Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
R3zfonw2njj491
Ćwiczenie 1
Spośród podanych sytuacji wybierz te, w których aktywowany jest układ profenoloksydazy. Możliwe odpowiedzi: 1. Wykrycie antygenu patogenu., 2. Zniszczenie błon komórkowych., 3. Podwyższenie temperatury otoczenia., 4. Uszkodzenie tkanek.
R1W0ydYDTuZQg1
Ćwiczenie 2
Do produktów kaskady reakcji dopasuj odpowiednie funkcje. Opsonina Możliwe odpowiedzi: 1. Jej wartwa pokrywa zlepione patogeny, prowadząc do ich śmierci., 2. Białko, które niszczy inne białka przez ich cięcie., 3. Opłaszcza antygeny wirusów i bakterii, przez co umożliwiają komórkom odpornościowym ich fagocytozę. Melanina Możliwe odpowiedzi: 1. Jej wartwa pokrywa zlepione patogeny, prowadząc do ich śmierci., 2. Białko, które niszczy inne białka przez ich cięcie., 3. Opłaszcza antygeny wirusów i bakterii, przez co umożliwiają komórkom odpornościowym ich fagocytozę. Proteinaza Możliwe odpowiedzi: 1. Jej wartwa pokrywa zlepione patogeny, prowadząc do ich śmierci., 2. Białko, które niszczy inne białka przez ich cięcie., 3. Opłaszcza antygeny wirusów i bakterii, przez co umożliwiają komórkom odpornościowym ich fagocytozę.
Ćwiczenie 3
R16A0Kj1wJ2E61
Komórki odporności wrodzonej zaznacz na kolor zielony, natomiast komórki odporności nabytej na kolor niebieski. Hemocyty Limfocyty Celomocyty Makrofagi Plazmocyty Eozynofile
RcSE1LpBnf0kM
U zwierząt występuje odporność komórkowa wrodzona i nabyta, zachodząca przy udziale różnych komórek. Pogrupuj komórki odporności wrodzonej i nabytej. Komórki odporności wrodzonej Możliwe odpowiedzi: 1. Eozynofile, 2. Celomocyty, 3. Plazmocyty, 4. Hemocyty, 5. Limfocyty Komórki odporności nabytej Możliwe odpowiedzi: 1. Eozynofile, 2. Celomocyty, 3. Plazmocyty, 4. Hemocyty, 5. Limfocyty
R1MZTiEHelXoT2
Ćwiczenie 4
Limfocyty T Możliwe odpowiedzi: 1. Przekształcanie w plazmocyty, które wytwarzają przeciwciała., 2. Regulacja odpowiedzi immunologicznej., 3. Pobudzanie makrofagów do namnażania., 4. Prezentacja antygenów., 5. Niszczenie wirusów i komórek nowotworoych., 6. Modulacja przebiegu odpowiedzi immunologicznej za pomocą cytokin., 7. Produkcja przeciwciał. Limfocyty B  Możliwe odpowiedzi: 1. Przekształcanie w plazmocyty, które wytwarzają przeciwciała., 2. Regulacja odpowiedzi immunologicznej., 3. Pobudzanie makrofagów do namnażania., 4. Prezentacja antygenów., 5. Niszczenie wirusów i komórek nowotworoych., 6. Modulacja przebiegu odpowiedzi immunologicznej za pomocą cytokin., 7. Produkcja przeciwciał.
R1OazHuZQnkl22
Ćwiczenie 5
Wskaż zdanie fałszywe. Możliwe odpowiedzi: 1. Do komórek immunokompetentnych należą hemocyty i celomocyty., 2. Kaskadę reakcji, która jest składową odporności bezkręgowców, inicjują komórki immunokompetentne., 3. Obecność melaniny w oskórku kręgowców powoduje jego utwardzenie., 4. Makrofagi mogą wbudować w swoją błonę komórkową antygeny fagocytowanych patogenów i prezentować je limfocytom T.
R1BOeqKJ7g8vc2
Ćwiczenie 6
Łączenie par. Poniżej wypisano funkcje białek biorących udział w reakcjach odpornościowych bezkręgowców. Przyporządkuj białka do funkcji jaką spełniają. Niszczenie innych białek poprzez ich cięcie.. Możliwe odpowiedzi: Opsoniny, Proteinazy, Melanina. Tworzenie otoczki wokół patogenów, co prowadzi do ich śmierci. Utwardzanie oskórka bezkręgowców.. Możliwe odpowiedzi: Opsoniny, Proteinazy, Melanina. Opłaszczanie patogenów umożliwiając ich fagocytozę.. Możliwe odpowiedzi: Opsoniny, Proteinazy, Melanina
31
Ćwiczenie 7
Rwa9sQDVVjaIt
Jednym z ważnych mechanizmów uczestniczących w eliminacji patogenów u bezkręgowców jest układ profenoloksydazy (pro- -PO). Układ ten jest elementem odpowiedzi humoralnej, która przejawia się występowaniem specyficznych substancji w płynach ciała. Końcowym produktem aktywacji kaskady profenoloksydazy jest melanina, stąd proces ten inaczej nazywany jest melanizacją. (…) Melanina występuje między innymi w melanocytach, komórkach siatkówki i makrofagach kręgowców, a jej główną funkcją jest nie tylko ochrona przed szkodliwym promieniowaniem UV, ale także obrona komórek przed reaktywnymi formami tlenu (ang. reactive oxygen species, ROS), np. nadtlenkiem wodoru (H2O2), rodnikiem hydroksylowym (- OH) czy anionorodnikiem ponadtlenkowym (·O2-) (Zhao i współaut. 2011). Polimorfizm pro-PO występuje u niektórych bezkręgowców i najprawdopodobniej związany jest z faktem, że różne formy tego związku mogą pełnić odrębne funkcje, np. jedna odkładana jest w oskórku, co prowadzi do jego utwardzania (u owadów jest to proces sklerotyzacji), a inna w komórkach krwi (hemocytach) uczestniczy w zwalczaniu patogenów (Soderhall i Cerenius 1998, Pang i współaut. 2004). Źródło: Układ profenoloksydazy (pro-PO) u zwierząt bezkręgowych. Mechanizm wrodzonej odpowiedzi immunologicznej, Justyna Banaś, Joanna Homa. Określ, co sprawia, że profenoloksydaza i inne produkty kaskady profenoloksydazy mogą pełnić wiele różnych funkcji. Wymień 4 funkcje pro-PO i jej produktów. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8
RGEQJpEcIMjUL
Neutrofile stanowią pierwszą linię obrony organizmu przed patogenami. (...) neutrofile jako pierwsze migrują do miejsca zakażenia, w którym rozpoczynają aktywną eliminację patogenów, korzystając z szerokiego zakresu „narzędzi”, do których można zaliczyć fagocytozę, degranulację i wyrzut zewnątrzkomórkowych sieci neutrofilowych (ang. neutrophil extracellular traps, NET) (…) Rolą NET jest łapanie, unieruchomienie, ułatwienie fagocytozy, a w niektórych sytuacjach także zabijanie uwięzionych mikroorganizmów. (…) NET niewątpliwie odgrywają ważną rolę w walce z infekcją, co udowodniono eksperymentalnie zarówno w badaniach na myszach, jak również badając neutrofile człowieka. (...) pacjenci, których neutrofile nie wytwarzają NET cierpią na zagrażające życiu, nawracające infekcje, np. grzybicze. (...) z czasem zaczęto zauważać skutki uboczne ich tworzenia, wynikające m.in. z udziału sieci w wielu chorobach autoimunizacyjnych, w tym w reumatoidalnym zapaleniu stawów (RZS), toczniu rumieniowatym układowym, układowym zapaleniu małych naczyń, a także w patologiach związanych z krzepnięciem krwi oraz w przebiegu sepsy. Co więcej, jak wskazują najnowsze doniesienia, NET biorą także udział w patogenezie łuszczycy. Źródło: Wyrzut zewnątrzkomórkowych sieci neutrofilowych (NET) przez neutrofile i co dalej? Konsekwencje tworzenia i nieprawidłowego usuwania NET, Michał Santocki, Elżbieta Kołaczkowska. Na podstawie tekstu wymień 2 zalety oraz 2 wady tworzenia sieci neutrofilowych przez neutrofile. (Uzupełnij).