Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
1
Ćwiczenie 1

Ułóż wydarzenia w kolejności chronologicznej, zaczynając od tego, które miało miejsce najwcześniej.

R14aGMCUULXwy
Elementy do uszeregowania: 1. utworzenie niezależnego rządu w Austrii, 2. powstanie Niemieckiej Republiki Demokratycznej, 3. powstanie Bizonii, 4. kapitulacja III Rzeszy, 5. początek okupacji Niemiec i Austrii przez aliantów, 6. blokada Berlina, 7. powstanie Trizonii, 8. przystąpienie do denazyfikacji i dekartelizacji Niemiec, 9. przyznanie Austrii pełnej niezależności, 10. przyjęcie konstytucji Republiki Federalnej Niemiec
1
Ćwiczenie 2

Wskaż fotografię, która przedstawia działanie przeprowadzane w ramach denazyfikacji. Wszystkie fotografie zostały wykonane na terenie Niemiec między rokiem 1945 a 1949.

RMJYS6LtwibBK
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
lic. CC BY‑SA 3.0, CC BY‑SA 3.0 de, CC BY‑SA 3.0 od, domena publiczna,
Źródło: Bundesarchiv, Janczikowsky.
Ru4VDrlSFnivV
(Uzupełnij).
1
Ćwiczenie 3

Zaznacz landy niemieckie, które po II wojnie światowej znalazły się w sowieckiej strefie okupacyjnej, a w 1949 r. weszły w skład NRD.

RJc8wwGhryixl
Podział Niemiec na RFN i NRD.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Rvo2vslygn9oH
Możliwe odpowiedzi: 1. Berlin (częściowo), 2. Bawaria, 3. Hamburg, 4. Brandenburgia, 5. Hesja, 6. Meklemburgia-Pomorze Przednie, 7. Szlezwik-Holsztyn, 8. Saksonia, 9. Saksonia-Anhalt, 10. Nadrenia-Palatynat, 11. Dolna Saksonia, 12. Turyngia
2
Ćwiczenie 4

Zapoznaj się z ilustracjami, a następnie w niżej zamieszczonej tabeli zaznacz „P”, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub „F”, jeśli jest fałszywe.

Zapoznaj się z opisami ilustracji, a następnie w niżej zamieszczonej tabeli zaznacz „P”, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub „F”, jeśli jest fałszywe.

R12oec2BfpNJ2
Docelowymi odbiorcami ilustracji 1 byli Austriacy. Możliwe odpowiedzi: P, F. Ilustracja 2 była skierowana do żołnierzy wojsk alianckich stacjonujących w Niemczech. Możliwe odpowiedzi: P, F. Oba plakaty mają charakter propagandowy. Możliwe odpowiedzi: P, F. Źródła powstały na zlecenie Niemców. Możliwe odpowiedzi: P, F. Autorzy ilustracji 1 odwołują się do odpowiedzialności zbiorowej. Możliwe odpowiedzi: P, F. Celem twórcy ilustracji 2 było powstrzymanie żołnierzy wojsk sojuszniczych stacjonujących w Niemczech od spoufalania się z miejscowymi. Możliwe odpowiedzi: P, F
21
Ćwiczenie 5

Zapoznaj się z filmem i wykonaj polecenia.

RdXThkGq6uH0P
Nagranie filmowe lekcji pod tytułem Berlin Air‑Lift.
R1GpQMlP4n6id
Wytłumacz, dlaczego amerykańskie i brytyjskie samoloty dostarczały berlińczykom żywność i inne produkty pierwszej potrzeby drogą lotniczą. (Uzupełnij) Podaj skutek akcji przedsięwziętej przez Amerykanów i Brytyjczyków. (Uzupełnij) Wymień środki, jakimi posłużyli się twórcy filmu, aby podkreślić dokonania mocarstw zachodnich w czasie kryzysu berlińskiego. (Uzupełnij).
211
Ćwiczenie 6

Rozstrzygnij, czy źródło A dotyczy Niemieckiej Republiki Federalnej, czy Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Uzasadnij odpowiedź.

1

I Prawa zasadnicze
Art. 3
1. Wszyscy ludzie są równi wobec prawa.
2. Mężczyźni i kobiety są równouprawnieni.
3. Nikt nie może być pokrzywdzony lub uprzywilejowany z powodu płci, urodzenia, rasy, języka, ojczyzny i pochodzenia, wyznania, poglądów religijnych lub politycznych. 
[…]
Art. 5
1. Każdy ma prawo do swobodnego wypowiadania i rozpowszechniania swoich poglądów w słowie, piśmie i obrazie oraz do informowania się bez przeszkód z powszechnie dostępnych źródeł. Zapewnia się wolność prasy oraz wolność informacji za pośrednictwem radia i filmu. Cenzura nie istnieje. […]
Art. 7
[…]
3. Nauka religii jest w szkołach publicznych, z wyjątkiem szkół bezwyznaniowych, normalnym przedmiotem nauczania. Nauka religii będzie udzielana zgodnie z zasadami związków religijnych. […]
Art. 8
Wszyscy Niemcy mają prawo bez zgłoszenia i zezwolenia gromadzić się spokojnie i bez broni […].
Art. 17
Każdy ma prawo składania indywidualnie lub wspólnie z innymi pisemnych petycji lub zażaleń do właściwych organów lub przedstawicielstwa narodowego. […]

II Związek i kraje
Art. 21
1. Partie współdziałają w politycznym kształtowaniu się woli narodu. Wolno zakładać partie. Ich struktura wewnętrzna musi odpowiadać zasadom demokratycznym. Partie muszą składać publicznie sprawozdania z pochodzenia swoich środków finansowych.

A Źródło: Ustawa zasadnicza [...], Wiek XX w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii, studentów i uczniów, oprac. M. Sobańska-Bondaruk, S.B. Lenard, Warszawa 1998, s. 320−322.
RL1G1jYOdF4q0
(Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 7

Zapoznaj się z poniższymi ilustracjami i wykonaj polecenie.

RKZb66VAL7wZL
Wyjaśnij, jaki cel przyświecał zleceniodawcy budowy pomnika Bohaterów Armii Czerwonej w Wiedniu. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8

W 1946 r. Stalin miał powiedzieć Całe Niemcy muszą być nasze − czyli sowieckie, komunistyczne*. Podaj najważniejszy twoim zdaniem powód, dla którego przywódca ZSRS nie osiągnął swojego celu. Uzasadnij swój wybór.

Indeks dolny * cytat za: John Lewis Gaddis, Zimna wojna. Historia podzielonego świata, tłum. B. Pietrzyk, Kraków 2007, s. 36. Indeks dolny koniec

R10kNFUjuD2eG
(Uzupełnij).