Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Rozwiązywanie zadań z wykorzystywaniem liczb rzeczywistych

1. Cele lekcji

a) Wiadomości

Uczeń:

 • zna pojęcie liczby rzeczywistej,

 • zna własności liczb rzeczywistych.

b) Umiejętności

Uczeń:

 • potrafi wykonać cztery podstawowe działania na liczbach rzeczywistych,

 • potrafi biegle liczyć w zbiorze liczb rzeczywistych,

 • potrafi rozwiązać zadanie tekstowe,

 • rozwija zdolność abstrakcyjnego myślenia i kojarzenia,

2. Metoda i forma pracy

Praca z całym zespołem klasowym, dyskusja, mini wykład, praca indywidualna uczniów.

3. Środki dydaktyczne

Karty pracy, kalkulator,.

4. Przebieg lekcji

a) Faza przygotowawcza

 1. Sprawdzenie obecności i pracy domowej.

 2. Przypomnienie poznanych wiadomości z zakresu liczb rzeczywistych - każdy uczeń otrzymuje kartę pracy, z którą pracuje indywidualnie (załącznik 1).

 3. W trakcie rozwiązywania zadania nauczyciel pyta uczniów, co to są liczby naturalne, całkowite,... itd., jakie liczby są reprezentowane za pomocą rozwinięcia dziesiętnego nieskończonego okresowego, a jakie za pomocą rozwinięcia nieskończonego nieokresowego, itp.

 4. Odczytanie wyników pracy uczniów, sprawdzenie poprawności rozwiązań i wyjaśnienie wątpliwości.

b) Faza realizacyjna

 1. Podział klasy na grupy.

 2. Rozdanie kart pracy (załącznik 2).

 3. Zapoznanie grup z punktacją i kryteriami oceniania:

Punktacja:

Za każdy poprawnie rozwiązany przykład – 2pkt

Za poprawnie odczytane hasło – 1 pkt

Razem:

Za poprawnie rozwiązane przykłady – max 14 pkt

Za poprawnie odczytane hasła – max 2 pkt

Kryteria ocen:

16 – 14 pkt bdb

13 – 11 pkt db

10 – 8 pkt dst

7 – 4 pkt dop

3 – 0 pkt ndst

 1. Praca uczniów. Uczniowie odczytują ze zrozumieniem polecenie, wykonują działania i wyniki wpisują rosnąco do tabelki wraz z odpowiadającymi im literami, po czym odczytują hasło.

 2. Zapisanie tematu lekcji.

 3. Zapisanie poprawnych rozwiązań na tablicy i w zeszytach.

c) Faza podsumowująca

 1. Podsumowanie i wspólna ocena pracy uczniów.

 2. Zadanie i omówienie pracy domowej (załącznik 3).

5. Bibliografia

Matematyka 2001 – zeszyt ćwiczeń, Jolanta Baleja, Zadania matematyczne o tematyce ekologicznej, WOM Skierniewice, Zeszyt metodyczny nr 23

6. Załączniki

a)Karta pracy ucznia

załącznik 1

1. Dany jest zbiór liczb

Z = {4,5; -3; 0; 1,25;2 ; 0,(3)Indeks dolny ; 8; 0,1020030004...; 3Indeks górny 4; 1,5757...; -2, 5}

Wypisz z tego zbioru liczby

 1. naturalne

 2. całkowite

 3. wymierne

 4. niewymierne

Jak nazywamy liczby należące do zbioru Z?

2. Uporządkuj rosnąco liczby:

2,45; 2,4(5); 2,405; 2,454545....; 2,5; 2,4(45); 2,454554555

3. Przedstaw na osi liczbowej zbiór tych liczb rzeczywistych, które spełniają warunek

a) -2 < x < 4

Wskaż w tym zbiorze

 • największą liczbę naturalną

 • najmniejszą liczbę całkowitą

 • dowolną liczbę niewymierną

b)|x|<3

Wskaż w tym zbiorze

 • parę liczb przeciwnych

 • parę liczb odwrotnych

 • liczbę o najmniejszej wartości bezwzględnej

 • sprawdź, czy liczba

a = (l14* 2,2 - 7,5 *112 ): 10Indeks górny 2 należy do tego zbioru

załącznik 2

Oblicz działania. Wyniki wpisz rosnąco do tabelki, a pod nimi odpowiadające im litery. Odczytaj hasło.

(1‑1,3) : 0,02 = W -15

1,2:351130,3=135

L - 1

17400,2:135= C 0,3

N 3,75

(135+423)(4(123))= I

(4):(2)+(12)45= Y 2

wynik

litera

b) Zadanie domowe

załącznik 3

Raport GUS o sytuacji ekologicznej kraju wymienia 27 regionów ekologicznego zagrożenia. Tereny te zajmują 11,2% powierzchni kraju wynoszącej około 312,7 tys. km². Ile km zajmują tereny zagrożenia ekologicznego? Odczytaj z rocznika statystycznego, ile wynosi ludność Polski. Oblicz liczbę mieszkańców obszarów zagrożonych ekologicznie wiedząc, że mieszka na nich 35,4% ludności naszego kraju.

7. Czas trwania lekcji

45 minut

8. Uwagi do scenariusza

R1B21W6mHFNEI

Pobierz załącznik

Plik PDF o rozmiarze 104.46 KB w języku polskim
R18XRSFYvlk5N

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 50.50 KB w języku polskim
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida