegli szeregowcy

Ranni oficerowie

Ranni szeregowcy

Oddziały Piłsudskiego

8

99

26

266

Oddziały rządowe

17

81

40

274

Nierozpoznani polegli wojskowi

10

Razem straty Wojska Polskiego

25

190

66

540

Wyszczególnienie

Polegli

Ranni

Straty wśród osób cywilnych

164

314

Ogółem straty

379

920

Polecenie 5

Na podstawie danych, wyjaśnij czy potwierdza się zasada, że w czasie wojny walczą żołnierze, a giną przede wszystkim cywile.

R14hV9Jkalocm
(Uzupełnij).
Źródło: Learnetic S.A., licencja: CC BY 4.0.

'Taka była cena, jaką społeczeństwo zapłaciło za pragnienie Piłsudskiego, by przywrócić dyscyplinę w państwie, wzmocnić władzę centralną i pokierować losami Polski' – zauważa współczesny historyk Wojciech Roszkowski. Piłsudski po zakończeniu walk próbował doprowadzić do uspokojenia emocji i pojednania z żołnierzami, którzy walczyli po stronie rządowej. Powiedział między innymi: 'znacie mnie i jeśli nie wszyscy kochać mnie potraficie, wszyscy musicie mnie [cenić] jako tego, który Was do wielkich zwycięstw prowadzić potrafił ' .

Wywiady prasowe, których chętnie udzielał (choćby ten zaprezentowany na początku lekcji), miały przekonać społeczeństwo, że w swoich poczynaniach kierował się wyłącznie racją stanu i rzeczywistym pragnieniem uzdrowienia sytuacji wewnętrznej.

RyAyx3Idd48e8
Ofiarom zamachu urządzono na polecenie Piłsudskiego wspólny pogrzeb
Źródło: a. nn., domena publiczna.
Polecenie 6

Wyjaśnij, dlaczego Piłsudski zaproponował zorganizowanie wspólnych uroczystości pogrzebowych.

R14hV9Jkalocm
(Uzupełnij).
Źródło: Learnetic S.A., licencja: CC BY 4.0.

Kolejny już raz uprawnienia głowy państwa przejął, zgodnie z konstytucją, marszałek sejmu Maciej Rataj. Następnego dnia sztab Piłsudskiego ogłosił mało precyzyjnie, że prezydent przekazał Józefowi Piłsudskiemu władzę, uznając go 'za jedynie godnego i powołanego do rządzenia Rzeczpospolitą'.

Kapsuła czasu

Polecenie 7

Wyjaśnij, kiedy (w jakich okolicznościach) po raz pierwszy Rataj jako marszałek skorzystał ze swoich uprawnień konstytucyjnych, obejmując obowiązki głowy państwa.

R14hV9Jkalocm
(Uzupełnij).
Źródło: Learnetic S.A., licencja: CC BY 4.0.
Polecenie 8

Wyjaśnij, kiedy w historii Polski XXI wieku Marszałek Sejmu pełnił obowiązki prezydenta.

R14hV9Jkalocm
(Uzupełnij).
Źródło: Learnetic S.A., licencja: CC BY 4.0.
RdXymD2h0XWYH
Nowy premier Kazimierz Bartel (na środku obok Piłsudskiego), matematyk, profesor Politechniki Lwowskiej, był zwolennikiem Marszałka, który objął w rządzie tekę ministra spraw wojskowych
Źródło: a. nn., licencja: CC BY 3.0.

31 maja 1926 roku parlament zatwierdził skład rządu, sankcjonując tym samym zamach dokonany przez Piłsudskiego.

Uważano, że Piłsudski, skoro nie przejął władzy dyktatorskiej, uznał konstytucyjne uprawnienia Rataja i zachował parlament, to najprawdopodobniej obejmie funkcję prezydenta. 31 maja Zgromadzenie Narodowe powołało go na ten urząd. Piłsudski pokonał kandydata endecji Adolfa BnińskiegotfPyoxXWov_000tp003Adolfa Bnińskiego. Jednak funkcji nie przyjął, ku zaskoczeniu zwolenników i przeciwników, wskazując na swoje miejsce Ignacego Mościckiego. Następnego dnia Zgromadzenie wybrało na prezydenta wskazanego profesora chemii.

tfPyoxXWov_000tp003
tfPyoxXWov_0000006Z

Zamiast podsumowania

Wypowiedź Tomasza Nałęcza - współczesnego historyka
Wypowiedź Tomasza Nałęcza - współczesnego historyka

Bilans rządów Sejmu w latach 1922–1926 ciągle budzi emocje publicystów i kontrowersje wśród historyków. Jedni uważają, że w maju 1926 roku demokracja w Polsce została zamordowana. Inni są zdania, że zmarła śmiercią naturalną, a czyn Marszałka tylko skrócił agonię.

Owszem działalność Sejmu przed majem pozostawiała wiele do życzenia. Przede wszystkim nie potrafił on wyłonić trwałej większości rządowej. Gabinety zmieniały się dość często. A destabilizacja władzy nie sprzyjała rozwiązywaniu trudnych problemów kraju, w tym skomplikowanej sytuacji ekonomicznej i społecznej. […]

Ale gromadzący dopiero doświadczenia parlamentaryzm miał też i wiele zalet. Jego zasługą była normalizacja w odbudowującym się z wojennego chaosu kraju. To zwołany w 1919 roku Sejm uporządkował życie polityczne i skierował je na tory legalizmu […].

Parlamentaryzm i demokracja w istotny sposób oddziaływały na kształtowanie się modelu nowoczesnego Polaka, myślącego kategoriami własnego państwa i stopniowo wyzwalającego się z naleciałości i kompleksów czasów niewoli. Dzięki instytucji wyborów, decydujących o obliczu najważniejszej instancji państwowej, kształtowało się myślenie o władzy w kategoriach 'my', nie 'oni' – jak zawsze oceniano zaborczy aparat przemocy. Tych procesów piłsudczycy stanowczo nie doceniali. W maju daleko już odeszli od swej socjalistyczno‑radykalnej tradycji. Hołdowali poglądom elitarnym, wychodząc z założenia, że społeczeństwo nie potrafi rządzić się samo i musi być kierowane przez godniejszą władzy mniejszość, konkretnie zaś przez sprawdzoną w walkach o niepodległość elitę legionowo‑peowiacką.

pmijk_0003 Źródło: Wypowiedź Tomasza Nałęcza – współczesnego historyka, [w:] Tomasz Nałęcz, Dzieje narodu i państwa polskiego, Warszawa 1991.
Polecenie 9

Na podstawie wypowiedzi Tomasza Nałęcza, sformułuj własną ocenę zamachu majowego.

R14hV9Jkalocm
(Uzupełnij).
Źródło: Learnetic S.A., licencja: CC BY 4.0.
Ćwiczenie 9
R11JP1Pkrqqk91
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 10
RszJNtI8hL59G1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 11
R7UxPmXljO8t31
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Co potrafię?

Potrafię korzystać z różnych źródeł informacji.

Co wiem?

Wiem, kiedy miał miejsce zamach majowy.

Co rozumiem?

Rozumiem, dlaczego doszło do zamachu.