Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Pokaż ćwiczenia:
RN4MpLPZP1Eem1
Ćwiczenie 1
Wybierz wszystkie prawdziwe stwierdzenia: Możliwe odpowiedzi: 1. Wszystkie jądra atomowe większe od jądra wodoru powstały w gwiazdach., 2. Większość jąder helu powstała w pierwszych trzech minutach po Wielkim Wybuchu podczas nukleosyntezy pierwotnej., 3. Skutkiem rozszerzania się Wszechświata rośnie jego temperatura., 4. Skutkiem rozszerzania się Wszechświata maleje jego temperatura.
RAiFv3lPR1NVa1
Ćwiczenie 2
Uzupełnij zdanie: Promieniowanie mikrofalowe tła, które pochodzi z czasów, gdy powstały pierwsze atomy/ jądra atomowe jest promieniowaniem elektromagnetycznym/ cieplnym.
REbgB3XhMuSWg1
Ćwiczenie 3
Dostępne opcje do wyboru: 109s, 1043s, 3 minuty, 380000 lat. Polecenie: Kiedy powstały jądra wodoru i helu? Połacz symbol chemiczny pierwiastka z czasem od Wielkiego Wybuchu. 4He - luka do uzupełnienia
1H - luka do uzupełnienia
1
Ćwiczenie 4

Wymień trzy obserwacje przemawiające za teorią Wielkiego Wybuchu.

uzupełnij treść
R1GjLoS9i6QzF1
Ćwiczenie 4
Ćwiczenie alternatywne. Zasad odpowiedź poprawną: Jaka jest zawartość masy helu we wszechświecie? Możliwe odpowiedzi: 1. Sześć procent, 2. Dwanaście procent, 3. Osiemnaście procent, 4. Dwadzieścia cztery procent
1
Ćwiczenie 5
R1G47hfeYbP7n
W miarę rozszerzania się Wszechświata zmniejsza się temperatura i gęstość materii. Od czasu, gdy powstały atomy i promieniowanie oddzieliło się od materii Wszechświat powiększył się 1000 razy (odległość każdych dwóch punktów zwiększyła się 1000 razy). Ile razy gęstość materii w tym czasie była większa niż obecna gęstość materii Wszechświata. Gęstość materii była większa 10Tu uzupełnij razy
1
Ćwiczenie 6

W jednym z internetowych artykułów można przeczytać: „Wszechświat powstał z hukiem 13,7 mld lat temu. A przynajmniej tak zakłada teoria Wielkiego Wybuchu.” Przeanalizuj to stwierdzenie i wyjaśnij, dlaczego jest nieprawdziwe.

uzupełnij treść
RIbXT8Vy1df9y1
Ćwiczenie 6
Ćwiczenie alternatywne. Zaznacz odpowiedź poprawną: Czy wielkiemu wybuchowi mógł towarzyszyć wielki huk? Możliwe odpowiedzi: 1. Tak, ponieważ dźwięk wybuchu towarzyszy każdej eksplozji., 2. Nie, ponieważ dźwięk rozchodzi się tylko w ośrodku materialnym, a przed wielkim wybuchem nie było żadnego takiego ośrodka.
2
Ćwiczenie 7

Mikrofalowe promieniowanie tła dochodzące z każdego kierunku ma jednakową temperaturę 2,7 K. Jednak, gdy wykonać pomiar temperatury promieniowania z bardzo dużą dokładnością, okazuje się, że występują niewielkie fluktuacje temperatury. Ilustracja pokazuje rozkład temperatur promieniowania tła - kolor granatowy to najniższe temperatury, pomarańczowy - najwyższe. O tym obrazie mówi się, że jest to zdjęcie niemowlęcego Wszechświata. Uzasadnij to powiedzenie.

Rx5cHywzoUkch
Źródło: dostępny w internecie: https://apod.nasa.gov/apod/ap050925.html [dostęp 19.05.2022 r.].
uzupełnij treść
R61icq8uOqx981
Ćwiczenie 7
Ćwiczenie alternatywne. Zasad odpowiedź poprawną: Promieniowanie tła niesie ze sobą informację o: Możliwe odpowiedzi: 1. ostatnim oddziaływaniu promieniowania z materią, 2. powstaniu jąder pierwszych lekkich pierwiastków, 3. powstaniu nukleonów
1
Ćwiczenie 8

Skutkiem rozszerzania się Wszechświata zmniejsza się jego temperatura, co oznacza zmniejszanie się średniej energii kinetycznej cząsteczek i zmniejszanie się energii promieniowania. Wyjaśnij, jak to pogodzić z zasadą zachowania energii w układzie zamkniętym, jakim jest Wszechświat.

uzupełnij treść
R7DXU1ZkzFq7A1
Ćwiczenie 8
Ćwiczenie alternatywne. Zaznacz odpowiedź poprawną: Skutkiem rozszerzania się wszechświata jest: Możliwe odpowiedzi: 1. zmniejszenie się jego temperatury, 2. zmniejszenie się średniej energii kinetycznej cząsteczek tworzącej wszechświat, 3. zmniejszenie się energii, promieniowania, 4. wszystkie powyższe