Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

System polityczny Stanów Zjednoczonych

1. Cele lekcji

a) Wiadomości

Uczeń:

 • wie, że ustawa zasadnicza USA była pierwszą pisaną konstytucją na świecie i zna jej podstawowe zapisy i najważniejsze poprawki,

 • wie, co to jest zasada federalizmu i jak w rzeczywistości wygląda współistnienie władz federalnych i stanowych,

 • zna podstawowe zasady funkcjonowania systemu prezydenckiego w Stanach Zjednoczonych,

 • potrafi wymienić najbardziej znanych i zasłużonych prezydentów w historii USA,

 • potrafi nazwać izby parlamentu amerykańskiego oraz dwa najważniejsze ugrupowania polityczne,

 • wie, co to jest procedura impeachmentu.

b) Umiejętności

Uczeń:

 • umie przedstawić ogólną charakterystykę systemu politycznego USA oraz wyjaśnić zasady współdziałania i podziału kompetencji między władzami stanowymi
  i federalnymi,

 • ma własną opinię dotyczącą polityki zagranicznej prowadzonej obecnie przez Stany Zjednoczone,

 • rozpoznaje wizerunki najbardziej znanych i zasłużonych prezydentów USA,

 • potrafi wymienić nazwy (i wskazać na mapie) niektórych stany Ameryki,

 • potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje na dany temat, przeprowadzać ich selekcję, a następnie prezentować je w formie referatu.

c) Postawy

Uczeń:

 • ma szacunek dla innych kultur i tradycji,

 • umie pracować w zespole,

 • wie, czym jest podział obowiązków w pracy grupowej,

 • ma świadomość odpowiedzialności każdego z członków grupy za powodzenie przedsięwzięcia.

2. Metoda i forma pracy

W formie referatu: uczniowie przedstawiają podstawowe dane dotyczące Stanów Zjednoczonych.

Metoda podająca: nauczyciel omawia system polityczny USA.

Metoda praktyczna: uczniowie słuchają hymnu USA i wypełniają ćwiczenia przygotowane przez nauczyciela.

Metoda problemowa: w ramach pracy domowej, uczniowie oceniają politykę zagraniczną USA.

3. Środki dydaktyczne

 1. Zdjęcia najbardziej znanych prezydentów USA.

 2. Flaga i hymn USA ze skopiowanym tekstem (w oryginale i tłumaczeniu).

 3. Mapa USA z podziałem na stany.

 4. Skopiowany tekst konstytucji amerykańskiej.

4. Przebieg lekcji

a) Faza przygotowawcza

Grupa uczniów (2‑4 osoby) przedstawia pozostałej części klasy ogólne wiadomości dotyczące Stanów Zjednoczonych. Prezentacja może przybrać dowolną formę w zależności od inwencji, możliwości i chęci danej grupy. Jednym ograniczeniem jest wyznaczony przez nauczyciela czas wystąpienia, którego nie można przekroczyć. Zadaniem postawionym przed osobami referującymi jest zainteresowanie słuchaczy omawianym przez siebie krajem, a tym samym zainspirowanie ich do jego bliższego poznania. Nauczyciel uzupełnia wystąpienie uczniów.

b) Faza realizacyjna

Uczniowie przypominają okoliczności powstania Stanów Zjednoczonych. Czytają poszczególne zapisy konstytucji amerykańskiej z 1787 roku wraz z najistotniejszymi do niej poprawkami. Na podstawie prezentowanych przez nauczyciela fotografii (portretów) nazywają przedstawionych na nich prezydentów USA.

Nauczyciel przybliża uczniom zasady funkcjonowania systemu prezydenckiego w USA. Mówi o sposobie wyboru, kompetencjach i wzajemnych relacjach poszczególnych organów władzy federalnej w Stanach Zjednoczonych. Wyjaśnia, czym jest procedura impeachmentu.

Nauczyciel opisuje zasady podziału kompetencji pomiędzy władze federalne i stanowe. Omawia struktury i zakres działalności władz stanowych.

c) Faza podsumowująca

Uczniowie słuchają nagrania hymnu amerykańskiego. Uzupełniają przygotowany przez nauczyciela oryginalny tekst hymnu o brakujące w nim słowa. Uczniowie nazywają wskazywane przez nauczyciela na mapie i opatrzone przez niego komentarzem słownym, dotyczącym ich cech charakterystycznych, poszczególne stany USA (opcjonalnie).

5. Bibliografia

 1. Dulewicz E., Ustroje państw współczesnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie‑Skłodowskiej, Lublin 2005.

 2. Wojtaszczyk K. A., Współczesne systemy polityczne, WSiP, Warszawa 2000.

6. Załączniki

Zadanie domowe

Napisz swoją ocenę polityki zagranicznej prowadzonej obecnie przez USA. Odpowiedz na pytanie, czy USA mają prawo (czy powinny) ingerować w sprawy wewnętrzne innych państw. Czy popierasz politykę eksportu demokracji do krajów, którym jest ona nieznana
i kulturowo obca?

7. Czas trwania lekcji

45 minut

8. Uwagi do scenariusza

brak

R6JRSt6cBmSfJ

Pobierz załącznik

Plik PDF o rozmiarze 99.44 KB w języku polskim
R1VsJTBgjqHjM

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 21.00 KB w języku polskim