Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
1
Ćwiczenie 1
RLUxlUJhuCD98
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
Źródło: Ipe-institutodepesquisasecologicas, Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 4.0.
1
Ćwiczenie 2
R1SpZZcgIqqmj
Jak potencjał kolonizacyjny wpływa na liczebność populacji? Możliwe odpowiedzi: 1. Dodatnio, ponieważ im większy potencjał kolonizacyjny, tym więcej można zająć nowych siedlisk., 2. Ujemnie, ponieważ im większy potencjał kolonizacyjny, tym więcej osobników opuszcza populację i odchodzi do innych siedlisk.
1
Ćwiczenie 3
R11wbvZ0HL4PS
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
1
Ćwiczenie 4
RFjotReVwCqrS
Metapopulacja funkcjonuje według pewnych zasad. Wskaż, która z podanych zasad jest nieprawdziwa: Możliwe odpowiedzi: 1. Tempo zajmowania przez organizmy nowych płatów środowiskowych maleje wraz ze wzrostem odległości między nimi., 2. Opłacalność migracji zależy od odległości między nowymi płatami środowiskowymi, nie zależy zaś od ich zasobności i obfitości., 3. Małe siedliska zamieszkują niezbyt liczne subpopulacje, a im mniej liczna jest subpopulacja, tym większe jest prawdopodobieństwo ekstynkcji., 4. Tempo wymierania populacji maleje wraz ze wzrostem wielkości płatów środowiskowych.
2
Ćwiczenie 5
RNpjrGGg1Yjsi
Równanie Richarda Levinsa ma postać: dp/dt=mp(1−p)−ep. Wiedząc, że: p oznacza udział skolonizowanych siedlisk, e oznacza współczynnik określający tempo ekstynkcji populacji lokalnych, a m oznacza współczynnik określający tempo rekolonizacji pustych płatów, określ, czy tempo wymierania rośnie, czy maleje wraz ze wzrostem frakcji skolonizowanych siedlisk.

Tempo wymierania: Możliwe odpowiedzi: 1. rośnie., 2. maleje.
R1Y6r9N6aD0LQ2
Ćwiczenie 6
Łączenie par. Oceń prawdziwość poniższych zdań.. Dynamika zmian liczebności danej metapopulacji zależy wyłącznie od ekstynkcji i migracji gatunków.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Tempo zajmowania przez organizmy nowych płatów środowiskowych maleje wraz ze wzrostem odległości między płatami.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Dana metapopulacja zmierza do wyginięcia, gdy tempo wymierania jest mniejsze niż tempo rekolonizacji.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
31
Ćwiczenie 7
RQGE6FSiMNyhk
Podaj założenie równania Richarda Levinsa. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8
RYC0hmYEdNWIa
Wskaż przełomowy moment, po którym (jeśli nic się nie zmieni) metapopulacja będzie skazana na wyginięcie. (Uzupełnij).