Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autor/autorka

Grzegorz Szczepan

1. Etap edukacyjny i klasa

szkoła podstawowa - klasa VI

2. Przedmiot

informatyka

3. Temat zajęć

Sposoby adresowania komórek - czyli rozkazy dla arkusza.

4. Czas trwania zajęć

45 minut

5. Uzasadnienie wyboru tematu

Treści podstawy programowej. Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera oraz innych urządzeń cyfrowych: posługiwanie się aplikacjami komputerowymi - korzystanie z arkusza kalkulacyjnego w trakcie rozwiązywania zadań związanych z prostymi obliczeniami: definiuje proste formuły.

6. Uzasadnienie zastosowania technologii

Uczniowie poznają możliwość wykorzystania arkusza kalkulacyjnego jako aplikacji do pracy online. Mają możliwość współdzielenia dokumentów i wspólnej pracy nad dokumentami.

7. Cel ogólny zajęć

Posługiwanie się aplikacjami komputerowymi - arkusz kalkulacyjny.

8. Cele szczegółowe zajęć

 1. Umiejętność wykonywania w arkuszu kalkulacyjnym prostych obliczeń.

 2. Umiejętność korzystania z wbudowanych funkcji arkusza kalkulacyjnego.

 3. Umiejętność definiowania formuł z wykorzystaniem różnych sposobów adresowania.

9. Metody i formy pracy

Lekcja zdalna online na aplikacji Teams.

Praca z wykorzystaniem platformy epodreczniki,

Praca indywidualna uczniów. 

10. Środki dydaktyczne

 1. Komputer z dostępem do internetu.

 2. Excel na platformie Office365.

 3. Aaplikacja Teams.

 4. Portal epodreczniki.pl.

11. Wymagania w zakresie technologii

 1. Dostęp do Internetu.

 2. Uczniowie pracują w domu - online.

 3. Platforma Teams i Excel Office365.

 4. Wymagany jest komputer lub tablet lub smartfon.

12. Przebieg zajęć

 • Aktywność 1

  • Temat: Zrób to sam

  • Czas trwania: 10

  • Opis aktywności:

   Nauczyciel przesyła skoroszyt o nazwie wypłata.xlsx, który zawiera 2 arkusze płace listopad 2020 i płace grudzień 2020.Arkusz płace listopad 2020 był uzupełniony przez uczniów na poprzednich zajęciach. Uczniowie znają ten plik -  wcześniej rozwiązywali plik stosując adresowanie względne - nie znając tego pojęcia. Uczniowie wypełniają arkusz płace grudzień 2020, który został zmodyfikowany w taki sposób, że godziny przepracowane przez wszyskich pracowników znajdują sie tylko w jednej komórce. Wpisują formuły używają adresowania względnego - poznanego poprzednio.

 • Aktywność 2

  • Temat: Dzielimy się sukcesami?

  • Czas trwania: 5

  • Opis aktywności:

   Uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela dotyczące sposobów wpisywania i adresowania, nieskuteczności kopiowania, co można dodać, jak usprawnić wypełnianie arkusza, czy wykorzystać można kopiowanie, mówią co im się udało ale również co się nie udało, na sugestie nauczyciela dotycząca jakieś powtarzających się zapisów formułują odpowiedz znajdują wspólne zapisy.

 • Aktywność 3

  • Temat: Trochę teorii.

  • Czas trwania: 10

  • Opis aktywności:

   Wprowadzenie dotyczące sposobów adresowania:  https://epodreczniki.pl/a/projektowanie-arkuszy-kalkulacyjnych-z-uwzglednieniem-adresowania-wzglednego-bezwzglednego-i-mieszanego/DY9g1l6dM wykorzystanie informacji zawartych w  ćwiczeniu 5 i 7. Uczniowie analizują przedstawione ćwiczenia  w zakresie sposobów adresowania komórek, oraz przykład 9  w zakresie adresowania mieszanego.

 • Aktywność 4

  • Temat: Czas na samodzielność.

  • Czas trwania: 12

  • Opis aktywności:

   Uczniowie wykonują zadania polecone przez nauczyciela sprawdzając zdobytą w czasie lekcji wiedzę na temat adresowania względnego i bezwzględnego i mieszanego.

    Zadania do wykonania

   Do przygotowanego arkusza w Excelu pakietu MsOffice 365 z ćwiczeniem nr 8 i 10 ze strony https://epodreczniki.pl/a/projektowanie-arkuszy-kalkulacyjnych-z-uwzglednieniem-adresowania-wzglednego-bezwzglednego-i-mieszanego/DY9g1l6dM oraz na kolejnym arkuszu adresowanie mieszane dotyczące funkcji liniowej.

   Wykonaj obliczenia wartości funkcji y = ax + b w przedziale wartości <-5,4>, dla różnych wartości parametrów a i b. W tym celu utwórz formułę w jednej komórce i skopiuj ją do pozostałych. W formule zastosuj adresowanie mieszane komórek.

13. Sposób ewaluacji zajęć

 Po zapisaniu plików zakres wykonania ćwiczenia.

14. Licencja

CC BY‑NC‑SA 4.0 - Uznanie autorstwa‑Użycie niekomercyjne‑Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe. Przejdź do opisu licencji

15. Wskazówki dla innych nauczycieli korzystających z tego scenariusza

16. Materiały pomocnicze

17. Scenariusz dotyczy Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej

Tak

18. Forma prowadzenia zajęć

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida