Strona główna Rzeźba w przestrzeni publicznej
Powrót
Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autor/autorka

Agnieszka Szostak

1. Etap edukacyjny i klasa

szkoła ponadpodstawowa - liceum - klasa I

2. Przedmiot

plastyka

3. Temat zajęć

Rzeźba w przestrzeni publicznej

4. Czas trwania zajęć

45 minut

5. Uzasadnienie wyboru tematu

Temat jest zgodny z podstawą programową w klasie pierwszej szkoły ponadpodstawowej. Treści omówione na zajęciach pozwalają na lepsze zrozumienie i odczytanie sztuki obecnej w przestrzeni publicznej.

6. Uzasadnienie zastosowania technologii

Narzędzia w postaci TIK pozwalają na aktywizację uczniów podczas nauki oraz przedstawienie nauczanych treści w nowoczesny i interesujący sposób.

7. Cel ogólny zajęć

Poznanie i uświadomienie zależności pomiędzy rzeźbą współczesną a przestrzenią publiczną.

8. Cele szczegółowe zajęć

 1. Uczeń scharakteryzuje relacje pomiędzy rzeźbą a przestrzenią publiczną;

 2. Uczeń określi bryłę, kompozycję, fakturę, ekspresję rzeźby;

 3. Uczeń zauważy kontekst powstawania rzeźby;

 4. Uczeń rozpozna temat i treść rzeźby.

9. Metody i formy pracy

Burza mózgów, mini wykład, praca z tekstem kultury (słowo, obraz), ćwiczenia utrwalające, film, grywalizacja.

10. Środki dydaktyczne

https://www.youtube.com/watch?v=3UllgBjVdhg  film o rzeźbie

https://quizizz.com/admin/quiz/6230f0bf8844ea002071093c gra dotycząca rzeźby

https://niezlasztuka.net/o-sztuce/sztuka-w-miescie-15-najciekawszych-rzezb-z-roznych-zakatkow-swiata/  praca z tekstem i obrazem

https://www.menti.com/jxgjh7o7sw  ankieta dotycząca wskazania rzeźby, która robi największe wrażenie

https://padlet.com/szoagnieszka/wu9q8luerhwr6yi7  wypowiedź „Dlaczego rzeźba zrobiła na Tobie największe wrażenie?”

https://moje.zpe.gov.pl/dolacz/66606000 podstawowe wiadomości o rzeźbie 

https://www.interankiety.pl/f/G0pXpD90  ankieta ewaluacyjna

11. Wymagania w zakresie technologii

Komputer, dostęp do internetu, smartfony, projektor, przykładowa rzeźba

12. Przebieg zajęć

 • Aktywność 1

  • Temat: Co wiemy o rzeźbie?

  • Czas trwania: 20

  • Opis aktywności:

   Nauczyciel pokazuje przykładową rzeźbę znajdującą się w pracowni. Uczniowie biorą udział w burzy mózgów, odpowiadają na pytania: co rozumiesz pod pojęciem rzeźby?  jakie są rodzaje rzeźby, gdzie można spotkać rzeźby? Nauczyciel zwraca uwagę na obecnośc rzeźby w przestrzeni miejskiej. Wyświetla uczniom na projektorze przykłady najsłynniejszych rzeźb wkomponowanych w przestrzeń publiczną. Udostępnia uczniom link do materiału. Uczniowie korzystając z mentimetera wskazują rzeźbę, która zrobiła na nich największe wrażenie. Uczniowie próbują wyjaśnić dlaczego wskazana rzeźba zrobiła na nich duże wrażenie. Swoje wypowiedzi zapisują w padlecie.

 • Aktywność 2

  • Temat: Fakty - podsumowanie wypowiedzi uczniów.

  • Czas trwania: 5

  • Opis aktywności:

   Nauczyciel prezentuje za pomocą projektora wyniki ankiety przeprowadzonej za pomocą mentimetera. Odnosi się do wypowiedzi uczniów w padlecie. Weryfikuje i porządkuje je. Uczniowie komentją swoje wybory.

 • Aktywność 3

  • Temat: Uporządkowanie wiedzy

  • Czas trwania: 10

  • Opis aktywności:

   Uczniowie oglądają film „Czym jest rzeźba?” Nauczyciel  udostępnia uczniom przez dziennik elektroniczny materiał z ZPE.  Nauczyciel nakierowuje uwagę uczniów na takie pojęcia, jak bryła, faktura, kompozycja i ekspresja rzeźby. Nawiązuje do oglądanych wczesniej rzeźb i wypowiedzi uczniów. Zadaje pytania odnoszące sie do pojęć: bryła, kompozycja, faktura, ekspresja, np.: Które rzeźby były rzeźbami wielofigurowymi? Jakich materiałów użyto do ich wykonania?, Czy były wolnostojace, czy przyścienne? Jak była opracowana faktura? Które miały charakter dynamiczny? Jak opracowano detale w tych rzeźbach? Co mozna powiedzieć o ich nastroju?

 • Aktywność 4

  • Temat: Sprawdzenie nabytych wiadomości.

  • Czas trwania: 10

  • Opis aktywności:

   Nauczyciel udostępnia uczniom grę w aplikacji quizizz, dotyczącą podsumowania wiadomości o rzeźbie. Za osiągniecie najlepszych wyników, uczniowie otrzymują oceny.

13. Sposób ewaluacji zajęć

Uczniowie wyrażają swoją opinię na temat lekcji za pomocą interankiety.

14. Licencja

CC BY‑NC‑SA 4.0 - Uznanie autorstwa‑Użycie niekomercyjne‑Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe. Przejdź do opisu licencji

15. Wskazówki dla innych nauczycieli korzystających z tego scenariusza

16. Materiały pomocnicze

17. Scenariusz dotyczy Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej

Tak

18. Forma prowadzenia zajęć

dowolna