Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
1
Ćwiczenie 1

Zapoznaj się z tekstem i wykonaj ćwiczenia.

1

W centrum zainteresowania (…) są studia nad mechanizmami przetrwania systemów społecznych, mniejszą wagę przykłada do poznania genezy badanych zjawisk, a także zmian, którym system ulega. (…) uznaje społeczeństwo za samoregulujący się system, którego istnienie zależy od wypełniania przez jego części składowe pewnych podstawowych funkcji; do jego głównych pojęć należą — oprócz funkcji i systemu — pojęcia ładu i równowagi społecznej.

cytat1 Źródło: encyklopedia.pwn.pl [dostęp 15.06.2020 r.].
RdZchTNcLnmYX
Wskaż, jakiej teorii dotyczy źródło. (Uzupełnij).
RCLLpt3kZryi0
Wybierz odpowiedź najbliższą twojej i przekonaj się, czy jest poprawna. Możliwe odpowiedzi: 1. teoria wymiany (współpracy), 2. teoria funkcjonalna, 3. teoria działania społecznego, 4. teoria racjonalistyczno‑indywidualistyczna
RERFtcZ3Xla5P
Wskaż przedstawiciela tej teorii. (Uzupełnij).
R1FG2NzAcPqNA
Wybierz odpowiedź najbliższą twojej i przekonaj się, czy jest poprawna. Możliwe odpowiedzi: 1. Herbert Spencer, 2. Ludwik Gumplowicz, 3. Robert Merton, 4. Max Weber
1
Ćwiczenie 2

Zapoznaj się z tekstem i wykonaj ćwiczenia.

1
George Homans Social Behavior: its Elementary Forms

[To że] zachowanie jest społeczne oznacza, że kiedy osoba działa w pewien sposób, jest ona nagradzana lub karana przez zachowanie innej osoby.

cytat2 Źródło: George Homans, Social Behavior: its Elementary Forms, Nowy Jork 1961, s. 3.
Rkl1yOU7VYyqV
Wskaż, jakiej teorii dotyczy źródło. (Uzupełnij).
RocGFXR1FGFWS
Wybierz odpowiedź najbliższą twojej i przekonaj się, czy jest poprawna. Możliwe odpowiedzi: 1. teoria wymiany (współpracy), 2. teoria funkcjonalna, 3. teoria działania społecznego, 4. teoria racjonalistyczno‑indywidualistyczna
RQl4NWsUnS4Ym
Wskaż prekursora tej teorii. (Uzupełnij).
R885bwa91FFsb
Wybierz odpowiedź najbliższą twojej i przekonaj się, czy jest poprawna. Możliwe odpowiedzi: 1. Herbert Spencer, 2. Ludwik Gumplowicz, 3. Robert Merton, 4. Max Weber
2
Ćwiczenie 3

Zapoznaj się z tekstem i wykonaj ćwiczenie.

1
Joanna Wieczorek Teorie życia społecznego

Możemy wyróżnić trzy fazy ewolucji społeczeństwa: społeczeństwo pierwotne, przejściowe i nowoczesne. Podstawą stworzonego podziału były różnice stopnia zdolności do adaptacji i zmieniające się formy kontroli społecznej, a także tworzenie nowych systemów wartości, przystosowanych do coraz bardziej złożonych stosunków.

cytat3 Źródło: Joanna Wieczorek, Teorie życia społecznego, dostępny w internecie: joannawieczorek.pl [dostęp 15.06.2020 r.].
RQYxURuSxNE9Q
Wskaż, o której z teorii mówi tekst. (Uzupełnij).
R30KhZFCxO3aW
Wybierz odpowiedź najbliższą twojej i przekonaj się, czy jest poprawna. Możliwe odpowiedzi: 1. teoria wymiany (współpracy), 2. teoria funkcjonalna, 3. teoria działania społecznego, 4. teoria racjonalistyczno‑indywidualistyczna
R9RKPNrimnLW321
Ćwiczenie 4
Wskaż dwa zdania, które opisują społeczeństwo kategoriami teorii konfliktu. Możliwe odpowiedzi: 1. Społeczeństwo (a więc również każda grupa w społeczeństwie) w toku stałej zmiany tworzy system, którego elementy pozostają ze sobą w sprzeczności., 2. Cechą charakterystyczną tego systemu jest występowanie zróżnicowanych ról i pozycji społecznych związanych z różnorodnymi prawami i obowiązkami oraz istnienie wspólnych norm i wartości., 3. W społeczeństwie występuje zjawisko zależności wynikające z pełnienia różnych funkcji i zajmowania różnych pozycji, ale naturalną konsekwencją tego są różne interesy i konflikty, które poprzez dezintegrację prowadzą do zmiany społecznej., 4. Organizacja społeczeństwa opiera się na rozróżnieniu pozycji wyższych i niższych, na przymusie władzy stosowanym przez jednych jego członków w stosunku do innych.
31
Ćwiczenie 5

Zapoznaj się z tekstem źródłowym i wykonaj zadanie.

1
Postęp i regres. Ekonomiczno‑społeczne uwarunkowania ewolucji cywilizacji

Najczęściej rozwój społeczny definiuje się jako ukierunkowany celowościowo proces społeczny, w ramach którego następuje istotny wzrost pożądanych dla danego społeczeństwa lub społeczności zmiennych. Ów teleologiczny charakter wspomnianego procesu może jednak być modyfikowany przez pojawiające się nieprzewidywane zmienne. Stąd rozwój społeczny jest zawsze rezultatem planowych i uporządkowanych działań z jednej strony oraz działań nieplanowanych i trudnych do przewidzenia z drugiej. Kategoria rozwoju często jest dookreślana w różny sposób, co prowadzi do jej przedmiotowego zawężenia.

cytat4 Źródło: Postęp i regres. Ekonomiczno‑społeczne uwarunkowania ewolucji cywilizacji, red. Marta Dobrzycka, Joachim Osiński, Warszawa 2017.
RoU119msgfjfj
Zdecyduj, czy teza jest prawdziwa: rozwój społeczny to proces zmiany rzeczywistości historycznej i społecznej przebiegający w sposób nieprzypadkowy i zamierzony. Uzasadnij swoje zdanie. (Uzupełnij).
2
Ćwiczenie 6

Zapoznaj się z tekstem źródłowym i wykonaj polecenie.

1
Burżuazya a Proletaryat

Historya wszystkich dotychczasowych społeczeństw jest historyą walk klasowych. Wolny i niewolnik, patrycyusz i plebejusz, pan i poddany, cechowy majster i czeladnik, ciemięzca i uciśniony — pozostawali w wiecznym antagonizmie, prowadząc skrycie lub jawnie ustawiczną przeciw sobie walkę dopóty, aż się ona kończyła rewolucyjnem przetworzeniem całego społeczeństwa lub też wspólną zgubą walczących klas.

cytat5 Źródło: Burżuazya a Proletaryat, tłum. Witold Piekarski, Warszawa 1907.
Ryt4iotBjFBcG
Wskaż, który przedstawiciel konfliktowej teorii rozwoju społecznego jest autorem tekstu. (Uzupełnij).
Ri2mUR2Ck3vHx
Wybierz odpowiedź najbliższą twojej i przekonaj się, czy jest poprawna. Możliwe odpowiedzi: 1. Karol Marks, 2. Georg Simmel, 3. Ralf Dahrendorf, 4. Ludwik Gumplowicz
3
Ćwiczenie 7

Zapoznaj się z tekstem źródłowym i wykonaj zadanie.

1
Vilfredo Pareto Traktat o socjologii ogólnej

Najbardziej podstawowy podział, jakiego można dokonać, to podział społeczeństwa na dwie warstwy, to znaczy na warstwę wyższą, która zazwyczaj obejmuje rządzących, i na warstwę niższą, która obejmuje rządzonych. Ten fakt jest tak oczywisty, że zazwyczaj narzucał się nawet mało doświadczonemu obserwatorowi, podobnie jak zjawisko krążenia jednostek między dwiema warstwami. Nawet Platon przeczuwał to zjawisko i chciał je sztucznie uregulować. Wspomnieliśmy już o różnicy w rozkładzie rezyduów w poszczególnych grupach społecznych, głownie w klasie rządzącej i rządzonej.

cytat6 Źródło: Vilfredo Pareto, Traktat o socjologii ogólnej, 1916.
R171aJat0f6pv
Podaj nazwę teorii rozwoju społecznego, której dotyczy tekst. (Uzupełnij).
R1IOFFPOgHkOz
Wybierz odpowiedź najbliższą twojej i przekonaj się, czy jest poprawna. Możliwe odpowiedzi: 1. teoria funkcjonalna, 2. teoria konfliktu, 3. teoria zachowań pozalogicznych, 4. teoria wymiany
31
Ćwiczenie 8

Zapoznaj się z tekstem źródłowym i wykonaj zadanie.

1

Ewolucjonizm

– kierunek w filozofii i naukach społecznych inspirowany przez biologiczną teorię ewolucji Ch. R. Darwina i system filozoficzny H. Spencera, ukształtowany w 2. połowie XIX w., przyjmujący jako główne założenie koncepcję zmienności i postępowego rozwoju całej rzeczywistości (zwłaszcza społeczny); rozwój ten ma charakter ewolucyjny, tj. ciągły, stopniowy i jednokierunkowy (nieodwracalność zmian ilościowych), dotyczy zarówno całej ludzkości, jak też poszczególnych społeczeństw, instytucji społecznej i dziedzin kultury.

cytat1 Źródło: encyklopedia.pwn.pl [dostęp 15.06.2020 r.].
R1cb92txFRrhe
Wyjaśnij, dlaczego ewolucjonizm H. Spencera określany jest jako linearna teoria rozwoju społecznego. (Uzupełnij).
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida