Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
1
Pokaż ćwiczenia:
R1VMx4peEc35y1
Ćwiczenie 1
Dokończ zdanie.
Koinonia politike oznacza… Możliwe odpowiedzi: 1. wspólnotę polityczną., 2. zwierzę polityczne., 3. nauki polityczne., 4. politykę.
RMpGooaJwMhmJ1
Ćwiczenie 2
Kto był twórcą następujących typów społeczeństw: 1. Społeczeństwo oparte na solidarności mechanicznej i społeczeństwo oparte na solidarności organicznej. 2. Społeczeństwo arystokratyczne i demokratyczne, 3. Społeczeństwa militarne i industrialne?
2
Ćwiczenie 2
R16HpbigW2fkn
(Uzupełnij).
RDOaUEJpGrHZQ2
Ćwiczenie 3
Połącz wymienione cechy społeczeństw z klasycznymi typami społeczeństw. społeczeństwo ponowoczesne Możliwe odpowiedzi: 1. Wiejski charakter większości społeczeństwa., 2. Powstaje społeczeństwo globalne., 3. Jednostka znajduje się w ogólnoświatowej sieci., 4. Rozwój usług jako głównego źródła dochodu narodowego., 5. Człowiek jest przede wszystkim cząstką zbiorowości: plemiennej, etnicznej, narodowej., 6. Malejąca liczba osób zatrudnionych w rolnictwie, postępująca industrializacja. społeczeństwo tradycyjne Możliwe odpowiedzi: 1. Wiejski charakter większości społeczeństwa., 2. Powstaje społeczeństwo globalne., 3. Jednostka znajduje się w ogólnoświatowej sieci., 4. Rozwój usług jako głównego źródła dochodu narodowego., 5. Człowiek jest przede wszystkim cząstką zbiorowości: plemiennej, etnicznej, narodowej., 6. Malejąca liczba osób zatrudnionych w rolnictwie, postępująca industrializacja. społeczeństwo przemysłowe Możliwe odpowiedzi: 1. Wiejski charakter większości społeczeństwa., 2. Powstaje społeczeństwo globalne., 3. Jednostka znajduje się w ogólnoświatowej sieci., 4. Rozwój usług jako głównego źródła dochodu narodowego., 5. Człowiek jest przede wszystkim cząstką zbiorowości: plemiennej, etnicznej, narodowej., 6. Malejąca liczba osób zatrudnionych w rolnictwie, postępująca industrializacja.
31
Ćwiczenie 4

Zapoznaj się z tekstem i wykonaj ćwiczenie.

1
Jadwiga Daszykowska Transmisja młodości w dorosłość w kontekście zmieniającego się społeczeństwa

„Społeczeństwo tradycyjne” określane jest jako przedprzemysłowe, z dominującą gospodarką naturalną, w której przeważająca część produkcji realizowana jest w samowystarczalnych gospodarstwach domowych. W tym typie społeczeństwa rynek i wymiana towarów są słabo rozwinięte. Tradycyjna społeczność jest zamknięta, mało ruchliwa przestrzennie, a jej podstawowe części składowe stanowią rodzina i sąsiedztwo. (…) W takich uwarunkowaniach człowiek nie jest autonomiczną jednostką, lecz częścią zbiorowości. W społeczeństwie tradycyjnym socjalizację (…) określa się jako „wąską” (jest ona także kolektywna). Oznacza to, że człowiek jej poddany „przejmuje” tożsamość tejże zbiorowości wraz z obowiązującym systemem wartości, wierzeń, tradycji, rolą przypisaną mu przez społeczeństwo. Kultura w społeczeństwie tradycyjnym jest w miarę jednorodna, stąd każde zachowanie, które nie mieści się w jej zakresie, jest ganione. Konformizm i posłuszeństwo rozumiane są tu jako „droga” do „sukcesu socjalizacyjnego młodego człowieka”.

społeczeństwo Źródło: Jadwiga Daszykowska, Transmisja młodości w dorosłość w kontekście zmieniającego się społeczeństwa, „Społeczeństwo i Rodzina” 2017, nr 51, t. 2, s. 83.
R1Jt4UsjZ7SMI
Rozstrzygnięcie: (Wybierz: na solidarności mechanicznej, na solidarności organicznej). Uzasadnienie: (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 5

Zapoznaj się z tekstem i wykonaj polecenie.

1
Mikołaj Lewicki Przyszłość nie może się zacząć

Nowoczesne społeczeństwo charakteryzuje się koncentracją siły roboczej w centrach miejskich, (…) a także pojawieniem się jawnego lub utajonego antagonizmu między pracodawcami i pracownikami. Kontrasty i nierówności społeczne miały wzrastać, co wynikało z zasad systemu ekonomicznego opartego na indywidualnej przedsiębiorczości i wolnej konkurencji.

przyszłość Źródło: Mikołaj Lewicki, Przyszłość nie może się zacząć, Warszawa 2018, s. 40.
R4xLk2NVnZLE8
Wyjaśnij, dlaczego społeczeństwo nowoczesne nie sprzyja rozwojowi spencerowskiego społeczeństwa militarnego. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 6

Zapoznaj się z tekstem i wykonaj polecenie.

1
Alexis de Tocqueville O demokracji w Ameryce

Bez pomocy instytucji gminnych naród może stworzyć sobie wolny rząd, lecz nie będzie w nim ducha wolności. (…) Demokracja pozbawiona instytucji lokalnych nie posiada żadnych gwarancji zabezpieczających ją przed podobnym złem. Jeśli lud nie nauczył się jeszcze korzystać z wolności w niewielkich sprawach, to czyż można spodziewać się, że będzie umiał ją utrzymać w sprawach poważnych? (…) Zarówno więc ci, którzy obawiają się rozpasania, jak i ci, których lękiem napawa władza absolutna, powinni życzyć sobie rozwoju swobód lokalnych.

deToq Źródło: Alexis de Tocqueville, O demokracji w Ameryce, Warszawa 1976, s. 63.
RTnBJJSXZF62u
Wyjaśnij, jaką rolę Alexis de Tocqueville przypisuje instytucjom lokalnym w społeczeństwie demokratycznym. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 7

Zapoznaj się z tekstem i wykonaj polecenie.

1
Antoni Kalka Między państwem a społeczeństwem – miejsce i rola szkoły w systemie PRL

W pierwszych latach po wojnie nie wprowadzano wielu zmian w systemie szkolnictwa. (…) Dokumentem mającym wpływ na rozwój szkolnictwa w kolejnych latach była Deklaracja ideowa PZPR, którą uchwalono w 1948 roku na Kongresie Zjednoczeniowym. Jej istota polegała na oparciu szkolnictwa na ideach marksizmu‑leninizmu. Nowe programy szkolne zaczęły wprowadzać język rosyjski do szkół, usuwano natomiast religię. (…)

rola szkoły Źródło: Antoni Kalka, Między państwem a społeczeństwem – miejsce i rola szkoły w systemie PRL, [w:] Życie społeczne, kultura i polityka w okresie PRL, red. Monika Maciąg, Paulina Szymczyk, Lublin 2018, s. 46–47.
RspdHUntDFO2u
Udowodnij, że szkolnictwo w okresie PRL rozwijało się zgodnie z ideą funkcjonującego wówczas społeczeństwa zamkniętego. (Uzupełnij).
311
Ćwiczenie 8

Zapoznaj się ze źródłem i wykonaj ćwiczenie.

RbE8ImEksbkgB
Wykres skumulowany. Praca społeczna w organizacjach obywatelskich. Lista elementów: 1. zestaw danych:Rok: 1998 (N=1167)Osoby niepracujące społecznie: 77Osoby pracujące społecznie w 1 dziedzinie: 15Osoby pracujące społecznie w 2 dziedzinach: 4Osoby pracujące społecznie w 3 lub więcej dziedzinach: 42. zestaw danych:Rok: 1999 (N=1522)Osoby niepracujące społecznie: 76Osoby pracujące społecznie w 1 dziedzinie: 13Osoby pracujące społecznie w 2 dziedzinach: 5Osoby pracujące społecznie w 3 lub więcej dziedzinach: 63. zestaw danych:Rok: 2002 (N=973)Osoby niepracujące społecznie: 79Osoby pracujące społecznie w 1 dziedzinie: 15Osoby pracujące społecznie w 2 dziedzinach: 4Osoby pracujące społecznie w 3 lub więcej dziedzinach: 24. zestaw danych:Rok: 2004 (N=1057)Osoby niepracujące społecznie: 76Osoby pracujące społecznie w 1 dziedzinie: 14Osoby pracujące społecznie w 2 dziedzinach: 5Osoby pracujące społecznie w 3 lub więcej dziedzinach: 55. zestaw danych:Rok: 2006 (N=1007)Osoby niepracujące społecznie: 77Osoby pracujące społecznie w 1 dziedzinie: 14Osoby pracujące społecznie w 2 dziedzinach: 4Osoby pracujące społecznie w 3 lub więcej dziedzinach: 56. zestaw danych:Rok: 2008 (N=890)Osoby niepracujące społecznie: 80Osoby pracujące społecznie w 1 dziedzinie: 12Osoby pracujące społecznie w 2 dziedzinach: 4Osoby pracujące społecznie w 3 lub więcej dziedzinach: 47. zestaw danych:Rok: 2010 (N=1052)Osoby niepracujące społecznie: 72Osoby pracujące społecznie w 1 dziedzinie: 15Osoby pracujące społecznie w 2 dziedzinach: 5Osoby pracujące społecznie w 3 lub więcej dziedzinach: 88. zestaw danych:Rok: 2012 (N=1058)Osoby niepracujące społecznie: 68Osoby pracujące społecznie w 1 dziedzinie: 17Osoby pracujące społecznie w 2 dziedzinach: 7Osoby pracujące społecznie w 3 lub więcej dziedzinach: 89. zestaw danych:Rok: 2016 (N=1063)Osoby niepracujące społecznie: 63Osoby pracujące społecznie w 1 dziedzinie: 16Osoby pracujące społecznie w 2 dziedzinach: 8Osoby pracujące społecznie w 3 lub więcej dziedzinach: 1310. zestaw danych:Rok: 2018 (N=1057)Osoby niepracujące społecznie: 60Osoby pracujące społecznie w 1 dziedzinie: 18Osoby pracujące społecznie w 2 dziedzinach: 8Osoby pracujące społecznie w 3 lub więcej dziedzinach: 14
Oprac. na post.: CBOS, Aktywność Polaków w organizacjach obywatelskich, cbos.pl, 2018 [online, dostęp: 21.01.2020].
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
R8mclsHByzndm
Rozstrzygnięcie (Wybierz: tak, nie) Uzasadnienie: (Uzupełnij).