Autor/autorka

Alicja Pieloszczyk

1. Etap edukacyjny i klasa

szkoła podstawowa - klasa VI

2. Przedmiot

historia

3. Temat zajęć

Sejm Wielki i Konstytucja 3 maja.

4. Czas trwania zajęć

90 minut

5. Uzasadnienie wyboru tematu

Temat jest zgodny z podstawą programową nauczania historii w szkole podstawowej (wymagania szczegółowe: XVI. 3. Rzeczpospolita w dobie stanisławowskiej. Uczeń sytuuje w czasie obrady Sejmu Wielkiego oraz uchwalenie Konstytucji 3 maja; wymienia reformy Sejmu Wielkiego oraz najważniejsze postanowienia Konstytucji 3 maja).

Wybór tematu wynikał również z faktu, iż Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił rok 2021 Rokiem Konstytucji 3 Maja, ze względu na zbliżającą się 230. rocznicę tego wydarzenia.

6. Uzasadnienie zastosowania technologii

Wykorzystanie różnorodnych narzędzi TIK wpłynie na atrakcyjność lekcji, co pozwoli na realizację wszystkich celów zajęć.

7. Cel ogólny zajęć

Uczeń pozna okoliczności uchwalenia Konstytucji 3 maja, jej najważniejsze postanowienia oraz znaczenie w historii Polski.

8. Cele szczegółowe zajęć

 1. Uczeń zna datę obrad Sejmu Wielkiego oraz wymienia jego postanowienia.

 2. Uczeń zna postacie twórców polskiego Oświecenia oraz znaczenie ich udziału w projektach reform.

 3. Uczeń wymienia postanowienia konstytucji uchwalonej 3 maja 1791 r.

 4. Uczeń zna datę zawiązania konfederacji targowickiej oraz wyjaśnia jej przyczyny i skutki.

 5. Uczeń wymienia państwa, które uczestniczyły w II rozbiorze Polski.

 6. Uczeń wskazuje na mapie ziemie utracone przez Rzeczpospolitą w wyniku II rozbioru.

 7. Uczeń rozumie doniosłość reform Sejmu Wielkiego i Konstytucji 3 maja.

 8. Uczeń doskonali umiejętność posługiwania się narzędziami TIK.

9. Metody i formy pracy

METODY:

 • praca zdalna,

 • praca z materiałem e - podręcznika (tekst, mapa i inne),

 • praca z podręcznikiem / multibookiem,

 • rozmowa kierowana,

 • elementy wykładu,

 • praca metodą projektu Webquest,

 • metody eksponujące (film, malarstwo),

 • gry i quizy dydaktyczne;

FORMY:

 • indywidualna, grupowa, zbiorowa;

10. Środki dydaktyczne

ŚRODKI DYDAKTYCZNE

 • materiały dostępne w e‑podręczniku,

 • blog założony dla uczniów do pracy metodą projektu WebQuest,

 • filmy, słuchowiska, lektury zamieszczone w blogu, w zakładce „Źródła”,

 • prezentacja multimedialna PowerPoint,

 • podręcznik i mutibook „Wczoraj i dziś” dla klasy szóstej Wydawnictwa Nowa Era,

 • informacje dostępne na stronie internetowej sjp.pwn.pl,

 • film - animacja dotycząca obrazu Jana Matejki (YT),

 • platformy edukacyjne oraz aplikacje: Meet, Formularze Google, I‑www.voki.com, learningapps.org, www.jigsawplanet.com, www.qr‑online.pl;

11. Wymagania w zakresie technologii

W warunkach lekcji zdalnej: komputer (tablet, telefon) z dostępem do Internetu.

W warunkach nauki stacjonarnej - dodatkowo tablica multimedialna.

12. Przebieg zajęć

 • Aktywność 1

  • Temat: Faza wprowadzająca lekcji.

  • Czas trwania: 10 minut

  • Opis aktywności:

   1. Czynności organizacyjne - powitanie uczniów i sprawdzenie obecności.

   2. Nawiązanie do zagadnień omawianych na poprzednich lekcjach - sytuacja Rzeczpospolitej po I rozbiorze.

   3. Wprowadzenie do tematyki lekcji i jej celów: VOKI.

   4. Rozmowa kierowana: w nawiązaniu do tematu nauczyciel prosi uczniów o wyjaśnienie, czy dla państwa ważne są reformy wprowadzane przez ustawy sejmowe. Informuje następnie, że lekcja pozwoli na zrozumienie, jak ważny dla bezpieczeństwa państwa jest sprawnie działający system prawny.   

   5. Zapisanie tematu lekcji do zeszytu (slajd nr 1 prezentacji multimedialnej): Prezentacja multimedialna.

 • Aktywność 2

  • Temat: Realizacja tematu lekcji, praca z multibookiem.

  • Czas trwania: 20 minut

  • Opis aktywności:

   1. Nauczyciel przy zastosowaniu multibooka przypomina uczniom o reformach, jakie dokonały się w Rzeczpospolitej w XVIII wieku (Szkoła Rycerska, utworzenie KEN) i o ich wpływie na większą świadomość narodową ówczesnych Polaków.

   2. Nauczyciel omawia okoliczności zwołania Sejmu Wielkiego oraz wymienia reformy, jakie uchwalił.

   3. Uczniowie notują wybrane informacje (slajd 2. i 3. prezentacji): Prezentacja multimedialna.

   4. Nauczyciel podkreśla, iż najważniejszą reformą sejmu było uchwalenie pierwszej w Polsce i w Europie konstytucji.

 • Aktywność 3

  • Temat: Realizacja tematu lekcji, praca z e - podręcznikiem.

  • Czas trwania: 15 minut + 20 minut

  • Opis aktywności:

   1. Nauczyciel prosi uczniów o wykonanie krótkiego zadania wprowadzającego do tematyki Konstytucji 3 maja: Puzzle - obraz Jana Matejki (uczniowie wybierają liczbę puzzli).

   2. Uczniowie podają tytuł i autora dzieła oraz wymieniają wydarzenia przedstawione na innych obrazach tego malarza. 

   3. Nauczyciel prosi o zeskanowanie kodu QR i przepisanie 1. i 2. definicji ze Słownika języka polskiego PWN.

   4. Uczniowie odpowiadają na pytanie, czy konstytucja jest ważna dla państwa, również w odniesieniu do czasów współczesnych.

   5. Uczniowie zapoznają się z sylwetkami twórców Konstytucji 3 maja: Twórcy Konstytucji 3 maja (e - podręcznik).

   6. Nauczyciel prosi następnie o zapoznanie się z kolejnym materiałem e - podręcznika: Okoliczności uchwalenia konstytucji (e - podręcznik) - uczniowie oglądają film, a po krótkim podsumowaniu materiału przez nauczyciela wykonują ćwiczenie 1.

   7. Uczniowie notują datę uchwalenia konstytucji oraz jej najważniejsze postanowienia (slajd 4. i 6.): Prezentacja multimedialna.

   8. Nauczyciel zapoznaje dzieci z filmem - animacją obrazu Jana Matejki: Animacja - obraz Jana Matejki, podsumowuje informacje na temat dzieła.

   9. Uczniowie zapoznają się z materiałem e - podręcznika, dotyczącym zawiązania konfederacji w Targowicy i wojny polsko - rosyjskiej: Targowica (e - podręcznik).

   10. Następuje próba odpowiedzi na pytanie, dlaczego Targowica jest symbolem zdrady narodowej.

   11. Nauczyciel omawia okoliczności, w jakich doszło do II rozbioru ziem polskich; uczniowie notują najważniejsze informacje (slajd 7. i 9.): Prezentacja multimedialna.

   12. Uczniowie wspólnie z nauczycielem dokonują analizy mapy przedstawiającej II rozbiór Polski, a następnie wykonują ćwiczenie 1: II rozbiór Polski - praca z mapą (e - podręcznik).

 • Aktywność 4

  • Temat: Praca metodą projektu Webquest - omówienie; podsumowanie zajęć.

  • Czas trwania: 25 minut

  • Opis aktywności:

   1. Uczniowie otrzymują link do blogu stworzonego przez nauczyciela do pracy metodą projektu Webquest: Projekt Webquest.

   2. Nauczyciel dokładnie objaśnia wszystkie elementy projektu i odpowiada na pytania uczniów.

   3. Następnie prowadzący omawia źródła, jakie zostały przez niego polecone w blogu, zachęca do zapoznania się z lekturą, filmami, słuchowiskami oraz przydatnymi stronami internetowymi.

   4. Nauczyciel prosi o zapoznanie sie materiałami e - podręcznika i proponuje pracę domową dla chętnych uczniów: Podsumowanie (e - podręcznik).

   5. Nauczyciel wspólnie z uczniami podsumowuje zagadnienia poznane podczas lekcji - dzieci rozwiązują krótki test: Learningapps.

   6. Uczniowie otrzymują informację zwrotną na temat aktywności podczas lekcji; pochwała nauczyciela.

13. Sposób ewaluacji zajęć

Uczniowie wypełniają ankietę ewaluacyjną - Formularz Google: Ankieta dla ucznia :)

14. Licencja

CC BY‑NC‑SA 4.0 - Uznanie autorstwa‑Użycie niekomercyjne‑Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe. Przejdź do opisu licencji

15. Wskazówki dla innych nauczycieli korzystających z tego scenariusza

Realizacji tematu można dokonać również podczas jednej lekcji. Należy wówczas dokonać wyboru zaproponowanych w scenariuszu narzędzi.

16. Materiały pomocnicze

17. Scenariusz dotyczy Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej

Tak

18. Forma prowadzenia zajęć

zdalna