Słynny malarz polski – Jan Matejko

1. Cele lekcji

Cel ogólny: Poznanie sylwetki i dzieł Jana Matejki.

a) Wiadomości

 • Uczeń wie, kim był Jan Matejko.

 • Uczeń zna najważniejsze dzieła Jana Matejki.

b) Umiejętności

 • Uczeń potrafi udzielać odpowiedzi na pytania na podstawie przeczytanego tekstu.

2. Metoda i forma pracy

Metoda pracy:

 • Pogadanka

 • Łańcuch skojarzeń

 • Burza mózgów

 • Praktycznego działania

Forma pracy:

 • Indywidualna

 • Zbiorowa

3. Środki dydaktyczne

Materiały plastyczne (arkusz szarego papieru, flamastry, kredki świecowe, blok rysunkowy)

Tekst opowiadania Tadeusza Czarneckiego Matejko – malarz dziejów Polski dla każdego ucznia

4. Przebieg lekcji

a) Faza przygotowawcza

Łańcuch skojarzeń.

Nauczyciel zadaje uczniom pytanie Czy wiecie, kim był Jan Matejko? Chętni uczniowie udzielają odpowiedzi i zapisują je na dużym arkuszu papieru. Nauczyciel prezentuje uczniom portret Jana Matejki (załącznik 1).

b) Faza realizacyjna

 1. Burza mózgów – Malarz (załącznik 2).

Nauczyciel wiesza na tablicy duży arkusz szarego papieru z pytaniami. Nauczyciel odczytuje kolejno pytania, a chętni uczniowie udzielają odpowiedzi i poprawną odpowiedź zapisują na arkuszu szarego papieru.

 1. Pogadanka – Słynny malarz – Matejko (załącznik 1).

Nauczyciel rozdaje każdemu uczniowi tekst opowiadania Tadeusza Czarneckiego Matejko – malarz dziejów Polski (opowiadanie znajduje się w książce H. Małkowska‑Zegadło, M. Bober‑Pełzowska, Język polski. Całoroczna podróż. Klasa 3, Wydawnictwo JUKA, Warszawa 1999, strona 92‑94). Uczniowie zapoznają się z tekstem dwa razy. Najpierw głośno czyta nauczyciel, następnie uczniowie samodzielnie.

Propozycje pytań do uczniów po zapoznaniu się z tekstem:

 • O czym jest opowiadanie?

 • Kto jest bohaterem opowiadania?

 • Jak zachowywał się Jan Matejko, gdy był dzieckiem?

 • Dzięki komu mały Janek zainteresował się historią Polski?

 • Kto kupił pierwszy obraz Janka?

 • W jaki sposób mały Janek został malarzem historii Polski?

 • Jakie dwa obrazy Matejki były jego pierwszymi wielkimi dziełami?

 • Co ludzie myśleli o obrazach Matejki?

 1. Praktyczne działanie: Praca plastyczna – Jestem malarzem.

Uczniowie przy użyciu kredek świecowych wykonują portret ulubionej koleżanki lub ulubionego kolegi z klasy. Gotowe prace prezentują na forum klasy.

c) Faza podsumowująca

Nauczyciel podaje uczniom krótką biografię Jana Matejki (załącznik 3).

5. Bibliografia

 1. Małkowska‑Zegadło H., Bober‑Pełzowska M., Język polski. Całoroczna podróż. Klasa 3, Wydawnictwo JUKA, Warszawa 1999.

 2. http://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Matejko

 3. http://pl.wikipedia.org/wiki/Grafika:Kazanie_Skargi.jpg

 4. http://pl.wikipedia.org/wiki/Grafika:Stanczyk_Matejko.JPG

 5. http://pl.wikipedia.org/wiki/Grafika:Matejko_Autoportret.jpg

6. Załączniki

a) Materiały dla nauczyciela do wykorzystania w pogadance – Słynny malarz – Matejko

Załącznik 2

Ilustracje:

R18YYMM21A1s8

Jan Matejko – autoportret

http://pl.wikipedia.org/wiki/Grafika:Matejko_Autoportret.jpg

RyLACtO9mnBL5

Stańczyk

http://pl.wikipedia.org/wiki/Grafika:Stanczyk_Matejko.JPG

R1eIcWWi1fniL

Kazanie skargi

http://pl.wikipedia.org/wiki/Grafika:Kazanie_Skargi.jpg

a) Materiały dla nauczyciela do wykorzystania w burzy mózgów – Malarz

Załącznik 2

Pytania na arkusz szarego papieru:

Osoba, która maluje obrazy to … (malarz)

Malarz maluje … (farbami)

Służy malarzowi do mieszania farb … (paleta)

Dzieło stworzone przez malarza to … (obraz)

Własny obraz malowany przez malarza nazywamy … (autoportretem)

Obraz, który przynosi malarzowi sławę i jest podziwiany to … (dzieło)

c) Biografia Jana Matejki

Załącznik 3

Jan Matejko (1838 – 1893) jest najwybitniejszym polskim malarzem. Malował obrazy o tematyce historycznej i batalistycznej. Przedstawiał najważniejsze postacie i wydarzenia z historii Polski. Jan już od najmłodszych lat zdradzał niepospolite zdolności plastyczne. Gdy był dorosły poświęcił się malarstwu historycznemu. Był profesorem Szkoły Sztuk Pięknych w Krakowie. Do końca życia cieszył się wielką sławą tak w Polsce, jak na całym świecie. Do najważniejszych dzieł zaliczamy: Stańczyk, Bitwa pod Grunwaldem, Kazanie Skargi, Hołd pruski, Bitwa pod Racławicami, Konstytucja 3 maja. Jan Matejko wykształcił wielu wspaniałych malarzy.

d) Zadanie domowe

W domu postaraj się samodzielnie rozwiązać krzyżówkę.

Pytania do krzyżówki:

1. Jan Matejko to wybitny polski … (malarz)

2. Dużą sławę Matejce przyniósł obraz … (Stańczyk)

3. Matejko malował obrazy batalistyczne i obrazy … (historyczne)

4. Jednym z słynnych obrazów, jakie namalował Matejko, jest Bitwa pod … (Grunwaldem)

5. Matejko miał na imię … (Jan)

6. Miasto w którym urodził się Matejko to … (Kraków)

7. Kraj w którym urodził się i żył Matejko to … (Polska)

1

2

3

4

5

6

7

Rozwiązanie krzyżówki: ………………………………………………………………………………..

oprac. Katarzyna Ruta

7. Czas trwania lekcji

2 x 45 minut

8. Uwagi do scenariusza

Scenariusz lekcji nauczania zintegrowanego jest przeznaczony dla klasy trzeciej szkoły podstawowej.

RI4cnunu9XWs4

Pobierz załącznik

Plik PDF o rozmiarze 293.39 KB w języku polskim
R1HALUysKh2sp

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 275.00 KB w języku polskim