Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autor/autorka

Iwona Stasik

1. Etap edukacyjny i klasa

szkoła podstawowa - klasa VIII

2. Przedmiot

informatyka

3. Temat zajęć

System binarny - powtórzenie i utrwalenie wiadomości

4. Czas trwania zajęć

45 minut

5. Uzasadnienie wyboru tematu

Uczniowie i uczennice będą przypominać sobie i zastanawiać się nad pytaniami: 1.W jaki sposób wszystkie dane zapisane są w pamięci komputera? 2.W jaki sposób komputer przetwarza dane? Szczególnie na drugie pytanie odpowiedź będą poznawać tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu w procesie edukacji informatycznej, ucząc się pisania programów przetwarzających dane liczbowe i tekstowe. W codzienności uczniowie i uczennice stosują urządzenia elektroniczne do oglądania filmów, słuchania muzyki, przesyłania wiadomości, plików, dzielenia się zdjęciami itp. Zrozumienie, co dzieje się głęboko pod ikonami i oknami interfejsów ich smartfonów, tabletów, komputerów łączy treści zapoznawane na lekcjach informatyki z życiem. To nadaje sens pracy uczniów i uczennic w czasie lekcji, gdzie programują rozwiązania zadań, przekształcając dane wejściowe w liczbowe dane wyjściowe.

6. Uzasadnienie zastosowania technologii

Narzędzia TIK umożliwiają powtórzenie materiału na wiele sposobów aktywizujących uczniów i uczennice. Na tej lekcji będą wykonywane ćwiczenia interaktywne z zastosowaniem pokoju zagadek.

7. Cel ogólny zajęć

Przypomnienie podstawowych wiadomości o zapisie danych w pamięci komputera, konwersji liczb z systemu dziesiętnego na system dwójkowy, konwersji tekstu na system dwupozycyjny, jednostkach pojemności pamięci komputera.

8. Cele szczegółowe zajęć

 1. Zapamiętanie definicji pojęć: system binarny, bit, bajt, podstawowa jednostka pojemności pamięci komputera.

 2. Zrozumienie konwersji liczb z systemu dziesiętnego na binarny, konwersji tekstu na system dwójkowy, przeliczania jednostek pamięci.

 3. Stosowanie wiadomości o systemie binarnym w zadaniach.

9. Metody i formy pracy

Metody

 • cykl Kolba

 • pogadanka

 • film

 • aktywności w pokojach zagadek

 • praca indywidualna

 • praca zbiorowa

10. Środki dydaktyczne

komputery,
notatnik i długopis (ołówek),
aplikacje:

11. Wymagania w zakresie technologii

Prędkość łącza internetowego powinna być – minimum 50 Mb/s, a najlepiej 100 Mb/s, najlepiej Pobieranie 300 Mb/s, wysyłanie 40 Mb/s.

12. Przebieg zajęć

 • Aktywność 1

  • Temat: Liczba jako pojęcie abstrakcyjne - niezależne od sposobu jej zapisu; przetwarzanie danych przez komputer. Definicje pojęć: system binarny, bit, bajt, podstawowa jednostka pojemności pamięci komputera.

  • Czas trwania: 10 min

  • Opis aktywności:

   Uczniowie i uczennice uruchamiają prezentację w genial.ly i wchodzą do pierwszego pokoju zagadek, gdzie razem obejrzą fragment filmu Zamiana liczb - system dwójkowy... od min. 0,18 do min. 6,10. Następnie korzystając z kart binarnych przypominają sobie konwersję liczb z systemu dziesiętnego na dwójkowy.
   Wypełniają indywidualnie podpięty do prezentacji test w formularzach google z zagadkami, po którym otrzymują hasło umożliwiające przejście do kolejnego pokoju zagadek.

 • Aktywność 2

  • Temat: Definicja pojęć: Kod ASCII

  • Czas trwania: 10 min

  • Opis aktywności:

   Przedstawienie na kolejnej karcie prezentacji w genial.ly kodu ASCII i zaproszenie do zakodowania alfabetu polskiego za pomocą liczbami binarnymi.
   Następnie w kolejnym pokoju zagadek odnajdą link do dokumentu tekstowego google, gdzie uzupełnią wspólnie, każdy będzie mógł odszyfrować hasło zapisane w lewym dolnym rogu dokumentu.
   Refleksja w formie pogadanki nt. w jaki sposób udało się uczniom powiązać informacje o pojemności nośników zewnętrznych pamięci i systemu zapisu informacji w komputerze za pomocą zer i jedynek?

 • Aktywność 3

  • Temat: Konwersja tekstu na zera i jedynki

  • Czas trwania: 7 min

  • Opis aktywności:

   Uczennice i uczniowie przejdą do kolejnego pokoju zagadek. Za pomocą kodu ASCII, w arkuszu kalkulacyjnym google przekonwertują  na zapis w systemie binarnym litery tekstu EXCEL IS EXCELLENT za pomocą funkcji KOD(tekst) - każdy dwu lub trzykrotnie zastosuje funkcję arkusza konwertującą literę na liczbę w systemie dziesiętnym a potem przekonwertuje na liczbę binarną. w kolejnym pokoju zagadek odnajdą link do arkusza kalkulacyjnego google i w nim zespołowo W celu wylosowania osoby do prezentacji nauczyciel może skorzystać z koła fortuny.

 • Aktywność 4

13. Sposób ewaluacji zajęć

Nauczyciel dokona ewaluacji zajęć za pomocą ankiety w formularzach google.

14. Licencja

CC0 1.0 Universal - Przekazanie do Domeny Publicznej. Przejdź do opisu licencji

15. Wskazówki dla innych nauczycieli korzystających z tego scenariusza

Scenariusz można zrealizować stacjonarnie lub online. Można także wykorzystać pokój zagadek jako materiał do samodzielnej pracy uczniów, np. w ramach przygotowania do lekcji odwróconej.

16. Materiały pomocnicze

17. Scenariusz dotyczy Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej

Nie

18. Forma prowadzenia zajęć

dowolna