Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki

III etap edukacyjny

Temat: Rodzaje energii mechanicznej.

Treści kształcenia:

 • Fizyka, 2.1: uczeń wykorzystuje pojęcie energii mechanicznej i wymienia różne jej formy.

 • Informatyka, 6.1: uczeń wykorzystuje programy komputerowe, w tym edukacyjne, wspomagające i wzbogacające naukę różnych przedmiotów.

Cele zoperacjonalizowane:

Uczeń:

 • umie zdefiniować energię.

 • zna jednostkę energii.

 • wie, kiedy ciało zyskuje, a kiedy traci energię.

 • zna podstawowe rodzaje energii mechanicznej (potencjalną, kinetyczną, sprężystości).

 • potrafi zdefiniować energię potencjalną.

 • potrafi podać wzór na energię potencjalną grawitacji.

 • potrafi zdefiniować energię kinetyczną.

 • potrafi podać wzór na energię kinetyczną.

 • potrafi zdefiniować energię sprężystości.

Nabywane umiejętności:

Uczeń:

 • nabywa umiejętności samodzielnej pracy, obserwacji zjawisk fizycznych, stawiania pytań i poszukiwania odpowiedzi na nie.

 • potrafi zainstalować program użytkowy i znaleźć instrukcje dotyczące jego obsługi.

Etapy lekcji

Przedmiot nauczania

Kompetencje kluczowe

Przebieg zajęć

Środki dydaktyczne

Metody nauczania

Formy pracy

Etap wstępny

Fizyka

Porozumiewanie się w języku ojczystym; myślenie matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo‑techniczne; umiejętność uczenia się

Nauczyciel prosi uczniów, aby odpowiedzieli na kilka pytań, moderuje krótką dyskusję:

- Co już wiecie na temat energii, jakie znacie jej rodzaje?

- Czy spotkaliście się gdzieś z wykorzystaniem energii?

- Czy energia wiąże się z pracą?

Dyskusja

Problemowa: aktywizująca

Zbiorowa, jednolita

Etap realizacji

Fizyka

Porozumiewanie się w języku ojczystym; myślenie matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo‑techniczne; umiejętność uczenia się

Przypomnienie wiadomości na temat pojęcia pracy (iloczynu wartości siły i przesunięcia), jednostki pracy (1 J), pojęcia mocy (ilorazu pracy i czasu), jednostki mocy (1 W).

Notatki z poprzednich zajęć

Podająca: wykład informacyjny

Zbiorowa, jednolita

Fizyka

Myślenie matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo‑techniczne; umiejętność uczenia się

Nauczyciel z pomocą ucznia uruchamia komputer, wgrywa film z pamięci typy Flash, uruchamia program odtwarzający filmy, odtwarza cały film przedstawiający przykłady obrazujące energię potencjalną, kinetyczną oraz energię sprężystości.

Nauczyciel odtwarza ponownie film, lecz teraz prosi wybranego (chętnego) ucznia, aby zatrzymywał film we właściwych momentach. Po zatrzymaniu filmu nauczyciel moderuje krótką dyskusję oraz prosi uczniów, aby zapisywali wyniki swoich obserwacji dotyczących doświadczeń poznanych w danym fragmencie filmu.

Uczniowie zapisują swoje spostrzeżenia na karcie pracy.

Uczeń na polecenie nauczyciela wznawia odtwarzanie filmu, aż do kolejnego momentu jego zatrzymania, ponownie moderuje krótką dyskusję oraz prosi uczniów, aby zapisywali wyniki swoich obserwacji. Cykl się powtarza, aż do zakończenia projekcji filmu.

Uwaga.

Nauczyciel w trakcie drugiego odtworzenia filmu zaprasza kolejnych uczniów do sterowania odtwarzaniem filmu.

Film „Różne twarze energii”,

Załącznik 2 (karta pracy)

Podająca: film

Zbiorowa, jednolita

Fizyka

Porozumiewanie się w języku ojczystym; umiejętność uczenia się; świadomość i ekspresja kulturalna

Nauczyciel odtwarza prezentację multimedialną, będącą rozwinięciem wcześniej prezentowanego filmu.

Uczniowie po zakończonej prezentacji:

1. zapisują poznane wzory na energię potencjalną, kinetyczną.

2. sprawdzają, czy zapisane w karcie pracy zależności zgadzają się z poznanymi wzorami.

Prezentacja multimedialna „Energia mechaniczna we wzorach”

Eksponująca: pokaz połączony z przeżyciem

Zbiorowa, jednolita

Etap końcowy

Fizyka

Myślenie matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo‑techniczne; umiejętność uczenia się

Podsumowanie lekcji. Omówienie wpisów w kartach pracy. Wyjaśnienie niespójności oraz błędów w zapisach. Nauczyciel podsumowuje poznane własności energii mechanicznej. Przypomina, od czego zależy energia potencjalna, energia kinetyczna oraz energia sprężystości.

Załącznik nr 2 (karta pracy)

Podająca: pogadanka

Zbiorowa, jednolita

Załącznik nr 2 – Karta pracy

ROnwdUM0teD1h

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 109.00 KB w języku polskim
R3jG7NKMgrHJU

Pobierz załącznik

Plik ODT o rozmiarze 75.42 KB w języku polskim
R1Pf7KpDcRqn3
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida