Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Rim6eccYYUPlA1

Społeczny wymiar twórczości pieriedwiżników i przegląd twórczości grupy

Źródło: online-skills, licencja: CC0.

Ważne daty

1863 – konkurs o złoty medal Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu, który dał impuls do powstania grupy tzw. Pieredwiżników

1870 – założenie Towarzystwa Objazdowych Wystaw Artystycznych

1872‑1873 – powstanie dzieła Burłacy na Wołdze Ilji Repina

1880‑1883 – prace Ilji Repina nad Procesją w guberni kurskiej

1889 – powstanie Poranku w sosnowym lesie Iwana Szyszkina i Konstantyna Sawickiego

1895 – powstanie obrazu Zdobycie Syberii przez Jermaka Wasilija Surikowa

1871‑1923 – okres funkcjonowania Towarzystwa, wystawy malarskie w różnych miastach rosyjskiej prowincji

1

Scenariusz lekcji dla nauczyciela

R1KYY34WfpmBI1
Scenariusz zajęć do pobrania.
Źródło: online-skills, licencja: CC0.

II. Zapoznawanie z najwybitniejszymi dziełami w zakresie architektury i sztuk plastycznych. Uczeń:

II.13.c) w malarstwie i grafice: kompozycji, koloru, sposobów ukazania iluzji przestrzeni, kształtowania formy przez światło, w dziełach figuratywnych stopnia oddania rzeczywistości lub jej deformacji;

II.2. wskazuje twórców najbardziej reprezentatywnych dzieł;

II.3. umiejscawia dzieła w czasie (wskazuje stulecie powstania dzieł sztuki dawnej, a w przypadku dzieł sztuki nowoczesnej i współczesnej datuje je z dokładnością do połowy wieku), w nielicznych przypadkach, dotyczących sztuki nowoczesnej i współczesnej, zna daty powstania dzieł lub datuje je z dokładnością jednej dekady;

II.5. wymienia podstawowe gatunki w dziełach sztuk plastycznych, m.in. portret (w tym autoportret, portret psychologiczny i oficjalny), pejzaż (w tym: weduta, marina, pejzaż ze sztafażem), sceny: rodzajowa, religijna, mitologiczna, historyczna (w tym batalistyczna), martwa natura, akt;

III. Zapoznawanie z dorobkiem najwybitniejszych twórców dzieł architektury i sztuk plastycznych. Uczeń:

III.1. wymienia najistotniejszych twórców dla danego stylu lub kierunku w sztuce;

III.3. sytuuje twórczość artystów powszechnie uznawanych za najwybitniejszych w czasie, w którym tworzyli (z dokładnością do jednego wieku, a w przypadku twórców sztuki nowoczesnej i współczesnej – z dokładnością do połowy wieku) oraz we właściwym środowisku artystycznym;

III.4. łączy wybrane dzieła z ich autorami na podstawie charakterystycznych środków formalnych;

IV. Kształcenie w zakresie rozumienia i stosowania terminów i pojęć związanych z dziełami sztuki, ich strukturą i formą, tematyką oraz techniką wykonania. Uczeń:

IV.2. zna terminologię związaną z opisem formy i treści dzieła malarskiego, rzeźbiarskiego i graficznego, w tym m.in. nazwy formuł ikonograficznych, słownictwo niezbędne do opisu kompozycji, kolorystyki, relacji przestrzennych i faktury dzieła;

IV.6. właściwie stosuje terminy dotyczące opisu treści i formy dzieł sztuk plastycznych;

V. Zapoznanie ze zbiorami najważniejszych muzeów i kolekcji dzieł sztuki na świecie i w Polsce, a także z funkcją mecenatu artystycznego oraz jego wpływem na kształt dzieła sztuki. Uczeń:

V.3. łączy dzieło z muzeum lub miejscem (kościoły, pałace, galerie), w którym się ono znajduje.

przedstawiać kontekst historyczno‑kulturowy i okoliczności powstania Towarzystwa Objazdowych Wystaw Artystycznych;

Nauczysz się

rozróżniać założenia malarstwa akademickiego od celów, które postawili przed sobą pieredwiżnicy;

wymieniać najwybitniejszych twórców Towarzystwa i zna preferowaną przez nich tematykę;

interpretować poszczególne działa pod kątem stylu, źródeł inspiracji i symboliki;

definiować działalność pieredwiżników w szerszym kontekście sztuki europejskiej drugiej połowy XIX i początku XX wieku, zwłaszcza pod kątem stosowanych technik malarskich i tematyki dzieł.

Życie polityczne i artystyczne Rosji

Życie polityczne i artystyczne Rosji po reformach cara Piotra I skupione było w zasadzie w dwóch miastach: „starej” stolicy Moskwie i w „nowej” stolicy - Petersburgu. W 1757 roku powstała Akademia Sztuk Pięknych w Petersburgu – pierwsza tego typu placówka w Rosji, która szybko stała się głównym ośrodkiem kształcenia artystów w całym Imperium Rosyjskim. Nauczanie odbywało się w duchu sztuki europejskiej – malarstwa klasycystycznego, potem także romantycznego, dominowało konserwatywne, akademickie podejście do tematyki dzieł sztuki – preferowano doskonalenie uczniów w sztuce portretu, malarstwa o tematyce biblijnej, mitologicznej lub historycznej. Przez dzisięciolecia uczelnia organizowała konkursy o złoty medal Akademii dla swych najlepszych studentów. Kiedy w 1863 roku ogłoszono kolejny konkurs malarski, grupa najzdolniejszych studentów Akademii zaproponowała rozluźnienie konwecji konkursu i zasugerowała, by to studenci wybierali tematykę swych dzieł wmiejsce narzuconej przez szkołę tematyki mitologicznej (tematem konkursu miał być Odyn w Walhalli). Gdy propozycja ta została odrzucona przez kierownictwo Akademii, grupa zbuntowanych studentów opuściła uczelnię. Malarze ci stworzyli własne petersburskie zrzeszenie, którego niektórzy członkowie przyczynili się do powstania w 1870 roku Towarzystwa Objazdowych Wystaw Artystycznych. Ideą Towarzystwa było prezentowanie dzieł nieograniczonej sztywnymi ramami akademizmu sztuki w miastach rosyjskiej prowincji (np. w Kijowie, Charkowie, Odessie, Kazaniu). Twórcy dysponowali zatem dużą sobodą w doborze tematyki i stylistyki swych dzieł. Wyrazistym i dominującym nurtem w początkowym okresie działalności Towarzystwa był realizm, a popularnym tematem – sceny z życia rosyjskiej wsi.

R18OyJQOiKIgX1
Wasilij Pierow, „Myśliwi na popasie”, 1871, Galeria Trietiakowska, Moskwa, Rosja, wikimedia.org, domena publiczna

Symbioza dwóch światów w sztuce Ilji Riepina

Jednym z najwybitniejszych malarzy grupy pieredwiżników był bez wątpienia Ilja Riepin.

Riepin Ilja (…) to malarz rosyjski. W latach 1864–71 studiował w akademii sztuk pięknych w Petersburgu, a w latach 1873–76 jako stypendysta przebywał we Włoszech i Francji, po powrocie — w Moskwie, od 1882 w Petersburgu, a od 1900 w Kuokkala (w Finlandii); W okresie 1894–1907 był profesorem akademii sztuk pięknych w Petersburgu (1898–99 jej rektor). Od 1878 należał do pieriedwiżników. Malował obrazy rodzajowe o tematyce z życia współczesnej Rosji (…**), historycznej (…), portrety (…). Obrazy Riepina odznaczają się mistrzowską realistyczną formą, znakomitym rysunkiem, swobodną fakturą, wyczuciem barwy i światła, charakteryzuje je wielka różnorodność ujęć i nastrojów (…).

Na podstawie:

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Riepin‑Ilja‑J;3967830.html

R7hzpkqaFi6Eu1
Ilja Riepin, „Burłacy na Wołdze”, 1870-1873, Russian Museum, Saint Petersburg, Rosja, wikimedia.org, domena publiczna
R1aw2imy7vkuz1
Prezentacja pt. „Ilja Riepin jako pieriedwiżnik” zawiera trzy obrazy malarza, które zostały przedstawione jako dzieła reprezentatywne dla okresu, w którym malarz związany był z pieriedwiżnikami. Kolejne dzieła przedstawione są na tle podkładu muzycznego i zawierają specjalny komentarz. Kolejno ukazują się: „Nie oczekiwany” - obraz nawiązujący do rosyjskiego ruchu rewolucyjnego, następnie „Lew Tołstoj przy orce”, przedstawiający pisarza podczas prac polowych oraz „Procesja w guberni kurskiej”, pokazujące życie religijne w społeczeństwie rosyjskim. Slajd 1. Symbioza dwóch światów w sztuce Ilji Riepina Światy rosyjskiej arystokracji i chłopstwa w XIX wieku przenikały się w twórczości rodzimych malarzy i pisarzy, tematów tych nie omijał także Riepin. Na obrazie pt. Nie oczekiwali (ros. Не ждали), znanym także jako Powrót zesłańca lub Nieoczekiwany gość, namalowanym w latach 1884–1887, malarz porusza tematykę rosyjskiego ruchu rewolucyjnego. Członkowie antycarskich organizacji często karani byli zesłaniami w odległe zakątki Imperium. Riepin przedstawia powrót jednego z zesłańców: do skromnego salonu mieszkania lub domu na prowincji wkracza wynędzniały, obdarty mężczyzna. Slajd 2. Malarz starał się uchwycić moment, w którym pojawienie się przybysza wprawia w osłupienie wszystkich domowników. Drzwi otworzyła przybyszowi służąca – na twarzy młodej kobiety w dalszym ciągu maluje się zaskoczenie. Na pierwszym planie została ukazana zrywająca się z krzesła matka zesłańca. Kobieta jest odwrócona od widza i ubrana w żałobny strój, co dodatkowo podkreśla jej brak wiary w powrót syna. Przybyciu zesłańca nie dowierza także ukazana w głębi obrazu, siedząca przy fortepianie, żona. Slajd 3. Dwójka siedzących przy stole dzieci zdaje się poznawać ojca, na twarzy dziewczynki maluje się jednak nieufność. Z twarzy chłopca łatwo zaś wyczytać można radość. Główny bohater sceny stoi w najbardziej oświetlonym miejscu obrazu. Jego twarz wyraża nadzieję. Widz może odczuć, iż lada chwila w salonie wybuchnie ogólna radość z powodu powrotu mężczyzny do domu. Slajd 4. Ciekawym przykładem przenikania się dwóch równoległych światów rosyjskiego społeczeństwa - szlachty i chłopstwa, jest portret Lwa Tołstoja przy orce. Znany pisarz i arystokrata zdecydował się żyć na wsi i pracować w polu jak zwykły chłop. Elementy apoteozy prostego wiejskiego życia odnaleźć można chociażby w najbardziej znanych dziełach Tołstoja, takich, jak Wojna i pokój czy Anna Karenina. Riepin poznał Tołstoja w 1880 roku. Podczas dwudziestoletniej znajomości z pisarzem Riepin stworzył kilka portretów pisarza. Slajd 5. Portret chłopa przy orce miał powstać w 1887 roku we włościach rodziny Tołstojów – Jasnej Polanie. Pisarz został sportretowany podczas pomocy w pracy na gospodarstwie miejscowej wdowy. Ukazany na obrazie Tołstoj nie ma w sobie nic z arystokraty, przemierza bowiem pole z pługiem i dwoma posłusznymi końmi. Ubrany jest w prostą koszulę i skoncentrowany jest na ciężkiej pracy, a twarz pisarza cechuje typowa dla pracujących w polu ogorzałość. Slajd 6. Panoramę społeczną rosyjskiej prowincji prezentuje Procesja w guberni kurskiej z lat 1880-1883. Jest to zróżnicowana i żywa kompozycja przedstawiająca dynamiczny, nieco chaotyczny zespół postaci reprezentujący życie rosyjskiej wsi końca XIX wieku. Barwna masa ludzi uczestniczących w wydarzeniu religijnym stanowi zbiór indywidualności pełniących swoje społeczne funkcje, które portretuje i komentuje artysta: W centrum obrazu pokazany został lekko już siwiejący kapłan dość potężnej postury – odziany w odświętny ornat duchowny kroczy ciężko, a jego twarz – w przeciwieństwie do wielu innych uczestników procesji, nie wyraża rozmodlenia. Slajd 7. Za kapłanem idą ziemianie – wyróżnia się ubrana w przesadnie ozdobną suknię z kokardami włościanka niosąca ikonę, obok niej kroczą elegancko odziani mężczyźni. Wszechobecne na obrazie chłopstwo cechuje widoczne zaangażowanie w procesję. Na przedzie korowodu znajduje się grupa mężczyzn dumnie dźwigających ciężki feretron. Podążają za nimi kobiety niosące z największym przejęciem pusty okład/skrzynię ikony. Niektórzy z uczestników procesji śpiewają. Postaci na koniach oraz piesi ukazani z lewej strony obrazu to straż chłopska i tłum pobożnej biedoty. Slajd 8. Straż zapobiega zbytniemu przybliżaniu się do procesji nędznie odzianych wędrowników, żebraków i kalek, takich, jak ukazany na pierwszym planie garbaty chłopiec okładany kijem. Nad ukazanym w tej części płótna tłumem góruje siedzący na koniu żandarm. Drugi żandarm znajduje się z prawej strony – wymachuje nahajką na zasłaniającego twarz ręką chłopa. Widziany oczyma Riepina tłum kotłujących się postaci jest nasycony kolorami i spowity żarem ciepłego dnia oraz pyłem i kurzem wiejskiej drogi.
Źródło: online skills.

Sceny rodzajowe i życie polityczne

Liczne sceny rodzajowe z życia chłopstwa uwiecznił na swych płótnach inny pieredwiżnik – Grigorij Mjasojedow. Niezwykle jaskrawym przykładem kontrastu życia obszarniczej szlachty i bytu jej podwładnych jest Ziemstwo przy obiedzie.

R6Uht5ak60lIr
Ilustracja przedstawia obraz Grigorija Mjasojedowa pt. „Ziemstwo je obiad”. Obraz ukazuje mężczyzn siedzących pod murami budynku podczas posiłku. Obiad urządzony solidnie (w oknie widać barmana lub kelnera), a biedni mężczyźni muszą być zadowoleni z chleba i cebuli. Na ilustracji znajduje się aktywny punkt zawierający dodatkowe informacje: Punkt 1: Głównym tematem są siedzący pod pańskim oknem chłopi. Trwa przerwa w pracy, jedni wyjmują skromną strawę z tobołków, inni wyczerpani zasypiają, a ponad ich głowami, w kuchni przygotowywane są wykwintne potrawy, które wkrótce powędrują na stół pana.
Grigorij Mjasojedow, „Ziemstwo przy obiedzie”, 1872, Galeria Trietiakowska, Moskwa, Rosja, wikimedia.org, domena publiczna

Scenę z ówczesnego życia politycznego uwiecznił Mjasojedow na płótnie Czytanie manifestu 1861 roku. Przez stulecia chłopi rosyjscy pozostawali przywiązani do ziemi i zdani na łaskę i niełaskę właścicieli gruntów. Reforma uwłaszczeniowa Aleksandra II, choć niejednoznaczna i w praktyce niewiele zmieniająca, znosiła jednak najgorszą cechę dotychczasowego systemu – noszące znamiona niewolnictwa poddaństwo (chłopi nie mogli być odtąd sprzedawani, przesiedlani czy nieludzko karani, nabywali też szereg uprawnień do własnej działalności).

R1KCzB1y4UDrw
Ilustracja przedstawia obraz Grigorija Mjasojedowa pt. „Czytanie manifestu 1861 roku”. Płótno ukazuje chłopów zebranych, aby: wysłuchać dekretu cesarza Aleksandra II na temat reformy rolnej. Zebrani są w szopie do suszenia siana, jest słabo oświetlona, ale światło słoneczne przenika z góry, co oświetla grupę mężczyzn i chłopca czytającego manifest. Pochylając się, ostrożnie i z nadzieją, młody mężczyzna w białej koszuli słucha czytającego. Na twarzach starszych i mądrzejszych mężczyzn czuje się nieufność i wątpliwości. Postawa chłopa stojącego po lewej stronie ze złożonymi na brzuchu rękami, powoduje uczucie zmęczenia i beznadziejności. Na ilustracji znajduje się aktywny punkt zawierający dodatkowe informacje: Punkt 1: Na obrazie Mjasojedowa grupa chłopów, w półmoroku, jakby w ukryciu, z niedowierzaniem i lekką trwogą, słucha chłopca czytającego treść ustawy. Najważniejszą postacią jest tu oczywiście ubrany na czerwono, umiejący czytać młodzieniec – symbol nowego pokolenia i nadziei.
Grigorij Mjasojedow, „Czytanie manifestu 1861 roku”, 1873, Galeria Trietiakowska, Moskwa, Rosja, wikimedia.org, domena publiczna

Zadania

classicmobile
Ćwiczenie 1
R8rX2shmvFWfh1
Podaj tytuł dzieła przedstawiającego życie religijne rosyjskiej wsi.
Źródło: online-skills.
static
Zobacz także

Inna wersja zadania

Rme9z80nWT0CNme406b482ae80f206_00000000000071
Inna wersja zadania
Źródło: online skills, cc0.
classicmobile
Ćwiczenie 2
R16dJUCTH9uME1
Podaj tytuł dzieła Iwana Szyszkina.
Źródło: online-skills.
static
Zobacz także

Inna wersja zadania

R1QVl1iOoj19mme406b482ae80f206_00000000000081
Inna wersja zadania
Źródło: online skills, cc0.
classicmobile
Ćwiczenie 3
RMH1rDq9piYIr1
Źródło: online-skills.
static
classicmobile
Ćwiczenie 4
R1HxQ7LkmI69z1
Opisz wybrane dzieło Iwana Riepina.
Źródło: online-skills.
static
Zobacz także

Inna wersja zadania

RcCSxcACIKjtXme406b482ae80f206_00000000000091
Inna wersja zadania
Źródło: online skills, cc0.
classicmobile
Ćwiczenie 5
RfxYnfJ6ZzXTd1
Podaj nazwisko przedstawiciela malarzy z grupy pieredwiżników.
Źródło: online-skills.
static
classicmobile
Ćwiczenie 6
RI6F563zrNO0l1
Źródło: online-skills.
static
classicmobile
Ćwiczenie 7
RKLIpa7wJUPVU1
Do każdego z czterech zdań charakteryzujących twórczość malarza dopisz jego imię i nazwisko. Zdanie 1 Malarz ten specjalizował się w obrazach o tematyce historycznej, a szczególnie upodobał sobie wiek XVII. TU UZUPEŁNIJ Możliwe odpowiedzi: 1. Wasilij Pierow, 2. Iwan Szyszkin, 3. Wasilij Surikow, 4. Walentin Sierow, Zdanie 2 Artysta ten uważany jest za jednego z najwybitniejszych portrecistów i impresjonistów w gronie pieredwiżników. Tworzył m.in. w Abramcewie TU UZUPEŁNIJ, Mozliwe odpowiedzi: 1. - Wasilij Pierow, 2. Iwan Szyszkin, 3. Wasilij Surikow, 4. Walentin Sierow . Zdanie 3. Pejzaże jego pędzla charakteryzują się głębokością studium przyrody i niemal fotograficznej szczegółowości TU UZUPEŁNIJ, Możliwe odpowiedzi: 1. Wasilij Pierow, 2. Iwan Szyszkin, 3. Wasilij Surikow, 4. Walentin Sierow, Zdanie 4 Przedstawiciel pierwszej generacji pieredwiżników. Wsławił się obrazami o zmianach wiejskich i prowincjonalnej TU UZUPEŁNIJ, Możliwe odpowiedzi: 1. Wasilij Pierow, 2. Iwan Szyszkin, 3. Wasilij Surikow, 4. Walentin Sierow
Źródło: online-skills.
static
Zobacz także

Inna wersja zadania

RyxglZQ2O54Nrme406b482ae80f206_00000000000101
Ćwiczenie 8
Inna wersja zadania
Źródło: online skills, cc0.
Polecenie 1

Spośród znanych Ci artystów‑pieredwiżników wybierz jednego. Wyszukaj przynajmniej 6‑8 dzieł wybranego artysty i spróbuj pogrupować je w folderach wydzielając grupy tematyczne (portret, malarstwo historyczne, pejzaż i in.), stylistyczno‑kierunkowe (realizm, symbolizm, impresjonizm etc.) albo stwórz własny klucz w ramach danego gatunku lub tematyki. Stwórz niewielką prezentację dzieł wybranego artysty pod kątem wybranego przez Ciebie klucza.

me406b482ae80f206_0000000000007
me406b482ae80f206_0000000000008
me406b482ae80f206_0000000000009
me406b482ae80f206_0000000000010
me406b482ae80f206_0000000000246

Słownik pojęć

Bylina
Bylina

rosyjska ludowa pieśń epicka opiewająca czyny bohaterów epoki średniowiecza lub wieków późniejszych.

Dworianie (dworianstwo)
Dworianie (dworianstwo)

ros. дворяне, nazwa szlachty rosyjskiej, ziemiaństwa.

Feretron
Feretron

przenośny, obustronnie malowany obraz religijny lub rzeźba świętego na podstawie.

Folklor rosyjski
Folklor rosyjski

gatunek literatury rosyjskiej zawierający elementy historii, mitologii i twórczości ludowej, czerpiący z przekazywanych ustnie podań, legend, bajek, pieśni o bohaterach itp.

Pieredwiżnik
Pieredwiżnik

ros. передвижник, członek Towarzystwa Objazdowych Wystaw Artystycznych.

Szlacheckie gniazdo
Szlacheckie gniazdo

termin zapożyczony z tytułu powieści Iwana Turgieniewa, oznaczający dwór szlachecki w szerokim rozumieniu tego pojęcia. Był to zazwyczaj majątek ziemiańskiej rodziny składający się z kompleksu budynków (obiektów mieszkalnych, rozmaitych pawilonów, niewielkiej cerkwi) oraz otaczający go kompleks parkowo‑ogrodowy. Dwory takie były często lokalnymi centrami kultury – posiadały własne biblioteki, sale koncertowe, i salony, gdzie przyjmowani byli artyści.

me406b482ae80f206_0000000000285

Galeria dzieł sztuki