Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
R8zQFFjDc31gd1
Ćwiczenie 1
Zaznacz przykłady socjalizacji odwróconej. Możliwe odpowiedzi: 1. Wychowawczyni strofuje dziecko w przedszkolu., 2. Rodzice tłumaczą dziecku, dlaczego nie wolno zmieniać poglądów pod byle pretekstem., 3. Świeżo upieczony absolwent psychologii uczy pracowników odchodzących na emeryturę, jak radzić sobie z negatywnymi emocjami., 4. Dyrektor firmy przekazuje stażystom zasady ubierania się w tzw. casual days., 5. Wnuczek prezentuje dziadkom sposób obsługi bankomatu.
11
Ćwiczenie 2

Zapoznaj się z danymi na wykresie i wykonaj ćwiczenie.

R1JGBVQAAYgHB
Wykres kolumnowy. Stosunek do kary śmierci za najcięższe przestępstwa a wiara religijna. Lista elementów: 1. zestaw danych:wiara religijna: osoby wierzące i intensywnie praktykujące w %zwolennicy kary śmierci: 48przeciwnicy kary śmierci: 39trudno powiedzieć: 132. zestaw danych:wiara religijna: osoby niewierzące i niepraktykujące w %zwolennicy kary śmierci: 83przeciwnicy kary śmierci: 10trudno powiedzieć: 7
Źródło: oprac. na podst. CBOS, Poczucie zagrożenia przestępczością i stosunek do kary śmierci, Komunikat z badań, 2004, cbos.pl [online, dostęp: 24.06.2020].
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
RamYcX7CUljrl
Scharakteryzuj, wykorzystując dane z wykresu, najbardziej prawdopodobną postawę osób niezwiązanych z religią w stosunku do resocjalizacji prowadzonej w zakładach karnych wobec osób dopuszczających się najcięższych przestępstw. (Uzupełnij).
RO1TTE3fAupeS2
Ćwiczenie 3
Przyporządkuj wymienione mechanizmy i sposoby postępowania do odpowiednich kategorii. socjalizacja Możliwe odpowiedzi: 1. eksperyment myślowy, 2. kara, 3. wykład, 4. internalizacja, 5. ostracyzm, 6. perswazja kontrola społeczna Możliwe odpowiedzi: 1. eksperyment myślowy, 2. kara, 3. wykład, 4. internalizacja, 5. ostracyzm, 6. perswazja
RSzxpAp8PkYQY2
Ćwiczenie 4
Zdecyduj, które stwierdzenia są prawdziwe, a które fałszywe. Restrykcje są przejawem szacunku, jaki żywimy wobec innych osób. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Najbardziej aktywną rolę w socjalizacji wtórnej jednostki pełnią jego rodzice. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. „Ojciec założyciel” to jedna z ról pełnionych w systemie kontroli społecznej. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Jednostka przyswaja sobie normy i wartości nie tylko w trakcie socjalizacji, ale również w trakcie kontrsocjalizacji. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Egzamin poprawkowy to przykład resocjalizacji. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Tożsamość społeczna charakteryzuje jednostkę, a nie ich zbiór. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz.
21
Ćwiczenie 5

Zapoznaj się z grafiką i wykonaj zadanie.

Zapoznaj się z opisem grafiki i wykonaj zadanie.

R1HT3WW7rliZh
Źródło: StockSnap, domena publiczna.
RrfyRdpxk3qMz
Nazwij rodzaj socjalizacji, który symbolizuje zdjęcie. Odpowiedź uzasadnij. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 6

Zapoznaj się z tekstem i wykonaj zadanie.

1
Monika Szczepanik 7 wartości, których możemy uczyć się od dzieci

[Naśladować powinniśmy] Tego, któremu nie towarzyszy myśl z tyłu głowy: „nie uda się”, „szkoda czasu, i tak nikt tego nie doceni”, „jak by to zrobić jeszcze lepiej”. [Próbować] Eksperymentowania dla eksperymentowania. Dla zaspokojenia potrzeby ciekawości. Dzieci biorą mąkę, wodę, farbę i powstaje masa, którą pociecha jest wysmarowana od dołu do góry, a buzia uśmiechnięta od ucha do ucha. Dorosły bierze kartkę i ołówek, by policzyć, przeliczyć, podzielić, pomnożyć i na koniec przekląć pod nosem, bo mąka się właśnie skończyła. Nieraz zazdrościłam dzieciom zaufania do swojej siły sprawczej. I tego przekonania, że „mogę to zrobić”, „umiem, potrafię”, że „jestem wystarczająco duży”.

1 Źródło: Monika Szczepanik, 7 wartości, których możemy uczyć się od dzieci, dostępny w internecie: dziecisawazne.pl [dostęp 27.09.2019 r.].
R187dpFozB1A6
Podaj, do jakiego rodzaju socjalizacji nawiązano w tytule artykułu. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 7

Zapoznaj się z pierwszą stroną dokumentu i wykonaj zadanie.

RfuYSX6UJob0p

Page 1 ©Kancelaria Sejmu s. 1/216 Dz. U. 2013 poz. 21 Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2019 r. t.j. USTAWA 701, 730, poz. 1403, 1579. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach). 2) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zakres ustawy Art. 1. Ustawa określa środki służące ochronie środowiska, życia i zdrowia ludzi zapobiegające i zmniejszające negatywny wpływ na środowisko oraz zdrowie ludzi 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw: 1) dyrektywy Rady 78/176/EWG z dnia 20 lutego 1978 r. w sprawie odpadów pochodzących z przemysłu ditlenku tytanu (Dz. Urz. WE L 54 z 25.02.1978, str. 19, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 1, str. 71); 2) dyrektywy Rady 86/278/EWG z w szczególności gleby, w przypadku wykorzystywania osadów ściekowych w rolnictwie (Dz. Urz. WE L 181 z 04.07.1986, str. 6, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 1, str. 265); 3) dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (Dz. Urz. WE L 135 z 30.05.1991, str. 40, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 2, str. 26); 4) dyrektywy 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (Dz. Urz. WE L 365 z 31.12.1994, str. 10, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 13, str. 349); 5) dyrektywy Rady 96/59/WE polichlorowanych bifenyli i polichlorowanych trifenyli (PCB/PCT) (Dz. Urz. WE L 243 z 24.09.1996, str. 31; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 3, str. 75); 6) dyrektywy Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów (Dz. Urz. WE L 182 z 16.07.1999, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 4, str. 228); 7) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/53/WE z dnia 18 września 2000 r. w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. Urz. WE L 269 z 21.10.2000, str. 34, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 5, str. 224); 8) dyrektywy 2000/76/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 grudnia 2000 r. w sprawie spalania odpadów (Dz. Urz. WE L 332 z 28.12.2000, str. 91, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 5, str. 353); 9) (uchylony) 10) dyrektywy 2006/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie gospodarowania odpadami pochodzącymi z przemysłu wydobywczego oraz zmieniającej dyrektywę 2004/35/WE (Dz. Urz. UE L 102 z 11.04.2006, str. 15, z późn. zm.); 11) dyrektywy 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów oraz uchylającej dyrektywę 91/157/EWG (Dz. Urz. UE L 266 z 26.09.2006, str. 1, z późn. zm.); 12 czerwca 1986 r. w sprawie ochrony środowiska, z dnia 16 września 1996 r. w sprawie unieszkodliwiania 10.09.2019.

Plik PDF o rozmiarze 469.11 KB w języku polskim
R1Yjaflstf0nd
Rozstrzygnij, czy dokument świadczy o zmianie jakiegoś elementu ładu aksjonormatywnego w społeczeństwie polskim. Odpowiedź uzasadnij. Rozstrzygnięcie: (Wybierz: tak, nie) Uzasadnienie: (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8
R1T3eTT1gyW6n
Odwołując się do jednego z typów socjalizacji uzasadnij twierdzenie, że przysłowie: „Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci” nie zawsze musi być prawdziwe. (Uzupełnij).