Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki

SPOTKANIE NOBLISTÓW – CZESŁAW MIŁOSZ I WISŁAWA SZYMBORSKA

Ćwiczenie 1

Uczniowie wykonują zadanie mające na celu przypomnienie nazwisk polskich noblistów.

Z ramki poniżej wybierz nazwiska tylko tych polskich pisarzy, którzy otrzymali Nagrodę Nobla. Wpisz do chmurki nazwiska, zgodnie z chronologią otrzymania przez nich Nagrody Nobla.

Czesław Miłosz, Adam Mickiewicz, Wisława Szymborska, Cyprian Norwid, Olga Tokarczuk, Juliusz Słowacki, Jan Kochanowski, Henryk Sienkiewicz, Jan Matejko, Władysław Reymont

RTLjscdiue9a1
Ćwiczenie 2

Nauczyciel lub sprawny językowo uczeń czyta poniższy tekst o spotkaniu Czesława Miłosza z Wisławą Szymborską. Uczniowie nastawieni są na zapamiętanie jak największej liczby informacji.

Szymborska i Miłosz poznali się, gdy poeta przyjechał do Polski w 1989 roku odebrać doktorat honorIs causa na Uniwersytecie Jagiellońskim. W czasie wywiadu wymienił nazwiska Białoszewskiego, Herberta, Różewicza, Wata, Zagajewskiego i Szymborskiej.

Gdy Szymborska dostała Nobla, Miłosz mieszkał jeszcze w Berkeley w Kalifornii. Stamtąd zadzwonił do Astorii w październiku 1996 roku, by jej pogratulować.

W trakcie rozmowy namawiał Szymborską, by zgodziła się wraz z nim objąć w Polsce patronat nad 1997 rokiem jako „rokiem poezji”. „Wybrano dwie osoby urodzone pod znakiem Raka. Nigdy nie słyszałam, by jakikolwiek Rak był wybitnym organizatorem” – tłumaczyła.

Na podstawie: Anna Bikont, Joanna Szczęsna,Pamiątkowe rupiecie, Biografia Wiesławy Szymborskiej, Wyd. Znak, Kraków 2012

Ćwiczenie 3

Uporządkuj podane niżej fragmenty tekstu o spotkaniu Czesława Miłosza z Wisławą Szymborską tak, by treści stanowiły logiczną całość. Przy pierwszym zdaniu, które rozpoczyna tekst, postawiono jedynkę (1).

by jej pogratulować

na Uniwersytecie Jagiellońskim

by jakikolwiek Rak był wybitnym organizatorem”–tłumaczyła

Nigdy nie słyszałam

Gdy Szymborska dostała Nobla

gdy poeta przyjechał do Polski w 1989 roku.

odebrać doktorat honoris causa

Stamtąd zadzwonił do Astorii w październiku 1996 roku

W czasie wywiadu

by zgodziła się wraz z nim objąć w Polsce patronat nad 1997 rokiem jako „rokiem poezji”

 1. Szymborska i Miłosz poznali się

„Wybrano dwie osoby urodzone pod znakiem Raka.

wymienił nazwiska Białoszewskiego, Herberta, Różewicza, Wata, Zagajewskiego
i Szymborskiej.

W trakcie rozmowy namawiał Szymborską

Miłosz mieszkał jeszcze
w Berkeley w Kalifornii.

Ćwiczenie 4

Podziel tekst z ramki niżej (nie zaglądając do tekstu z zadania 2) tak, by tworzył logiczny ciąg zdań.

SzymborskaiMiłoszpoznalisię,gdypoetaprzyjechałdoPolskiw1989rokuodebraćdoktorat*honorIsca>usa*naUniwersytecieJagiellońskim.

WczasiewywiaduwymieniłnazwiskaBiałoszewskiego,Herberta,Różewicza,Wata,ZagajewskiegoiSzymborskiej.

GdySzymborskadostałaNobla,MiłoszmieszkałjeszczewBerkeleywKalifornii.StamtądzadzwoniłdoAstoriiwpaździerniku1996roku,byjejpogratulować.

WtrakcierozmowynamawiałSzymborską,byzgodziłasięwrazznimobjąćwPolscepatronatnad1997rokiemjako”rokiempoezji”.

„WybranodwieosobyurodzonepodznakiemRaka.Nigdyniesłyszałam,byjakikolwiekRakbyłwybitnymorganizatorem”–tłumaczyła.

poznać się; przyjechać; wymienić; dostać; mieszkać; zadzwonić;namawiać; zgodzić się; słyszeć; tłumaczyć

R1FCL7pbHAURY
Ćwiczenie 5
Szymborska i Miłosz Tu uzupełnij, gdy poeta Tu uzupełnij do Polski w 1989 roku odebrać doktorat honorIs causa na Uniwersytecie Jagiellońskim. W czasie wywiadu Tu uzupełnij nazwiska Białoszewskiego, Herberta, Różewicza, Wata, Zagajewskiego i Szymborskiej. Gdy Szymborska Tu uzupełnij Nobla, Miłosz Tu uzupełnij jeszcze w Berkeley w Kalifornii. Stamtąd Tu uzupełnij do Astorii w październiku 1996 roku, by jej pogratulować. W trakcie rozmowy Tu uzupełnij Szymborską, by Tu uzupełnij wraz z nim objąć w Polsce patronat nad 1997 rokiem jako „rokiem poezji”. „Wybrano dwie osoby urodzone pod znakiem Raka. Nigdy nie Tu uzupełnij, by jakikolwiek Rak był wybitnym organizatorem” – Tu uzupełnij
Ćwiczenie 6

Uporządkuj słowa, by tworzyły logiczny ciąg w każdym z punktów.

 1. poeta w 1989 roku honorIs causa do Szymborska przyjechał doktorat i Miłosz na poznali się, Polski Uniwersytecie Jagiellońskim odebrać gdy

 2. Nobla jeszcze Szymborska w Kalifornii dostała, w Berkeley Miłosz mieszkał

 3. Gdy by 1996 roku do jej, stamtąd zadzwonił Astorii w październiku, pogratulować.

 4. zgodziła się patronat by z nim jako objąć Miłosz z Kalifornii, nad 1997 rokiem wraz w Polsce Szymborską „rokiem poezji”. namawiał

 5. Wybrano urodzone Raka dwie pod znakiem. osoby

 6. tłumaczyła jakikolwiek Rak by Nigdy organizatorem” – nie słyszałam, był wybitnym

Ćwiczenie 7

Do wykonania w szkole lub w domu

 1. Uczniowie tworzą samodzielnie 5 pytań do tekstu omawianego na lekcji.

 2. Zapisują przy swoich pytaniach odpowiedzi.

 3. Zapisują co najmniej 3 ciekawostki o Czesławie Miłoszu i Wisławie Szymborskiej, bazując na treści tekstu lub informacjach pozyskanych z innych źródeł.

 4. Na tej samej lub następnej lekcji uczniowie sprawdzają wzajemnie poprawność językową swych pisemnych wypowiedzi.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida