Regulamin korzystania ze Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej

§ 1 Postanowienia wstępne

1. Regulamin określa warunki korzystania ze Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej uruchomionej pod adresem www.zpe.gov.pl.

2. Warunkiem koniecznym do korzystania ze Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej, w tym do założenia Konta, jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 2 Definicje

1. Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie korzystania ze Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej mają następujące znaczenia:

a) Administrator danych osobowych – Minister Edukacji Narodowej;

b) Administrator merytoryczny – Ośrodek Rozwoju Edukacji – jednostka podległa Ministrowi Edukacji Narodowej – podmiot zarządzający Platformą od strony merytorycznej.

c) Administrator techniczny – Centrum Informatyczne Edukacji – jednostka podległa Ministrowi Edukacji Narodowej – podmiot zarządzający Platformą od strony technicznej.

d) Hasło – ustalony przez Użytkownika Zarejestrowanego ciąg znaków znany wyłącznie Użytkownikowi Zarejestrowanemu, wymagany w procesie uwierzytelnienia w celu korzystania z Konta;

e) Konto – indywidualne elektroniczne konto utworzone na Platformie przez Administratora merytorycznego dla Użytkownika Zarejestrowanego w celu korzystania z innych niż Portal modułów Platformy;

f) Login – nazwa jednoznacznie identyfikująca Użytkownika Zarejestrowanego;

g) Materiały –materiały edukacyjne, umożliwiające uczenie się i nauczanie, udostępnione na Platformie, mogące zawierać interaktywną treść merytoryczną i zasoby multimedialne (np. film, nagranie audio, wywiad, prezentacja multimedialna, galeria zdjęć itp.);

h) Platforma – Zintegrowana Platforma Edukacyjna dostępna pod adresem www.zpe.gov.pl, składająca się z modułów opisanych w §3 pkt 1 poniżej;

i) Podmiot prowadzący Platformę – Minister Edukacji Narodowej;

j) Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin korzystania ze Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej;

k) Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z funkcjonalności Platformy niewymagających rejestracji;

l) Użytkownik Zarejestrowany – Użytkownik, który przez założenie Konta uzyskał uprawnienia do korzystania z dodatkowych funkcjonalności Platformy, o  których mowa w §3 pkt 1 lit b‑c Regulaminu;

2. Wszelkie postanowienia Regulaminu dotyczące Użytkownika odnoszą się również do Użytkownika Zarejestrowanego.

§ 3 Ogólne zasady korzystania z Platformy

1. Platforma składa się z następujących modułów:

a) Portal – portal informacyjny udostępniony za pośrednictwem przeglądarki internetowej i aplikacji mobilnej, umożliwiający dostęp do Materiałów zamieszczonych na Platformie przez Podmiot prowadzący Platformę;

b) Platforma LCMS – platforma e‑learningowa typu LCMS pozwalająca na kompleksowe zarządzanie procesem kształcenia Użytkowników Zarejestrowanych, administrowanie, raportowanie i udostępnianie Materiałów;

c) Edytor treści dla nauczycieli (Edytor standardowy) – edytor zawierający podstawowe narzędzia pozwalające na tworzenie nowych Materiałów, ich edytowanie oraz dostosowywanie Materiałów dostępnych na Portalu do potrzeb procesu kształcenia;

d) System Zarządzania Nauczaniem LMS – komponent, który pomaga tworzyć, zarządzać, organizować oraz dostarczać materiały szkoleniowe online do odbiorców.

2. Moduł Portal jest dostępny dla Użytkowników.

3. Dostęp do modułów: Platforma LCMS, Edytor treści na nauczycieli, wymaga założenia Konta i dostęp do tych modułów ma Użytkownik Zarejestrowany.

4. Materiały udostępniane na Platformie mają służyć wyłącznie do celów edukacyjnych i informacyjnych.

5. Materiały w module, o którym mowa w §3 pkt 1 lit a Regulaminu udostępnia Podmiot prowadzący Platformę.

6. Korzystając z Platformy Użytkownik wyraża zgodę na postanowienia Regulaminu.

7. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Platformy zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz niniejszym regulaminem, w szczególności zobowiązuje się do niepodejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Podmiotu prowadzącego Platformę oraz innych Użytkowników, w tym prób przejęcia Konta Użytkownika Zarejestrowanego.

8. Użytkownik nie ma prawa korzystania z Konta innej osoby.

9. Prawa i obowiązki Użytkownika nie mogą być przeniesione na osobę trzecią.

10. Podmiot prowadzący Platformę zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Platformy, w tym blokowania lub usuwania zamieszczanych na Platformie Materiałów w przypadku naruszenia Regulaminu lub przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

11. Podmiot prowadzący Platformę i Administrator techniczny zastrzega sobie prawo wstrzymania lub zaprzestania świadczenia usług dostępnych na Platformie bez wcześniejszego powiadomienia o tym fakcie. Użytkownikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.

§ 4 Rejestracja

1. Utworzenie Konta Użytkownika Zarejestrowanego odbywa się automatycznie na podstawie danych przekazanych na Platformę z Systemu Informacji Oświatowej.

2. Dyrektor szkoły lub placówki oświatowej udostępnia Użytkownikowi Zarejestrowanemu identyfikator (login) i hasło dostępu umożliwiające zalogowanie się na konto.

3. Jeżeli utworzenie Konta Użytkownika Zarejestrowanego nie jest możliwe na podstawie danych przekazanych na Platformę z Systemu Informacji Oświatowej, dokonywane jest ono poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej www.zpe.gov.pl

4. Utworzenie Konta, o którym mowa w ust. 2 wymaga, by Użytkownik:

a) Dokonał rejestracji, w tym podał następujące dane służące do identyfikacji Użytkownika Zarejestrowanego:

  • login,

  • imię,

  • nazwisko,

  • adres e‑mail,

  • numer RSPO szkoły lub szkół nauczyciela (opcjonalnie);

b) Zapoznał się z Regulaminem i potwierdził akceptację postanowień Regulaminu;

c) Aktywował Konto i nadał Hasło przy pierwszym logowaniu (Platforma, po uzyskaniu danych, o których mowa w pkt 2 lit. a powyżej, w sposób automatyczny przesyła na podany w toku rejestracji adres poczty elektronicznej wiadomość, która zawiera potwierdzenie rozpoczęcia procedury rejestracji. Do wiadomości załączony jest link do aktywacji Konta);

5. Aktywacja za pomocą linku kończy proces rejestracji. Zmiana Hasła następuje nie rzadziej niż co 90 (dziewięćdziesiąt) dni.

6. Użytkownik zobowiązany jest do podania w trakcie rejestracji prawdziwych danych osobowych, w tym kontaktowych oraz zobowiązuje się do niezakładania Kont, w których nazwa będzie zawierać treści wulgarne, słowa i wyrażenia powszechnie uznane za obraźliwe lub naruszające dobra chronione innych osób.

§ 5 Zasady korzystania z Platformy

przez Użytkownika Zarejestrowanego

1. Utworzenie i korzystanie z Konta jest dobrowolne i bezpłatne.

2. Użytkownik Zarejestrowany nie ma prawa udostępniania swojego Konta innej osobie.

3. Użytkownik Zarejestrowany zobowiązuje się do korzystania z Konta w celach niekomercyjnych.

4. Użytkownik Zarejestrowany zobowiązuje się do nie zamieszczania na Platformie materiałów zawierających:

a) odwołania i polecenia wymagające korzystania z płatnych dodatkowych materiałów;

b) treści o charakterze reklamowym i promocyjnym odwołujących się do płatnych materiałów;

5. Użytkownik Zarejestrowany zobowiązany jest do korzystania z Konta zgodnie z jego przeznaczeniem oraz funkcjonalnością.

6. Użytkownik Zarejestrowany ponosi pełną odpowiedzialność za Materiały zamieszczane przez niego na Platformie.

7. Zachowania sprzeczne z prawem, postanowieniami Regulaminu, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego są zabronione. W szczególności niedozwolone jest:

a) używanie wulgaryzmów, słów i zwrotów powszechnie uznanych za obraźliwe, a także mogących w jakikolwiek sposób naruszyć godność osób trzecich;

b) zamieszczanie treści naruszających prawa lub dobra osób trzecich;

c) umieszczanie treści obscenicznych, w tym materiałów pornograficznych;

d) zamieszczanie treści obrazujących lub propagujących przemoc, faszyzm, rasizm, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.);

e) zamieszczanie treści upowszechniających techniki łamania danych, wirusy oraz wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu, materiałów;

f) zamierzone wpływanie na innych Użytkowników w celu ich ośmieszenia lub obrażenia poprzez wysyłanie napastliwych lub kontrowersyjnych lub nieprawdziwych przekazów;

g) promowanie innych stron internetowych, niezwiązanych z edukacją, w szczególności poprzez działania, o których mowa w pkt 4 powyżej;

h) umieszczanie treści stanowiących bezpośrednią lub ukrytą formę reklamy lub promocji produktów bądź usług;

i) publikowanie treści, które nie przekazują informacji, treści zgodnych z tematem, niebędących wartościowymi z punktu widzenia zadań Platformy, np. sztucznie generujące ruch, służące pozycjonowaniu w wyszukiwarkach itp.;

j) rozsyłanie spamu.

8. Nieprzestrzeganie zasad wskazanych w pkt 7 powyżej będzie skutkowało blokadą Konta.

9. Wszelkie działania mające na celu utrudnienie lub destabilizowanie działania Platformy są zabronione i będą skutkować blokadą Konta.

10. Użytkownik Zarejestrowany, zamieszczając Materiały na Platformie, oświadcza, że:

a) Materiały zostały wytworzone przez niego, są wolne od wad fizycznych i prawnych, nie naruszają praw ani dóbr osób trzecich,

b) przysługują mu autorskie prawa osobiste i majątkowe nieobciążone prawami osób trzecich, uprawniające go do korzystania i rozporządzania Materiałami w sposób określony Regulaminem, w tym do ich zamieszczenia na Platformie oraz udzielenia licencji w sposób określony w pkt 12 poniżej oraz,

c) posiada wszelkie wymagane prawem zgody osób trzecich na zamieszczenie Materiałów na Platformie, w szczególności posiada zgodę osób, których wizerunki widnieją w Materiałach i upoważnia niniejszym Podmiot prowadzący Platformę do ich wykorzystywania w zakresie związanym z  funkcjonowaniem Platformy,

d) w przypadku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości lub roszczeń osób trzecich w stosunku do Materiałów Użytkownik zobowiązuje się do przedstawienia Podmiotowi prowadzącemu Platformę odpowiednich dokumentów wykazujących posiadanie odpowiedniego zakresu praw do Materiałów, w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Podmiotu prowadzącego Platformę wezwania w tym zakresie.

11. Za publikację Materiałów na Platformie nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie, czy świadczenie pieniężne.

12. Użytkownik Zarejestrowany, zamieszczając na Platformie Materiał będący utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, udziela Podmiotowi prowadzącemu Platformę nieodpłatnej, bezterminowej, nieograniczonej ilościowo ani terytorialnie, niewyłącznej licencji (zezwolenia) na korzystanie z Materiału, w szczególności:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Materiałów w całości lub w części oraz ich egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

b) w zakresie obrotu Materiałami lub ich egzemplarzami – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału lub egzemplarzy Materiałów;

c) w zakresie rozpowszechniania Materiałów w inny sposób niż określony w  lit. b powyżej, w tym w sieciach informatycznych, publicznego wystawiania, wyświetlania, odtwarzania, nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania Materiałów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

13. Korzystanie z Materiału odbywać się może tylko i wyłącznie w zakresie dozwolonym przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

14. Wyłączną i całkowitą odpowiedzialność za treść, formę oraz błędne lub nieaktualne informacje zawarte w Materiałach dostępnych w modułach, o których mowa w §3 pkt 1 lit b‑c Regulaminu ponosi Użytkownik Zarejestrowany zamieszczający te Materiały na Platformie.

15. Podmiot prowadzący Platformę zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta jeżeli Użytkownik Zarejestrowany naruszy postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa powszechnie obowiązującego. Działanie niezgodne z regulacjami, o których mowa w zdaniu poprzednim rodzi odpowiedzialność po stronie Użytkownika i obowiązek naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

16. Konto Użytkownika Zarejestrowanego zostanie usunięte wraz z zakończeniem przechowywania danych, zgodnie z terminami wskazanymi w § 7 ust. 5 lit. a) – e) niniejszego Regulaminu.

§ 6 Odpowiedzialność Podmiotu prowadzącego Platformę, Administratora technicznego oraz Administratora merytorycznego

1. Podmiot prowadzący Platformę nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Użytkownika, ani szkody z nich wynikające.

2. Podmiot prowadzący Platformę i Administrator merytoryczny nie ponosi odpowiedzialności za treść, formę oraz błędne lub nieaktualne informacje zawarte w Materiałach dostępnych w modułach, o których mowa w § 3 pkt 1 lit b‑c Regulaminu.

3. Podmiot prowadzący Platformę i Administrator merytoryczny nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie Materiałów przez Użytkownika, sposób korzystania z Konta przez Użytkownika Zarejestrowanego, ani za jakiekolwiek ewentualne szkody związane z korzystaniem przez Użytkownika z Platformy, w tym z Materiałów, ani za skutki wynikłe z ujawnienia Hasła osobom trzecim, niezależnie od przyczyny tego ujawnienia.

4. Podmiot prowadzący Platformę, Administrator techniczny oraz Administrator merytoryczny nie ponoszą odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Platformy, w szczególności wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub wadliwym oprogramowaniem.

5. Podmiot prowadzący Platformę, Administrator techniczny oraz Administrator merytoryczny nie ponoszą odpowiedzialności za czasową niedostępność Platformy, w szczególności wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń Platformy. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Użytkownicy zostaną powiadomieni na głównej stronie Platformy.

6. Podmiot prowadzący Platformę, Administrator techniczny oraz Administrator merytoryczny zobowiązują się zastosować środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.

7. Podmiot prowadzący Platformę, Administrator techniczny oraz Administrator merytoryczny zobowiązują się zabezpieczyć dane osobowe przed ich przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, modyfikacją, udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

§ 7 Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych jest Minister Edukacji Narodowej, z siedzibą w Warszawie, przy al. J.Ch. Szucha 25.

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się przesyłając zapytania na adres administratora lub poprzez e‑mail inspektor@men.gov.pl.

3. Administrator danych osobowych dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkownika Zarejestrowanego na podstawie:

a) art. 6 ust. 1 lit. e (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) – w  przypadku Konta Użytkownika Zarejestrowanego utworzonego na podstawie danych przekazanych na Platformę z Systemu Informacji Oświatowej;

b) art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda osoby) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) – w przypadku, gdy utworzenie Konta Użytkownika Zarejestrowanego nie jest możliwe na podstawie danych przekazanych na Platformę z Systemu Informacji Oświatowej – w celu wspierania rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli.

4. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez:

a) Centrum Informatyczne Edukacji – jednostkę podległą Ministrowi Edukacji Narodowej – w zakresie obsługi informatycznej,

b) Ośrodek Rozwoju Edukacji – jednostkę podległą Ministrowi Edukacji Narodowej – w zakresie obsługi merytorycznej.

5. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez okres:

a) Dane ucznia są przechowywane w bazie danych narzędzia informatycznego przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia:

1) korzystania przez dziecko z wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej;

2) uczęszczania do danej szkoły lub placówki albo na kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych.

b) Dane nauczyciela są przechowywane w bazie danych narzędzia informatycznego przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia roku szkolnego, w którym rozwiązano stosunek pracy z tym nauczycielem.

c) Dane ucznia na wniosek ucznia, a w przypadku ucznia niepełnoletniego – jego rodzica, są przechowywane w bazie danych narzędzia informatycznego przez okres 12 miesięcy od dnia zakończenia:

1) korzystania przez dziecko z wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej;

2) uczęszczania do danej szkoły lub placówki albo na kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych.

d) Dane nauczyciela na jego wniosek są przechowywane w bazie danych narzędzia informatycznego przez okres 6 miesięcy od dnia rozwiązania stosunku pracy z tym nauczycielem.

e) Dane osoby, która korzysta z narzędzia informatycznego niezależnie od struktury organizacyjnej szkoły lub placówki są przechowywane w bazie danych narzędzia informatycznego do czasu usunięcia ich przez tę osobę lub po upływie 6 miesięcy od dnia ostatniej aktywności tej osoby w narzędziu informatycznym.

6. Użytkownik Zarejestrowany, o którym mowa w § 7 ust. 3 lit. a i b, ma prawo dostępu do przetwarzanych jego danych osobowych, otrzymania ich kopii, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia do innego administratora, a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem ich przetwarzanie.

7. Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, nie są podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym opartego na  profilowaniu.

8. W przypadku Użytkownika Zarejestrowanego, o którym mowa w § 7 ust. 3 lit. a i b, podanie danych osobowych nie stanowi obowiązku prawnego ale bez ich podania nie ma możliwości skorzystania z funkcjonalności Platformy, o których mowa w  §3 pkt 1 lit b‑c Regulaminu.

9. Użytkownik Zarejestrowany, o którym mowa w § 7 ust. 3 lit. a i b, może wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez odznaczenie odpowiedniej opcji znajdującej się w ustawieniach Konta. Po wycofaniu zgody Użytkownik traci dostęp do modułów Platformy wymagających uwierzytelnienia i Konto zostaje usunięte. Nie wpływa to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, dokonanego przed jej wycofaniem.

§ 8 Postanowienia końcowe

1. Regulamin dostępny jest pod adresem strony internetowej https://platforma.zpe.gov.pl/registration/list.

2. Podmiot prowadzący Platformę zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdym czasie. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują z chwilą opublikowania ich na stronie: https://platforma.zpe.gov.pl/registration/list.

3. Administrator techniczny nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e‑mail wskazany przez Użytkownika oraz za usuwanie i blokowanie e‑maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Użytkownika.

4. Podmiot prowadzący Portal dołoży wszelkich starań, aby usuwać lub blokować Materiały niezgodne z Regulaminem.

5. Wszelkie spory powstałe w związku z funkcjonowaniem Platformy rozstrzygać będzie Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Podmiotu prowadzącego Platformę.