Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R1JGI9KSw2fm21

Stopniowanie przysłówków

Ważne daty

384‑322 r. p.n.e. – Lata życia Demostenesa, największego mówcy ateńskiego, wyrażającego antymacedońskie poglądy

ok. 359‑336 r. p.n.e. – Panowanie Filipa II Macedońskiego, którego podboje doprowadziły do prymatu Macedonii w Helladzie

ok. 280 r. p.n.e. – zmarł Demochares, siostrzeniec Demostenesa, kontynuujący politykę stryja

1

Scenariusz lekcji dla nauczyciela

R16AjTXmlUxYJ1
Scenariusz zajęć do pobrania.
Źródło: online-skills, licencja: CC0.

I. W zakresie kompetencji językowych. Uczeń:
1. zna i rozpoznaje następujące formy morfologiczne z zakresu gramatyki języka łacińskiego:

g) zasady tworzenia i stopniowania przysłówków pochodzących od przymiotników deklinacji I – III.

Nauczysz się

konstruować formy gramatyczne przysłówków;

wskazywać w tekście łacińskim formy stopnia wyższego i najwyższego przysłówków i je tłumaczyć;

rozpoznawać motyw Filipa II Macedońskiego i Demostenesa w sztuce.

Zapoznanie z tekstem łacińskim

Zapoznaj się z tekstem łacińskim p.t. Respōnsum inhūmānummc36711e63c54d527_0000000000005Respōnsum inhūmānum przedstawiającym anegdotę o Filipie II MacedońskimDemocharesie, siostrzeńcu Demostenesa.

R18QFZycr2MH61
Ilustracja interaktywna przedstawia rysunek Williama Blakea pod tytułem Demosthenes. Ukazuje ona twarz dojrzałego mężczyznę, z krótkimi włosami i brodą. Wokół jego głowy znajduje się wieniec laurowy. Dodatkowo pojawiają się ilustracje pod tytułem: 1. „Niketerion przedstawiający Filipa Macedońskiego. 2. „Filip II Macedoński”, popiersie z okresu hellenistycznego. 3. Demosthenes, rzymska kopia oryginały wykonanego przez Polyeuktosa. 4 „Jeźdźcy”, płaskorzeźba umiejscowiona na zachodnie ścianie Partenonu. 5. Złoty larnaks Filipa II.
William Blake, Demosthenes, 1790 – 1810 r., Manchester Art Gallery, wikimedia.org, domena publiczna

Ad Philippum, Macedonum rēgem, Athēniēnsium lēgātī vēnerant; quōs inter Dēmocharēs erat. Philippus audītā benignissimē lēgātiōne „dīcite - inquit - quid facere possim, quod sit Athēniēnsibus grātum?”Tum Dēmocharēs: „Tē - inquit - suspende!” Indignātī sunt omnēs, quī aderant, Philippus tamen eōs tacēre iussit et Dēmocharem salvum dīmittī iussit. „At vōs - inquit - cēterī lēgātī, nūntiātē Athēniēnsibus superbius agere, quī ista dīcunt, quam iī quī impūne dicta audiunt”.

Demochares - mówca ateński, siostrzeniec Demostenesa i jego uczeń, prowadził dalej po jego śmierci politykę antymacedońską, wskutek czego został skazany na wygnanie w latach 302 - 298 p.n.e. Po powrocie do Aten zdobył sobie zaufanie Demetriosa Poliorketesa, który, powierzał mu ważne zadania i poselstwa. Umarł ok. r. 280.

Demostenes - syn Demostenesa z Aten, właściciela warsztatu broni, najsławniejszy mówca grecki (384 - 322 r. p.n.e.). Po stracie ojca, pragnąc odzyskać odebrany mu przez opiekunów majątek, poświęcił się wymowie, przy czym musiał przezwyciężyć wielkie trudności ze względu na słabe zdrowie i wady wymawiania. Najpierw występował w sprawach sądowych, później poświęcił się wymowie politycznej. Jako polityk walczył o niepodległość Aten. Przejrzawszy zaborcze zamiary Filipa II Macedońskiego, przestrzegał rodaków przed jego obłudną polityką, namawiał ich do wysłania pomocy Olintowi i do walki orężnej.

Filip II Macedoński (ur. w r. 382, panował od r. 359 do 336 p.n.e.), syn Amyntasa III, ojciec Aleksandra Wielkiego. Zasiadł na tronie macedońskim po śmierci brata. Zawarł sojusz z królem Epiru, którego córkę, Olimpias, pojął za żonę. Stłumił niesnaski wewnętrzne, uzdrowił finanse państwa i rozpoczął ekspansję na zewnątrz, pokonując kolejno Traków, Illiryjczyków, wreszcie Greków, których przez pewien czas usiłował pozyskać sobie propagandą i złotem, wreszcie zwyciężył ich w bitwie pod Cheroneją w r. 338 p.n.e., rozpoczynając okres panowania macedońskiego w Helladzie. Przygotował wyprawę przeciw Persom, gdy padł zamordowany przez Pauzaniasza. Dzieło jego kontynuował Aleksander Wielki.

Złoty larnakslarnakslarnaks– grobowiec Filipa II Macedońskiego w Werginie

R1XL5gPizeamu1
Przezentacja 3D przedstawia Złoty larnaks– grobowiec Filipa II Macedońskiego w Werginie. Ukazuje ona złotą, zdobioną skrzynie, w której złożone są szczątki. Dodatkowo pojawia sią informacje: 1. Pogrzeb Filipa II Macedońskiego w 336 roku p.n.e. odbył się, zgodnie z tradycją w Aigai. Z przepychem tej uroczystości nie mogły się równać dotychczasowe ceremonie pogrzebowe na terenie Grecji. Król spoczął w monumentalnej komorze grobowej na łożu śmierci wykonanym ze złota i kości słoniowej z drogocennym złotym wieńcem na głowie. W niesplądrowanym grobowcu Filipa znaleziono wiele drogocennych przedmiotów. Oprócz złotego larnaksu zawierającego szczątki króla i jego złotego wieńca z żołędzi i liści dębowych w komorze grobowej położono także zbroję władcy macedońskiego.
Źródło: online skills, licencja: CC0.
mc36711e63c54d527_0000000000005

Zadania

R12XnWJ3ZYODm
Ćwiczenie 1
Przetłumacz następujące wyrażenia: Athēniēnsium lēgātī vēnerant. indignātus est. audītā benignissimē lēgātiōne. eōs tacēre iussit.
RUHBQe8xg9o13
Ćwiczenie 2
Wybierz zdanie właściwie podsumowujące tekst o spotkaniu Filipa II Macedońskiego z Democharesem: Możliwe odpowiedzi: 1. Philippus Macedonēs superbius agere quam Athēniēnsēs inquit. 2. Philippus Athēniēnsēs superbius agere quam Macedonēs inquit. 3. Philippus Athēniēnsēs tam superbōs quam Macedonēs esse inquit.

W tekście p.t. Respōnsum inhūmānum pojawiły się przykłady użycia przysłówków w stopniu wyższym i najwyższym, jako że przysłówki odprzymiotnikowe stopniują się. Jako comparatiwu przysłówka używa się comparatiwu przymiotnika dla rodzaju nijakiego, superlatiwus przysłówka tworzy się przez dodanie przyrostka –e do superlatiwu przymiotnika.

positīvus

altē - wysoko

pulchrē - pięknie

breviter - krótko

vehementer - gwałtownie

bene - dobrze

male - źle

comparātīvus

altius - wyżej

pulchrius - piękniej

brevius - krócej

vehementius - gwałtowniej

melius - lepiej

peius - gorzej

superlātīvus

altissimē – najwyżej, bardzo wysoko

pulcherrimē – najpiękniej, bardzo pięknie

brevissimē – najkrócej, bardzo krótko

vehentissimē – najgwałtowniej, bardzo gwałtownie

optimē – najlepiej, bardzo dobrze

pessimē – najgorzej, bardzo źle

Należy zapamiętać

diū - długo

saepe - często

parum - mało

magnopere - bardzo

diūtius - dłużej

saepius - częściej

minus - mniej

magis - bardziej

diūtissimē – najdłużej

saepissimē – najczęściej

minimē – najmniej

maximē - najbardziej

R1XMuTHlxvQyF
Ćwiczenie 3
Utwórz stopień wyższy i najwyższy następujących przysłówków: cito, fortiter, sapienter, graviter, longus, bene.
RYyMGFoWanf7o
Ćwiczenie 4
Uzupełnij zdania. Używaj tylko małych liter. 1. Iūlia (pulcher, -a, -um ) Tu uzupełnij cantat quam Claudia, sed omnium puellārum Līvia (pulcher, -a, -um ) Tu uzupełnij cantat. 2. Mārcus (citus, -ā, -um) Tu uzupełnij legit quam Quīntus, sed discipulōrum omnium Titus (citus, -ā, -um) Tu uzupełnij lēgit. 3. Iūlius Caesar(fortis, -e) Tu uzupełnij pugnābat quam Mārcus Tullius Cicerō, sed populōrum omnium Rōmānī (fortis, -e) Tu uzupełnij pugnābant. 4. Quis (sapiēns, sapientis) Tu uzupełnij omnium agit?
R1aWv3jgu66E0
Ćwiczenie 5
Uzupełnij tekst właściwymi końcówkami przysłówków. Sextus rēct- Tu uzupełnij 1.e, 2. e, 3. e, 4. e, 5. iter, 6. ius, 7. ius, 8. e, 9. ius, 10. ius, 11. e respondet,
Mārcus prāv- Tu uzupełnij 1.e, 2. e, 3. e, 4. e, 5. iter, 6. ius, 7. ius, 8. e, 9. ius, 10. ius, 11. e
respondet et sevēr- Tu uzupełnij 1.e, 2. e, 3. e, 4. e, 5. iter, 6. ius, 7. ius, 8. e, 9. ius, 10. ius, 11. e reprehenditur.
Nēmō rēct- Tu uzupełnij 1.e, 2. e, 3. e, 4. e, 5. iter, 6. ius, 7. ius, 8. e, 9. ius, 10. ius, 11. e
et pulchr- Tu uzupełnij 1.e, 2. e, 3. e, 4. e, 5. iter, 6. ius, 7. ius, 8. e, 9. ius, 10. ius, 11. e scrībit.
Lūna plēna clār- Tu uzupełnij 1.e, 2. e, 3. e, 4. e, 5. iter, 6. ius, 7. ius, 8. e, 9. ius, 10. ius, 11. e lūcet,
sed sōl clār- Tu uzupełnij 1.e, 2. e, 3. e, 4. e, 5. iter, 6. ius, 7. ius, 8. e, 9. ius, 10. ius, 11. e lūcet quam lūna et cēterae stēllae;
sōl clārissim- Tu uzupełnij 1.e, 2. e, 3. e, 4. e, 5. iter, 6. ius, 7. ius, 8. e, 9. ius, 10. ius, 11. e lūcet.
Hostēs nōn tam fort- Tu uzupełnij 1.e, 2. e, 3. e, 4. e, 5. iter, 6. ius, 7. ius, 8. e, 9. ius, 10. ius, 11. e pugnant quam Rōmānī,
mīlitēs nostrī fort- Tu uzupełnij 1.e, 2. e, 3. e, 4. e, 5. iter, 6. ius, 7. ius, 8. e, 9. ius, 10. ius, 11. e pugnant quam hostēs.
Nostrī fortissim- Tu uzupełnij 1.e, 2. e, 3. e, 4. e, 5. iter, 6. ius, 7. ius, 8. e, 9. ius, 10. ius, 11. e pugnant.
Polecenie 1

Napisz trzy sentencje łacińskie zawierające przysłówki w stopniu wyższym i najwyższym.

R1DxPUJKLgHqX
Wykonaj zadanie zgodnie z poleceniem.
R1TXbP9y3n9j3
Ćwiczenie 6
Zdefiniuj następujące pojęcia: filipiki, niketerion, larnaks, prymat.
RlaCb9VX9XYZJ
Ćwiczenie 7
Uzupełnij definicje. Tu uzupełnij to gwałtowne mowy oskarżycielskie, nazwa pochodzi od słynnych mów Demostenesa przeciw Filipowi II Macedońskiemu; posłużył się nią potem Cyceron w polemice Z Markiem Antoniuszem

Słowniki

Słownik pojęć

filipiki
filipiki

gwałtowne mowy oskarżycielskie, nazwa pochodzi od słynnych mów Demostenesa przeciw Filipowi II Macedońskiemu; posłużył się nią potem Cyceron w polemice Z Markiem Antoniuszem

larnaks
larnaks

[gr.], rodzaj trumny (sarkofagu) charakterystyczny dla kultury egejskiej, popularny szczególnie w 2. poł. II tysiąclecia p.n.e.

niketerion
niketerion

pamiątkowy medalion wykonywany na cześć odniesionego zwycięstwa

pierwszeństwo
pierwszeństwo

pierwsze miejsce.

Słownik łacińsko‑polski

RTvOdAcnsxMsA1
Słownik łacińsko-polski.
Źródło: online skills, licencja: CC BY 3.0.
mc36711e63c54d527_0000000000168

Galeria

Bibliografia

Mała Encyklopedia Kultury Antycznej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1990.

Oryginalna azetka; Encyklopedia PWN, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2016.

J. Wikarjak Gramatyka opisowa języka łacińskiego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1978.

I. Lewandowski, J. Wikarjak Elementa sermonis Latini, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1983.

W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem, Oficyna Wydawnicza „Rytm”, Warszawa 2007.