Strona główna Świąteczne życzenia - grupowa prezentacja w MS PowerPoint (praca w chmurze)
Powrót
Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autor/autorka

Edyta Sztylko

1. Etap edukacyjny i klasa

szkoła podstawowa - klasa IV

2. Przedmiot

informatyka

3. Temat zajęć

Świąteczne życzenia - grupowa prezentacja w MS PowerPoint (praca w chmurze)

4. Czas trwania zajęć

45 minut

5. Uzasadnienie wyboru tematu

6. Uzasadnienie zastosowania technologii

7. Cel ogólny zajęć

Rozwijanie komunikacji i współpracy w grupie w przestrzeni wirtualnej podczas tworzenia projektu grupowego.

8. Cele szczegółowe zajęć

 1. Uczeń: korzysta z programu do tworzenia prezentacji multimedialnej w podstawowym zakresie, a w szczególności: tworzy pola tekstowe na pustym slajdzie, wstawia obrazy z pliku, ustawia animację slajdu;

 2. wyszukuje w internecie informacje tekstowe i elementy graficzne nawigując między stronami;

 3. tworzy i porządkuje informacje, takie jak: obrazki i teksty ilustrujące wybrane sytuacje;

 4. gromadzi, porządkuje i selekcjonuje efekty swojej pracy oraz potrzebne zasoby w komputerze lub w innych urządzeniach, a także w środowiskach wirtualnych (w chmurze)

 5. uznaje i respektuje prawo do własności intelektualnej;

9. Metody i formy pracy

Metody pracy:

 • metoda projektu

 • burza mózgów

 • rozmowa kierowana

Formy pracy:

 • praca indywidualna

 • praca w grupie

10. Środki dydaktyczne

11. Wymagania w zakresie technologii

Każdy uczeń powinien dysponować sprzętem komputerowym (tabletem, smartfonem) z dostępem do internetu 

12. Przebieg zajęć

 • Aktywność 1

  • Temat: Moje skojarzenia ze Świętami Bożego Narodzenia

  • Czas trwania: 10

  • Opis aktywności:

   Uczniowie odpowiadają na pytanie nauczyciela jakie święta się zbliżają i jakie skojarzenia mają z Bożym Narodzeniem.

   Uczniowie wpisują swoje skojarzenia związane ze Świętami Bożego Narodzenia na wirtualnej tablicy padlet: https://padlet.com/edytasztylko1/kor5c4agr7spbmwu

 • Aktywność 2

  • Temat: Życzenia świąteczne

  • Czas trwania: 10

  • Opis aktywności:

   Uczniowie próbują określić, komu i z jakiej okazji składamy życzenia, w jakiej formie. Przedstawiają pomysły komu można złożyć życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia. 

   Uczniowie (kierowani w rozmowie przez nauczyciela) ustalają, że ich wspólnie wypracowany projekt multimedialny może być dedykowany np. Wychowawcy klasy, z którym nie mogą obecnie spotkać się w szkole i osobiście złożyć życzeń świątecznych.

 • Aktywność 3

  • Temat: Zasady dobrej prezentacji

  • Czas trwania: 5

  • Opis aktywności:

   Uczniowie przypominają zasady tworzenia prezentacji PowerPoint, omawiają wstawianie poszczególnych elementów do slajdu (tekst, obraz, tło), ze zwróceniem uwagi na właściwe ułożenie obiektów, poprawność stylistyczną i ortograficzną tekstu, estetykę przygotowanego slajdu.

   Do dyspozycji uczniów - wskazówki na stronie epodręczniki: Formatowanie obiektów (epodreczniki.pl)

 • Aktywność 4

13. Sposób ewaluacji zajęć

Na zakończenie zajęć uczniowie proszeni są o wypełnienie ankiety: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=TWRMnbhwI06kAJkGc61pG95WLNtJg-5KsjbRtcpQdh5UQkpHQkpTR0I1QUpGVUU4U1ozMlNRVjMwVy4u

14. Licencja

CC BY‑NC‑SA 4.0 - Uznanie autorstwa‑Użycie niekomercyjne‑Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe. Przejdź do opisu licencji

15. Wskazówki dla innych nauczycieli korzystających z tego scenariusza

16. Materiały pomocnicze

17. Scenariusz dotyczy Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej

Tak

18. Forma prowadzenia zajęć