Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Religie świata. Ekumenizm

1. Cele lekcji

a) Wiadomości

Uczeń:

 • zna różne religie świata,

 • wie, jakie obrzędy są związane z daną religią,

 • rozumie znaczenie słowa ,, ekumenizm”.

b) Umiejętności

Uczeń:

 • potrafi wymienić i scharakteryzować różne religie,

 • potrafi scharakteryzować pojęcie ekumenizmu i udzielić swobodnej wypowiedzi na jego temat.

2. Metoda i forma pracy

Praca z całą klasą, dyskusja, praca samodzielna.

3. Środki dydaktyczne

Karta pracy z zadaniami kontrolnymi dla ucznia.

4. Przebieg lekcji

a) Faza przygotowawcza

Nauczyciel zapoznaje uczniów z tematem lekcji i pyta, czy któryś z nich potrafi wymienić kilka spośród religii świata.

b) Faza realizacyjna

 1. Nauczyciel przedstawia i charakteryzuje uczniom główne i najbardziej powszechne na świecie religie oraz obrzędy, rytuały i zasady z nimi związane (załącznik1).

 2. Nauczyciel pyta uczniów czym jest ekumenizm, a następnie podaje jego definicję (załącznik 2).

 3. Nauczyciel rozpoczyna dyskusję na temat: ,,Czy ekumenizm jest możliwy do zrealizowania na skalę światową?”

c) Faza podsumowująca

Nauczyciel rozdaje uczniom karty pracy z zadaniami kontrolnymi, dotyczącymi wiedzy zdobytej na lekcji (załącznik 3).

Pod koniec lekcji nauczyciel może karty zebrać i ocenić. Oceny podaje na kolejnych zajęciach.

5. Bibliografia

Hattstein M., Religie Świata, Konemann, Koln Germany, 2001.

Jarosz M., Krakowiak A., Szkolny słownik wyrazów obcych, Europa, Wrocław 2002.

6. Załączniki

Załącznik 1.

Do najbardziej znanych i powszechnych religii świata możemy zaliczyć:

 • chrześcijaństwo,

 • islam,

 • judaizm.

1. Chrześcijaństwo

Jest to największa pod względem liczby wyznawców religia świata, która dzięki pracy misyjnej rozpowszechniła się na wszystkich kontynentach.

Osoba Boga – wiara w Trójcę Świętą ( Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty).

Pod koniec średniowiecza rozpoczął się kult maryjny – Jezus, główna postać i ośrodek chrześcijaństwa został zrodzony z Maryi Dziewicy (Niepokalane Poczęcie).

Symbol chrześcijaństwa – krzyż (ofiara za grzechy ludzi, symbol Zbawienia, Zmartwychwstania)

Kościół – instytucja ustanowiona przez Chrystusa. Na jej czele stoi papież, który jest następcą apostoła Piotra.

Święta księga chrześcijaństwa – Biblia, czyli Stary i Nowy Testament, 21 listów apostolskich i Objawienie św. Jana (apokalipsa).

Sakramenty chrześcijaństwa: chrzest, bierzmowanie, eucharystia, pokuta, kapłaństwo, małżeństwo, ostatnie namaszczenie.

Reformacja doprowadziła do rozpadu Kościoła chrześcijańskiego.

2. Islam

Islam oznacza ,,poddanie się Bogu”.

Osoba Boga – wiara w Boga (Allacha).

Założycielem islamu, prorokiem i wysłannikiem Boga jest Muhammad urodzony w Mekce około 570 roku.

Symbol islamu – świątynia Kaaba – święte miejsce muzułmanów w Mekce.

Kościół – muzułmanie odprawiają modły w meczetach. Islam to ,, religia laicka”, która odrzuca konieczność istnienia kasty kapłanów. Jest raczej religią prawa.

Święta księga islamu – Koran, czyli 114 sur (rozdziałów) różnej długości, które nie są uporządkowane chronologicznie i pochodzą z różnych okresów głoszenia nauki przez Muhammada.

Pięć filarów islamu: publiczne i widoczne dla wszystkich wyznanie wiary, liturgiczna obowiązkowa modlitwa odmawiana o określonych porach dnia, dawanie jałmużny, rytualne posty, pielgrzymka do Mekki.

W islamie następuje rozłam po śmierci Muhammada. Od muzułmańskiej większości sunnitów oddzielają się szyici.

3. Judaizm

Judaizm to wiara w przymierze jedynego Boga z ludem, zapoczątkowana przymierzem pomiędzy Bogiem a Noem, Abrahamem oraz z Mojżeszem.

Osoba Boga – Bóg Jahwe.

Naród izraelski jako naród wybrany, wyprowadzony z niewoli egipskiej do Ziemi Obiecanej.

Symbol judaizmu – ośmioramienny świecznik, który zapalany jest podczas święta Chanukka, na pamiątkę cudu światła, który wydarzył się w 164 roku p.n.e. Podczas ponownego wyświęcania zbezczeszczonej Świątyni Jerozolimskiej pozostała niewielka ilość oliwy, która mogła wystarczyć tylko na jeden dzień, a cudem wystarczyła na osiem dni, aż do momentu wytłoczenia nowej oliwy.

Kościół – Synagoga jest centrum religijnym żydowskiej wspólnoty. W średniowieczu szczególną rolę zaczął odgrywać rabin przewodzący gminie.

Święta księga judaizmu – Tora jako prawo Boże przekazane przez Mojżesza ludowi Izraela i zawarte w pięciu Księgach Mojżeszowych.

Święta i szabat: Jom Kippur – Dzięń Pojednania, w którym obowiązuje ścisły post i odpoczynek. Święto Namiotów – pierwotnie święto plonów, po którym następuje Święto ,,Radości Tory”. Święto Szawuot upamiętniające dzień, w którym Bóg przekazał Mojżeszowi przykazania na górze Synaj. Chanukka – obchodzone na pamiątkę cudu światła. Purim – Święto obchodzone, aby uczcić wybawienie, które przyszło od Boga. Szabat – jako siódmy dzień tygodnia, jest uświęconym dniem wypoczynku.

Załącznik 2.

Termin „Ekumenizm” oznacza ruch propagujący jedność wszystkich chrześcijan i dążący do ich zjednoczenia. Wielkim zwolennikiem ekumenizmu był papież Jan Paweł II.

a) Karta pracy ucznia

Załącznik 3.

SPRAWDŹ SWOJĄ WIEDZĘ

I. Wymień święte księgi:

 • judaizmu –

 • chrześcijaństwa –

 • islamu –

II. Wymień nazwy dwóch dowolnych świąt obchodzonych przez Żydów:

III. Do jakiego miasta pielgrzymują muzułmanie?

IV. Co doprowadziło do rozpadu Kościoła chrześcijańskiego?

V. Jakiego imienia Boga wzywają w swoich modlitwach muzułmanie?

7. Czas trwania lekcji

45 minut

8. Uwagi do scenariusza

brak

RfA4J52EgpBVp

Pobierz załącznik

Plik PDF o rozmiarze 121.51 KB w języku polskim
RIe6pABIY6ixT

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 25.00 KB w języku polskim