Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
R1PIjKl0fZSF51
Ćwiczenie 1
Wskaż, która rzecz spośród wymienionych nie jest nieruchomością. Możliwe odpowiedzi: 1. grunt, 2. budynek trwale z gruntem związany, stanowiący na mocy przepisów szczególnych odrębny od gruntu przedmiot własności, 3. część budynku trwale z gruntem związanego, stanowiąca na mocy przepisów szczególnych odrębny od gruntu przedmiot własności, 4. unieruchomiony pojazd mechaniczny o wadze co najmniej 3,5 tony
RFGelfPS3GM2i1
Ćwiczenie 2
Wskaż sposoby rozwiązywania umowy o pracę. Możliwe odpowiedzi: 1. na mocy porozumienia stron, 2. z upływem czasu, na który została zawarta, 3. za wypowiedzeniem, 4. na mocy decyzji administracyjnej Prezydenta RP
2
Ćwiczenie 3
R1Xoyh8eUGJgG
Podaj, jakiego rodzaju współwłasnością jest wspólnota majątkowa między małżonkami. (Uzupełnij).
R1WRzmtzaQRZl
Zaznacz odpowiedź najbliższą swojej. Możliwe odpowiedzi: 1. ułamkową, 2. kwotową, 3. łączną, 4. rozłączną
R1QvyrfnIuBk12
Ćwiczenie 4
Wskaż, którego z elementów nie powinien zawierać pozew w sprawie cywilnej. Możliwe odpowiedzi: 1. określenia żądania, a w sprawach o prawa majątkowe także oznaczenia wartości przedmiotu sporu, chyba że przedmiotem sprawy jest oznaczona kwota pieniężna, 2. wskazania faktów, na których powód opiera swoje żądanie, a w miarę potrzeby uzasadniających właściwość sądu, 3. zaświadczenia o niekaralności powoda, 4. informacji, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy nie podjęto takich prób, wyjaśnienia przyczyn ich niepodjęcia
21
Ćwiczenie 5

Zapoznaj się z tekstem i wykonaj ćwiczenie.

1
Kodeks cywilny

Art. 306.

§1. W celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności można rzecz ruchomą obciążyć prawem, na mocy którego wierzyciel będzie mógł dochodzić zaspokojenia z rzeczy bez względu na to, czyją stała się własnością, i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela rzeczy, wyjąwszy tych, którym z mocy ustawy przysługuje pierwszeństwo szczególne.

1 Źródło: Kodeks cywilny, dostępny w internecie: sejm.gov.pl [dostęp 15.09.2020 r.].
RGACeFl2ZjsPq
Wskaż instytucję prawną prawa rzeczowego, na podstawie której można zabezpieczyć wierzytelność na rzeczy ruchomej. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 6

Zapoznaj się z tekstem i wykonaj ćwiczenie.

1

Spadkodawczyni pozostawiła męża i córkę. Syn spadkodawczyni zmarł rok przed śmiercią spadkodawczyni (otwarciem spadku). Syn miał dwójkę dzieci (wnuki spadkodawczyni).

2 Źródło: oprac. własne.
RtElfECSoBtPf
Wskaż, kto i w jakich częściach będzie dziedziczył po spadkodawczyni zgodnie z zasadami dziedziczenie ustawowego. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 7

Zapoznaj się z tekstem i wykonaj ćwiczenie.

1

Podczas zabawy karnawałowej między dwiema jej uczestniczkami doszło do kłótni, w wyniku której jedna z nich pobiła drugą, powodując u niej uszczerbek na zdrowiu w postaci wybicia dwóch przednich zębów. Poszkodowana wystąpiła do sądu o odszkodowanie i zadośćuczynienie za straty moralne związane z tym zdarzeniem.

2 Źródło: oprac. własne.
RCl5iY2XpT8tU
Podaj, co w tym przypadku stanowiło źródło powstania zobowiązania. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8

Zapoznaj się z tekstem i wykonaj ćwiczenie.

1

Jan Kowalski miał córkę Annę i prawnuczkę Joannę.

2 Źródło: oprac. własne.
RXH7S6RhJyxhT
Wskaż, w jakiej linii córka i prawnuczka są spokrewnione z Janem Kowalskim. (Uzupełnij).