Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

SCENARIUSZ ZAJĘĆ „Rodzaje mieszanin”

Chemia, III etap edukacyjny

Temat: Rodzaje mieszanin.

Treści kształcenia

Podstawa programowa: Punkt (1.7) [uczeń] opisuje cechy mieszanin jednorodnych i niejednorodnych.

Cele zoperacjonalizowane

UCZEŃ:

wie, co to jest mieszanina i czym się różni od związku chemicznego

wyjaśnia jak odróżnić mieszaninę od związku chemicznego

definiuje pojęcia: mieszanina, mieszanina jednorodna, mieszanina niejednorodna

Nabywane umiejętności

UCZEŃ:

rozróżnia mieszaniny jednorodne od niejednorodnych

potrafi sporządzić proste mieszaniny

wykonuje doświadczenie zgodnie z instrukcją

obserwuje przebieg doświadczenia

analizuje i wyciąga wnioski z przeprowadzanych doświadczeń

posługuje się w sposób bezpieczny odczynnikami chemicznymi, sprzętem i szkłem laboratoryjnym

Kompetencje kluczowe

 • Kompetencje naukowe

 • Porozumiewanie się w języku ojczystym

 • Umiejętność uczenia się

Etapy lekcji

 1. Wstęp:

Nauczyciel podaje temat zajęć. Uczniowie przypominają swoje wiadomości o pierwiastku i związku chemicznym.

Następnie zastanawiają się nad pojęciem mieszanina i z pomocą nauczyciela definiują to pojęcie.

Uczniowie korzystając z podręcznika, encyklopedii oraz z Internetu podają przykłady różnych mieszanin. Zapisują swoje wnioski w zeszycie.

 1. Przebieg zajęć:

Nauczyciel wprowadza definicję mieszaniny jednorodnej i niejednorodnej. Uczniowie zapisują ją w zeszytach.

W kolejnej części lekcji następuje pokaz zestawu zdjęć mieszanin jednorodnych i niejednorodnych. Uczniowie w trakcie oglądania zdjęć zapisują ich charakterystyczne cechy.

Nauczyciel podsumowuje ich spostrzeżenia.

Uczniowie sporządzają swoje własne mieszaniny jednorodne i niejednorodne.

Instrukcja przeprowadzenia obserwacji

1. Opis teoretyczny omawianego zjawiska:

Sporządzanie mieszanin jednorodnych i niejednorodnych

2. Ustalenie celu i obiektu prowadzonych badań:

Celem obserwacji są mieszaniny jednorodne i niejednorodne.

3. Sposób przygotowania obserwacji (czas, miejsce itd.):

Obserwacja jest prowadzona podczas lekcji chemii w klasie. Nauczyciel przygotowuje dla każdego ucznia następujący sprzęt i substancje: woda, piasek, cukier, zlewki, próbówki.

Przykładowe doświadczenia do wykonania przez uczniów.

Doświadczenie nr 1

Do probówki z wodą dodaj piasek. Zamieszaj i odstaw na kilka minut. Co obserwujesz? Jaki to rodzaj mieszaniny?

Doświadczenie nr 2

Do probówki z wodą dodaj rozdrobnioną kredę szkolną. Zamieszaj i odstaw. Co obserwujesz? Jaki to rodzaj mieszaniny?

4. Sposób przeprowadzenia obserwacji:

Wszyscy uczniowie przeprowadzają doświadczenia. Wspólnie zapisują obserwacje i formułują wnioski w zeszytach.

 1. Podsumowanie:

W krótkiej pogadance uczniowie zastanawiają się, jakie są różnice między mieszaniną a związkiem chemicznym. Zapisują swoje wnioski w zeszycie.

Nauczyciel zadaje i wyjaśnia pracę domową. Ocenia pracę uczniów.

Środki dydaktyczne

 • Podręcznik, encyklopedia

 • Komputery połączone z internetem

 • Sprzęt laboratoryjny

 • Zestaw zdjęć „Mieszaniny jednorodne”

 • Zestaw zdjęć „Mieszaniny niejednorodne”

Metody nauczania

 • Pogadanka

 • Praca z podręcznikiem, encyklopedią, internetem

 • Zajęcia praktyczne (ćwiczenia laboratoryjne)

 • Obserwacja

Formy pracy

 • Praca indywidualna

 • Praca zbiorowa

Praca domowa

Wyjaśnij, dlaczego powietrze jest mieszaniną?

Zadanie dla chętnych

Jakie znasz stopy metali? Napisz ich zastosowanie w życiu codziennym.

RS1XBIV9KENMV

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 94.50 KB w języku polskim
RKzCGPXkeZHel

Pobierz załącznik

Plik ODT o rozmiarze 57.07 KB w języku polskim
R1Pf7KpDcRqn3